Ajax-loader

Estók János könyvei a rukkolán


Estók János - Nemzeti évfordulóink 2010
Tartalom Előszó 3 Kiemelt évfordulók 5 Erkel Ferenc 5 Asbóth Sándor 11 Barabás Miklós 12 Bláthy Ottó Titusz 13 Bolyai János 14 Diószegi Sámuel 15 Erdei Ferenc 16 Fülep Lajos 17 Gerevich Aladár 18 Gózon Gyula 19 Haggenmacher Károly 20 Herman Ottó 21 Hevesy György 22 Kereszturi Ferenc 23 Kner Izidor 24 Kosztolányi Dezsô 25 László Gyula 26 Lesznai Anna 27 Lorántffy Zsuzsanna 28 Lukács György 29 Markó Károly, id. 30 Márkus Emilia 31 Medgyaszay Vilma 32 Mezô Ferenc 33 Mikszáth Kálmán 34 II. Rákóczi Ferenc 35 Rátz István 36 Révay Mór János 37 Széchenyi István 38 Székely Bertalan 39 Takáts Sándor 40 Tihanyi Lajos 41 Weiner Leó 42 Zielinski Szilárd 43 További évfordulók 44 A Nemzeti Évfordulók Titkársága 66 Kitekintés 67 Hasznos lexikonok, adattárak 69 Az írások szerzői 71

Estók János - Nemzeti évfordulóink 2005
Tartalom Elôszó 3 Kiemelt évfordulók 5 Balassi Bálint 7 Capa, Robert 12 Damjanich János 13 Dávid Ferenc 14 Déri Miksa 15 Faludi Ferenc 16 Fedák Sári 17 Gyöngyösi István 18 Herczeg Ferenc 19 Jendrassik György 20 Jókai Mór 21 Károlyi Gáspár 22 Kempelen Farkas 23 Lossonczy Tamás 24 Lotz Károly 25 Löw Immánuel 26 Móra Ferenc 27 Móricz Zsigmond 28 Orbán Balázs 29 Paál László 30 Petschauer Attila 31 Schoepf-Merei Ágoston 32 Segner János András 33 Sylvester János 34 Szabó Dezsô 35 Széchényi Ferenc 36 Teleki Pál 37 Zsigmond 38 Temesvári Pelbárt 39 Verancsics Antal 40 További évfordulók 41 További évfordulók 42 További évfordulók 43 Nemzeti Évfordulók Titkársága 64 Kitekintés 65 Hasznos lexikonok, adattárak 68 Az írások szerzôi 70

Estók János - Igazság ​és törvény
A ​Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára megjelent kötet az eddigi kutatások eredményeit összefoglalva hitelesen és közérthetően rajzolja meg a haza bölcsének életét és fordulatokban bővelkedő korát. A politikai pályaképet kiegészíti Deák mindennapjainak bemutatása.

Estók János - Magyarország ​története 1849-1914
A ​Szerző munkájában a legújabb kutatási eredményekre építve, ugyanakkor a legelfogadottabb történetírói álláspontokat közvetítve ad átfogó képet Magyarország 1849 és 1914 közötti történetéről. A mű komplexitásra törekszik: a politikatörténet mellett jelentős teret szentel a gazdaság-, a társa-dalom- és a művelődéstörténetnek. Kiemelt helyet kapott az életmód- és a mentalitástörténet, a korszerű oktatási rendszer kialakulásának és a kor tudományos eredményeinek a bemutatása is.

Estók János - Gunst Péter - Varga Zsuzsanna - Fehér György - Agrárvilág ​Magyarországon 1848-2004
A ​Tisztelt Olvasó olyan reprezentatív kötetet tart a kezében, amely sokoldalúan mutatja be a magyar mezőgazdaságban végbement változásokat a jobbágyfelszabadítástól az európai uniós csatlakozás küszöbéig.A neves gazdaságtörténész szerzők munkája megismertet az agrárium szereplőivel, termelési stratégiáival, piaci kihívásokra adott válaszaival, alkalmazkodóképességével. Kiemeli az információáramlás fontosságát, és rámutat arra, hogy csak a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása révén érhető el a többlettermelés, s tartható fenn a versenyképesség.A rendszerváltást követően két valós gazdasági, társadalmi igényt kellett kielégíteni: a mezőgazdaság elkerülhetetlenné vált struktúraváltását és az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk kárpótlását. Átalakult a tulajdonosi szerkezet, és a mezőgazdaság szereplőinek új kihívásokra kellett válaszolniuk. Most, az ezredforduló után, az igazi nagy kérdés egyrészről az, hogy a gazdasági és társadalmi szereplők hogyan alkalmazzák az elmúlt évszázad egymásnak ellentmondó tapasztalatait, másrészről pedig, hogy mennyi idő alatt tudnak megfelelni az európai uniós versenyfeltételeknek. A mintegy 400 képpel illusztrált kötetet kronológia, a fontosabb törvényeket felsoroló adattár és miniszteri pályaképek teszik teljessé.

Estók János - A ​városligeti Vajdahunyadvár
Ez ​a terület az 1800-as évek közepén még a város külső pereme, erdős liget, ahová a polgárok kikocsiztak egy kis pihenésre, friss levegőt szívni. A Duna mellékágából visszamaradt tavak egyike volt a városligeti tó, közepén az akkor még üres Széchenyi-szigettel.

Estók János - Széchenyi ​István gróf élete és kora
Széchenyi ​Istvánról sokat tudunk: egyévi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására, ő álmodta meg a Lánchidat, és megírta a reformkor alapművét, a Hitelt. Kossuth Lajos szavaival ő a "Legnagyobb magyar". Vajon tudjuk-e, hogy az 1825-1827. évi országgyűlés idején lóversenyt és kaszinót szervezett, s hogy angol barátaival - az úri társaság csodálkozására - Bécsből Pozsonyig evezett? Hogy romantikus rajongással szeretett egy férjes asszonyt? Valóban ismerjük őt? Estók János könyve tényekre alapozva, Széchenyi leveleit, naplóját is felhasználva mutatja be az író-politikus mellett az embert. Széchenyi hitte és gyakorolta, hogy az egyén boldogulása a közjavát is szolgálja. A csaknem 200 képet tartalmazó könyvből megismerkedhetünk a reformkor legmozgékonyabb személyiségével, aki fölkarolta a dunai és balatoni gőzhajózást, a gőzmalom- és hajógyár-alapítást. Sikeres vállalkozó volt. Korszerűsítette és jövedelmezővé varázsolta birtokát, és gyümölcsöző befektetéseket tett. Mindeközben a gróf igazi sportemberként ötvenhat évesen uszályokat kerülgetve úszott a Dunában, rendszeresen lovagolt, és szívesen sétált a Gellérthegyen. A könyvet olvasva szinte látjuk, amint jellegzetes alakja feltűnik a budapesti utcán. Lehet, hogy a Gyáralapító Társaság vagy a Magyar Mezőgazdasági Egyesület ülésére igyekszik, esetleg a Csónakdába vagy a Pesti Gyepre siet. A kötet, amelyet a Tisztelt Olvasó most a kezébe vehet, a történelmi hűséget szem előtt tartva, színesen mutatja be Széchenyi életét és alkotásait. Nyomon követi álmainak megvalósulását, mindazt, ami a következő nemzedékek számára a mába érően kijelölte a polgárosodás útját Magyarországon.

Estók János - Szerencsés Károly - Híres ​nők a magyar történelemben
Királynők, ​királynék, fejedelemasszonyok, politikusok feleségei, színésznők, írók, költők szerepelnek a kötetben. Olyanok, akik életútja a magyar vagy a szomszéd népek történelmével érintkezett, összefonódott. Az életrajzi részeket a női léthez kapcsolódó források, levelek, naplórészletek és egyéb anyagok gazdagítják. A fordulatos életrajzokat érdekes művelődéstörténeti elemek teszik még színesebbé és élőbbé.

Estók János - Élet ​falun és városon
Az ​"Élet falun és városon" újszerű tudományos ismeretterjesztő összefoglalás. A nagyközönség számára újdonságát abban látom, hogy a szerző egyszerre mutatja be az átalakuló falut és a várost. Párhuzamosan mutatja be - lényegre törő bevezető szövegekkel és számos eredeti fényképpel - a falvakban és a városokban történteket. Sok ilyen jellegű munkának éppen az a hibája, hogy külön-külön világokat teremt, miközben tudjuk jól, hogy a falu és a város ezer szálon kapcsolódik egymással, miközben mindegyik megtartja sajátosságait. A gazdag képanyag külön érdeme a könyvnek. Az eredeti fényképek jelentős részét a szerző maga kutatta föl, és most először kerülnek publikálásra. Estók János mintegy két évtizede foglalkozik a 19-20. századi Magyarország gazdaság és társadalmi viszonyaival, illetve politikatörténetével. A magyarországi polgárosodás korszakából készítette tudományos munkáit, amelyek között alapvető monografikus mű és értékes tanulmányok is találhatók. Munkásságát a gazdag forráshasználat és a kiegyensúlyozott történészi mérlegelés jellemzi. Estók János eddig megjelent könyveiben a nagyközönség számára is sikeresen közvetíti a legújabb tudományos eredményeket. Jól példázzák ezt azok a könyvei, amelyek között vannak összefoglaló jellegűek, illetve történeti életrajzok is. A közös bennük az, hogy szép magyar nyelvük olvasmányos stílussal párosul, és a szakmailag jól megválogatott képanyaguk révén könnyen befogadhatóak az olvasók számára. Bizonyára ez az oka annak, hogy Estók János tudományos ismeretterjesztő könyvei nagy példányszámban találtak olvasókra.

Estók János - Képes ​gépeskönyv
A ​képeskönyv, melyet az olvasó kezében tart, a magyar mezőgazdaság gépesítésének első száz esztendejét mutatja be. A gazdagon illusztrált kötet nem csak a technikatörténet iránt érdeklődőknek jelent izgalmas olvasmányt. A régi falusi élet sajátos megidézése sokak számára nyújthat rég tapasztalt vagy éppen eddig nem ismert élményt. A több mint kétszáz fekete-fehér és színes archív kép egy letűnt, mégis jelen való világot idéz.

Estók János - Királynék ​könyve
Női ​sorsokról szól. A trón árnyékában élő asszonyokról és leányokról, akik szinte sohasem maguk választották sorsukat. Voltak, akik az otthon melegét biztosítva, a családra és a gazdagságra ügyelve tették lehetővé, hogy férjeik a köz dolgainak élhessenek. Mások cselekvően - szerencsés kézzel vagy vihart kavarva - avatkoztak be a történelem menetébe. Ezer esztendőt ölel át a fordulatos életutakat bemutató kötet, amelyet lebilincselően érdekes művelődéstörténeti fejezetek gazdagítanak: megismerkedhetünk a múltbéli lakodalmi szokásokkal, a szülés és a gyermeknevelés örömeivel, de a gyász és az özvegység bánatával is. A csaknem 400 illusztráció a honfoglalás korától a közelmúltig idézi föl az egykori világot: arcmásokat, életképeket, a templomok csöndjét, a fejedelmi lakhelyek forgatagát, a pompás ruhákat és a pazar ékszereket, azt a környezetet, amelyben boldogan vagy boldogtalanul leélték életüket a magyar uralkodók asszonyai. Ismerjük meg most az ő sorsukon keresztül történelmünket.

Estók János - A ​boldog békeidők
Magyarország ​1849-1914 közötti történetében a zsarnokság félelemterhes sötétségét a polgári alkotmányosság reményteljes világossága követte. A nemzet képes volt dacolni a szabadságát eltipró önkénnyel, és az ország sorsát egy nagy és erős birodaloméhoz kötve kívánta a korában született polgári eszményeket valóra váltani. A kiegyezést megkötő Deák Ferencnek, a haza bölcsének vagy a független Magyarország mellett kiálló Kossuth Lajosnak volt-e igaza? Sokak számára ma is Magyarország egyik aranykora az Osztrák-Magyar Monarchia bő fél évszázada. Hiszen a boldog békeidők korára gondolva nem a szegényedő parasztság, a gyáripari munkásság szociális gondjai vagy a kivándorlók százezrei jutnak az eszünkbe. Itt él velünk a múlt század tárgyi világa: a lakóházak, az iskolák, a tûzoltólaktanyák, a színházak, a múzeumok, a kórházak vagy a pályaudvarok.A kívül-belül fehérre meszelt kétszobás parasztházakat vagy színpompás népviseletet látva a birtokos parasztság jómódját, felvirágzó kultúráját csodáljuk. Magyarországot Budapest központtal, mint testet az erek vasútvonalak hálózták be. A nagyobb városok utcáin omnibuszok, lóvasúti kocsik, majd villamosok jártak. Fiákeresek posztoltak a villanylámpák fényében úszó színházak, mulatók környékén. A századforduló táján hihetetlenül rövid idő alatt nyertek teret az irodalom, a képzőművészet és a zene j kifejezési formái. Az irodalom Jókaitól Adyig és az első Nyugat-nemzedékig, a zene Erkeltől Bartókig, a festészet Munkácsytól Csontváryig ívelt.

Csorba Csaba - Estók János - Salamon Konrád - Magyarország ​képes története
A ​könyv 248 oldalán csaknem 700 képpel és térképpel ad színes összefoglalást történelmünkről és művelődésünkről, néppé alakulás évezredeitől napjainkig. A neves történész szerzők a legújabb kutatások eredményeit is ötvözve hiteles képet rajzolnak arról a népről, amely a Kárpát-medencében gyökeret verve, államot alapítva nemcsak átvette Európától,amit átvenni érdemes volt, hanem sajátos magyar szellemiségével gazdagította is a közös európai kultúrkincset.

Estók János - Deák ​Ferenc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók