Ajax-loader

Borbély Sándor könyvei a rukkolán


Borbély Sándor - Juhász ​Gyula
Juhász ​Gyula századunk egyik legalaposabban tanulmányozott költője. Az életmű egészének és számos részproblémájának beható ismerete kedvező alkalmat kínált a pályaív társadalompolitikai és irodalomtörténeti, egyben esztétikai újragondolásához. Minden ilyen vállalkozás természetesen bizonyos perújrafelvétel is, egyúttal pedig kísérlet az alkotó és a közönség kapcsolatának elmélyítésére. Borbély Sándor kismonográfiája a költő születésének centenáriumára jelenik meg.

Borbély Sándor - Tájékozódás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borbély Sándor - Így ​élt Nagy Lajos
Minden ​élet a maga módján gazdag és változatos. Nagy Lajosé is az, noha alig mozdult ki a pesti kávéházakból, egyebet nem csinált, mint írt, írt... Amikor például megírta sorsa két fontos időszakát, a magyar irodalom önéletrajzainak egyik remekét, alaposan feladta a leckét későbbi biográfusainak. Könyvünk azonban egy pillanatig sem azzal a szándékkal készült, hogy most már a polcon maradhat a "lázadó" és a "menekülő" ember története meg az író más önéletrajzi ihletésű elbeszélése, regénye. Ellenkezőleg: az alkotói pálya bemutatásával épp azt kívánjuk elérni, hogy kézbe kerüljenek művei, a magyar epika emlékezetes kötetei. Éljünk az alkalommal, hogy Nagy Lajos közben nyitva hagyta írói műhelye ajtaját is...

Borbély Sándor - Gellért ​Oszkár
Borbély ​Sándor kismonográfiája az első összefoglaló igényű munka Gellért Oszkár irodalomtörténeti korszakokat átívelő pályájáról. A Nyugat kiemelkedő tehetségű első nemzedékének tagja életének nyolcvanöt esztendejéből hat és fél évtizedet töltött az írás szolgálatában: a századelő irodalmi harcaitól a hatvanas évek második feléig. A GeIlért-pályakép szerzőjének - aki sok részletet még magával a költővel személyesen beszélt meg - így összesen huszonhét verseskönyv, legalább két évtizednyi szerkesztői tevékenység és megannyi publicisztikai munkásság értékelésére, sok árnyaló motívum felderítésére és elemzésére kellett vállalkoznia. Az egykori nagynevű írótársak és kritikusok máig helytálló ítéleteinek segítségével és az irodalomtörténeti távlat adta lehetőségek felhasználásával híven és sokoldalúan tolmácsalja ezt a rendkívül izgalmas életművet.

Borbély Sándor - Így ​élt Ady Endre
Borbély ​Sándor műve memoárok, irodalomtörténeti feldolgozások immár tekintélyes méretű anyagát összegzi, alázattal és megbízhatóan kalauzolva az Ady-életrajzban és -művek között. A gazdag képanyaggal kísért életrajzi pályaképet öt fejezetre tagolva tekint végig a költő szülőföldjétől, őseitől kezdett, s az életút lezárulásáig tartó, gazdag eseményű esztendőkön. Kellő aránnyal vonja be a tárgyalásba nemcsak az életrajz színtereinek bemutatását (Nagyvárad, Párizs, Csucsa), hanem azokat az irodalmi folyamatokat és mozgalmakat, amelyek az életmű jelentőségének megértéséhez segítenek. ; Elsősorban az Adyval ismerkedni kezdő fiatalok olvasmánya; az irodalomtanítás sokszorosan hasznosíthatja.

Borbély Sándor - A ​Nyugat tájain
Borbély ​Sándor (1941) irodalomtörténész, könyvszerkesztő, főiskolai tanár. Fő kutatási területe a 20. századi magyar líratörténet. Érdeklődési körébe tartozik a gyermek- és ifjúsági irodalom műfajelmélete, pedagógiája is.

Borbély Sándor - Tükörkép ​Juhász Gyuláról
Juhász ​Gyula munkássága a huszadik századi magyar irodalomtörténet legalaposabban feltárt anyaga. Az egész pályaívet átfogó, korszerű monográfia jó ideig mégsem készült róla. Borbély Sándor most másodszor vállalta ezt a feladatot: történeti módszerrel ismét bejárja a költő tragikus életútját, ismét felfedezi verseinek kivételes szépségét. A könyv szellemi frissességét pedig az adja, hogy a kutató újabb és újabb nézőpontokat talált munkájához, és a költészettani sajátosságokra is jobban ügyelt. Ez a nagylélegzetű Juhász-tanulmány végül kitűnő összefoglalás lett, amely egyszerre élményt adó olvasmány és figyelemre méltó tudományos teljesítmény.

Borbély Sándor - Klasszikusok ​rangrejtve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók