Ajax-loader

Pierre Teilhard de Chardin könyvei a rukkolán


Pierre Teilhard de Chardin - Az ​emberi jelenség
Pierre ​Teilhard de Chardin 1939 augusztusában, a II. világháború kitörésének előestéjén Pekingbe érkezik, ahol hét évet tölt. Ekkor írja meg fő művét, Az emberi jelenséget. "Továbbra is igyekszem tisztázni és pontosan lerögzíteni meglátásaimat, meghatározni az Ember helyét a Világmindenségben. Értesültem arról, hogy könyvem megérkezett Rómába, és három hónap óta revízió alatt van. Nem remélek kedvező véleményt: pedig mennyire kívánatos lenne, hogy egy katolikus nyíltan és keresztény módra nyilatkozzék azokról a kérdésekről, amelyekkel a mai élenjáró tudományos gondolkodás foglalkozik! A kérdés ma már nem csupán merő spekuláció dolga. Maga a mostani világégés veti fel az emberiség jövőjének problémáját"-írja barátjának. Pierre Teilhard de Chardin félelmetes korban élt. Tanúja volt a modernista válságnak és az általa okozott aposztáziáknak: kiűzték országából igazságtalan politikai viszályok következtében: amikor pedig elérkezik a férfikorba, a rettenetes 1914-es világháború ragadja magával. Néhány évvel később forradalmak rázkódtatják meg azokat a társadalmakat, amelyek századokon át mozdulatlanoknak tűntek. Látja, amint a vad erők elszabadulnak, és az egész világot egy második világháborúba sodorják. Kínában (Pekingben) van, amikor felrobban az atombomba Hirosimában és Nagaszakiban. Őt magát nem értik meg, és hallgatásra ítélik, szorongásoktól szenved, amelyek időnként szinte összezúzzák. Lett volna rá oka, mint sokaknak, hogy bezárkózzék a magányba, és elhagyja a cselekvés területét. De magatartása egészen más. Nem a kiábrándultságot, nem is a keserűséget viszi át a gyakorlatba és prédikálja maga körül, hanem az optimizmust. Nem ócsárolja az emberek akarhatnámságát és a világ zűrzavarát, elvből visszautasítja, hogy higgyen a rosszban: amikor kénytelen megtapasztalni, akkor is azt veszi észre, ami megment, nem azt, ami elítél. Olyan szellemi magatartás ez, gondolhatná az ember, amely nemigen teszi lehetővé, hogy elérje az igazságot! De vajon, ellenkezőleg, nem éppen ezzel, egyedül ezzel a magatartással fedezhetjük fel az igazságot?

Pierre Teilhard de Chardin - Hit ​az emberben
Pierre ​Teilhard de Chardin (1881–1955) francia jezsuita teológus, filozófus, paleontológus. Vállalta a vallás és természetkutatás, a hit és a tudás összehangolásának kísérletét. E kötet válogatás tanulmányaiból, Dienes Valéria fordításában. Az összeállított válogatás az adott keretek közt a lehető legteljesebb képet nyújtja róla. Leghíresebb műve _Az emberi jelenség_; az olvasó ezzel is megismerkedhet itt abban a rövidített és sűrített változatában, melyet Teilhard párizsi főiskolások számára készített és adott elő, _Az ember helye a természetben_ címmel. Ez gondolatrendszere szintézisének is tekinthető. A többi tanulmány, ha más-más szempontból is, lényegében ugyanazt a központi problémakört közelíti meg. Kétségkívül ismétlésekkel; mert Teilhard sajátos munkamódszeréhez tartozott, hogy apró továbblépésekkel, fokozatos kiegészítésekkel és tágításokkal haladt előre. A gondolkodó és a „tervező” Teilhard mellett ízelítőt kap az olvasó a misztikusból is, elsősorban Az én mindenségem elgondolkoztató krisztológiájában.

Pierre Teilhard de Chardin - Az emberi energia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pierre Teilhard de Chardin - The ​Phenomenon of Man
"A ​great man of science and a great soul. His work gives our generation the comprehensive view it sorely needs" - Arnold Toynbee "The force and purity of Teilhard's thought and expression ... has given the world a picture not only of rare clarity but pregnant with compelling conclusions" - Sir Julian Huxley, Encounter "He has effected a threefold synthesis - of the material and physical world with the world of mind and spirit, of the past with the future; and of variety with unity, the many with the one... In its scope and vision, the present book reminds us of Bergson's Creative Evolution. It is exceedingly well written." - Interpretation "A work of major importance for science and philosophy, The Phenomenon of Man attempts to provide a coherent vision of the process of evolution starting from the formation of our planet through the emergence of life, and later, thought, to an imagined end state or Omega Point.... Its great strength is in providing an overall pattern of high plausibility rendering the past more intelligible and the future, in some sense, predictable." - Review of Metaphysics "A most extraordinary book, of far-reaching significance for the understanding of man's place in the universe." - Abraham J. Heschel "What is so remarkable about Teilhard de Chardin's achievement is that his scientific vision is a truly religious and mystical one. It is as though, against the background of Bergsonism, he were attempting to transpose Christian revelation into a new scientific key" - Thought "The strongest impression is that of a great scientist with the deep metaphysical disquietude of a St. Augustine or a Pascal. And there is no doubt that later, when people will look back at our time as the dark ages of positivism, Teilhard's search will stand out like a flashing beam." - Karl Stern

Pierre Teilhard de Chardin - Teilhard ​önmagáról
Pierre ​Teilhard de Chardin (1881-1955) jezsuita tudós és gondolkodó jóval a zsinat előtt felismerte és a hit vidám merészségével hirdette, hogy a keresztényeknek nem kell félniük a tudományos haladástól, hogy szembe kell néznünk az ateizmusba hajló szekularizmus kihívásaival. II. János Pál pápa ma is szüntelenül hangoztatja (legutóbb Fides et ratio kezdetű körlevelében): meg kell találnunk a hit és az ész, a teológia és a tudomány/filozófia harmóniáját.

Pierre Teilhard de Chardin - Benne ​élünk
Pierre ​Teilhard de Chardin, jezsuita természettudós és filozófus ötven évvel ezelőtt, 1955-ben hunyt el. Kötetünk lelkiségét és misztikáját bemutató két művét adja közre, isteni Miliő vagy Benne élünk (1926) és Világmindenségem (1924) címmel. Az isteni Miliő-ben mint tudós és mint hívő keresztény, tanúságot tesz Krisztusról kortársai előtt, "akik nem tartoznak teljesen az Egyházhoz, csak felületesen érintkeznek vele, vagy eltávolodtak tőle abban a hiszemben, hogv túlhaladták". Saját tapasztalatai alapján mutatja meg, hogv a hagyományos kereszténység "áttehető", lefordítható mai nyelvre. A Világmindenségem-ben szintén apologetikus szándékkal ír értelmiségi kollégáinak, barátainak vallásról, filozófiáról, erkölcsről és misztikáról, történelemről és a világ evolúciójáról. Bár filozófus és teológus, e művében mégis természettudományos nézeteit "hosszabbítja meg" a keresztény hit fényében. Teilhard de Chardin ma is időszerű, miként Henri de Lubac egykori kijelentése is róla: "Kiállt az útkereszteződésre, és megmutatta a mai embernek az egyedül járható utat."

Pierre Teilhard de Chardin - Szemelvények ​Teilhard de Chardin műveiből
Pierre ​Teilhard de Chardin-t, "Az Emberi Jelenség" látnoki szerzőjét, itt következő három művében, lírai, misztikus oldaláról mutatjuk be. 1916-ban, harmincöt éves korában írja meg, hosszú tanulmányi évei és első, kisebb tudományos írásai után "A kozmikus élet" c. művét, s erre rá egy évre, 1917-ben, első vallási művét: "A misztikus világot". E két első önálló elgondolású, tehát nem szigorúan tudományos kutatásaival összefüggő és ellentétesnek látszó pólusokon keletkező művének alapgondolatai és alaphangulata bontakoznak ki minden további nagy művében, egészen a legutolsóig, a halála előtti hónapokban befejezett műig, melynek már a címe is elárulja - "Kutatás, munka és imádás" -, hogy ehhez a beállítottságához mindvégig hű maradt. "A Pap" c. művét frontszolgálat közben írta, az első világháborúban; a "Mise a Világ fölött" c. elmélkedését pedig öt évvel ezután, Kínában; végül "A Szeretetről" c. kis kötetben a Seuil Kiadó hét nevezetesebb művéből és részben kiadatlan írásából válogatott össze fejezeteket, aképpen, hogy együtt különálló mű benyomását keltik. (Részlet az előszóból.)

Pierre Teilhard de Chardin - Út ​az Ómega felé
Pierre ​Teilhard de Chardin (1881-1955), francia jezsuita szerzetes, századunk kiemelkedő gondolkodója. Életműve világszerte ismert, mert halála után példátlan gyorsasággal terjedtek el a számtalan tanúságtételt és vitát is kiváltó eszmei. jelentős eredményeket ért el a múlt tanulmányozásában és rokonszenves perspektívát vázolt fel az emberiség jövőjét illetően. Tudományos reputációja, hitéhez való töretlen hűsége nagy érdeklődést keltett mindazok körében, akik bíznak az ember jövőjében és meg akarnak szilárdulni keresztény hitükben. Könyvünk címe, Út az Ómega felé, egyben a célja is: ez a Teilhard életművéből készült válogatás hasznos hozzájárulás lehet az Ember és a Világmindenség viszonyának vizsgálatához, a szocializációhoz érkezett hominizáció látványának megértéséhez és a végső célnak - tudományos értékű magaslatáról való - megpillantásához. Teilhard de Chardin nekünk szóló üzenete világos: valamennyire már tudjuk, hogy mi van mögöttünk, de ami előttünk áll, az csak az egész emberi együttes erőfeszítésének enged. hirdeti, hogy győztesen kerülhetünk ki a nagy Emberi Kalandból, ha tevőlegesen vállaljuk a Világ gondjait és szüntelenül növekszik bennünk a Végtelen utáni vágy.

Pierre Teilhard de Chardin - A ​mindenség himnusza
"Az ​életet azért szeretem olyan szenvedélyesen, mert közreműködhetek egy Valóság kialakításában, amely maradandóbb, mint önmagam."

Kollekciók