Ajax-loader

François Villon könyvei a rukkolán


François Villon - François ​Villon összes versei
A ​középkor legnagyobb költője, az első _modern_ francia lírikus, François Villon sohasem volt oly népszerű, mint századunkban. Kalandos élettörténetéről filmet készítettek, s modern regényeket és regényes versciklusokat is írtak. Megrendítő emberi sorsát azonban saját versei tárják fel legmélyebben, legigazibban. Verseiből ismerhetjük meg legjobban meghasonlásokkal és ellentmondásokkal teli életét. Megragadó közvetlensége, meleg őszintesége szívbe markol és ellenállhatatlan; ötszáz év távlatából felénk csengő szava ma is töretlenül eleven. Panasszal és iróniával átitatott versei kendőzetlenül festik a XV. század zűrzavaros életét, és mindennél erőteljesebben mutatják meg azt az elpusztíthatatlan életszeretetet, amely a legképtelenebb megpróbáltatások közt is betölti az emberi szívet. Villon, aki nemegyszer állt az akasztófa árnyékában is, az élet örömeinek dicsőítője. A felbomló középkor formáiban is, káromkodva és panaszkodva is, a jogaiért harcoló és mindig újjászülető ember törhetetlen erejéről tanúskodnak versei. Ezeket a verseket az tolmácsolja jól, aki a legteljesebb hűséggel adja vissza a költő eredeti szavait. A magyar műfordítás művészetének legjobbjai évtizedek óta fáradoznak azon, hogy megteremtsék az eredetihez hű s az eredetivel egyenértékű magyar Villont. Munkájuk eredményét találja ebben a kötetben az olvasó, Gyergyai Albert nemes veretű utószavával. Fordította: - Illyés Gyula - József Attila - Kálnoky László - Mészöly Dezső - Szabó Lőrinc - Weöres Sándor Az utószót Gyergyai Albert, a jegyzeteket Szegi Pál írta Bartha László rajzaival (Európa, 1979-es kiadás, Budapest)

François Villon - Csavargó ​énekek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Villon - Befogad ​és kitaszít a világ
Villon ​hihetetlenül népszerű volt. Versei szájról szájra, kézről kézre jártak, kocsmákban, lebujokban mondogatták, énekelték őket. A középkorban még sokszor fonódik össze szöveg és zene. Goromba humora, nyers szókimondása éppoly hatásos, mint pontos, olykor rikítóan színezett képei, könnyen bomló, változó tempójú mondatai, szertelen kedélyhullámzásait összefogó arányérzéke. Szeretjük vadságát és gyöngédségét, átkozódásait és áhítatát, mert minden mozdulatának fedezete van. Csakugyan úgy van, ahogy mondják ő a középkor első nagy személyes hangú költője.

François Villon - Heinrich Heine - Conrad Ferdinand Meyer - Villon ​és a többiek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Villon - A ​teljes Villon
Ez ​a könyv Villon egész életművének első, valóban teljes tolmácsolása - egyetlen költő tollából. "Kell-e magyaráznom - írja Mészöly Dezső -, mennyivel könnyebb a fordítónak egy-egy Villon-ballada vagy összefüggő versciklus nyitját megtalálnia, ha az egész életmű minden zugát bejárta a műfordító tolvajlámpásával? A Hagyaték és a Testamentum számtalan homályos helye egymást magyarázza; a Vegyes Költemények jó része érthetetlen a két előbb említett végrendelkező mű életrajzi anyaga nélkül; s végül: a tolvajnyelven írt Jargon et Jobelin (Hadova és hamuka) páratlanul érdekes darabjai fejtik meg (olykor még nyelvileg is) a Hagyaték és a Testamentum sok talányos célzását, évődő tréfáját vagy keserű kifakadását." Különös értéke Mészöly kötetének, hogy itt jelennek meg először magyarul Villon tolvajnyelven írt balladái. De ezen is túllépve: a kötet függeléke meglepően érdekes válogatást ad a "Villonnak tulajdonított versek" gyűjteményéből. Ez utóbbiak nem hiteles Villon-versek, de hitelesen középkori művek. "Egy költőre talán az is jellemző, hogy milyen munkákat tulajdonítottak neki" - írja a fordító. A teljes Villon nem magános piramisnak mutatja be a költő életművét, hanem egy összefüggő hegyláncolat kiemelkedő csúcsának. A kötet függelékének másik meglepetése, hogy kitűnő ízelítőt ad Villon sejthető olvasmányaiból. A Villon-filológia óvatosabb mesterei visszatartanak bennünket a túlbuzgó, "heurékázó" forráskutatástól. De - Mészöllyel szólva - változatlanul megmarad agyunk csücskében az ártatlan kíváncsiság: "mit olvashatott vagy hallgathatott Villon, a Sorbonne diákja, Charles d'Orléans pártfogoltja, egyetemről egyetemre vetődő vágánsok ivócimborája?" Egy filológus felkészültségével s egy költő érzékeny tájékozódó ösztönével közelít Villonhoz Mészöly a versek gyűjteményét kiegészítő esszéiben is. A hang olykor vallomásos prózává melegszik: "Villonnak különleges szerep jutott életem és pályám alakulásában. Tőle tanultam franciául; rajta kísérletezve lettem műfordító; érte hagytam ott a Képzőművészeti Főiskolát; miatta csaptam fel filozopternek; róla írtam doktori disszertációmat... Amikor ezt kiadtam, már több esztendős Villon-stúdium volt mögöttem, s jórészt készen voltam a Nagy Testamentum fordításával is... Még első Villon-könyvemen dolgozva elhatároztam, hogy lassanként lefordítom Villon teljes életművét. Ezt a tervemet évek hosszú során valóra váltottam... Villon-fordításaimat a hamaros publikálás reménye nélkül, szorongató határidőt nem ismerve csinálgattam. Megengedhettem magamnak azt a fényűzést, hogy Villont csak jókedvemben fordítsam: azokban a ritka, szerencsés órákban, amikor úgy érezzük, agyunkban lámpa gyúl, idegeinkben ritmus vibrál, s a kellő szavak maguktól szökkennek nyelvünkre... Mindenütt s mindenekfölött arra törekedtem, hogy munkám az eredeti vers frissességével hasson, hogy elérjem a műfordító legmerészebb álmát: azt az észrevétlen, kellemes benyomást, mely feledteti az olvasóval, hogy fordítást tart kezében."

François Villon - François ​Villon versei
A ​középkor legnagyobb költőjének válogatott verseit tartalmazza ez a kiadvány.

François Villon - Die ​Lebensbeichte des François Villon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

François Villon - A ​nagy testamentum
Villon ​azok közé a nagy lírikusok közé tartozik, akiknek élete és költészete elválaszthatatlan, akiknek lírájából nemcsak egy személyiséget, hanem egy személyes sorsot is megismerünk, s akiknek költészete híven tükrözi életük regényét.

François Villon - Faludy György - François ​Villon balladái Faludy György átköltésében
A ​Villon-balladák átköltése Faludy György legelső, és mindmáig legkedveltebb verseskötete. Noha sokan kígyót-békát kiáltottak rá, ez mit sem vont le a népszerűségéből, sőt a kötet betiltása, a cenzúra, a kiátkozott emigráns költő legendája még növelte is azt. A kis kötet persze nem szabályos műfordítás, hanem valóban szabados átdolgozás. Ám épp ettől izgalmas olvasmány. Faludy pompás alakmást talált magának Villonban. A középkori vágáns költő és a 20. századi világcsavargó meglelte egymást, mint zsák a foltját.

Kollekciók