Ajax-loader

Sinka István könyvei a rukkolán


Sinka István - Sinka István válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Harmincnyolc ​vadalma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Sinka ​István válogatott versei
Az ​életében sokat vitatott parasztköltő helye évekkel halála után kezd kirajzoldni irodalmi tudatunkban. A mintegy kétszáz verset tartalmazó válogatás mellőzi Sinka epikus költészetét, de annál szebben szólaltatja meg a költői líráját. Sinka a népballadák tiszta hangján énekel szűkebb és tágabb hazája nincstelenjeiről, névtelen juhászokról, nyomorban élő béresekről, parasztok, cselédek mindennapi tragédiáiról. De megszólal a válogatott kötetben az öregkori költő váltott hangja is: ezek a nagyrészt hagyatékból most először publikált "Éna-dalok", "Mózes-versek" új színnel gazdagítják majd a versolvasók körében Sinka költői arcképét.

Sinka István - Megzendül ​az erdő
A ​költő régi köteteiből, hagyatékából és a magyar sajtóból egybeszedett versek

Sinka István - Sinka ​István ajánlások
A ​költő barátait tisztelte meg könyveibe írt ajánlásaival, melyek - néhány meleghangú, közvetlen szófordulattól eltekintve - oly annyira egyediek, hogy közöttük két egyformát nem találtunk. Bizton állíthatjuk: majd mindegyike miniatűr irodalmi remeklés, olvasásuk a kívülállóknak is felkelti érdeklődését. Sorsféltő aggódás, a szülőföldhöz ragaszkodás olvasható ki a fellelt könyvek, kéziratos füzetek ajánlásaiból, melyek nem egyszer irodalomtörténeti adalékot is szolgáltatnak. Sajátosan szépek az ötvenes évek kéziratos füzeteire rótt sorok és megindítóan gyönyörű vallomások a feleségéhez írt szavak. Jóízű humor csillan meg a baráti hangulatban íródott ajánlásokban, ezek között számos Békés megyei vonatkozású is akad. Az évek viharában megőrzött könyvekből, füzetekből 223 ajánlást gyűjtöttünk össze. Sinka István könyveit magánosok és közgyűjtemények egyaránt féltő gonddal őrzik és feltehetően még sok ajánlás lappang ismeretlen helyen. Az itt következőket időrendben adjuk közre, tisztelegve a költő emléke előtt.

Sinka István - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - És ​elfelejtették...
Sinka ​István: És elfelejtették... – A válogatók esszéivel: Ágh István, Falusi Márton, Ferencz Győző, Iancu Laura, Lator László, Papp Zoltán, Szabó T. Anna, Szepesi Attila, Tamás Menyhért, Tóth Erzsébet, Tóth Éva Költõk a költõrõl sorozat A sorozatot a szerkesztõ azzal indította útjára: a költők tudják a legjobban, hogy mely versek lesznek a legmaradandóbbak nagy klasszikusaink életművéből, és mindezt azokban a válogatásukhoz fűzött kis esszékben az olvasóknak jól el is tudják mondani. Ebben a kötetben Sinka Istvánt emelték legnagyobb klasszikusaink sorába, az ő költészetébõl kapunk ízelítõt.

Sinka István - Eltűnik ​a hóri domb
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Balladáskönyv
A ​magyar nép a balladák népe. A nemzet történelme maga is egyetlen fenséges ballada. A nemzet imája, Kölcsey himnusza balladai lüktetésű drámai ének, sűrített magyar történelem. Népköltészetünk is a balladák a legerőteljesebb alkotásai. Egyik legnagyobb költőnk, mint a "ballada Shakespeareje" nyerte el a halhatatlanságot. Sinka István költészetének is a balladák legkiemelkedőbb és különös színt jelentő értékei. Sinka a legmélyebb magyar rétegekből emelkedett ki. Onnan hozta magával a balladai készséget és szemléletet. Sinka balladáiban a népi Magyarország rejtett világa, s lefojtott fájdalma elevenedik meg drámai erővel. Muhoray Mihály színes képei rokonlelkű művész teremtő készségével juttatják kifejezésre Sinka balladáinak drámai feszültségét.

Sinka István - Kadocsa, ​merre vagy?
A ​népi irodalom legmarkánsabb költőjének prózai írásai. A kötet Sinka István összegyűjtött elbeszéléseit, újságcikkeit, sajtónyilatkozatait tartalmazza. 'Szüleim nagyszalontai szegény parasztemberek voltak. Én is Szalontán születtem és ott is nevelkedtem. Szüleim szegénysége miatt az elemi iskolát is alig tudtam kijárni. Dolgoznom kellett. De már akkor, egész fiatal koromban éreztem, hogy van bennem valami. Munkám azonban annyira elfoglalt, hogy szinte elfelejtettem a régen tanultakat, és az írás-olvasást újra kellett tanulnom. Először gyerekes rigmusokat kezdtem el írni...' (Sinka István)

Sinka István - Szigetek ​könyve
Sinka ​István két évtizeden át dolgozott e hatalmas lírai-epikus alkotáson. A címben szereplő "szigetek" a nagy paraszti közösségből kiszorult kisparaszti egzisztenciák, egy-egy isten háta mögött élő magányos embercsoport, akiket a költő vándorútja során fölkeres, megismer, s együtt élve, szenvedve, sóvárogva, szeretve azonosul velük. Sinka István posztumusz remeke a szegényparaszti élet szociografikusan is pontos ábrázolása, ugyanakkor csupa - líra alkotás, telve szomorú együttérzéssel, személyes hangokkal - önvallomás, társadalomrajz, a hajdani paraszti érzésvilág párját ritkító, szinte enciklopédikus költői földolgozása

Sinka István - Nagy ​útakról hazatérve
A ​XX. századi magyar irodalom népből jött költőóriásának a hosszas, méltánytalan mellőzés ellenére tizenhárom verseskötete jelent meg. Ez a legteljesebb kiadás.

Sinka István - Szép ​értelme földi dolgainknak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Végy ​karodra idő
Sinkának ​húsz esztendeje nem jelent meg verseskönyve. Ez a válogatott gyűjtemény a költő legszebb verseit tartalmazza. Hőseit s szűkebb hazáját, Bihart a népballada tiszta hangján szólaltatja meg. Névtelen juhászok, nyomorban élő béresek, agrárproletárok mindennapos kis tragédiái villannak elénk a múltból. Egy örökké lázongó költő szól az úri Magyarország súlyos bűneiről, csendőrvilágáról a "Végy karodra idő" című gyűjtemény lapjairól, s egyben választ ád arra is a könyv, hol tart, mennyire jutott előre az egyéni utat járó, ma hatvanöt esztendős Sinka István.

Sinka István - Mezítláb ​az utolsó padban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Lovasok ​opál mezőkön
Sinka ​István (1897 - 1969) költészetét mind ez idáig csak töredékesen ismeri irodalmi köztudatunk. Kétségkívül kissé elhanyagolt, kellőképpen nem méltányolt költője ő a XX. századi irodalmunknak, s ezen belül is a népi írók mozgalmának. Az elmúlt húsz év során megjelent ugyan két válogatott kötete, de terjedelme miatt egyik sem tudta bemutatni, összegyűjteni mindama verseit, melyek költői életművének elismerésre méltó darabjai. Kormos István szerint: "...verseiben egy olyan réteg áramlik be költészetünkbe, jóformán a föld alól, amelyről Sinka előtt senkinek nem volt szava. Az ő pusztai emberei bivalyosok, hajcsárok, juhászok, summások, s nem idilli zsánerképeket hoznak magukkal, mint még Petőfi alakjai is: keserű szavakkal, kisemmizett fekete sorsukkal jönnek, akik téli harmaton fekvő éhes társukat szemelték ki szószólónak maguk közül... Fekete énekek láncából fonódik műve, s ha pusztai örömtüzeket is gyújt néhanap, örömtüzének keserű kórófüstszaga van."

Sinka István - Sírás ​az időben / Плач във времето
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Érparti ​történet
Sinka ​Istvánnak életében öt prózakötete jelent meg. Ez látszólag megkönnyítette a válogatás munkáját, hiszen öt könyv már elegendő alap a prózaírói arcél megrajzolásához. Ez azonban csak indulópont lehetett a válogatáshoz. A Sinkával foglalkozó irodalomtörténészek több olyan prózai alkotásról tudtak, amelyek lapokban, folyóiratokban elszórva várakoztak az újabb megközelítésre. Megformáltságuk és tematikájuk egyaránt indokolja helyüket ebben a kötetben.

Sinka István - Vád
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sinka István - Fekete ​bojtár vallomásai
Sinka ​István személyes meghatalmazása alapján a vallomások eredeti szövegéből a személyhez kötött sérelmek és keserűségek áramlásában általánosító részeket törölték. A személyeseket pedig, egykori barátainak és jóakaróinak, gazdáinak és cselédtársainak, ellenfeleinek és ellenségeinek kell elviselni, mert megnőtt az ő igazsága az időben. 1944 elején fejezte be ezeket a vallomásokat. Utána még 25 évig élt, majdnem végig politikai tilalom alatt, Az utolsó éveiben kezdték kiadni újból verseit és elbeszéléseit, amikor már az ideg- és izomsorvadás embertelen kínjai gyötörték.

Kollekciók