Ajax-loader

Mikszáth Kálmán könyvei a rukkolán


Mikszáth Kálmán - Két ​választás Magyarországon / Fili / Egy éj az Arany Bogárban / A Sipsirica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Mindenki ​lépik egyet / A vén gazember
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​vén gazember / Apró képek a vármegyéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Apró ​képek a vármegyéből / A mi örökös barátunk / Gavallérok / Kozsibrovszky üzletet köt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Nagyobb ​elbeszélések - 1871-1895
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Ami ​a lelket megmérgezi / A lohinai fű / A beszélő köntös
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​gavallérok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​kis primás
Hunyadi ​Mátyás uralkodásának esztendeit múltunk legfényesebb korszakai között tartja számon az emlékezet. Az "igazságos" jelzővel felruházott király Európa vezető hatalmai közé emelte hazánkat, feltartóztatta a nyugati világot fenyegető török hódítókat, s meghonosította környezetében a reneszánsz művészetet és művelődést. A történetírás azonban nem csak pozitív tetteket örökített meg róla. Amikor 1485-ben esztergomi érsekké nevezik ki felesége unokaöccsét, az alig hétéves Estei Hippolytot, az ország vezetői és a pápa egyaránt élénken tiltakoznak. Felháborodásuk érthető, ám Mátyás hosszas huzavona után keresztülviszi akaratát. Mikszáth regénye azonban nem a nagypolitika szövevényébe vezeti be az olvasót, inkább a vitákról mit sem tudó fiú személye köré szövi megkapó, ugyanakkor fordulatokban gazdag történetét. Bár a kis prímás félve és megszeppenve érkezik Itáliából Esztergomba, az előtte álló próbák férfivá edzik, s a kemény, de vonzó magyar környezet igazi magyarrá változtatja.

Mikszáth Kálmán - A ​vén gazember / Nemzetes uraimék
A ​vén gazember: Részlet a könyvből: A báró Inokay-családnak a gazdatisztje volt Borly Gáspár, ütött-kopott öreg úr, ezer ránczczal az arczán. Mikor én gyerek voltam, még élt s minthogy az én édes atyám tartotta keresztvízre a gyerekeit, Jancsit meg Gézát, per «koma» szólították egymást szemtőlszembe, hanem a háta mögött soha se nevezte máskép apámuram, mint «az a vén tolvaj», vagy «a vén gazember». Maga a földesúri familia, Inokayék, akik a nagy kastélyban laktak, hasonlóképen vén gazembernek nevezték tisztjüket, mert ismeretes volt, a vak is láthatta, hogy legalább a fele jövedelmet ellopja. Nincs az a helyzet, amiből ő hasznot ne húzott volna, még talán a tehénből is kilopta a borjút. Az erdőből eladogatta a fát; a gabonát, gyapjút potom áron adta el a zsidónak, miután ezért illendő «rebachot» alkudott ki magának, együtt trafikált a bérlőkkel, a felesekkel. Szóval, olyan szemérmetlenül csinálta, hogy már az idegenek is észrevették s gyakorta figyelmeztették vagy a bárót, vagy a bárónét: - Ugyan miért nem néznek jobban a körmére? De a báróné, egy beteges, törékeny teremtés, aki mindig fejfájásról panaszkodott, csak a vállát vonogatta, fáradtan, unottan: - Oly régen van már az uram családjánál, hogy sokat el kell neki nézni; az apja, öregapja, sőt a szépapja is már az Inokay báróknál szolgált, úgyszólván összeforrt a családdal, az uram nem jó néven venné, ha áskálódnám ellene. Nemzetes uraimék: Részlet a könyvből: A szikra taplót talál. A pribolyi matrikulában, ugy emlékszem, nagyon az elején van feljegyezve az a nevezetes sor, mely ennek a történetnek szülő anyja. Ott pedig az áll, hogy nemes Mácsik György, die Augusti 17, Anno 1835 vette el magának házastársul nemes Laczkó Annát. Ezt már onnét a macska se kaparhatja ki. Megesküdtek s ezzel a derék Mácsik György bejutott a Laczkó-familiába. A mi különben nem volt nehéz dolog, mivel csupán Priboly helységben mintegy harmincznégy családból állott a Laczkó-nemzetség s ezen familiában számtalan szebb-csunyább leányzó találtatik. A környék egyéb falvaiban, sőt még a távolabb megyékben is mindenütt lakoztak Laczkók, s mind olyan szegények valának, mint a templom egere. Ezekből bizony könnyű volt feleségre tenni szert. De nem is állitotta Mácsik György soha, hogy nem volt könnyű, sőt inkább sokszor nyilatkozott ellenkezőleg; hogy Anna a gallérjára varrta magát, hogy öt esztendeig kerülgették a gügyüi, mig végre egy gyenge perczében (szinte csodálatos, hogy valaha gyenge percze is volt a nagy Mácsiknak) neki ugrott a házassági köteléknek...

Mikszáth Kálmán - Nagyobb ​elbeszélések - 1895-1910
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​beszélő köntös / Magyarország lovagvárai
Mikszáth ​Kálmán Szklabonyán született. Középiskoláit 1857-ben a rimaszombati gimnáziumban kezdte, majd Selmecbányán érettségizett. Ezt követően Pesten volt évekig joghallgató, de diplomát nem szerzett. Különböző rosszul fizető vidéki és pesti lapokban kezdett publikálni, írásai azonban nem keltettek feltűnést. 1878-ban Szegedre költözött és a Szegedi Napló munkatársa lett. Itt írta első sikeres elbeszéléseit. 1880-ban kerül ismét Budapestre, ahol a Jó palócok és a Tót atyafiak novellái meghozzák az író elismerését. Romantikus, történelmi ihletésű regényei közül máig a legkedveltebb A beszélő köntös, s ugyancsak lenyűgöző olvasmány a fontos magyar várakról szóló várlegendák gyűjteménye.

Mikszáth Kálmán - Regények ​és nagyobb elbeszélések III-V. 1885-1889
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Az ​apám ismerősei / Nemzetes uraimék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Szent ​Péter esernyője / A sipsirica
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Valaki ​mindig lát
Azon ​jellemzők sorában, melyek kiemelnek bennünket az állatvilágból, legszebb emberi tulajdonságunk, hogy képesek vagyunk szeretni. Furcsa ellentmondás azonban, hogy míg az emberiség egésze a tökéletesség felé törekszik, egyre kevesebb teret engedünk életünkben az érzelmeknek. Vajon tudunk még könnyezni egy-egy történet hallatán? Tudunk még meghatódni? Tudunk vagy merünk-e szeretni? Mikszáth Kálmán ősei evangélikus lelkészként generációkon keresztül a legmagasztosabb emberi érzés: a szeretet hatalmát hirdették a szószékről. Kései utódjuk is örökölte ezt a fogékonyságot, mely lépten-nyomon felszínre bukkan elbeszéléseiben. A 21. század hajnalán forrongó, átalakuló világban élünk. Mivel azonban mikszáthi tehetségek ma ritkán születnek, s ha születnek, nem halljuk hangjukat, "megidézzük" őt magát e kötetben. Fedezzük fel elbeszélései által ismét a szeretet mindent átfogó, örök hatalmát! Mert megszűnhet, átalakulhat, változhat minden a földön, de "a szeretet nem múlik el sohasem".

Mikszáth Kálmán - Novellák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​keresztmama meséi
"Hihetetlen ​történetet mondok, de annyira állítják, bizonyítják az összes medvék (mert szeretnek ám a medvék dicsekedni), hogy lovagiatlanság benne kételkedni. Gazsi körül forog a kaland. Gazsi, ez a vásott kisfiú, elszökött otthonról (bizonyosan rossz fát tett a tűzre, eltört talán egy bögrét) s addig ment, mendegélt, míg egyszer az erdőben találta magát, annak is a kellős közepében..." A reprezentatív mesekötet hat csodálatos mesét tartalmaz, melyek a szülőkben, nagyszülőkben nosztalgikus élményeket ébreszthetnek, a mai gyermekolvasó előtt pedig a szelíd, erőszakmentes, békebeli történetek világát nyitják meg.

Mikszáth Kálmán - Víg ​órák a kis gyermekek számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Beckó ​vagy Bolondóc
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Galamb ​a kalitkában / A két koldusdiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​király ruhái
Mikszáth ​Kálmán a magyar irodalom páratlan mesélőkedvű, utánozhatatlan bölcsességű és humorú írója. Kevésbé ismert ugyan a gyermekolvasók körében, ám válogatásunk bizonyságul szolgál arra, hogy írója éppúgy ismeri a gyerekek, mint a felnőttek nyelvét. A kötetben sokféle mesét, történetet talál a mesélő felnőtt, az olvasó gyerek: mesét a gőgös hókirályról, aki bár az erdő uralkodója lesz, de trónjáról hamar leolvasztja a napsugár, a Dr. Bubóhoz szakmailag fel nem érő Dr. Bagolyról, az erdőben eltévedt és a mackók barlangjába került kisfiúról, anekdotából kerekedő történetet Mátyás királyról. Ezeket az elbeszéléseket, meséket csillogó humor, derű, okosság szövi át, és hangjuk olyan friss és eleven, hogy a ma gyermekének is vidám perceket ígérnek, aki a legjobb átmenetet kaphatja bennük a gyermekmesék és a valódi irodalom között, egyúttal remek bevezetést is az egyik legnagyobb magyar író világába.

Mikszáth Kálmán - Apró ​vázlatok és rajzok I.
Tartalom Alföldi ​emberek: - A rokkant szekér - Bagi uram frakkban - Az egyetlen gazember - Milyen a magyar iparos? - Egy rendőr-genie - Apabácsika Felföldi emberek: - Utazás Palóczországban - A hosszu életűek - Az utolsó lovag - A Lupcsek Jani házasodása - A kántor-fiú Történetek a "folyosó"-ról: - Régi urak, régi cselédek, régi rablók - A nagy Regdon Mihály - Hát velem mi lesz? - A szegény jámbor ármádia - A pénzügyminiszter reggelije Saját külön regényeink: - Haszonbérlő koromból - Akik ugatnak - Olaszországi út Egyéb históriák: - tessék engem becsukatni - A legmodernebb párbaj - Salamon itélete - A cheque - Az apró füvek - A csodahajó - A százegyedik asszony - A menny belseje - A gyarmati vásár, vagy gyereket kérek kölcsön - Az üres bölcső - Egy öreg püspök háztartása - "Kínos ügy" - Vidéki alakok - A forma

Mikszáth Kálmán - A ​batyus zsidó lánya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Az ​első bánat
"Nem ​ismerek írót az egész világirodalomban, akinek elbeszélõ hangja annyira közel állana az élõszóhoz, mint a Mikszáthé. Mintha csakugyan eleven beszéd csengene fülembe olvasásakor, folyton modulálódva: az elbeszélés folyamán nyugodtan, kényelmesen ömlik, egy-egy jelenetnél ellágyul, egy másiknál gyorsabb ütembe lendül - szóval él, és a maga kifejezõ eszközeivel kíséri a történet folyamát. Mintha nem is volna köztünk az a nagy távolság, amely az írót az olvasótól elválasztja, hanem elõttem ülne az író és mondaná nekem a mondanivalóját. Ez Mikszáth közvetlensége, minden jellem-vonása között a legjellemzõbb. Nemcsak az elõadás dolga ez a közvetlenség, hanem a mű egész természetéé, a mese alkatáé, az ember- és természetlátásé is." (Schöpflin Aladár)

Mikszáth Kálmán - Mikszáth ​Kálmán válogatott elbeszélései és kisregényei
Az ​író könyvalakban még meg nem jelent, utolsó elbeszélései és regénytöredéke. Tartalom: Töviskes látogatóban A játszó pajtás Csász. Kir. bor. Az aranyos csikó Rákóczi Ferencz donácziót oszt Grózika kegyelmet kér A rekeszek A varázsló kovács P. Jork Az új eldorádó Az öreg diktátor Mégis talentum Kyszlich Az óra Az amerikai menyecske

Mikszáth Kálmán - Hátrahagyott ​munkák
Gyűjtemény, ​A Franklin-társulat sorozat 20. tagja

Mikszáth Kálmán - A ​lohinai fű és más elbeszélések
A ​millenniumi esztendő kiadványa! ; A Millenniumi Könyvtár sorozatban megjelent kötet a nagy palóc tucatnyi nevezetes elbeszélését tartalmazza. Az elcsábított lány motívuma Mikszáth több novellájában is szerepel. A szép falusi lányokat szívesen vitték az urak szeretőnek, akik azonban a gazdag élet ellenére is boldogtalanok voltak, sápadtan sorvadoztak, mint Az a pogány Filcsik című elbeszélés főszereplője, amelynek története szerint a megyei úr szeretőjévé lett lány beteg lesz. Egy kívánsága van, apját szeretné látni, aki azonban hajthatatlan, és végül csak akkor látogatja meg a lányát, amikor féltett kincsét, a szűcsipar remekét, bundáját annak szeretője ellopatja. Nagybeteg gyermekének látása azonban egyáltalán nem hatja meg, és a történet végén féltett bundáját egy koldusasszonynak adja. Az elfelejtett rab és a Bede Anna tartozása egyaránt a naív tisztaság együttérző példázata. Derűs színek ragyognak föl a szépasszonyokról, gyermekekről, és az ember hűséges társairól, az állatokról szóló írásokban (A zöld légy és a sárga mókus; A brézói ludak; Szegény Gélyi János lovai; Timár Zsófi özvegysége). A Fábri Anna értő Utószavával záruló összeállítást - széles körben érdemes ajánlani.

Mikszáth Kálmán - Töviskes ​látogatóban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - A ​sipsirica és más elbeszélések
A ​tabáni vendéglők kispolgári miliőjében kezdődik a történet, s ez a színhely a befejezésben visszatér, keretet alkotva Druzsba tanár úr elbeszéléséhez. A Fehér Pávát Jahodovszka asszony vezeti. Vendégeinek kedvence nevelt lánya, Sipsirica. A családias bensőségességet egy rejtélyes előkelőség felbukkanása bolygatja meg, majd Sipsirica eltűnése dúlja föl.

Mikszáth Kálmán - Galamb ​a kalitkában / A gavallérok
Mikszáth ​szórakoztatóan kegyetlen történeteiben önáltató, hazug világ lepleződik le.

Mikszáth Kálmán - A ​fészek regényei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Mikszáth Kálmán - Tárcák, ​karcolatok - 1869-1910
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók