Ajax-loader

Balázs Géza könyvei a rukkolán


Balázs Géza - Benkes Zsuzsa - Magyar ​nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára
A ​Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára című tankönyvsorozatot azoknak a négyosztályos gimnáziumba vagy szakközépiskolába járó tanulóknak ajánljuk, akik már különböző tankönyvekből elsajátították a magyar nyelvtan alapjait.

Balázs Géza - Benkes Zsuzsa - Magyar ​nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára
A ​Magyar nyelv a gimnáziumok és szakközépiskolák 9. évfolyama számára című tankönyv első kötete annak a tankönyvsorozatnak, amely igazodik a kerettantervben is rögzített tartalmakhoz, a továbbhaladás feltételeihez. A korszerű nyelvtudomány - a grammatika, a szövegtan, valamint a tömegkommunikációs kultúra - új eredményeit közvetíti az érintett korosztálynak. A nyelvi ismeretek és kommunikációs képesség megszerzésére érdekes, kreativitást igénylő feladatokkal ösztönöz. Megismerteti a tanulókkal a kulturált nyelvi magatartásnak, a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználatot, elősegíti olyan szövegszemlélet kialakítását, amely lehetővé teszi, hogy szóban és írásban egyaránt bonyolultabb - irodalmi és más - szövegek megértésére és alkotására legyenek képesek. A tankönyv tanítását Tanári útmutató, valamint a mindkét iskolatípus évi óraszámát figyelembe vevő tananyag-beosztási javaslat segíti.

Kemény Gábor - Szántó Jenő - Kovalovszky Miklós - Balázs Géza - Pásztor Emil - Mondd ​és írd!
Második, ​bővített kiadásban jelenik meg az immár 250 válogatott nyelvművelő cikket tartalmazó kötet. Ezek a cikkek nem a tudományos köröknek, hanem a nagyközönségnek íródtak. Szerzőik neves nyelvészek, akik olyan ismeretterjesztő könyvet adnak az olvasó kezébe, amely segít eligazodni gyorsan változó anyanyelvünk világában. Az új kiadás lehetővé teszi, hogy olyan újabb, fontos témakörök (pl. számítástechnika nyelve) is képviselve legyenek a kötetben, amelyek az első kiadásban még nem lehettek benne. Hogyan mondjuk és írjuk, az idegen szavak helyes alkalmazása, gyakorlati stilisztika egy-egy szó tükrében, köznévvé vált tulajdonnevek, olyan tipikus helyzetek, amelyek "stíluskoccanást" okozhatnak - csupa nélkülözhetetlen tudnivaló anyanyelvünk napi használatában. Éppen ezért ajánlja a kiadó jó szívvel mindenkinek ezt a könyvet, amely kiválóan alkalmazható mind az iskolai oktatás segédanyagaként, mind pedig a hivatali élet kézikönyveként. Használatát részletes szó-, tárgy- és névmutató könnyíti meg.

Balázs Géza - Benkes Zsuzsa - Magyar ​nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Géza - Magyar ​nyelv
Az ​1996 óta már hét kiadást megélt gyakorlókönyv mostani, átdolgozott bővített kiadása a Magyar nyelv – Új érettségi című tankönyvünkhöz (Corvina, Budapest, 2005) kapcsolódik. Minden könyv és értelemszerűen a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek előírásaihoz igazodik. Miként korábban, úgy most is egy tankönyvben foglaltuk össze a kétszintű érettségihez, a felsőfokú (BA szintű) tanulmányokhoz szükséges magyar nyelvi ismereteket. Gyakorlókönyvünket elsősorban 12-18 éveseknek ajánljuk iskolai és egyéni tanulásra. A gyakorlókönyv – a tankönyv szerves kiegészítéseként – egyaránt felhasználható a nulladik éves, felzárkóztató évfolyamon, a négy középiskolai osztályban és az érettségire felkészítő tanfolyamokon. A kötetben közölt 555 gyakorlat 4-6 tanévre osztható el. A gyakorlókönyv felöleli a teljes középiskolai magyar nyelvi, nyelvtani anyagot, sorrendje pedig megegyezik a tankönyvével: I. Ember és nyelv; II. Kommunikáció; III. A magyar nyelv története; IV. Nyelv és társadalom; V. Nyelvi szintek: A)Hangtan, B) Szótan, C) Szókincs, frazeológia, D) Mondattan; VI. A szöveg; VII. A retorika alapjai; VIII. Stílus és jelentés; IX. Nyelv és kultúra: nyelvművelés, helyesírás; X. Könyv, könyvtár, internet. A könyv egyedülálló sajátossága, hogy a második részben a tanuló megtalálja a feladatok megoldását is, így egybevetheti őket saját megoldásaival

Balázs Géza - A ​magyar pálinka
"Egy ​évtizedes könyvtári és levéltári kutatás, a magyar nyelvterület különböző pontjain végzett néprajzi gyűjtések eredményeként látott napvilágot a kötet. A címlapján szereplő versrészlet, a szerző és a cím, a kapcsolódó fénykép önmagában is felkeltheti a téma iránt érdeklődő szakemberek kíváncsiságát, de a pálinka barátainak és ellenségeinek érdeklődését is. Már a bevezető gondolatokból kiderül, hogy a szerző munkájával egy szaktudományi hagyomány folytatója, hiszen a néprajzi és a nyelvtudományi, elsődlegesen nyelvjárási kutatások összekapcsolásával írta meg munkáját. Ez a szemlélet különösen érvényesült a Szegedi Egyetemen. Balázs Géza azonban nemcsak a hagyományt folytatja, hanem rámutat azokra a feladatokra is, amelyek a múlt feltárása mellett a jelenkutatásra hárulnak." Guttmann Miklós

Balázs Géza - Benkes Zsuzsa - Magyar ​nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 12. évfolyama számára
A ​12. évfolyam tankönyve a magyar nyelv nyelvészete keretében egyrészt megismertet a magyar nyelv történetének fő szakaszaival, valamint a mai magyar nyelvben fellelhető nyelvváltozatokkal, másrészt - az érettségire való felkészülést elősegítendő - rendszerbe foglalja az előző három évben a kommunikációról, a magyar nyelv mondatnyelvészetéről és szövegnyelvészetéről tanultakat. A magyar nyelvű szövegek tipológiái keretében tárgyalja a különféle szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolatát a kommunikációs folyamattal, különös tekintettel az esszére. A magyar nyelvre vonatkozóan eddig elsajátított ismeretek átfogóbb keretbe helyezése érdekében foglalkozik ezenkívül a nyelvek mint jelrendszerek, a nyelv és a gondolkodás általános kérdéseivel, valamint az európai nyelvcsaládok típusaival és a magyar nyelv eredetével. Ezek a kérdések - minthogy meghaladják a magyar nyelv nyelvészete témakörét - egy, a nyelv(ek) általános (elsősorban nem nyelvészeti) kérdéseivel foglalkozó makro szövegtudomány körébe sorolhatók.

Balázs Géza - Benkes Zsuzsa - Anyanyelvi ​beszédkultúra a nyelvi előkészítő évfolyam számára
Az ​Anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tankönyve a Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára című tankönyvsorozat szerzőinek munkája a nyelvi előkészítő évfolyamon tanulók számára. A tankönyvben a korábban tanult anyanyelvi ismereteket az idegen nyelvek tükrében foglalja össze. a témák a hagyományostól eltérő módon olvasmánytárgyalással, beszélgetés formájában sajátíttathatók el.

Balázs Géza - SMS-nyelv ​és -folklór
Az ​sms még nincs húszéves technológia, magyarországi elterjedtsége alig másfél évtizedes, s máris egyedi nyelvhasználati módot hozott létre, amelyet nevezhetünk új beszéltnyelviség vagy – Balázs Géza meghatározásával – másodlagos szóbeliségnek. Ebben a kötetben a szerző sms-tanulmányait adja közre az elektronikus graffitinek nevezett sms-faltól a 2002. évi sms-választási hadjáraton át az sms-folklórig, sms-retorikáig. A szöveget együtt olvasva látható, hogy egy sajátos részdiszciplína van kialakulóban.

Balázs Géza - A ​pesti nyelv
Városnyelvi ​kalauz. Budapestizmusok, valódi pesti nyelvjárások, argó, budapesti titkos nevek és helyek. Nyelvészeti és egyben lírai élményutazás a budapesti nyelvben a kezdetektől a máig. A szerző ős-pestiként dokumentálja a város nyelvét. Progli László fotóival.

Balázs Géza - Érettségi ​témakörök, tételek - Magyar nyelv - 500 gyakorlat megoldásokkal
Az ​információs forradalom korszakában az anyanyelvi ismeretek szerepe egyre nő, hiszen a mindennapi tájékozódáshoz, önmegvalósításhoz, sikerhez, sőt az idegen nyelvek tanulásához szükséges a nyelvi-kommunikációs tudás, a különféle és gyorsan változó szituációk gyakorlati ismerete. 500 gyakorlat középiskolásoknak, megoldásokkal (Érettségi témakörök, tételek sorozat) Az információs forradalom korszakában az anyanyelvi ismeretek szerepe egyre nő, hiszen a mindennapi tájékozódáshoz, önmegvalósításhoz, sikerhez, sőt az idegen nyelvek tanulásához szükséges a nyelvi-kommunikációs tudás, a különféle és gyorsan változó szituációk gyakorlati ismerete.A kiadó tankönyvsorozatának egyik legsikeresebb darabjában (Érettségi témakörök, tételek - Magyar nyelv) a szerzők egy kötetben foglalták össze az érettségihez, főiskolai, egyetemi magyar szakos felvételihez szükséges magyar nyelvi ismereteket. Ahhoz a könyvhöz kapcsolódik most gyakorlókönyvünk, amelyet elsősorban 12-18 éveseknek ajánlunk iskolai és egyéni tanulásra. A kötetben közölt 500 gyakorlat 4-6 tanévre osztható el.Balázs Géza a gyakorlatok anyagát a mindennapok szövegvilágából válogatta; s a száraz grammatikai ismereteken túl érdekes, elgondolkodtató, általános és anyanyelvi logikát építő, kreatív és játékos feladatokat talált ki. Új kiadás, megjelent 2001-ben.

Balázs Géza - Nyelvünkben ​a világ
Az ​ismert nyelvész-néprajzkutató, közkedvelt televíziós- és rádiós műsorok készítője ezúttal a rendszerváltás körüli és az azóta eltelt időszak nyelvi jelenségeit veszi sorra. A kötet írásai a nyelvi hagyományról és a nyelvi környezetvédelemről, a médianyelvről, a számítógépes korszakváltás nyelvi hatásairól, valamint a nyelvi kényelmességekről és divatjelenségekről szólnak.

Takács Szilvia - Balázs Géza - Bevezetés ​az antropológiai nyelvészetbe
Az ​antropológiai nyelvészet a nyelvhasználat, a nyelvváltozatok, különösen a nem hatalmi helyzetben lévők, az alacsonyabb fejlettségi fokon álló közösségekre jellemző gondolkodási minták, hiedelmek viszonyának a tanulmányozása – terepmunka, konkrét nyelvi anyaggyűjtés alapján. Előszeretettel kutatja a vallási, a foglalkozási vagy a rokonsági csoportokhoz való nyelvi tartozás megnyilvánulásait. Holisztikus szemlélet jellemzi, kiemelt kutatási nézőpontjai: a nyelvi relativizmus, a nyelvi univerzalizmus és a nyelvi unikáliák.

Balázs Géza - "A ​magyar nyelv elé mozdításáról.."
A ​nyelvészek vitatkoznak. Ez rendben van. A tudomány vitában születik. De közben elveszhet valami fontos. A MAGYAR NYELV. AZ ÉDES ANYANYELV. Az anyanyelv csak egy nyelv a sok közül? Valóban nincs helyes és helytelen? Minden jó? Romlásnak indult hajdan erős magyar... nyelv? Ne használjunk vagy éppen használjunk minél több idegen szót? A nyelvművelők sarlatánok, diszkriminálók, terroristák, áltudományosok? Kártékonyak és ármánykodók? Meg kell tisztítani tőlük (tévelygő eszméiktől) a tudományt? Van modern nyelvművelés? És nyelvstratégia? Nyelvökológia? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Balázs Géza vitairata. Stílusából fakadóan szókimondó, de keresi a megoldásokat is. Ars poétikája (Panek Zoltán szavaival): "Anyanyelvünket csak együtt tudhatjuk jól" és Roman Jakobson szavaival: "Linguista sum; nil linguistici a me alienum puto." (Nyelvész vagyok; semmi sem idegen tőlem, ami nyelvi.) Tehát a nyelvészek vitatkozik - és Önök döntenek! Az Akadémiai Kiadó ezzel a kötettel is hitet kíván tenni a nyelvi kultúra iránti elkötelezettségének.

Balázs Géza - Újságíró ​ismeretek
Az ​Újságírói ismeretek című szakkönyv az írott sajtót veszi górcső alá. Kiemelve néhány témát: a lapalapítás, laptípusok, az újság alapvető céljai, a lapkészítés menete, költségvetés. Javaslatot tesz arra, miként célszerű egy szerkesztőséget berendezni, kiket és hogyan érdemes munkatársként alkalmazni, megemlíti a fotós és fotózott jogait, leírja a megjelenés menetét. A mű részletesen elemzi a lapkészítés folyamatát, az anyaggyűjtést, a sajtótájékoztató lényegét és fontosságát, szól arról, mi a szöveg-előkészítés, tárgyalja, milyen legyen a kézirat formátuma a hatékonyabb eladhatóság céljából, megtudhatjuk, mit jelent a sajtóünnep, s hogy a lapzárta mennyiben jelenti a cikkek el nem fogadását a kitűzött időponton túl. Balázs rávilágít arra, mi az, ami eldönti, a hírértékkel bíró információ vajon bekerül-e a lapba vagy sem. Az olvasó megismerkedhet a különböző műfajokkal, többek között szembesül a riport és interjú közti különbséggel, megtudja, mitől jó a kérdezéstechnika. A szerző bemutatja a cikkek válfajait, megmagyarázza például, hogy mi egy vezércikk, illetve belső vezércikk. A szakkönyv részletesen elemzi a kritikai műfajcsaládot, rávilágít arra, mi az összefoglaló műfajcsalád. Egy egész fejezet taglalja az újságírásnál elengedhetetlen tördelés lényegét, valamint a szerkesztést. Példákat sorakoztat fel a korrektúra-jelekre, tanácsot ad a témától, hatástól függővé tett címadásra, javasolja a szakmában nem elhanyagolható szerepet betöltő laptervezést. Számtalan szakszóval, a sajtó szakzsargonjával ismerkedik meg az olvasó a műben, mely ismeretének hiánya megengedhetetlen egy szakmabeli számára.

Balázs Géza - Szayly József - Szilágyi Árpád - Médiaismeret
Az ​olvasó 137 oldalon alapos tudást vehet magához a médiaelméletből, a műfajokból, a sajtó, a rádió, a televízió és az internet témaköréből, sőt - nemhiába nyelvész a DUE alelnöke - külön fejezetet kapott a sajtó nyelvhasználata is. A szerzőkről: Balázs Géza (képünkön) nyelvész, néprajzkutató, a BDF és az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a DUE alapító alelnöke, nyelvművelő televízió- és rádióműsorok házigazdája, több könyv szerzője. Szayly József újságíró, okleveles villamosmérnök és MBA menedzser. 18 éves kora óta rádiózik, a DUE és a Magyar Rádió alelnöke. Szilágyi Árpád rádiós újságíró, az első magyar nyelvű internetes rádióadás elindítója, a Budapesti Kommunikációs Főiskola oktatója. A könyvet dr. Földes Anna, a MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia igazgatója, és Kristóf Gábor, a Magyar Rádió vezető szerkesztője lektorálta.

Balázs Géza - Borosné Jakab Edit - Dr. Jónás Frigyes - Schlettné Sebő Ildikó - Kovács Mária - Magyar ​nyelv - Új érettségi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Géza - Magyar ​nyelvhelyességi lexikon
A ​rádiós és televíziós nyelvművelő műsoraiból - és középiskolai tankönyveiből is - jól ismert fiatal nyelvész lexikonszerűen, címszavakba rendezve, könnyen kezelhető formában tekinti át a helyes magyar nyelvhasználat legkényesebb és legvitatottabb kérdéseit, mindenekelőtt a középiskolák igényeit tartva szem előtt - útmutatásait és tanácsait azonban bizonyára hallgatói és nézői is szívesen fogadják majd.

Balázs Géza - Pálinka, ​a hungarikum
Az ​első pohár a barátságé, a második a vidámságé" – foglalja össze tömören a pálinka társadalmi szerepét az Állami Nyomda által megjelentetett pálinkatörténeti album. A jó magyar borok mellett talán méltatlanul elfeledett magyar specialitásnak számító pálinka történetét évtizedes kutatómunkával és bámulatos részletességgel dolgozta föl Balázs Géza professzor. Bár a kutató szerint, a magyar ember borivó, mégis a pálinkát tartjuk – kismértékben fogyasztva – a legjobb orvosságnak, étvágygerjesztőnek és hangulatoldónak. Az album végigkalauzolja az olvasót az Európai Unió által hungarikumnak elfogadott 100 százalékos gyümölcspárlat múltján, megismertet a pálinka jelenével, felhasználási lehetőségeivel, sőt még néhány pálinkarecepttel is megajándékoz bennünket.

Balázs Géza - Nagy ​párlat- és pálinkakönyv
"Pálinkás ​jó reggelt!" A magyar nép elsősorban borivó, de a magyaros italok rangsorában második helyen a pálinka áll. Sokféle hagyományos, nemzeti pálinkánk van: a kecskeméti fütyülős barack-, a szatmári szilva-, a halasi körtepálinka. Magyarországon a vendégfogadás elképzelhetetlen egy stampedli pálinka nélkül. "Az első pohár a barátságé, a második a vidámságé, a harmadik a gyalázaté" figyelmeztet a szólás a pálinka hatására, egyúttal a mértékletességre. "Egy liter sem használ jobban, mint egy pohár". A valamikor színes pálinkakultúra a 20. század második felében elszürkült, ám a rendszerváltás után ismét föllendült. Egyre több helyen találkozni helyi, táji (eredetvédett) pálinkákkal, régi ágyaspálinkák hagyományának fölélesztésével. 2002-től a pálinka hivatalosan is számon tartott hungarikum. Egyre több látványfőzde épül, pálinkáriumok nyílnak, hangulatos pálinkakóstolókat, pálinkafesztiválokat rendeznek, van a pálinkának szentje (Szent Miklós), napja (december 6.), városa, lovagrendje, sőt már pálinkaszentelést is tartottak a miskolci ferences templomban. A szerző: dr. Balázs Géza professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, nyelvész és néprajzkutató. Nyelvészeti, művelődéstörténeti írásaiból, könyveiből, rádió- és tévéműsoraiból ismeri a közönség. 1980 óta foglalkozik pálinkakutatással is, főként az égetett szeszes italok művelődéstörténetének, néprajzának, nyelvének leírásával. Egyes pálinkások úgy tartják, hogy az ő munkái adták vissza a magyar pálinka hitelét. Pálinka-témában megjelent könyvei: A magyar pálinka (1998), Pálinka a közös nyelvünk (2003), Pálinka, a hungarikum (magyarul és angolul, 2004). Jelen könyve a legjelentősebb tudományos összefoglalás a magyar pálinkáról.

Balázs Géza - Szayly József - Szilágyi Árpád - Újságíró-ismeretek ​kezdő és civil újságíróknak
Balázs ​Géza, Szayly József és Szilágyi Árpád könyvének célja, hogy megismertesse a média működésével a civil szervezetek munkatársait és a kezdő újságírókat. A kötet tartalmazza az írott sajtó, a rádió, a televízió és az online média alapismereteit, vázolja a civil szervezetek helyes médiastratégiáját, megismerteti az olvasót a legfontosabb sajtóműfajokkal és a sajtónyelv eszköztárával.

Balázs Géza - Kuti Sándor - Szayly József - Rádiós-ismeretek
Balázs ​Géza, Kuti Sándor és Szayly József műve, a műsorszolgáltató rádiózás kézikönyve elméleti és gyakorlati kézikönyv, amely a rádiózás alapvető ismereteivel ruházza fel az olvasót. Minden fontosabb rádiós témát érint. A kötet szerzői a rádiózás különböző területeit mutatják be: Balázs Géza nyelvész az elméleti, retorikai elemeket, Kuti Sándor villamosmérnök a technikai tudnivalókat, míg Szayly József újságíró a sajtójogi, sajtóetikai kérdéseket ismerteti. A könyv első fejezeteiben a kommunikáció – és azon belül is főként a tömegkommunikáció – elméleti hátterével ismerkedhetünk meg. Szó esik médiamodellekről, a közszolgálati és kereskedelmi adók jellemzőiről, vagy éppen a hírérték ismérveiről, melyek a közép- és felsőfokú kommunikáció és médiaismeret szakokon az alapképzés részeként szerepelnek. Az általános, bevezető elméleti rész után a rádiózáshoz szükséges beszédtechnikai és retorikai tudnivalókat osztják meg velünk a szerzők, konkrét tanácsokat is adva, s olyan valós problémákat bemutatva, mint a verbális agresszió vagy a közhelyek kérdése. A harmadik fejezet röviden megismertet a rádiózás történetével, egészen az 1914-es első rádióműsortól napjainkig, a kereskedelmi rádiók és az elektronikus vezérlés koráig. A rövid történelmi visszatekintés után a jelenlegi bonyolult sajtóviszonyokat mutatja be: ma érvényes jogi szabályok, a médiatörvény, az etikai kódexek és társaik. A kissé száraz, elméleti rész után ismét gyakorlatiasabb témák vonulnak fel, a rádióalapítás és a kapcsolatrendszerek című fejezetben a szerkesztőségről, a rádiósokról, a közönségről, tehát a valós szereplőkről esik szó. A további fejezetek praktikus ismereteket nyújtanak, a rádiós műsortípusok, a műfajok elemzése, majd a rádióműsor szerkezetének bemutatása olyan információkkal látja el az olvasót, melyek egyébként csak tapasztalat útján szerezhetőek. A technikai alapismeretek című fejezetben a stúdió belsejéről tanulhatunk, a keverőasztaltól a mikrofonokon keresztül a lemezjátszókig a kisebb részletekre is kitér a könyv. Érdekes kitérő a műsorértékelések, hatásvizsgálatok, hallgatói szokások bemutatása, valamint a marketing, a gazdálkodás rövid ismertetése. Az elméleti háttér, melyet a könyv biztosít, egyfajta alapot nyújt a továbblépéshez, a szakmában való komolyabb elmélyedéshez, és teszi ezt lényegre törő, precíz, mégis élvezetes módon. Érdemes egy délutánt áldozni a csupán kétszáz oldalas könyv átböngészésére, hiszen átfogó képet kaphatunk a rádiózás világáról. Ez a könyv már nem kapható, bővített kiadása, a _Médiaismeret_ azonban megvásárolható.

Balázs Géza - Újságírás, ​rádiózás
A ​múlt század folyamán a tömegkommunikáció rendszereket teremtett és döntött romba, napjainkban pedig negyedik hatalmi ágként emlegetjük a médiát, nem véletlenül. De valójában mi az újságírás és mi teszi ilyen grandiózussá? Balázs Géza könyve nem csak megválaszolja mindezt, hanem betekintést enged az írott sajtó és a rádiózás kulisszái mögé. Az alapoktól tárgyalja a kommunikációs ismeretek alakulását és annak célszerű adaptálását a magánszemély, illetve a médiában szerepet vállaló életében, bemutatja, melyek a sajtó alapismérvei, mi a különbség közszolgálati és kereskedelmi szolgáltatás között. Képet ad arról, miként érdemes rádiót, illetve újságot alapítani és azt sikeresen működtetni, megfogalmazza a tömegkommunikáció törvényeit, melyek elfogadása és alkalmazása nélkül lehetetlen érvényesülni a média világában. A tíz fejezetre tagolt szakkönyv alfától omegáig tárgyalja a sajtó- és rádióismeretet. Szól a lap- és műfajtípusokról, a műfaj-tipológiáról, bemutatja, hogyan célszerű hírt írni, mit jelent az 5W + 1H, melynek ismerete elengedhetetlen egy újságíró számára. A könyvből megtudhatjuk, hányféle közlésformája létezik egy hírnek, milyen íratlan szabályok szerint kell valamennyit megjeleníteni. Tisztázza a köznyelvben elfogadott, ám egy szakmabeli számára megbocsáthatatlan műfaji zavarokat, így például a riport és az interjú, vagy a jegyzet és glossza fogalmát, az azok közti különbségeket. Megismerteti az olvasóval a kapcsolatteremtés, kérdezéstechnika titkát, mely egyértelműen a jó interjú kulcsa; szól a magyar újságírásban kisebb vagy nagyobb hagyománnyal rendelkező kritikák típusairól, azok szabályairól; s tárgyalja a többi között a szakújságírást is. Az írott sajtóban megjelenő műfajtípusoknál látott aprólékossággal elemzi a rádiósműfajokat, az olvasó megtudja, mi a rádióhír, a headline, a rádiótudósítás, a rádiójegyzet, s mindent, ami a rádióban elhangzó hír célszerű megjelenítéséhez szükséges.

Balázs Géza - Pálinka ​a közös nyelvünk
Akárki ​megmondja: a magyar ember - borivó. De a magyaros italok rangsorában második helyen már a pálinka áll. Az italfogyasztás jellemző élethelyzetekhez kapcsolódik. A bor, és kis mértékben a sör a "mélység", az elmélyülés, a múltba merengés, a hagyomány itala. Az égetett szesz a jelené, a felszíné, a mindennapiságé, míg a jövőé talán a tiszta víz vagy a nektár lehetne. A pálinka ráadásul 2002 nyara óta hivatalosan bejegyzett és elfogadott hungarikum. Egyre több törekvés kívánja segíteni a kulturált, igényes, mértékletes és egészséges étel- és italfogyasztást. Ezt a célt szolgálja Balázs Géza új,a témakörben immár második könyve, a Pálinka a közös nyelvünk. A szerző, dr. Balázs Géza professzor, a Berzsenyi Dániel Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, nyelvész, néprajzkutató. Nyelvészeti írásaiból, könyveiből, rádió- és tévéműsoraiból ismeri a közönség. Az Állami Nyomda Rt. tisztelettel ajánlja a művet az olvasó (pálinkaivó) ember figyelmébe.

Kollekciók