Ajax-loader

Ambrus Lajos könyvei a rukkolán


Ambrus Lajos - Lugas - Pomona Hungarica
Az esszéírói életmű továbbépülését és kiteljesedését mutatja a Pomona Hungarica lírai kötetkompozíciója. Bármihez közelítsen is literátor figyelme, a világ középpontjába vagyis haza- érünk: tájhoz, szőlőhegyhez, magyar gyümölcshöz. Archaikus tapasztalatokkal átszőtt mindennapjainkhoz, felismeréshez és felülemelkedéshez. Stilizálás nélküli nyelven szólalnak meg a Lugas-esszék, áradó históriával és tudományos igényességgel személyes élettel. Amennyiben létezik öko-író, mondja egy kritikusa, tehát ha létezik öko-irodalom, annak Ambrus Lajos a legjelentősebb képviselője.

Ambrus Lajos - A somlai
Magyarország legkisebb borvidékéről, a három vulkánhegy alkotta Somlói borvidékről, múltjáról, hagyományairól, jelenéről és jövőbeni lehetőségeiről szól a Borozgató Magyarok 4. kötete. "Számomra ez a mi somlaink, mint bármely remekműve a szellemnek, meglepően egyszerű természetességgel született. Terroir és fajta (sokféle szőlőfajta) és a hozzá leginkább illő karakter csudás egymásra-találásával. Lehet ugyan régészeti leletként is felfogni, de inkább újra előállításra váró, különleges piaci termékként is. A mi somlaink: kiemelni a felejtés sötét vermeiből, és apró, csillogó mozaikdarabként összeillesztgetni. Minden elemét újrafényezni, új funkciót keresni neki, és lehetőleg minden összefüggését újragondolni. Egy remélt új Egészet rekonstruálni jámbor szándékaink szerint úgy, hogy aki majd a régi-újhoz hozzáfér,lényeges tudásokat szerezhet a létezés valódi öröméről. A fényes, klasszikus somlai borról beszélek, amelyről léket kapott hellén hajó az Égei-tenger hullámgödrében egyszerre tudunk sokat és keveset. Amely egyszerre őriz tudást és tapasztalatot és ízlést és szilajságot és nyugodt derűt. És a legvégén, mint igazi anakreóni dal, képes összekapcsolni a létezés tegnapi és mai titkait." (Ambrus Lajos)

Ambrus Lajos - Várostérkép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Lajos - A ​sünkirályfi
Ambrus ​Lajos: A sünkirályfi című kötete nyolc "meséskönyv" anyagából álló válogatás. A szelekciós elv: a székely/erdélyi ember és az állatvilág kapcsolata. Ekként a 75 mese mindegyike kapcsolódik valamilyen módon az állatokhoz: vagy úgy, hogy a szó hagyományos értelmében vett állatmese , vagy felbukkannak bennük a székely háztartás, (falu)közösség, néphit síkján szóba jöhető állatok - akár zoológiailag "valós" lények, akár mitikus csodaállatok. A mesék - amint azt a műfaj megköveteli - leginkább az észjárás és az erkölcsiség metszéspontján válnak élővé és értelmezhetővé. Az Ambrus Lajos-mesék e csokra ugyanakkor a meglévő, közszájon forgó, közismeretben gyökerező székely mesék ambruslajososan elmondott (ízes, regionalizmusokban és fanyar humorban bővelkedő) változatai.

Ambrus Lajos - Lugas
Az ​író esszéiben a természet- és a tájszeretet dominál. Szemlélődésének színhelye a kerti lugas, innen tekint körbe: kert, szőlőhegy, falu, nagyváros, Európa; utazások és gondolkodások konkrét földrajzi helyekről, Berzsenyi szülőfalujáról, Kemenesaljáról, Szombathelyről, Nyugat-Magyarországról és elfeledett emberekről: Berzsenyi Lénárdról, Eötvös Károlyról, Divald Kornélról. Színes, gazdag nyelvű esszéket Banga Ferenc illusztrációi kísérik. „Ambrus sajátos, gazdaságosan és vonzóan működő esszéfajtát munkált ki (stílszerűbben nemesített). Szociográfia, kultúrtörténet és poézis ötvözete, amelyet finoman átjár a mesélés élvezete, elődök, kortársak és a saját sors historikuma. A műfaj így követi híven a tájékozódás, az idea sokoldalúságát: egy sztoikus… „kiegyensúlyozott átváltozások” híve. Térélményének lényeges eleme…, hogy egyetlen tájban sokféle tájforma bűvöli el, a történeti időben a korok, a természetiben az évszakok metamorfózisai gyönyörködtetik. Talán ezért is oly eklektikusan gazdag környezetének, tárgyi világának stílusa, egy új barbarizmus ellenében.” (Reményi József Tamás)

Ambrus Lajos - Ősz ​és hatalom
Az ​ember Istennek édes gyermeke. Mi más lehetne, ha a hatalma kevéssel kisebb – mondja az Írás –, mint a Teremtőjéé, aki megáldotta őt megtartó emlékezettel és alkotó képzelettel. Ezekkel a képességekkel a maga világában szabadon élnie az írónak megadatott. De neked is, kedves Olvasó, ha velük együtt hiszel legdrágább kincsed hatalmában, az anyanyelved varázserejében, akár a százesztendős mesemondóink, akiknek is csak annyiuk volt, hogy kíméletlenül kívánhattak mindent. Ambrus Lajos

Ambrus Lajos - Lugas ​- more patrio
"Nosza ​barátaim, ha elolvastátok a könyvet, könnyebb lesz - rajta, vonuljatok ki az elhagyott szőlőhegyekre, és alaposan nézzetek körül. Számoljatok, mérlegeljetek, és azonnal vegyetek földet. Irtsatok dzsungelt. Telepítsetek szőlőt. Építsetek birtokot. Vágjatok bele! Szép, nemes, okos és értelmes életprogram." (Ambrus Lajos)

Ambrus Lajos - Lugas ​- Pomona Hungarica
Az ​esszéírói életmű továbbépülését és kiteljesedését mutatja a Pomona Hungarica lírai kötetkompozíciója. Bármihez közelítsen is literátor figyelme, a világ középpontjába vagyis haza- érünk: tájhoz, szőlőhegyhez, magyar gyümölcshöz. Archaikus tapasztalatokkal átszőtt mindennapjainkhoz, felismeréshez és felülemelkedéshez. Stilizálás nélküli nyelven szólalnak meg a Lugas-esszék, áradó históriával és tudományos igényességgel személyes élettel. Amennyiben létezik öko-író, mondja egy kritikusa, tehát ha létezik öko-irodalom, annak Ambrus Lajos a legjelentősebb képviselője.

Ambrus Lajos - Lugas ​– tertium datur
Ambrus ​Lajost szemlélete és minőségeszménye oly literátor felmenőivel rokonítja, mint Hamvas Béla, Cs. Szabó László, Várkonyi Nándor vagy Illyés Gyula. Írásművészetének tengelyét adják a rendszeresen publikált esszék és tárcák, melyek országosan ismertté és megbecsültté tették nevét; pontosabban az a belőlük sugárzó szemlélet és létmód, melynek leginkább a táj–tradíció–kultúra fogalmak lehetnek háromszögelési pontjai. Ezeknek az értékeknek mentén szerveződik írásművészete, ezek sütnek át soraiból, legyen szó elfeledett régi gyümölcsökről és tudósokról, étkekről, szűkebb vagy tágabb pátriáról, és közös vagy egyedi sorsokról, tragédiákról. A mostani munka szerves folytatása a Lugas (2002) és a Lugas – more patrio (2008) köteteknek.

Ambrus Lajos - Vezérek ​és atyafik
Ambrus ​Lajos Vezérek és atyafik. Székelyföldi mondák, regék, történetek című kötete rövidprózai alkotásokat tartalmaz, amelyek a különféle székelyföldi tájegységek mi-tudatának szépirodalmi építőelemeit idézik az Olvasó elé. Többségükben olyan írások ezek, amelyek földrajzi és mesterséges formációk magaslatok, források, folyóvizek, síkok, szorosok, település(rész)ek stb. nevének népi magyarázatát rögzítik. De megtalálható ebben a kötetben néhány jelentős történeti fejlemény vázlatszerű összefoglalása és jó pár személyiség életeseményeinek adomaszerű elbeszélése is.

Feiszt György - Tóth Endre - Ambrus Lajos - Lőrincz Ottó - Szombathely
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Lajos - Eldorádó
A ​Szombathelyen élő, 1950-ben Gyulán született Ambrus Lajos első regénye ez a mű. Az Eldorádó cselekménye konkrét történeti korszeletben játszódik, az 1848-49-es szabadságharc reményteli napjaiban, majd az abszolutizmus időszakában. A stilizált nyelven íródott, naplószerű, anekdotikus regény központi hőse Gyulay Kázmér - de genere Kaplony -, aki a forradalom napjait gyermekként éli meg, majd felnőttként saját családja történetének fájdalmas, a lehetőségekhez képest pontos rekonstruálására vállalkozik. A családi múlt, a "legendárium" mögött temrészetesen - ahogy az olvasót - őt is a történelmi mozgások avagy éppenséggel bénultságok, politikai és gazdasági megdermedések oka érdekli. Múlt és jelen egymásra vetítésének szándékát nemcsak a tér- és időjátékok jelzik, hanem az imitált nyelv szövetébe szőtt mai szálak, a történésekben rejlő utalások; a szereplők is gyakran félreteszik a korhűség jelmezét - éppen ez teszi érdekessége Ambrus Lajos regényét.

Ambrus Lajos - Korondi ​fazekasalbum
Ambrus ​Lajos Kerámia Tányérszemű óriásé ez a föld korongostól, ki parazsat fúj a holtszén-éjbe hogy bujkáló tűzvirággal oltsa éhét a kemence

Németh József - Ambrus Lajos - Haza ​a magasból
Haza ​a magasból - Vas megye címet viseli ez a kötet, amely Németh József légifotóin keresztül mutatja be szeretett szűkebb pátriánkat, Vas megyét. Ha kirándulni, utazni indulunk barátainkkal vagy családunkkal, többféle nézőpontból szemlélhetjük a tájat. A gyalogtúrázó érezheti a természet minden rezdülését, cipőjének talpa felkavarja az ösvények porát, koptathat római köveket, közelről lesheti a patakok halait, az erdők állatait, a mezők virágait, a fák és a bokrok madarait. Az autós csak gyorsan elsuhanó tájakat és falvakat észlel. A kerékpáros majdnem ugyanazt érzékeli, amit a gyalogtúrázó, csak jobb szemszögből. A kirándulók közül a lovas lát a legmesszebbre és a legtöbbet, hisz lóhátról még jobban kinyílik a horizont. Keveseknek adatik meg, hogy néhány tíz- vagy százméteres magasságból "járják be" szülőföldjüket. Kiváltság a levegő urainak, a madaraknak a szemszögéből szemlélni a rendezett vetéseket, a virágzó mezőket és gyümölcsfaültetvényeket, a legelésző állatokat, a gőzölgő, kanyargó vizeket, a fegyelmezetten dolgozó embereket és otthonaik pirosló cseréptetejét, a büszkén égbekiáltó templomtornyokat, a gondozott temetőket, a kitárulkozó városokat és a szerényen meghúzódó falvakat a tavasz és a nyár, az ősz és a tél színeivel. Németh József könyvének lapozgatása közben egy kis időre mi is önfeledten a táj, a városok, a falvak és a szerek fölé emelkedhetünk, élvezve a fölülről látás kiváltságát. És kedvet kapunk ahhoz is, hogy mindezt újból és újra, egyedül vagy csoportosan a földön is végiglátogassuk.

Ambrus Lajos - Az ​aranymadár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ambrus Lajos - Burger Barna - Gyurik Gábor - Fűszerkert
A ​Magyar Konyha második kötete Ambrus Lajos író, Gyurik Gábor séf és Burger Barna fotográfus közös alkotása fűszerekről, borokról, ételekről. A kötet szakácskönyv, fűszertörténeti és gasztronómiai album egyszerre, igényes, ám mindenki számára megvalósítható fűszeres receptekkel.

Ambrus Lajos - Csoma Zsigmond - Somlósi Lajos - A ​magyar bor útja
Összefoglaló ​bormonográfiánk a történelmi és a mai Magyarország sokszínű borkultúráját mutatja be majdnem háromszáz, a közelmúltban készült fotó segítségével. A magyar bor térbeli, időbeli, eszmei és lelki útjait ismerheti meg e könyvből az igényes szellemi kalandot kedvelő olvasó.

Lukács László - Ambrus Lajos - L. Simon László - Édes ​szőlő, tüzes bor
Az ​Édes szőlő, tüzes bor című kötet a Velencei-tó menti szőlő- és borkultúrát dolgozza fel. Lukács László A Velencei-tó környékének szőlőkultúrája és borpincéi című nagy ívű, olvasmányos tanulmányához szervesen kapcsolódnak Ambrus Lajosnak a Szőlő és bor, valamint a Bor és poézis című írásai, illetve L. Simon Lászlónak a tókörnyék jelentősebb pincéit, borászatait bemutató fejezete. A kötetet a környék településeinek (Pákozd, Sukoró, Nadap, Velence, Pázmánd, Kápolnásnyék, Gárdony, Agárd, Dinnyés) rövid története, valamint a szerzők által készített és a Velencei-tó környékén élőktől, közintézményektől, múzeumoktól összegyűjtött több mint 400 fénykép, ábra teszi teljessé.

Ambrus Lajos - Darázsi Zsolt - Dóka László - Halász Elemér - Kovács Gyula - Szakné Bor Tímea - Őrség ​és Göcsej hagyományos almafajtái
A ​könyv 101 almafajtát ismertet, bemutatja a szaporítási eljárásokat, az alma felhasználási módszereket. Továbbá a látogatható gyümölcsöskertek listáját is tartalmazza.

Kollekciók