Ajax-loader

Francesco Petrarca könyvei a rukkolán


Francesco Petrarca - Francesco ​Petrarca legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Francesco Petrarca - Liber ​sine nomine
"[...] ​volt egy kis vénember abban a társaságban, aki egymaga képes lenne megtölteni minden évkönyvet: egy bakkecske bujasága szorult bele, vagy egy olyan lényé, amely még a bakkecskénél is bujább és büdösebb. Vagy az egerektől félt, vagy a szellemektől, de nem mert egyedül aludni; semmi sem volt számára gyászosabb és nyomorúságosabb a cölibátusnál. Mindennap új meg új menyegzőt tartott, váltakozó ölelések között örök vőlegényként, noha a szája már üres volt, ő maga pedig az öregkor teljében járt: rég elmúlt már hetvenéves, és alig hét foga maradt. Lánykákra vadászó számtalan szolgája között volt egy, aki bujaságban cseppet sem volt restebb a gazdájánál, aki hálóit és csapdáit minden utcában és minden házban kivetette, kiváltképpen a szegényeknél [...] Hosszas ígérgetéssel behálózott egy szegény kis szüzecskét, vagy inkább ringyócskát, és rávette, hogy tegyen ura kedvére, aki, bár magas rangú és igen gazdag ember volt, szépsége és kora alapján nem volt éppen szeretetre méltó. Mit szaporítsam a szót? A lányka beleegyezik, és mint Lucius Apuleius Psychéje, akit boldog menyegzőnek kell megtisztelnie, belép az ismeretlen férfi hálószobájába." Francesco Petrarca (1304-1374) maróan szatirikus levélgyűjteménye görbe tükörként tárja elénk az avignoni pápai udvar életének visszásságait. Metsző kritikáival a költő mindenki számára világossá akarta tenni, hogy az egyháznak erkölcsi megújulásra van szüksége, amelynek elengedhetetlen előfeltétele, hogy a pápa visszaköltözzön Isten által elrendelt székhelyére, Róma városába. A mű első teljes magyar fordítása latin kritikai szöveggel együtt kerül az olvasóközönség elé Ertl Péter kiváló fordításában, a szöveg alaposabb megértését segítő jegyzeteivel és tanulmányával.

Francesco Petrarca - Orpheusz ​lantja, Dávid hárfája
Francesco ​Petrarca olasz és latin nyelvű költészete nyelv-és hagyományteremtő erejű. Ez az összeállítás keresztmetszetet kínál Petrarca latin költészetéből, mind az orpheuszi (antik), mind a dávidi (keresztény) térfelet érintve, sőt, leginkább talán épp a kapcsolódási pontokra ügyelve, se nem titkolt célja, hogy belopja a latin Petrarcát is a míves, tudós, időmértékes zenéjű költészet iránt fogékonynak mutatkozó olvasó szívébe.

Francesco Petrarca - A ​tudatlanságról
Francesco ​Petrarca élete végéhez közeledve alkotta meg legjelentősebb filozófiai művét A tudatlanságról címmel. Az írás kiindulópontja az, hogy az idősödő, széles körben elismert költőt négy velencei ifjú megtámadta azzal, hogy "jó ember ugyan, de valójában tudatlan". Ez a tudatlanság azonban - amint az egyértelműen kiderül az olvasó számára - nem egyéb, mint ismeretelméletileg megalapozott kétely a természettudomány vezető szerepével kapcsolatban. Petrarca elsőként ismerte fel a nyugat-európai kultúra történetében Platón fölényét Arisztotelésszel szemben. Valójában ez motiválta a négy arisztoteliánus ifjút arra, hogy korábbi barátságuk ellenére méltatlanul támadást intézzenek a költő ellen, aki művében a rafinált retorika minden eszközét felhasználva porrá zúzza ellenfelei érvelését, hogy végül mindenki számára meglepő fordulattal igazat adjon nekik. A magyarul mindeddig meg nem jelent mű kétnyelvű kiadásban kerül az olvasóközönség elé.

Francesco Petrarca - Canzoniere
Il ​Canzoniere di Petrarca è uno dei capolavori della poesia di ogni tempo. Un libro capace di parlare con immutata intensità alla nostra epoca: per la sua lingua perenne, per l'universalità del suo sentire, per la complessità di pensiero che vi circola. La presente edizione, che riproduce il testo stabilito da Gianfranco Contini, è corredata da un commento che aiuta il lettore a sciogliere i passi controversi, così che gli sia consentito l'agevole ingresso in un mondo di inesauribile ricchezza.

Francesco Petrarca - Kétségeim ​titkos küzdelme
___Francesco ​Petrarca elsősorban az olasz nyelven írt _Daloskönyvé_ről közismert. Sokkal kevésbé tudott azonban, hogy ő maga maradandó alkotásainak elsősorban latin nyelvű írásait tartotta, amelyek közül az egyik legjelentősebb a _Kétségeim titkos küzdelme_. E mű összegző jellegű lírai önvallomás, morálfilozófiai értekezés. A párbeszédes formában írt műben Petrarca beszélgetőpartnere Szent Ágoston, s a történet szerint három napon át vitatkoznak a főbűnökről, azok megjelenési módjáról, az emberre gyakorolt hatásukról. Személyes példájával teszi igazán hitelessé a beszélgetést Petrarca, s így megmutatkoznak rejtett érzései, kétségei, szenvedései. ___Magyarul mindeddig nem jelent meg ez a mű, amelyet abban a reményben bocsátunk útjára, hogy a Petrarca költészetét szerető olvasók új oldaláról ismerhetik meg a szerzőt.

Francesco Petrarca - Francesco ​Petrarca daloskönyve
Az ​olasz reneszánsz költőóriásai közül Petrarca gyakorolta a legnagyobb hatást kortársaira és utódaira, Itáliában éppúgy, mint Magyarországon. Híre már életében óriási volt, és halálának története - könyvére borulva, szelíden elszenderedve találtak rá 1374. július 19-ének reggelén - maga is szinte olyan, mint egy legenda. Az olasz költők a legnagyobbaktól a legkisebbekig az ő nevét írták a zászlójukra vagy őt akarták letaszítani trónusáról: hatásától mindmáig nem tudtak szabadulni, művészi kategóriáiból nem tudtak soha kilépni. Hazánkban is Janus Pannoniustól a nevét-szellemét újra meg újra megidéző Ady Endréig szüntelenül megtaláljuk a nyomait. Mégis mi volt az az újdonság, az a hatalmas hatóerejű költői töltés, ami évszázadokon keresztül ennyire elevennek tartotta meg a száműzött firenzei polgárcsalád nyugtalan, vándorló kedvű sarját? Semmi esetre sem az a Vergiliust idéző hosszú latin nyelvű hősköltemény, amiért Róma humanistái már életében, harminchét esztendős korában - és ez példátlan megtiszteltetésnek számított - ünnepélyesen költővé koszorúzták a Capitoliumon. Hanem az, hogy talán benne tisztelhetjük az első polgári költőt, aki büszke arra, hogy ember, érzékeny ember, aki oly sok hangon, szenvedélyesen és szüntelenül énekel választottjáról, Lauráról. És ez a Laura is új jelenség az európai irodalom történetében, hiszen nem agyoneszményített élettelen, szinte szimbolikus nőalak, hanem élő, eleven asszony, akiért rajongani lehet életében, és siratni halálában. Igen, Petrarca valóban egy hagyomány elindítója, de ez a hagyomány azért maradt olyan eleven napjainkig, mert valami újat és örök érvényűt jelentett: az ember érzelmeinek felszabadulását. A nagy olasz poéta Daloskönyve először jelenik meg csorbítatlan teljességében magyarul, legjobb műfordítóink tolmácsolásában, Kardos Tibor részletes, elemző tanulmányával és jegyzeteivel. A védőborítón szereplő Petrarca-arckép a párizsi Bibliothѐque Nationale-ban őrzött "De viris illustribus" c. kódex egyik illusztrációja.

Kollekciók