Ajax-loader

Caius Valerius Catullus könyvei a rukkolán


Caius Valerius Catullus - Gyűlölök ​és szeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caius Valerius Catullus - Catullus ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caius Valerius Catullus - Caius ​Valerius Catullus összes versei
„Caius ​Valerius Catullus a világirodalom mindmáig legközvetlenebb hangú lírikusa: nem játszik szerepet, nem vágja magát az őszinteség pózába. Nem tárja fel erényeit, legfeljebb öntudatlanul, s hibáiról sem szól az oly gyakori – tetszelgő s az olvasóra kacsintó – módon, nem óhajtja ezekben is erényeit csodáltatni.” – írja róla a fordító. Életeleme, levegője, természetes közege a vers és a versírás – ez őrizte meg máig is olyan varázsosan frissnek, olyan kicsattanóan és csattanósan elevennek, mint amilyennek Devecseri Gábor újonnan átdolgozott, az eredetivel rokon ihletésű fordításából, szellemes utószavából és gondos jegyzeteiből megismerjük.

Caius Valerius Catullus - Catullus ​minden verse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Caius Valerius Catullus - Caius ​Valerius Catullus költeményei
Catullus, ​Caius Valerius (Kr. e. 87-57) Római költő. Költészetét leginkább Lesbiához fűződő szerelme befolyásolta. Költeményei három egységre oszlanak: változatos mértékű versek, carmina docta (tudós versek), disztichonos epigrammák. Catullus politikától, társadalomtól független szellem, az életélvezet természetes közvetlensége hatja át műveit. A neoterikusok irányzatának képviselője, tudós költő.

Caius Valerius Catullus - Caius ​Valerius Catullus versei / Catulli Veronensis liber
Az ​Auctores Latini sorozat 15. kötete Catullus összes versét nyújtja át az olvasónak. A polgárháborúk Rómájának dezilluzionista hangulatú közéletében egy merészen új elveket hirdető, fiatal költőkből álló irodalmi csoport alakult ki, a neóterikusok köre, amelynek egyik legtehetségesebb tagja Catullus volt. Az új költők radikálisan leszámoltak a társadalmi és esztétikai konvenciókkal. Irodalmi mintájukat az alexandriai költészet Kallimachos képviselte irányzatának hallatlanul színes kispoézisében találták meg. A neóterikusok átvették az alexandriaiaktól a forma tökéletes kidolgozását, az igényes és szövevényes szerkesztést, a rejtett finomságokat is feltáró műgondot s a mitológia tökéletes ismeretét. De nem voltak szolgai utánzói alexandriai példaképeiknek, talán azért, mert nemcsak tőlük merítették, hanem a klasszikus görög irodalomból - Homéros, Euripidés, Sapphó műveiből - és az itáliai népköltészetből is. Határozottan megtagadták a hagyományos latin költészetet, Ennius epikai és drámai hagyományait. Új, személyes hangú líra megteremtését tűzték ki célul. Az emberi érzéseknek nemcsak tudós megfigyelői voltak, mint az alexandriai költők, hanem lírai verseik tanúsága szerint szenvedélyesen át is élték az általuk megénekelt nagy érzéseket. Catullus életművét az a kötet őrzi, amely a kódexekben Catulli Veronensis liber címen maradt fenn. A gyűjtemény egy sajátos lobogású költő világa: vallomás Lesbiáról, az önpusztító, jóakaratból és gyűlölködésből összeszövődő szerelemről, szenvedélyesen szeretett barátokról és harsányan utált ellenségekről. Ebben a világban jól megférnek egymás mellett a vidám kocsmai borozgatások eufóriájában fogant versjátékok és a végsőkig csiszolt hellenisztikus epyllionok is. Kötetünk a sokszínű Catullus megértését akarja megkönnyíteni a latin szöveget magyarázó kommentárjaival, bevezető tanulmányával és kritikai függelékével. A feldolgozás bevezet a Catullus-filológia legfontosabb problémáiba, elemzi Catullus művészi eszközeit, nyelvi, verselési sajátosságait, s bemutatja, hogyan váltak a költő képei és gondolatai a magyar líraközkincsévé a humanizmustól napjainkig.

Kollekciók