Ajax-loader

Kölcsey Ferenc könyvei a rukkolán


Kölcsey Ferenc - Parainesis ​Kölcsey Kálmánhoz
A ​Parainesist, Kölcseynek e kései remekét valamikor minden kisdiák ismerte, hiszen nemzedékek sorának volt elmaradhatatlan kötelező olvasmánya. Ezrek és ezrek tanulták meg a jeles reformkori költő örökbecsű szavait, a haza, a nyelv, a tudomány szeretetéről, a szülők iránti odaadásról. Citátumai tanévnyitó és tanévzáró beszédek nélkülözhetetlen kellékei lettek, keretbe foglalt igazságait osztálytermek falán láthatta díszelegni a bölcsességre szomjas tanulóifjúság. Az utókor ünnepi köntösbe öltöztette és csodálta; s miközben növekedett körülötte a fény, egyre inkább elhomályosodott a lényeg. A mai olvasó talán könnyebben felfigyel a mű hétköznapi szépségeire. Az eredmény mögött meglátja és értékeli azt a küzdelmet, melyet a magányos múlt századi gondolkodó vívott önmagával e feszültséggel teli írás minden lapján, hogy választ találjon kora legfontosabb politikai, tudományos és erkölcsi kérdéseire.

Kölcsey Ferenc - Rebellis ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Vörösmarty Mihály - Himnusz; Szózat
A Himnusz angol, német, eszperantó, finn, francia, olasz, spanyol, szlovák, orosz, ukrán, udmurt, lengyel, arab, héber, és japán nyelven a magyar mellett. A Szózat angol, finn, francia, lengyel, német, olasz, orosz, román, spanyol, szlovák, görög, héber és arab fordításban. Korabeli képek nyomatával. A kötet végén két rövid tanulmány: - A Hymnus és a Szózat - Lukácsy Sándor írása - A Himnusz és a Szózat zenéje - Legány Dezső tollából

Kölcsey Ferenc - Vörösmarty Mihály - Himnuszaink
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Nemzet ​és sokaság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Filozófiai ​írások
Kölcsey ​Ferenc jogilag, esztétikailag és filozófiailag a magyar irodalmi élet egyik legképzettebb alakja volt. A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetem jelen kiadványa a nagy műveltségű költő-politikus esztétikai, filozófiai írásait közli. Az 1823-ban keletkezett Görög filozófia itt közölt részének első mondata "A filozófiának tárgya az emberi lélek" jellemző Kölcsey személyiségére, egész írói, esztétikai világára. Ez kap bizonyítást a válogatás valamennyi tanulmányában. A vallásról 12 éven át érlelt gondolatai sokat mondanak mai korunk világnézeti problémákkal küzdő emberének is. A szellemi-eszmei végrendeletének tekinthető Parainesis nemcsak Kálmán öccséhez szól, hiszen az itt leírtak több mint százötven éve minden érettségizőnek útmutatót adtak az életre. Felnőttként sem késő megfogadni tanácsait, nem késő elmélkedni az értékes gondolatokon, amelyek közül most csupán egynek az idézésére van lehetőség: "A világ az emberben és az emberen kívül oly merész, oly nagy, oly szívemelő vonásokkal van rajzolva!" A Nemzeti hagyományokban a költő egyrészt általánosságban keresi azokat a jegyeket, amelyek egy-egy nemzetre érvényesek, másrészt a számára legfontosabbra, a magyar nemzetre vonatkozóan tekinti át az ősi hagyományokat. A Kritika és antikritika Berzsenyivel folytatott polémiáját illusztrálja sajnos a kötetből kimaradt Kölcsey későbbi véleménye, amely szerint mégis meglátta Berzsenyi nagyságát, nyelvének gazdagságát. A kötetet általános gyűjtőkörű, középiskolai és felsőoktatási könyvtáraknak javasoljuk beszerzésre.

Kölcsey Ferenc - Kölcsey ​Ferenc válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Hass, ​alkoss, gyarapíts!
A ​Tankönyvkiadó irodalmi breviáriumsorozatának immár harmadik kötete jelenik meg a Kölcsey-breviáriummal. A bibliofil jellegű idézetgyűjtemények tárgykörök szerint csoportosítva tartalmazzák az írók magvas, szállóigeszerű gondolatait, mondásait, s így szinte kirajzolódik belőlük szellemi érdeklődésük, egész gondolati s érzelmi világuk szerkezete, struktúrája. A verses művek mellett a nehezebben hozzáférhető s kevésbé olvasott prózai művekből is sok csillogó, idézetül alkalmas gondolatot gyűjtenek egybe e kis kötetek, amelyek ráadásként - irodalomtörténeti érdekességként - egy-két ismeretlen vagy kiadatlan művét is közreadják a breviárium íróinak.

Kölcsey Ferenc - Kölcsey ​Ferenc összes versei
Kölcsey ​Ferenc összegyűjtött alkotásai.

Kölcsey Ferenc - Kölcsey ​Ferenc kiadatlan írásai
A ​kiadványt Kölcsey 1959-ben felfedezett ismeretlen és kiadatlan kéziratainak összefüggő részét tartalmazza. Többségükben a debreceni kollégium iskolai gyakorlatából kinőtt tudomány- és filozófiatörténeti jegyzőkönyvek, az írói munkának az anyaggyűjtés, rendezés és a tanulmányírás közti fázisát megvilágító dokumentumok. Az eddiginél jóval alaposabb, mélyebb ismeretet nyújtanak Kölcsey filozófiai és politikai eszméinek 1808 és 1812 közti alakulásáról. E jegyzetek egy része közös műhelymunkának a terméke. Holbach híres Systéme de la Nature-jének összevont fordítása Kölcsey ifjúkori jóbarátjának, a későbbi neves történésznek, Kállay Ferencnek kézírásában maradt fenn. Az anyag nagyobb része teljes bizonyossággal Kölcsey saját írása, ideológiai útkeresésének jellemző terméke. Egyéb - irodalmi olvasmányokat, valláskritikát, mitológiát, nyelvtudományt érintő - feljegyzésekkel együtt e terjedelmes anyag Holbach, Kant, Süssmilch, Descartes műveinek kivonatait, illetve fordításpróbáit tartalmazza. Az sem volt eddig ismeretes, hogy a fiatal Kölcsey és Kállay behatóan tanulmányozta a francia forradalom történetét is: ezt tanúsítja a Girtanner Historische Nachrichten c. munkából Kállay által készített jegyzeteknek Kölcsey kézírásában fennmaradt másolata. E terjedelmes anyag nagy mértékben kiszélesíti Kölcsey világnézeti és kulturális forrásainak eddig ismert körét, feltárja később kibontakozó eszméinek gyökereit, és fényt vet a művelt, magyar liberális értelmiség önnevelésének tartalmára és módjára a felvilágosodás és romantika határán. A szövegeket a kiadvány betűhíven tartalmazza, bő tárgyi magyarázatokkal világítva meg a forrásokat.

Berzsenyi Dániel - Kölcsey Ferenc - Berzsenyi ​Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Vörösmarty Mihály - Arany János - Válogatás ​Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Arany János műveiből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kölcsey Ferenc - Minden ​órám
Kölcsey ​Ferenc válogatott művei "A nagy művek néha - írta Illyés Gyula 1937-ben-, ahelyett hogy felemelnék, eltakarják alkotójukat. A _Himnusz_ nélkül Kölcseyt jobban ismernénk, jobban számon tartanánk egyéb érdemét. Ez a vers, azáltal, hogy szerzője nevét örök ragyogásba borította, akaratlanul is sokat elvont attól a fényből, amely a személynek járt volna ki. De a ragyogás, a hír sokat elfedett - mert szinte vakított - magának a versnek értékéből is."

Kölcsey Ferenc - Kölcsey ​Ferenc összes költeményei / Nemzeti hagyományok / Parainesis
A ​nemzeti himnusz költőjének versei ma már kereskedelmi forgalomban alig-alig hozzáférhetők, de ami kapható, az is pontatlan és hiányos. Tehát majd száz-százötven év adósságát törlesztve a Kölcsey-verseknek ez az új, a kritikai szövegkiadás alapján készült kiadása nemcsak a legpontosabb, s számos esetben javított versszövegeket tartalmazza, hanem több, eddig ismeretlen költemény szövegét, szövegvariánsát is hozza. A kiadás másik fontos hozadéka a jegyzetapparátus. A sokféle költői formával kísérletező, gazdag költői életmű és nyelv teljes feltárása az említett kritikai kiadásig nem történt meg. Könyvünk ezt a hiányt is pótolja. Külön figyelemre méltó a Hymnus keletkezésének és utóéletének vizsgálata, melynek során számos értékes adat került elő, ugyanakkor a köztudatban élő több adatról bizonyosodott be, hogy megalapozatlanok. Mindenképp kívánatos tehát, hogy Kölcsey versei végre megbízható, a kutatás és oktatás számára használható szöveggel és apparátussal jelenjenek meg. Az életmű másik két legjelentősebb darabja a Nemzeti hagyományok és a Parainesis. Az előbbi ma is a modern nemzettudat legfontosabb alapszövege, az utóbbi pedig a személyiségformálás, azaz a hazai pedagógia legértékesebb szövege.

Berzsenyi Dániel - Kölcsey Ferenc - Berzsenyi ​Dániel és Kölcsey Ferenc válogatott művei
Az ​Európa Diákkönyvtár sorozat részeként a kötet a két költő válogatott verseit tartalmazza, beleértve mindazokat, amelyek kötelezőként és ajánlottként szerepelnek a tananyagban. Tartalmazza továbbá Kölcsey hírhedt Berzsenyi-kritikáját, a rá adott Berzsenyi-választ, két, a tárgykörhöz szorosan kapcsolódó Berzsenyi-levelet, egy idevágó Kölcsey-levélrészletet, valamint Kölcseynek az Akadémián felolvasott Berzsenyi-búcsúztatóját � ez a blokk tehát a Kölcsey�Berzsenyi-polémia teljesnek tekinthető körüljárása. A kötetet Kölcsey Ferenc két fontos, nagylélegzetű prózai műve, a Nemzeti hagyományok és a Parainesis teljes szövege zárja. Válogatta és a jegyzeteket összeállította: Gy. Horváth László.

Kölcsey Ferenc - Hymnus ​/ Nemzeti hagyományok / Parainesis
Kölcsey ​Ferenc: Hymnus / Nemzeti hagyományok / Parainesis - életrajzi vázlat - a szöveggondozásról - teljes, gondozott szöveg tárgyi magyarázatokkal és szemelvényekkel - bibliográfia

Kölcsey Ferenc - Kölcsey ​Ferenc válogatott munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók