Ajax-loader

Donászy Ferenc könyvei a rukkolán


Donászy Ferenc - Lázadás ​Indiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Egy ​magyar diák élete Mátyás korában
"Hej, ​. de szerettem volna akkor isten igazában megrázni - mikor le kellett vetnem azt a kivarrott, szép magyar ruhát... De a beszéd egyszerre a torkán akadt és szemei a rémülettől tágra nyílva meredtek a szoba tulsó oldalára... A szemközti falon egy köpenybe burkolt, magas fekete alak árnyéka suhant végig s néma imbolygással tűnt el a tető és szegletek setét homályában. Riadtan néztek egymásra s halotti csendben." Donászy Ferenc (1858 - 1923), ifjúsági író. 1883-ban a budapesti egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett. Később az Athenaeum kiadóvállalat munkatársa lett, majd 1894-től a Magyar Királyi Államnyomdánál dolgozott. Ifjúsági regényein nemzedékek nőttek fel, tanulva belőlük hazafiasságot és erkölcsre való érzékenységet. Regényei olyan népszerűek voltak, hogy egy részük a szerző halála után is több kiadást ért meg. Az _Egy magyar diák élete Mátyás korában_ először 1892-ben jelent meg. Fontosabb művei még: _Tholdi Miklós_ (1893), _Őserdőkön, tengereken_ (1895), _Életünket és vérünket_ (1900).

Donászy Ferenc - Aranyország ​rejtelmei
Az ​Úr 1525. esztendejében baljós égi jel ejti aggodalomba Buda lakosait. A Nap elsötétül és három sápadt fényű csodatünemény bukkan föl a fakósárga mennybolton. Ijesztő zúgás és süvöltözés támad, mintha ezernyi sárkánykígyó sziszegne odafenn... A vérbe mártott török kardhoz hasonló látomás épp a királyi palota fölött ragyogtatja lángvörös fényét. Rémület lesz úrrá az országon. Szolimán szultán hatalmas sereggel készül Magyarhon ellen, s a pártviszályoktól szaggatott haza nem állhat ellen a pokoli túlerőnek. A rejtélyes tudós, az aranycsinálás titkát kutató mágus és tanítványa is belesodródik az események forgatagába. Árulás, hűség, szerelem, vitézség és álnok fordulat kavarog a lenyűgözően érdekes történetben, a cselekmény szálai egészen Spanyolországig is elvezetnek. Vérfagyasztó tengeri kalandok után Aranyország indiánjai közé is elvetődnek hőseink. Mire Kígyóssi István, a főszereplő hazavergődik Budára, 1529 szeptemberében már János király az úr a szultán oltalma alatt. A bátor fiatalember visszafordul, részt vesz Pizzaro véres perui vállalkozásában, azután sok év múltán, 1542-ben szerelmével, Izabellával együtt Erdély délkeleti részén telepedik le. Ott sikerül megteremtenie az igazi "Aranyországot".

Donászy Ferenc - Oroszlánok ​és tigrisek között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Szigetvár ​és Eger hősei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Vadászkalandok ​vad tájakon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - A ​győri érckakas és egyéb történeti elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Tholdi ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Villámsugár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Hómezők ​hősei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Ne ​bántsd a magyart!
Történetek ​a török hódoltság korából (tankönyv)

Donászy Ferenc - Ozdor ​Telegd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Miklós ​vitéz
Kassa ​városának főbírói széke, egy szép lány szerelme, hadi vetélkedés – ezek a tétjei két család, a Kamerariusok és a Geldusok közötti évszázados vetélkedésnek. Mikor azonban Geldus Sebaldus ötvösmester az özvegy Erzsébet királynéval és annak fondorlatos udvarhölgyével, Kottanner Ilonával szövetkezik, hogy az Ulászló királyhoz hű Kassa városát a királyné kezére játssza, bizonyosság válik, hogy a személyes bosszúhadjárat kinőtte az egyszerű, famíliák közötti viszálykodás kereteit. Hogy sikerül-e Kamerarius István főbírónak és öccsének megvédeni a várost és családjuk becsületét, kiderül Donászy Ferenc _Miklós vitéz_ című szellemes és fordulatos történelmi regényéből.

Donászy Ferenc - Toldi ​Miklós
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Tengereken ​innen, tengereken túl
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Az ​arany szalamandra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Végvárak ​vitézei
Az ​ördög bújjon belétek, beste kölykök! - szitkozódott a fiatal hadnagy, ahogy csak a száján kifért. Közbe-közbe ökleivel fenyegetőzött az útszéli árkot nyúlmódjára átugráló és a bokrok közé menekülő mezítelen fekete purdék után. Tüzes havasalföldi paripája úgy megijedt, hogy sehogy sem akart lecsendesülni: fújt, toporzékolt, ágaskodott és rúgkapált, mintha maga a sátán bujt volna belé. - Szíjat hasítok belőletek kupcihérek, csamangók! - kiáltotta, midőn a bokrok közül néhány borzas fekete fej kémlelődve felbukkant, hogy abban a pillanatban újra ijedt sivalkodással bújjon vissza. A visításoktól a hánykolódó paripa újra akkorákat szökkent előre-hátra, hogy kivert agyú tölcséres pisztolyai jobbra-balra potyogtak ki a hímzett nyeregkápából. - Lepuffantalak benneteket! - ordított a hadnagy, most már a méregtől rákvörösen. Mialatt kapálózó paripájának lecsendesítésével vesződött, a Hatvani-út szomszédságában lévő vályogvetőből a purdék apja rohant elő nagy lélekszakadva. - Ugyan lőjjön agyon vagy négyet belőlük, nagy nemzsetes és vitézslő nemes Bornemissza Gergely hadnagy uram! - kiáltotta, miközben készséges vigyorgással nyújtogatta fel a kiesett pisztolyokat. Erre a nem várt fordulatra hatalmas hahotában tört ki az út fordulójánál várakozó három hadnagytársa, sőt még a kísérő muskétások és huszárok is torzonborz bajuszuk alá nevettek. Végül Bornemissza hadnagy uram is a haragból nevetésbe csapott át, jókedvűen kacagott a sunyin, ravaszul vigyorgó Kajtár cigány elmésségén. - Ördög bújjék beléd purdéiddal együtt! Hányan vannak ezek a kósza fekete ördögök? - kérdezte, mialatt lova nyakát csitítva veregette.

Donászy Ferenc - Őserdőkön, ​tengereken
"Mig ​mérsékelt világrészünk visszhangos, csendes erdőiben, virágos rétjein és erdős folyópartjain bárki veszély nélkül sétálhat, andaloghat, akár éjjel, akár nappal... - addig a tropicus világrészek tájain, erdőiben, s folyópartjain mindannyiszor az életével játszik és halálveszély környékezi mindenfelől..."

Donászy Ferenc - Buda ​hőse
A ​történet a 150 éves török hódoltság vége felé játszódik, egy szerencsétlen sorsú, gonosz rokonságuk árulása miatt árván maradt ifjú és leány Hollókövy Edömér, s annak szerelme Csilla története elevenedik meg a lapokon. Gárdonyi bizonyára sokat merített ebből a műből (amely a századforduló idején jelent meg, és igen kedvelt olvasmány volt), mert szinte egy az egyben megtalálhatjuk nála is az ismerős motívumokat: török rabság, szökés és szerelem, árulás és ármány, hősiesség és vitézség, végül pedig a gigászi ostrom. Mindez persze valós eseményekbe, valóban élt személyek köré írva.

Donászy Ferenc - Egy ​magyar diák élete Mátyás király korában
Remek ​trükköt választott az író a főként anekdotákból, népmesékből ismert – s minthogy mesésen, tehát idealizáltan félre is ismert – nagy király személyiségének, kormányzási módszerének bemutatására. A trükk lényege: nem a királyról ír, hanem két főhős életébe beleszőve, mintegy epizódszerepre korlátozva jeleníti meg, s csak a kötet végén válik mindent elrendező, isteni tekintéllyé. A történet főhőse két diák: két ellentétes jellemű és hajlamú ifjú, akik között közös ferrarai tanulmányaik során született életre szóló barátság. Egyikük igazi tudós alkat; csillagászatot, alkímiát tanult, s ez a tudománya a regény bűnügyi szálának pozitív főszereplőjévé teszi: megakadályozza, hogy szeretett mesterét egy elvetemült aranycsináló kiforgassa vagyonából. Az aranycsináló mesterkedéseinek bemutatása közben megismerkedhetünk az alkímia mágikus-misztikus tudományával, évszázadok leghőbb vágyának, a kincsszerzésnek eme sok valódi tudást is követelő szemfényvesztésével. A horoszkóp tudományában való jártassága egy többszörös gyilkosság és egy pusztító gyújtogatás tervét hiúsítja meg. A másik főhős deákos tudománya ellenére katona szeretne lenni, ezért mindent elkövet, hogy szelleme mellett testét is eddze. A két diák életében a beteljesedést a Mátyás udvarába való bekerülés hozza meg. A tudós ifjú a király fő csillagásza lesz, harcrakész barátja pedig a király első számú titkára és apródja. Ilyen minőségükben hajtják végre életük legnagyobb tetteit: a tudós leleplezi a gyilkost, az apród egy csata során megmenti Mátyás életét. A fordulatos cselekménybonyolítással megírt regény szórakoztat, izgalomban tart, és közben - szinte észrevétlenül - számtalan új ismerettel gazdagítja a reneszánsz korról alkotott képünket.

Donászy Ferenc - Harc ​a fenevadakkal
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donászy Ferenc - Mátyás ​király ifjúsága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók