Ajax-loader

Vas István könyvei a rukkolán


Vas István - Hét ​tenger éneke
"[...] ​Választását - hogy kinek melyik művét fordítja - nemcsak a tudott vagy érzett költői affinitás irányítja, hanem a szellemi kaland vágya is; ezért fordít gyakran olyan műveket is, melyeknek világába bele kell képzelnie magát, mint színésznek a szerepébe; s ezek a műfordításai éppen olyan mesterművek, mint azok, melyek az úgynevezett rokon költőket tolmácsolják. Időben és térben is tágas ez a világ: az ókortól napjainkig - és Európának sok országától Amerikán és Afrikán keresztül Ázsiáig. A költők névsora pedig káprázatos: görögök, latinok, perzsák, arabok, angolok, franciák, oroszok, németek, spanyolok, amerikaiak, törölök - kivétel nélkül koruk és nemzetük legjobbjai."

Vas István - Itt ​voltam
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Nem ​számít
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Válogatott ​versek
"...Verseiből ​egy olyan ember szól, akinek legfőbb célja , hogy megértse önmagát meg a világot, s ezzel az eltökélt, következetes igényével bennem, olvasójában, felebarátjában természetes reményt, sőt hitet támaszt: hátha csakugyan megérthetem én is önmagam meg a világot... ...Mindenekelőtt önmagát elemzi, irgalmatlanabbul, mintha az anal Réz András előszava

Vas István - Az ​ismeretlen isten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Mit ​akar ez az egy ember?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - A ​szigetvári polgári iskola története
„Egy ​város történetének mindig szerves része az oktatás. Az iskolák létrehozása, működése önmagában is érdekes és – legtöbbször - tanulságos, azonban túlmutat önmagán. Árulkodik az adott település gazdasági és társadalmi viszonyairól, tükrözi annak fejlődését, képet ad a kor elvárásairól, szokásairól, politikai viszonyairól. Mindez igaz a szigetvári polgári iskolára is. Létrehozása igen jól tükrözi a magyarországi oktatási és települési struktúra összefüggésit, Szigetvár önkormányzatának és polgárságának törekvéseit, igényét a fejlettebb iskoláztatásra, áldozatkészségét, erőfeszítéseit. Fennállásának története nemcsak része Szigetvár történelmének, hanem alakítója, gazdagítója is. 2001-ben ünnepeltük a polgári iskola alapításának 100. évfordulóját. A Magyar Királyi Rezső Polgári Állami Fiúiskola és a hozzá kapcsolódó Magyar Királyi Elza Polgári Leányiskola történetének feldolgozása éppen ezért nemcsak időszerű, hanem egy olyan adósság törlesztése is, amely teljesebbé teszi Szigetvár történetét, újból életre kelt régi eseményeket, ma már egyre inkább feledésbe merülő adatokat közöl, s nem utolsósorban emléket állít mindazoknak, akik hozzájárultak a város fejlődéséhez.” _Paizs József_ _Szigetvár Város Polgármestere_

Vas István - Körül-belül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Önarckép ​a hetvenes évekből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Szigetvár ​ostroma 1556-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Vonzások ​és választások
"Gondoljon ​el egy A-t, amely egy B-vel bensőségesen egyesül, és semmi móddal és erőszakkal sem lehet tőle elválasztani; gondoljon el egy C-t, mely éppen így viszonylik egy D-hez. Most hozza érintkezésbe a két párt; A D-re, C B-re vetíti magát anélkül, hogy meg lehetne mondani, melyik hagyta el előbb a másikat, melyik lépett hamarabb kapcsolatba a párjával." Mi pedig gondoljuk el, hogy az idézett fejtegetés Goethe klasszikus szerelmes regényének megoldó képlete; vagyis hogy főhősei, Eduard, Charlotte, Ottilia és a kapitány bújnak meg a négy betű mögött; az ő vonzásaik és választásaik képezik e románc pezsgő és izgalmas vegyületét. Miként torkollik kvartettjük pikáns kalandja tragédiába, és hogyan lesz a végtelenül profán történetből a szentté válás regénye? Ottiliának - Goethe rousseau-i nőalakjának - végül hogyan sikerül felülemelkednie az emberi gyarlóságon, és megcsillantani valami örökérvényűt? Mindezekre választ nyerhetünk a szövevényes szerelmi históriából.

Vas István - Tengerek ​nélkül
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Ráérünk
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Szigetvár ​ostroma 1566-ban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Szigetvár ​visszafoglalása a töröktől
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Elvesztett ​otthonok
Egy ​régi történet következik ezeken a lapokon - írja Vas István könyve előszavában. - Régi, nemcsak azért, mert régen történt, hanem azért is, mert régen íródott, tizennégy évvel ezelőtt. Akkor is kevesen látták: tudtam, hogy valóságos személyeket, eleven érzékenységeket érint. Most azonban, amikor - a kiadó biztatására - újra elővettem, más szemmel néztem, másképpen láttam. A szereplők egy része meghalt azóta, a többiek problémái, történései távoliak lettek. Eltávolodtam valamennyire attól a szereplőtől is, aki én maga vagyok ebben a történetben, és olykor már-már sikerült úgy olvasnom, mint első személyben írt elbeszélést egy képzelt regényhős problémáiról. A "történelem" pedig gondoskodott róla, hogy jobbára elsüllyedt világ legyen a környezetből is, amelyben lejátszódott. Azt is észre kellett most már vennem, hogy az elbeszélés kerete, a leleménnyel kitálalt játék csak ürügye volt egy szemérmes történetnek, melynek nincs is szüksége folytatásra. Valahogy úgy, mint ahogy némely mai zenemű modern kompozíciója és hangszerelése régimódi dallamot bújtat. Ez a romantikus dallam itt egy reménytelenség és egy szerelem története. Ez persze a szerző szempontja. De hogy is mondta Goethe? "Érjék be azzal, hogy valaki a különlegeset olyan egyetemessé emeli számunkra, hogy megint minden további nélkül beolvasztják a maguk különlegességébe." Mert ha nem közérdekű témáról szól, mi más mentsége is lehetne a művészetnek?"

Vas István - A ​teremtett világ
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Illés Endre - Vas István - Trisztán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Igen ​is, nem is
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Földalatti ​Nap
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Nehéz ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Azután ​I-II.
VAS ​ISTVÁN (1910. szeptember 24.-1991. december 16.) költői, műfordítói, regény- és tanulmányírói életművének kiadása a Szépirodalmi Könyvkiadónál 1977-ben indult, s 13 kötetben jelent meg 1984-ig. "...én kora ifjúságomtól mindmáig, lírai gyakorlatomban is, kritikai gondolkodásomban is, előbb ösztönösen, majd tudatosan, utóbb csökönyösen ahhoz az ómódi modernséghez tartottam magamat, amely a lírikus életművet nem tudja elképzelni egy határozottan megrajzolt személyiség, sőt ezen túl bizonyos fokig e személyiségnek s vele együtt a költői környezetnek története nélkül..." - írta Vas István versei első gyűjteményes kiadásának bevezetőjében. E költői-írói szándékot tiszteletben tartva, annak szellemében teszi közzé az újabb életműsorozat a memoárok Azután című zárókötetét, amely még a költő életében, 1991-ben a Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában jelent meg. A Szerkesztő

Vas István - A ​kimondhatatlan
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Mért ​vijjog a saskeselyű?
Egy ​régi történet következik ezeken a lapokon. Régi nemcsak azért, mert régen történt, hanem azért is, mert régen íródott, tizennégy évvel ezelőtt. Akkor már eljutottam abba a korba, amikor a költőket kísérteni kezdi a gondolat, hogy megírják önéletrajzukat. Különben is , a háború kitörésekor legegyénibb életemnek egy nagy szakasza is lezáródott, tragikus határozottsággal. A háborús évekkel, a fenyegetettség és világvége-hangulat növekedésével pedig egyre erősödött az érzés, hogy sietni kell, mert úgy lehet, nincs már sok időm a számadásra.

Vas István - Rapszódia ​egy őszi kertben
Tíz ​újabb, önálló vers (1957-59), két "régi" (1950 körüli) s egy angliai (részben párizsi) utazás verses és prózában írott "jegyzetei" - ennyit tartalmaz ez a kiemelkedően gazdag, jelentős gyűjtemény. A lírai ciklus: az ötvenéves költő vallomásai, a testi szenvedések egyre kíméletlenebb harapófogójában, s az agyban a háborúkat, őrületeket bőven ontó múlt emlékeivel. Az "útijegyzetek": tiszteletadás a nyugati kultúra nagy eredményeinek, de fenntartás, sőt ítélkezés a nyugati életforma és művészet jelenségei láttán. Paradox - de logikailag érthető - módon Vas éppen e nyugati útján kerül legközelebb a szocialista és magyar hagyományokhoz.

Vas István - Megközelítések
A ​gazdag és változatos tematikájú kötetben a költészet hagyományosságának és modernségének kérdéseivel, a korszerű műfordítás problémáival foglalkozó tanulmányokat, századunk kiváló költőiről (Apollinaire-ről, Eliotról, Nelly Sachsról, Kavafiszról, Saint-John Perse-ről, Kosztolányi Dezsőről, Somyló Zoltánról -, kortársakról - Hajnal Annáról, Szentkuthy Miklósról, Kellér Andorról, Illés Endréről, Garai Gáborról, Vészi Endréről, Somlyó Györgyről stb. ) rajzolt portrékat olvashatunk. Vas István érdeklődésének sokoldalúságát bizonyítják a polemtikus célzatú cikkek, a festészet, film kérdéseivel foglalkozó írások is.

Vas István - Szigetvár ​hőskora
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók