Ajax-loader

Benda Kálmán könyvei a rukkolán


Benda Kálmán - Kerekes István - Olvastam ​valahol... II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Kerekes István - Olvastam ​valahol... III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - A ​magyar jakobinus mozgalom története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Kerekes István - Olvastam ​valahol... I-III.
Egy ​hallgató levele indította el a Rádió történelmi kérdésekkel foglalkozó, Olvastam valahol... című sorozatát. Azóta is szakadatlanul érkeznek a kérdések, folytatódik az igen népszerű rádióműsor. Ennek anyagából válogatta ki Benda Kálmán történész és Kerekes István, a sorozat rádiós szerkesztője a kötet anyagát. Ízelítőül néhány fejezetcím: Attila sírja; Hiteles-e a Thonozoba-legenda; Ki ölte meg Gertrudis királynét; Hunyadi János származása; Fráter György; Miért lett öngyilkos Rudolf trónörökös?; A budaörsi csata; A Hitler elleni merénylet. Mindegyik beszélgetést elevenné teszi ma a beszélgetési forma, továbbá az, hogy számos egykorú forrást idéznek bennük. A könyv nemcsak történeti ismereteket nyújt minden érdeklődő számára, hanem korszerű történeti látásra is nevel.

Benda Kálmán - Habsburg-abszolutizmus ​és rendi ellenállás a XVI-XVII. században
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Erdély ​végzetes asszonya
A ​Labirintus sorozat új kötetének középpontjában Jósika Miklós Abafijából jól ismert Habsburg főhercegnő: Mária Krisztierna áll. Erdély végzetes asszonyának nevezi őt a szerző, mert személyes hatása férjére, Báthory Zsigmond fejedelemre, s rajta keresztül Erdélyre - minden jó szándéka ellenére - tragikusnak bizonyult. A 16-17. század fordulóján élő Báthory Zsigmond tehetséges, jóképű férfi volt, aki trónra lépésekor ragyogó uralkodói pályának nézett elébe, úgy tűnt, talán még a három részre szakadt ország egyesítésére is lehetősége nyílik. Szövetséget kötött a török ellen Rudolf császárral, s e szövetség zálogaként elnyerte egy Habsburg főhercegnő kezét is. 1595. augusztus 6-án zajlott le a fényes lakodalom, a házasság azonban a kortársak szerint ténylegesen sohasem jött létre. Megindultak a suttogások, hogy a fejedelmet szemmel verték, megbabonázták. Báthory Zsigmond idegileg összeroppant, elhanyagolta uralkodói kötelességeit, s a Porta bosszújától sem tudta országát megvédeni, következetlen kapkodó politikájával hosszú időre tönkretette Erdélyt. A különös házasság volt-e mindennek az oka vagy ez csak történelmi pletyka, amely arra szolgált, hogy elleplezze a háttérben húzódó titkos diplomáciai, külpolitikai fejleményeket? Valóban "végzetes asszony" volt Mária Krisztierna, aki viselkedésével zúdította magára szerencsétlen sorsát vagy maga is áldozat? A látványos emberi dráma befolyásolni tudta-e az igazit, a történelmi méretűt: a török és a Habsburg császár között vergődő Erdély tragikus küzdelmét?

Benda Kálmán - Elek Judit - Vizsgálat ​Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében
"Föld, ​te minden halandó anyja, visszaadom neked testem gépezetét! Visszatér az anyagba, amelyből vétetett. Túl korán született ebbe az országba, el kell tehát pusztulnia, hogy ne zavarja a sötétséget, ami itt uralkodik. Megbocsájtok uralkodómnak és ellenségeimnek, térdet hajtok az emberi nem oltára előtt, karomba zárom kedves hazámat. Azt kívánom, hogy kiömlő vérem hozzon boldogságot számára. Végül kézszorítással búcsúzom minden vértanú társamtól, különösen pedig anyámtól, fiú és leánytestvéreimtől, egész családomtól. Éljen az emberiség! Éljen a haza! Éljen a félrevezetett uralkodó!" (Martinovics politikai végrendelete, 1795. március.) A kötetben első ízben olvashatók magyar nyelvű fordításban a Martinovics Ignác és társai, a magyar jakobinusok ellen 1794-ben indított hazaárulási és felségsértési per legfontosabb iratai. A dokumentumok előtt közölt tévéfilm forgatókönyve az iratok alapján igyekszik közel hozni a ma emberéhez Martinovics személyét és a per lényegét.

Benda Kálmán - Tausend ​Jahre Stephanskrone
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Irinyi Károly - A ​négyszáz éves Debreceni Nyomda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Emberbarát ​vagy hazafi?
A ​szerző kiemelkedő kötetének tartalma egyértelmű válasz a címbe foglalt látszóla­gos dilemmára: ,,emberbarát vagy hazafi" kérdésföltevésre; a nagy korforduló nemze­ti mozgalmainak és a társadalmi haladás fejlődéstörténeti tényezőinek tanulmányo­zása elválaszthatatlan egymástól, ahogy a ,,haza és haladás" is elszakíthatatlanul összefonódtak a reformkori küzdelmekben, vagy általában a „népek tavasza" forra­dalmi törekvéseiben. A nemzeti múlt korszerű vizsgálatának igényét és tudományos hasznosságát tá­masztja alá a szerző művelődéstörténeti szemszögből is igen tanulságos gyűjtemé­nyes kötete; könyvét olvasva valóban közel érezzük magunkhoz a felvilágosodás év­tizedeit, hiszen ki tagadhatná azokat az indításokat — hangsúlyozhatjuk vele együtt —, amelyek kulturális, tudományos világ­képünk, politikai és filozófiai gondolkodá­sunk alakulásában a felvilágosodásból ered­nek és napjainkig hatnak. Különösen érté­kesek megfigyelései irodalomszociológiai és eszmetörténeti oldalról, a politikai poron­don küzdő korabeli írói értelmiség szem­szögéből, ti. hogyan alakultak társadalmi, világnézeti, műveltségi és ön tudati össze­tevői, s hogyan került szembe egymással a polgári átalakulás korában a hagyományos és az új, felfogásban és magatartásban, az írói tevékenységben és a politikai gondol­kodásban.

Benda Kálmán - Fügedi Erik - A ​magyar korona regénye
"Amint ​ott ült Szapolyai János királyi díszben, az angyali korona hirtelen csúszni kezdett a fején, s a püspökök kezükkel tartották. Ahogy elengedték, mindjárt ismét félrecsúszott a fején. mondták, hogy nem érdemli, mert vérrel fertőzte meg a kezét a kereszteseken... Néhányan pedig mondták: nem azért, hanem mert kicsi a feje. És miközben felszentelték, a közönség ilyeneket mondogatott. Mert kedves testvéreim, a nép szava Isten szava" Olyan "tárgyi emlék" vizsgálatáról van itt szó, amelynek sorsa egybefonódott szinte a teljes magyar történelemmel. A korona történetének bemutatása ezért különleges fölkészültsége kíván a tudósoktól. Az ötvösség történetétől az eszmék történetéig mindent ismernie kell annak, aki a korona kérdésével foglalkozik. Tanulmányoznia kell az államalapítás korát, de például II. József uralmának időszakát is. Két neves kutató, Fügedi Erik és Benda Kálmán fogott össze, hogy végigkísérje a korona történetét a kezdetektől napjainkig.

Benda Kálmán - XII. ​Károly
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arató Endre - Benda Kálmán - Mérei Gyula - Spira György - Varga Zoltán - Magyarország ​története 1790-1849
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benda Kálmán - Bocskai ​István
Bocskai ​Istvánról mind mai napig nem írtak semmilyen életrajzot sem. Valóban, igaza van Szekfű Gyulának: "A hálás utódok, alkotásainak szemléletével megelégedve, elfelejtették az embert tanulmányozni, akinek az alkotásokat köszönhetik." Egyéniségének megítélése különben is koronként, politikai pártonként, sőt nemegyszer vallásfelekezetenként változott. Az egykorú erdélyi rendek elkeseredett gyűlölete a váradi kapitány iránt éppen úgy tovább élt az évszázadok alatt, ahogy híveinek, különösen a Tiszahát nemességének a nagyságos fejedelmet körülölelő rajongása. A két tábor követői aztán, szemet hunyva a tények előtt, ördögnek vagy angyalnak festették húsból-vérből való, nagyon is emberi alakját.

Benda Kálmán - A ​nemzeti hivatástudat nyomában
Mire ​tanít a történelem? Hol vannak a história fordulópontjai? Átéli vagy alakítja az egyén az eseményeket? A magyar történelem évszázadai - Mohácstól napjainkig - a hasznos és a hiábavaló erőfeszítés, az egyetértés és a széthúzás számos példáját kínálják. A végvári küzdelmek, Bocskai törekvése a nemzeti királyság megteremtésére, Bethlen Gábor erdélyi „tündérországa", - mindezek a törekvések azt sugallják: az erők összefogásával van lehetőség a nemzet, az ország és a benne élő ember sorsának javítására. És még a bukás, a tragikus példa is szolgálhat tanulsággal, adhat erőt az újrakezdésre: Rákóczi vagy Martinovics sorsa mi mást sugall? A történelem nemcsak katonai és diplomáciai események láncolata: az országot építő közemberek millióinak élete ugyanúgy kibontakozik Benda Kálmán tanulmánykötetében, mint a külföldi tudást idehaza meghonosítani akaró tanároké, tudósoké. Iskolák alapításáról olvashatunk, nyomdák és könyvtárak létrehozásáról. A reformáció térhódításáról a kortársak gondolkodásában és cselekedeteiben. És népcsoportokról, akik évszázados küzdelmet folytatnak az idegen tengerben, hogy nyelvüket, kultúrájukat, vallásukat megőrizzék, megújítsák. A Kárpát-medencében évszázadok óta szükség van erre a küzdelemre, de - hittel hirdeti Benda Kálmán - lehetőség is van a küzdelem sikeres megvívására. Élete nyolc évtizedéből több mint ötven évet szentelt Benda Kálmán a magyar történelem kutatásának. Munkája eredményét hétszáznál több könyve, tanulmánya jelzi. Könyvei a magyar és az európai történettudomány becses alapművei, az újabb történésznemzedékek számára is „kötelező olvasmányok". Nagy ívű életművének csak töredékét tehettük közzé egy kötetben. Azokat a kisebb tanulmányokat, amelyek a történelem sokszínűségét villantják fel, amelyek szerzőjük problémaérzékenységéről vallanak, és amelyek az olvasót együttgondolkodásra csábítják.

Benda Kálmán - Zrínyi ​Miklós, a szigetvári hős
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók