Ajax-loader

Upton Sinclair könyvei a rukkolán


Upton_sinclair-100_
elérhető
3

Upton Sinclair - 100%
A ​100% című könyv egyszerre kalandregény és politikai vádirat. Az amerikai rendőrség körmönfont módszereit leplezi le. 1919-ben már nem lehetett pusztán brutális beavatkozással elfojtani az érlelődő munkásmozgalmat: új eljárásokra volt szükség. Az író ezeket a rafinált módszereket mutatja be művében, pártos indulattal s egy vérbeli mesemondó lendületével. A 100% nemcsak mint kordokumentum, hanem mint izgalmas olvasmány is időt álló érték.

Upton Sinclair - Letűnt ​világ
Tánc, ​zene és gondtalan vidámság hangjaival, a jólét és pazar fényűzés csillogásával kezdődik ez a regény. Hellerauban vagyunk, ahol Dalcroz mester személyesen vezeti az ünnepi játékokat, majd a francia Rivierán, ahol öt világrész gazdagjai adnak egymásnak találkozót. - Egyetlen gondjuk a sport, flört, szórakozás. Egy amerikai milliomos yachtján élvezzük azokat a kifínomult gyönyöröket, amiket a pénz és ötletes léhaság elő tud varázsolni. Párisban vagyunk a nemzetközi nagy hotelek világában, a Montmartre részeg forgatagában, a hipermodern művészet bölcsőjénél. Európa felett kék az ég. Csak kevesen sejtik, hogy ez az idillikusnak látszó nyugalom a vihar és ez a nagy vidámság egy letűnő világ hattyúdala. Megjelennek az első viharfelhők az égen és kitör 1914-ben a világháború. A regény fiatal hőse, Lanny Budd hazautazik Amerikába, ahol apja gyárában dolgozik néhány évig. De az üzlet nem érdekli. Ha már nem lehet művész, diplomata akar lenni és Wilson elnök egyik legfőbb tanácsadója maga mellé veszi titkárnak. Így kerül vissza Európába az amerikai békedelegációval. Napról-napra együtt van Wilson elnökkel, Clemenceauval, Lloyd Georgeval. Megismerkedik 1918 nagyjaival, akik olyan kevés bölcsességgel intézték el a világ sorsát és elvetették a második világháború magvait. A regény befejező része bepillantást nyújt a páriskörnyéki békeszerződések keletkezésének kulisszatitkaiba.

Covers_4148
elérhető
3

Upton Sinclair - Olaj!
1921: ​a wyomingi Teapot Dome és Kalifornia egyes területein lévő olajmezők, a haditengerészet tartalék olajforrásai a tengerészeti minisztérium kezeléséből a belügyminisztérium hatáskörébe kerülnek. Az ügynek látszólag semmi jelentősége. 1923-24: sorozatos botrányok rázzák meg az olajipart és a kományköröket, az újságok szenzációs leleplezéssel szolgálnak: a nemzetvédelem és a hadviselés szempontjából létfontosságú, állami tulajdonban levő olajforrásokat a belügyminiszter bérbe adta két olajmágnásnak. Magyarán: a kormány olajtartalékát magánvállalkozók kitermelték és eladták - a kormánynak, többek között. Ez az amerikai történelemben Teapot Dome-botrány néven ismert esemény szolgáltatja a hátteret Upton Sinclair, a világhírű író 1927-ben keletkezett regényének. Bunny Ross, az öszvérhajcsárból multimilliomos olajmágnássá avanzsált J. Arnold Ross fiacskája végigjárja a forrongásban levő Amerika összes ideológiai lépcsőjét. A regény elején ígéretes "olajkirályfinak" látjuk, az egyetemen a radikális idealista tanoknak kötelezi el magát, állandó szeretője lesz a kibontakozó hollywoodi "filmes ipar" egyik üdvöskéjének, közben "rózsaszínű" (mérsékelt radikális), majd "szalonvörös" hírét keltik a dúsgazdagok világában. A lélekben mindvégig idealista, gyenge akaratú fiatalember végül eljut a szocialistákig, de legjobb barátja, Paul harcos kommunista eszméi visszariasztják, az igazán haladó iránnyal nem mer közösséget vállalni. A hatalmas sodrású regénynek ez azonban csak a főszála: erőteljes képek villantják fel a Harding-, majd a Coolidge-kormány korrupt tehetetlenségét, az olaj-business, az autóipar, a hollywoodi "álomgyár", az elképesztő vallási szekták kialakulását, az első világháború iszonyatos jeleneteit, a nagy októberi orosz forradalom vívmányait, az első amerikai kommunista és munkásmozgalmakat, sztrájkokat, a kíméletlen rendőrterrort a "lehetőségek hazájában". Upton Sinclair leghíresebb könyvével az amerikai századelő roppant portréját nyújtjuk át az olvasónak.

Upton Sinclair - Upton Sinclair bemutatja William Foxot
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Upton Sinclair - Kerekesházy József - Letűnt világ
"Upton Sinclair amerikai író. Az olvasó első kérdése, jogosultan, az lehet: miért is jelenik meg a magyar Nemzeti Könyvtárban egy amerikai író regénye? Válaszoljunk tehát először erre a kérdésre. Nos, a válasz igen egyszerű; Sinclair Trianonról ír ebben a könyvében. Már pedig egy tájékozott amerikai író tanusága éppen a legérdekesebb bizonyíték a trianoni békediktátum igazságtalan voltára. A második, amit Upton Sinclairról - (ne tévesszük össze Sinclair Lewis-szal, a politikai irányregények írójával) - el kell mondanunk, az, hogy Upton Sinclair vérbeli író. Író, akit az igazság keresése vezet és aki bizony sokszor fajtájának is kíméletlenül odamondogatja az igazat."

Upton Sinclair - Amerikai ​házasság
Ez ​a regény Amerika "déli államainak" egyikében játszódik. Itt nő fel a regény hősnője, Sylvia, akit előkelő társadalmi helyzete és szépsége a társadalmi élet középpontjává tesz. Az író Sylvián keresztül az egész korhadó déli társadalmat, a mult tradicióin élősködő arisztokrata sarjak életét mutatja be. Sylvia megpróbál fellázadni a tradíciók béklyói ellen, de nevelése és környezete következtében ez a lázadás természetesen nem vezethet sikerre. Sylviát érzelmei sodorják az uri társadalom egyik kitaszítottjához; ez a meggyőződés nélküli vonzalom a családi érvek nyomása következtében csakhamar meglazul és a habozó, ingadozó Sylvia feleségül megy a család választottjához, - egy pénzes fiatalemberhez. Sinclair igyekszik megmutatni a déli rabszolgatartó-utódok gőgös elzárkózottságát, kasztrendszerét, a minden emberi megértést tagadó társadalmi berendezkedést, a gyakorlatban még mindig fennálló rabszolgarendszer-csökevényekkel. Még a kevésbbé figyelmes olvasó is világos képet kap az elejtett mondatok, félszavak, a tipikusan feudális gondolkodásmódból származó kijelentések nyomán arról a felháborítóan naiv vagy felháborítóan rosszindulatú társadalomról, mely az arisztokrata vér tömjénezése közben megfeledkezik a legalapvetőbb emberi jogokról.

Upton Sinclair - A ​mindenható pénz
A ​világhírű író szemének hibátlan lencséjén keresztül, kíméletlen világításban látjuk a kétféle Amerikát: a szabadság hazáját, dolgozó, vergődő, bízó tömegeivel s az elnyomás vezérkarát, a nagytőkések, nagybankárok és űzérek főhadiszállását, a new yorki Wall Street-et, a pénzügyi manőverek főfészkét, tízezrek életének bizonytalanságát, kiszolgáltatottságát, a nyomor és szenvedés harctereit. A regény főhősét, a lelkiismeret emberét, Allan Montague-t a regény elolvasása után is megtartjuk szívünkben. De ott van mellette Bates, az elszánt, meg nem alkuvó, kérlelhetetlenül igazságszerető, mindent látó, megkötött kezű, gyötrődő fiatal újságíró. Azt hisszük, nem tévedünk, ha arra gondolunk, hogy ennek az újságírónak lelki vívódásaiban a saját lelkiválságairól vall Upton Sinclair s azt az életkorszakát tárja fel, amelyből konfliktusai, az egész emberiséget érdeklő mondanivalói származtak. Maga a regény, a nagyragadozók zsákmányául ejtett fiatalasszony tragédiája, élményszerűen érdekes. A mese torlódó hullámai magukkal sodorják képzeletünket. A lebilincselő hatást csak fokozza a százmilliomosok életének színgazdag millió-rajza.

Upton Sinclair - A ​tragacskirály
Henry ​Ford Amerika egyik legérdekesebb alakja: milliárdos, békeapostol, politikai dilettáns. Upton Sinclair egy Ford-gyári munkás családjának történetébe szövi be a "tragacskirály" pályájának eseményeit, az első autótól a milliárdos iparkirály trónjáig vezető utat.

Upton Sinclair - Az ​elnök ügynöke
Ennek ​az elképzelt regénynek több jelenetében szerepel Franklin D. Roosevelt. Amikor a szerző California kormányzójelöltje volt, az a megtiszteltetés érte, hogy két órán keresztül tanácskozhatott Roosevelt elnökkel, de azóta nem áll vele személyes összeköttetésben és nincsenek első kézből való értesülései arról, minő okok vezetik az elnököt egyik vagy másik akciójában vagy magatartásában. A könyv jelenetei a képzelet szüleményei és sem az elnökkel, sem annak feleségével nem beszélte meg őket a szerző. Az elnök megjelenésének, modorának és környezetének leírása hiteles, de a vele folytatott beszélgetések inkább csak képzeletbeliek. A szerző reméli, hogy elképzelései helyesek, de senkivel sem kívánja elhitetni, hogy az elnök nevében beszél, vagy abban a helyzetben van, hogy felfedhesse annak titkos gondolatait. A regény vége felé a helyi színezet és atmoszféra tekintetében Ernest R. Pope derűs és informatív leírását, a "Müncheni Játszóteret" használta fel a szerző és e helyen mond érte köszönetet úgy a kitűnően tájékozott laptudósítónak, mint a G.P. Putnam's Sons kiadóvállalatnak. Felhasznált természetesen egyéb forrásokat is és köszönettel tartozik több németországi és ausztriai menekültnek, akik rendelkezésére bocsátották tapasztalataikat. A Zaharoff-féle kincskeresés forrása Charles Courtney "Unlocking Adventure" címen a Whittlesey House kiadásában megjelent önéletrajza.

Upton Sinclair - Az ​özönvíz után
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Upton Sinclair - Rabszolgák
A ​ház szelíd lejtőn épült, és széles, homokos sétány mentén el lehetett látni egész az erdőig, amely a szakadékot szegélyezte. Kétemeletes volt, széles, fehér oszlopok díszítették; magnólia és Hickory-gesztenyefák vették körül, úgy, hogy az egész úgy hatott, mint valami csendes, mély székesegyház. Március volt, délvidéki tavasz. A nagy magnóliák virágjuk teljében pompáztak. A hófehér virágok közt csaknem teljesen eltűntek a fénylő, zöld levelek. A gyepen embermagas rózsafák, mint világítótornyok, tündököltek, vérvörös és narancssárga, nehéz, bársonypuha virágaikkal. Csipkerózsa- és jázminbokrok húzódtak a ház hosszában, az egyik oldalon virágzó narancsliget nehéz, bócító, édes illatárral töltötte be a levegőt. A tarkán virító virágoskertből idehallatszott a rengeteg méh zümmögése...

Upton Sinclair - Alkohol
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Upton Sinclair - The ​Jungle
The ​Jungle was written about the corruption of the American meatpacking industry during the early 20th century. Although Sinclair originally intended to focus on industrial labor and working conditions, food safety became the most pressing issue. Sinclair's account of workers' falling into rendering tanks and being ground, along with animal parts, into "Durham's Pure Leaf Lard", gripped public attention. The morbidity of the working conditions, as well as the exploitation of children and women alike that Sinclair exposed showed the corruption taking place inside the meat packing factories. Foreign sales of American meat fell by one-half. Considered a classic and important example of the muckraking tradition of journalism.

Upton Sinclair - A ​mocsár
Upton ​Sinclair amerikai írót egyszerre híressé tette az első regénye, amelyben azt írta le semmitől meg nem riadó részletességgel, hogy azok a húskonzervek, amelyekkel Amerikában a legtöbb szegény ember táplálkozik, micsoda disznóságokból, hogyan, miféle rémes piszok hozzáadásával készülnek, hogy minél nagyobb hasznot hajthassanak a húskonzerv-gyárosoknak. Ez a regény ugyan nem volt olyan szép, mint a Copperfield Dávid, sőt nem is annyira regény volt, de ma már a regényben nem a szépséget szokás keresni, hanem a szociális vonatkozást. Upton Sinclair egyszerre fölemelkedett a világhírű regényírók sorába. Értett hozzá, miképpen kell eljárnia egy világhírű regényírónak, hogy pozícióját meg is tarthassa. Amint előbb a konzervgyárakba járt el, ezután is eljárt „tanulmányokat tenni, de ezután már a cselédszobákba s kapualjakba, ahol vidor portások beszélik meg in camera caritatis gazdáiknak a botrányait. Sőt, nem érve be azokkal a tanulmányokkal, amelyek így jutottak hozzá, álszakállt ragasztott és elszegődött milliárdosokhoz tányérváltó inasnak, vadásznak vagy alkalomadtán gyerekkísérő lakájnak, hogy minden titkot megtudjon, hogy felkutathassa, előhalászhassa és feltálalhassa a közönségnek, mi minden rothad a gazdag emberek lakásaiban.” Ambrus Zoltán, Nyugat, 1911.

Upton Sinclair - Kutató ​Sámuel
Ez ​a könyv hozta meg a világhírt Upton Sinclair számára. Első könyve volt - s a legdiadalmasabb. Írás, mely lángoló erővel mutat rá a társadalom nagy igazságtalanságaira s prófétai erővel hirdeti az új, a szebb világ eljövetelét. A munkásság Gulliverje, kit az idejét múlt gazdasági rend törpéi ezer szállal kötnek gúzsba, felébred, eszmélkedik s megfeszíti hálója kötelét. Rettenetes tápászkodása felemeli még akkor is, ha egyesek fekve maradnak - érte - a földön. A múlt világháború előtti Amerikának maradi kapitalizmusa, a fekvő rétegek kasztönzése, a szerelem gyufalángjával játszadozó gyároslány, s a mindent, a nőt is komolyan vevő ifjú, kinek neve nem véletlenül rokon a prófétáéval, - mindez sűrített drámában tárul elénk. Ez a könyv szívébe égetett hősi éneke volt minden kereső embernek, a kutató sámueleknek, s valóságos bibliája a korai munkásmozgalomnak. Példányai rég elfogytak, sárguló lapjait kegyelettel forgatja, akinek birtokában van. Újra megjelentetését az idő körforgása tette izzóan aktuálissá.

Upton Sinclair - Manó-mobil
A ​ kaliforniai erdők óriás fái alatt sétálni önmagában is érdekes. Akkora egy-egy ilyen fa, hogy az autó is kényelmesen áthajt törzse kikorhadt közepén. Még érdekesebb lesz a séta, csaknem valószínűtlen, ha az embert egyszerre csak egy leselkedő kis lény, egy manó szólítja meg az egyik őspáfrány mögül. Beszédbe elegyedni egy manóval, az már igazán csodálatos. De van ennél még csodálatosabb kaland is: végigutazni Kalifornia erdeit két manó társaságában és átkutatni a legelhagyatottabb sűrűket más manókat keresve. Pedig a Manó-mobil hőseinek, Bettynek és nagybátyjának ebben a mesébe illő utazásban van részük, ők ültek elöl a nagybácsi nagy amerikai autójában, hátuk mögött a két kis manó, a fiatalabb százéves, az idősebb, a nagyapja ezer; ezért manó-mobil az automobiljuk. Ezt a nemcsak furcsa, de rengeteg mulatságos eseménnyel teli nagy élményt meséli el Upton Sinclair, a híres amerikai író. A kalandosnál kalandosabb történetet Réber László gazdag humorú rajzai teszik még elevenebbé.

Upton Sinclair - A ​szerelem tövises útja
Egy ​rendívül tehetséges fiatal író kálváriája "A szerelem tövises útja". Ez az író nemcsak tehetséges, hanem tisztességes is; szentnek érzi írói hivatását, nem tud megalkudni. Szükségszerűen összeütközésbe kerül tehát az irodalom pápáival, szerkesztőkkel kiadókkal, kritikusokkal, az olvasókkal is. És önmagával is! A szerelemmel és az apai szeretettel. Lenyűgöző és felemelő ez a harc. Eszményiség és érzékiség, ihlet és éhség, művészi alkotás és fércműcsinálás, lelkesedés és csüggedés, társas élet és magány nagy ellentétei ragadják csatáról csatára a hőst, és közben megismerjük Amerika művészeti és irodalmi világának életét, eszméit, erkölcseit, üzleteit, klikkjeit. Ebből a különös mocsárból a szerző a pompásnál pompásabb alakok tucatját állítja elénk – nem egy közülük nekünk is személyes ismerősünk. "A szerelem tövises útja" lélektisztító tragédia és egyben izgalmas olvasmány, a kritikai realizmus egyik méltán világhírű remekműve.

Upton Sinclair - Oil!
In ​Oil! Upton Sinclair fashioned a novel out of the oil scandals of the Harding administration, providing in the process a detailed picture of the development of the oil industry in Southern California. Bribery of public officials, class warfare, and international rivalry over oil production are the context for Sinclair's story of a genial independent oil developer and his son, whose sympathy with the oilfield workers and socialist organizers fuels a running debate with his father. Senators, small investors, oil magnates, Hollywood film starlets, and a crusading evangelist people the pages of this lively novel.

Upton Sinclair - Jimmie ​Higgins
Upton ​Sinclair amerikai írót egyszerre híressé tette az első regénye, amelyben azt írta le semmitől meg nem riadó részletességgel, hogy azok a húskonzervek, amelyekkel Amerikában a legtöbb szegény ember táplálkozik, micsoda disznóságokból, hogyan, miféle rémes piszok hozzáadásával készülnek, hogy minél nagyobb hasznot hajthassanak a húskonzerv-gyárosoknak. Ez a regény ugyan nem volt olyan szép, mint a Copperfield Dávid, sőt nem is annyira regény volt, de ma már a regényben nem a szépséget szokás keresni, hanem a szociális vonatkozást. Upton Sinclair egyszerre fölemelkedett a világhírű regényírók sorába. Értett hozzá, miképpen kell eljárnia egy világhírű regényírónak, hogy pozícióját meg is tarthassa. Amint előbb a konzervgyárakba járt el, ezután is eljárt "tanulmányokat tenni, de ezután már a cselédszobákba s kapualjakba, ahol vidor portások beszélik meg in camera caritatis gazdáiknak a botrányait. Sőt, nem érve be azokkal a tanulmányokkal, amelyek így jutottak hozzá, álszakállt ragasztott és elszegődött milliárdosokhoz tányérváltó inasnak, vadásznak vagy alkalomadtán gyerekkísérő lakájnak, hogy minden titkot megtudjon, hogy felkutathassa, előhalászhassa és feltálalhassa a közönségnek, mi minden rothad a gazdag emberek lakásaiban. " Ambrus Zoltán Nyugat, 1911.

Upton Sinclair - Munka ​nélkül
- ​De uram, a feleségem! A gyermekeim! - Hol vannak? - Itt kint az utcán, az autóban... - Úgy! Szóval autója van? - Van uram, van. - Hát jöjjön csak kifelé, majd beszélünk a dologról odakint. - Foglyát a rendőri autóhoz vezette és azt mondta a vezetőjének: - Ez az ember itt azt állítja, távolabb ebben az utcában egy autóban vannak a felesége meg a gyermekei. - Hol? - kérdezte a másik. - De uram, azokat is be akarja vinni a fogházba? - kérdezte szegény Cristy majdnem sírva. - Nem. Ha van autója, egyszerűen beléültetjük és elindítjuk kifelé ebből a városból. Hol az a kocsi?

Upton Sinclair - Szén ​őfelsége
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók