Ajax-loader

Balázs Sándor könyvei a rukkolán


Balázs Sándor - Reng ​a föld Itáliában
Közel ​kétezer esztendővel ezelőtt az itáliai Capua városában, Gnaeus Lentulus Batiatus gladiátorai az estebéd elfogyasztása után, Spartacus jeladására, megrohanták és lefegyverezték őreiket. A véres összecsapás után hetvennyolc gladiátor tudott kitörni, és elindult Spartacus vezetésével, hogy szabad életet teremtsen magának. Így kezdődött el az ókor legnagyszerűbb rabszolgafelkelése. A hetvennyolc főből álló csoport hatalmas, küzdőképes sereggé nőtt, amely megremegtette a földet egész Itáliában. Balázs Sándor kitűnő rajzot ad Spartacus harcáról és a kétezer év előtti Itáliáról.

Balázs Sándor - Hannibál ​a kapuk előtt
- ​Esküszöm, hogy mihelyt korom megengedi, harcolni fogok a rómaiak ellen szárazon és vízen... Így esküdött mintegy két és fél ezer esztendővel ezelőtt a kilencéves Hannibál Barcas, Karthágó fia. Esküjét betartotta, egész életét a rómaiak elleni harcnak szentelte. Az ő nevéhez fűződik az elefántokkal való híres átkelés az Alpokon, sok győztes csata és ütközet dicsősége; a haditudomány egyik legkiválóbb alakjaként tartják számon ma is. Mégis, Hannibál győzni tudott, de a győzelemmel élni - nem. Csatáit megnyerte, hadjárata mégis bukással végződött. Hazája hatalmának növeléséért harcolt, gyakran szeretett Karthágója akarata ellenében. Végül elbukott, száműzetésbe kényszerült, és Ázsia egyik távoli országába lelte halálát. Hannibál neve méltán sorakozik Nagy Sándor, Caesar és Napóleon neve mellé. Rendkívül izgalmas életének és haditetteinek története méltán tart számot nagy érdeklődésre.

Balázs Sándor - Dr. Filius István - Hodossi Sándor - Zöldségkülönlegességek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Sándor - Hannibál ​élete és kora
Hannibált ​az ókor egyik legkiválóbb hadvezérének tartják, bár utolsó hadjárata bukással végződött. Nem csupán zseniális hadvezér volt, hanem emberségéről, műveltségéről híres, erkölcsös államférfiú is, akinek majdnem sikerült a világuralomra törő Rómát megállítania. Nagyszabású tervét irigység, árulás hiúsította meg...Részletes és teljes képet kapunk Róma és Karthágó mindennapjairól, Hannibál bámulatba ejtő, szellemes hadicseleiről, a rendkívül izgal-mas ütközetekről, sőt az emberi jellemek csatározásáról is...

eM. Soós György - Balázs Sándor - Egy ​katona expedíciója
Egy ​katona expedíciója Részlet a könyvből: "A terv: két hónap Ausztráliában. Egy kerékpáros expedícióval eljutni Darwinból Sydney-be, majd Melbourne-ből Sydney-be a 2000. évi olimpiára. A 'kalandorok': Balázs Sándor ezredes, sportoló, a Magyar Honvédség Díszzászlóaljának vezetője 4500 km-t tett meg kerékpárral, Moga György halmozottan fogyatékos sportoló, a Fővárosi Önkormányzat Darvastói Intézetének lakója, a fogyatékos sportolókat képviselve 1870 km-t tett meg kerékpárral, Nagy Jenő újságíró, eM Soós György fotográfus."

Balázs Sándor - Tavaszy ​Sándor filozófiája
Balázs ​Sándor a két világháború közötti romániai magyar kultúra legjelentősebb gondolkodóját mutatja be tanulmányában - kritikailag, de az annak idején nagy hatású és a ma számára is lényeges mondanivalókat tartogató kisebbségi világnézet megalkotója iránti rokonszenvvel. A korabeli barthiánus teológiát és a kierkagaardi-heideggeri egzisztencializmust a mi sajátos viszonyainkra alkalmazó Tavaszy Sándor nem valamiféle provinciális ideológus volt, hanem az egyetemes princípiumokat az ittlét parancsaival ötvöző eredeti gondolkodó. Álláspontja lényegét a leghívebben saját szavaival adhatjuk vissza: "túl kell néznem a házamon - írta -, a városomon, népemen, nemzetemen, túl az erdélyi glóbuson, túl országom határain, túl Európán, túl ezen a látható földgolyón, s radikálisan végig kell kérdeznem mindezeknek az adottságoknak sorát, s állást kell foglalnom nemcsak magamban és magamra nézve, de erdélyi magyar nemzetem egészére nézve is."

Balázs Sándor - Viharfelhők ​Róma felett
Az ​ókori történelem két jelentős hősének életét ismeri meg a kötetben az olvasó: Hannibálét és Spartacusét. Előkelő karthágói család tagja az egyik; ismeretlen származású rabszolga a másik. Esküvel fogadja, hogy minden erejével harcol a szolgaság ellen a másik. Mindketten elbuktak, de nevük fennmaradt több mint kétezer év múltán is - Hannibál neve ma is él, a haditudomány egyik legkiválóbb alakjaként tartják számon, Spartacus neve pedig a szabadságért folyó küzdelem jelképe. Különböző célokért harcoló hősök ők, akik a különbözőség ellenére jelentős helyet foglalnak el a történelemben. Balázs Sándor színes, érdekes életrajzi művei egy kötetben jelennek meg: a Hannibál a kapuk előtt második, a Reng a föld Itáliában harmadik kiadásban.

Balázs Sándor - Dr. Filius István - Zöldségtermesztés ​a házikertben
A ​könyv csaknem ötven zöldségféléhez ad termesztési útmutatót a magvetéstől a palántanevelésen, -ültetésen, ápoláson és a betakarításon keresztül egészen a tárolásig.

Balázs Sándor - Famunkák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Sándor - Az ​információk használata, hasznosítása és haszna
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Sándor - Termesztett ​gombáink
Ez ​a munka a termesztett gombákra vonatkozó, eddig megjelent szakkönyveknél lényegesen többet nyújt: minden olyan tudnivalót tartalmaz, amely a termesztésben szükséges. Részletesen tárgyalja a gombák élelmezési és gazdasági jelentőségét, a termesztett gombafajok biológiai igényeit (mind a szerző saját kutatásai, mind pedig a külföldi irodalom alapján), ismerteti a gombák származását, rendszertanát, majd a gombatermesztés feltételeit: a termesztő helyiség, a termesztésre használt táptalajok előkészítését, a szaporítóanyag előállításának eddig nem közölt módszereit, valamint a nemesítési és a növényvédelmi módszereket. Az általános tudnivalók mellett az eddig termesztett valamennyi faj termesztési ismeretei is megtalálhatók a könyvben. A termesztési eljárásokat több variációban mutatja be aszerint, hogy milyenek a termesztő lehetőségek. Itt szól azokról a fajokról is, amelyeket eddig csak kísérletképpen termesztettek, de lehetséges szélesebb körű elterjesztésük is. Balázs Sándor munkája teljes értékű kézikönyv azáltal is, hogy a termesztés alapismereteinek közlésén túl kitér a gazdaságossági vonatkozásokra is. Joggal számít a termesztést irányítók, a felvásárlók és természetesen a termesztők, valamint az érdekelt kutatók, oktatók és egyetemi hallgatók figyelmére.

Balázs Sándor - Trézsi ​néni kosztosai
A ​szemerei állomáson egy csizmás kisfiú várakozik a vonatra: Szigorú Jancsi, egy falusi béres fia. "Nem szép gyerek, szeplős, sovány; csak a nagy, barna, lobogó szeme szép rajta, no meg a sűrű, fekete haja, ami kibujik a kalap alól, amit az apja hozott neki a múlt héten a patyi vásárról..." Ugyanazon az őszi napon Sárvárról is elindul egy tízéves fiú. Óhegyi Tibor, a Hitelszövetkezet könyvelőjének féltve őrzött, egyetlen fia most száll mamájával fiákerbe. "Vastag, kövér, szőke gyerek, aki csak annyiban hasonlít Jancsihoz, hogy ő is szeplős... A lábán sárga, fűzős cipő, a fején kockás utazósapka, kezében fekete bőrkoffer..." A rajkai földesúr gyereke, ifjabb Vencellői Vencel is gimnáziumba megy, ő lesz a harmadik kosztosdiák Pozsonyban, a Márton utca 21. számú földszintes házban. "Szép, nyúlánk gyerek, tízéves korához képest hosszúra nőtt, de mit ér ez, mikor még az olvasás is csak döcögve megy, a számolásról pedig talán ne is szóljunk..." Mint gyarapodik a három fiú a gimnáziumi nyolc esztendő alatt szellemiekben, s mint táplálja testüket szállás- és kosztadójuk, a kedves Trézsi néni, néhai Halvax Gusztávnak, a híres fiákeresnek derék özvegye, ennek történetét mondja el Balázs Sándor vidám hangú, kedves ifjúsági regénye.

Balázs Sándor - Asztalosmunkák ​a ház körül
A ​kötet hasznos segítséget nyújt a ház körüli munkák minden területére.

Balázs Sándor - Az ​idegen pénz
Az ​író faluról indult el, sokáig élt kisvárosban, majd a fővárosba került. Ismeri a paraszti sort, belát a kisváros befüggönyözött ablakai mögé, és otthon van a nagyváros bérházaiban. Mint novellista a Nyugatban tűnt fel először ( színdarabjait ekkor már játszották). Schöpflin Aladár ezt írja róla: "Az író jó tulajdonságai: eleven érzék a miliő-rajz iránt, a külső körülmények és belső lelki változások közti kapcsolat ismerete, a nagy, sokszor életbevágó átalakulások szemléletes rajza, melyeket gyakran egészen kicsiny okok idéznek elő és mindenekfelett a pompás elbeszélni tudás, mely fel tudja frissíteni a témákat, leköti az olvasó érdeklődését és soha nem mond se többet, se kevesebbet, mint amit a téma megkíván. Ez az elbeszélni tudás az író frissen buzgó életkedvéből fakad, ő az élet egyetlen jelenségét sem tartja érdektelennek." Sokhúrú hangszer az övé. Szerelem és halál, szenvedély és gyűlölet, győzelem és kudarc - mind hangot kap nála. Részvéte a szegényeké, kiket a gazdagok kizsarolnak és a mániákusoké, akiket egy ballépés vagy rögeszme züllésbe vagy pusztulásba visz.

Balázs Sándor - Famunkák ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs Sándor - Pozsonyi ​diákok
A ​szemerei állomáson egy csizmás kisfiú várakozik a vonatra: Szigorú Jancsi, egy falusi béres fia. "Nem szép gyerek, szeplős, sovány; csak a nagy, barna, lobogó szeme szép rajta, no meg a sűrű, fekete haja, ami kibújik a kalap alól, amit az apja hozott neki a múlt héten a patyi vásárról..." Ugyanazon az őszi vasárnapon Sárvárról is elindul egy tízéves fiú, Óhegyi Tibor, a Hitelszövetkezet könyvelőjének féltve őrzött, egyetlen fia most száll mamájával fiákerbe. "Vastag, kövér, szőke gyerek, aki csak annyiban hasonlít Jancsihoz, hogy ő is szeplős... A lábán sárga, fűzős cipő, a fején kockás utazósapka, kezében fekete koffer..." A rajkai földesúr gyereke, ifjabb Vencellői Vencel is gimnáziumba megy, ő lesz a harmadik kosztosdiák Pozsonyban, a Márton utca 21. számú földszintes házban. "Szép, nyúlánk gyerek, tízéves korához képest hosszúra nőtt, de mit ér ez, mikor még az olvasás is csak döcögve megy, a számolásról pedig talán ne is szóljunk..." Mint gyarapodik a három fiú a gimnáziumi nyolc esztendő alatt szellemiekben, s mint táplálja testüket szállás- és kosztadójuk, a kedves Trézsi néni, néhai Halvax Gusztávnak, a híres fiákeresnek derék özvegye, ennek történetét mondja el Balázs Sándor vidám hangú, kedves ifjúsági regénye.

Balázs Sándor - Spartacus ​élete és kora
A ​Spartacus-féle rabszolgaháború volt az egyik legsúlyosabb rabszolgalázadás, amit Itália átélt. Az olvasmányos, lebilincselő regényből megismerhetjük a hős Spartacusnak és társainak életét a capuai gladiátoriskolából való szökésüktől egészen a tragikus kimenetelű, végső küzdelmükig, melyet azután a kegyetlen megtorlás követett... Megható, ahogy a nemes lelkű Spartacus átérzi az elnyomottak, az üldözöttek szenvedését. A mögé felsorakozott embereket el akarta vezetni egy megálmodott, szebb és szabad jövő felé...

Kollekciók