Ajax-loader

Varga László könyvei a rukkolán


Varga László - Pató ​Pálok vagy sztahanovisták?
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kozma László és Varga László - Varga László - Kozma László - A szoftvertechnológia elméleti kérdései
Az informatika ma már az emberi tevékenység legbonyolultabb feladatainak ellátására is képes hatékony szoftvereszközöket gyártani. Ezért a szoftver előállításában egyre nagyobb hangsúlyt kap a szoftver gyártásának technológiája. Az objektum elvű megközelítés a programfejlesztési technológiáknak legnépszerűbb eszköze, mert flexibilisebbnek bizonyul számos más programozási stílusnál. Ez képezi alapvetően a szerzők vizsgálatának tárgyát is.

Varga László - Szerelmünk ​a labdarúgás
A ​honszeretet mellett a legnagyobb érzés, ami sarkaiból képes kifordítani a világot: ez a szerelem. Érthető ezért, hogy mindent, amit olthatatlanul, elpusztíthatatlan szenvedéllyel szeretünk, kapcsolatba hozunk a szerelemmel. S miután a labdarúgás a legnépszerűbb, szinte szenvedélyesen szeretett sportág, nem csak nálunk, hanem az egész világon, ezért kapta ez a könyv "Szerelmünk a labdarúgás" címet. A könyv nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy bemutassa az egri, Heves megyei, de az Észak-magyarországi labdarúgás fejlődését, sőt mi több az NB I-es és NB II-es mérkőzéseken keresztül egy kicsit az egész magyar labdarúgást.

Varga László - A ​rohanástól a lélek nyugalmáig
Varga ​László atyának, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának ez az újabb lelkigyakorlatos könyve A fôparancs címû könyv folytatása. Ebben a könyvében pontosan fordítja le régi és modern szentek meggyôzôdését mai hallgatójának nyelvére, biztosan választva meg minden keresztezôdésben -- ahol eltévedhetne -- a helyes irányt. Az a mód, ahogyan Cassianus vagy éppen Kis Szent Teréz nyomán haladva egy sebész precizitásával tárja fel legbensôbb életünk törékenységét, fájdalmas titkait, miközben egyetlen pillanatra sem marad kívülálló szemlélôje annak, amit lát, újra és újra arra késztet bennünket, hogy nézzünk szembe életünk igazi valóságával, azzal a szeretettel és reménnyel, melyet maga Isten helyezett el bennünk. László atya lelkigyakorlatos könyve a leglényegesebbre irányítja figyelmünket, arra, amibôl ô is mindennap táplálkozik -- az imádságra. Bátorságot önt belénk, hogy üres kézzel merjünk odaállni Jézus elé.

Varga László - Az ​évek napokból lesznek
Az ​év első hétfője harmadikán volt. Hírek után a rádióban erőteljes lehűlést ígértek. Mármint további lehűlést, hiszen a hőmérő higanyszála így is a tizenötösön állt, a nulla alatt. - ... hó takará el a bérci tetőt - skandálta fortisszimóban Pereces hadnagy, a bűnügyi rendőrség fiatal nyomozótisztje, miközben ötödször bontotta ki nyakkendőjét. - Piri - kiabált feleségének -, igazán megtanulhatnál már nyakkendőt kötni! Állandóan akkora gubiccsal járok a nyakam alatt, amelyik mellett még az ádámcsutkám is eltörpül. - Pedig az van, le sem tagadhatod! - hangzott gyöngyöző kacagás kíséretében a válasz, valahonnan a konyhából. - Igaz is, miért nem tanulsz meg te nyakkendőt kötni? - Én egyetemre járok. Nappalt éjjé téve görnyedek a római jog felett - méltatlankodott Pereces -, te pedig ilyeneket követelsz? Hát tényleg azt akarod, hogy megbukjak, nem szeretnél doktorné lenni? És különben is, van neked lelked?

Varga László - A ​szellemi harc
Balás ​Béla megyés püspök így ajánlja Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának negyedik lelkigyakorlatos kötetét, A szellemi harcot: Mihelyt megszülettünk, máris "harcba" keveredünk. Az újszülöttnek éppen életjele az első sírás ami később sem apad el, csak az oka változik. Jézusnak is "elérkezett az órája", ami már a Lélek szabadságharca volt a Sötétség ellen. A Biblia minden vigasztalás mellett nem hallgatja el, hogy a világ végéig hátramaradó idő sem ígérkezik unalmasnak, ránk vár a Hűség harca. Erről szól e remek könyvecske, úgy is, mint "hadfelszerelés", úgy is mint "mozgósítás".

Varga László - A ​halál tehetetlen
,,A ​halál tehetetlen'' -- így Varga Lászlónak, a kaposvári Szent Imre templom plébánosának harmadik lelkigyakorlatos könyve az élet diadalát hirdeti nekünk. Valósággá igyekszik tenni Jézus feltámadásának örömhírét, a hit krízisében nyújtva segítséget számunkra. Ennek a krízisnek az áldozatai fôként a testi-lelki betegek. Hozzájuk kell hajolni, hogy sírkamráikból felsegítve Krisztus világosságára juthassanak. Új távlatokat nyit hitünk megéléséhez úgy, hogy a halál már nem a sokunk által rettegett ellenség. Mi élhetünk Isten örök jelenében!

Varga László - Megfogadtam, ​szegény ember nem leszek!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​fegyencélet fintorai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Régi ​magyar mondák könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​szentségimádás
1986 ​nyarán fedeztem fel a szentségimádást és tettem napi gyakorlattá papi életemben. Felismertem, hogy ez nem egy, a sok jámborsági gyakorlat közül, nem egy újabb lelki program, amit el kell végezni, nem biztos recept és módszer a lelkipásztorkodás gyümölcsözővé tételéhez, hanem ez maga az Élet. Személyes és bensőséges kapcsolat azzal, aki annyira szeretett, hogy meghalt értem, és odaadta magát nekem. Először csak egyedül végeztem. Teljes csendben, eszköztelenül. Szerettem volna találkozni azzal, akitől addigra már rengeteg ajándékot kaptam, és aki mérhetetlenül több minden ajándéknál. Hónapokon át alig vártam, hogy leteljen az az egy óra, amit odaígértem neki. Semmi béke, semmi vigasztalás, semmi látványos gyümölcs nem termett, sőt napról napra nehezebb volt kitartani, mert szívem minden sötétsége felszínre tört. Fél évbe telt, amikor végre béke lett s „csendesen és váratlanul átölelt az Isten”. Első plébánosi helyemen megértettem, hogy nem egyedül kell végeznem, hanem közösséggel. Minden hónap harmadik hétvégéjén csendes napot tartottunk zsolozsmával, böjttel és szentségimádással. Számtalan gyümölcsöt termett azoknak az életében, akik eljöttek. Kaposváron, 1993. augusztus 4-e óta végezzük szép csendben. Először csak az erre a célra kialakított kápolnában, majd 1998. január 4-től egész nap, nyilvánosan, mindenki számára nyitott lehetőségként a Szent Imre templomban. Több mint hetven testvérem évek óta, hétről hétre hűségesen válaszol Isten szeretetére, visszaadva neki egy órát, az Ő tulajdo-nából. Szolgál kitartóan másokért, a közösségért, a városért. Közös tapasztalatunkká vált, amit Kalkuttai Boldog Teréz anya így fogalmazott meg: „Isten a szív csendjében beszél. Isten a csend barátja, és nekünk hallgatnunk kell őt, mert nem a mi szavaink számítanak, hanem az, amit ő mond nekünk, és amit ő rajtunk keresztül mond.” Többek kérésére megfogalmaztam néhány gondolatot abból a tapasztalatból, amit nekem jelent a szentségimádás, és szeretettel adom közre az eukarisztia évében azoknak, akik már gyakorolják ezt, vagy vágyakoznak az Élet forrása után.

Sike Sándor - Varga László - Szoftvertechnológia ​és UML
A ​Szoftvertechnológia és UML azoknak az előadásoknak és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatoknak az anyagát tartalmazza, amelyeket a szerzők az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tartottak programozó matematikus hallgatók számára, a Programozási technológia című tantárgy keretében. Az objektumelvű programozási módszer kialakulásának és alapfogalmainak ismertetése után kerül sor a könyv fő témájának tárgyalására. Ennek lényege a számítógéppel megoldandó probléma modelljének megkonstruálása, amelyet példák sora követ. Az anyag kifejtése során a szerzők igyekeztek elkerülni az elemi matematikai ismereteket meghaladó formalizmusok használatát. A bevezetett fogalmak definícióit, azok tulajdonságait pontokba szedve, informális módon adják meg; és azok megértését, gyakorlatban történő felhasználását számos feladat megoldásának bemutatásával könnyítik meg az olvasó számára.

Fancsaly Lajos - Koncz Ferenc - Varga László - Fémipari ​anyag- és gyártásismeret II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​Főparancs
„Ne ​félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden …” Számtalanszor énekeljük, ismételgetjük ezeket a híres sorokat. Vajon igazán elhisszük azt, amiről szólnak? Valóban miénk már minden? Varga László atya, a kaposvári Szent Imre templom plébánosa, aki lelkigyakorlatos könyvében nem kevesebbre, mint a Főparancs kibontására vállalkozott, a mai keresztényeket (tisztelet a nem kisszámú kivételnek!) aranyhegyen ülő koldusokhoz hasonlítja. Isten egészen odaadta magát nekünk Krisztusban, megkaptuk a teljes és tökéletes Szeretetet magát, és mégis szeretetmorzsákért könyörgünk: sikerekért, fontosságunk és nélkülözhetetlenségünk tudatáért, önmagunk elfogadása helyett önmagunk elfogadtatásáért. Ha e morzsákat megkapjuk – figyelmeztet Laci atya –, önteltek és gőgösek leszünk, ha pedig nem kapjuk meg, depresszióssá válunk. Mindkét állapot közös jellemzője az örömtelenség. Kalandra hív ez a könyv, a megtérés kalandjára, hogy kiszakítson bennünket a teljesítménykényszer lélekölő taposómalmából; hogy sokszor komor, merev istenképünkkel szemben a valódi Isten hihetetlen szabadságával és dinamizmusával találkozzunk.

Varga László - A ​forradalom hangja
A ​Szabad Kossuth Rádió a népé. Vezetősége gyökeresen megváltozott. Munkatársait is, akik bűnös sztálinista-rákosista kormány kiszolgálói és talpnyalói voltak, száműzte soraiból. A Rádió Forradalmi Bizottmánya napok óta tárgyalja az új szabad rádió működésével kapcsolatos kérdéseket. A vélemények és célok egyöntetűen egybehangzanak: a rádió független, pártokon felül álló hírközlő szerv, mely tántoríthatatlanul támogatja a magyar népet a demokratizmusért vívott harcban. Szíkít a tizenkét év, a múlt népbutító és kalandor politikájával, s ennek legkisebb megnyilvánulásának sem enged többé teret. Műsorában a magyar és a világ összes nemzete igaz kultúrájának lesz ezentúl közvetítője. A rádió igazságot sugároz. Boldog, örömteli estéken, vagy bármikor, ha fölnyitjuk, az igazság hangját közvetíti hallgatóinak. Célja és példája az hisszük minden magyart örömmel, szeretettel és megnyugvással tölt el. Példája az angol BBC, a független és párton fölül álló rádió. S így, a jövőben, a Szabad Kossuth adó is minden demokratikus párt segítője. Támogatja a nemzeti kormányt demokratizmusra, függetlenségre és semlegességre törekvő munkájában. A Szabad Kossuth Rádió így válik mindannyiunk barátjává, harcostársává, népünk és a nemzetek összefogó kapcsává. MAGYAR FÜGGETLENSÉG A Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottmány lapja 1956. november 3.

Varga László - Felszín ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Félelem ​nélkül
Vegyük ​észre a fényt! Erre szólít Varga László atya könyve. A fény, amely elűzi a sötétséget, és félelem nélküli hitünkre világít. Non abbiate paura! Harminckét esztendeje ezek voltak II. János Pál pápa legelső szavai: Ne féljetek! 1978.október 16-án, megválasztásának napján hangzottak el a Szentírás igéi. Mégis, miért félünk? Hogyan győzhetjük le önmagunk félelmeit? Ezekre a nem is egyszerű kérdésekre válaszolnak az itt következő oldalak, amelyek segítségül hívják a Szentírás és Fausztina nővér Naplójának vigasztaló gondolatait is. - Rozsos Gábor tanár

Varga László - Laci ​bácsi legújabb receptjei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Akiket ​megérintett a világhír szele
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Kérem ​a vádlott felmentését!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Testünk, ​a szeretet tanúja 1-2.
Reményeim ​szerint ez a lelkigyakorlatos könyv mindenkit segíteni fog abban, hogy a saját testéhez, testiségéhez, szexualitásához a Szentírás fényében és Boldog II. János Pál tanításának megfelelően viszonyulhasson. Varga László atya Nem könnyű olvasmányt tartunk a kezünkben. Mégis nagy lelkesedéssel és örömmel ajánlom mindenkinek, mert meg vagyok győződve róla, hogy lelki és testi életünket frissítő és emberi kapcsolatainkat gyógyító tanítás van benne. Óvatosan, felkészülten vegyétek kezetekbe. Tegyétek félre előítéleteiteket, egyéni véleményeiteket, ilyen-olyan tapasztalataitokat! Ebben a könyvben belső életetek rejtett kérdéseivel szembesülhettek. Az őszinte elmélyülés, alázatos figyelem segítségével szívetekben elgondolkodva, lelki életetek megújulása várható. ... Mert a mindennapi élet sok bonyodalmat hozhat - de lelki fejlődéseteket mégiscsak az isteni szeretet igazsága és szépsége vezetheti az üdvösség felé. II. János Pál pápa felszólítása: "találjátok meg önmagatokat Krisztus tervében!" Ehhez még azt kívánom a pápa óhajával: "A Szépszeretet Anyja tanítson meg minket szeretni." Dr. Hörcsik Edit pszichiáter

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - Rendszerprogramok ​elmélete és gyakorlata
Ma ​már néhány tízezerre tehető hazánkban azoknak a száma, akik számítógépeket használnak. Ezért vált szükségessé egy olyan átfogó könyv kiadása, amely a rendszerprogramok gyakorlatán keresztül bemutatja a programozásban alkalmazott módszereket, technikákat és megadja elméleti alapjukat. A könyv első része a program fogalmával, a programozási nyelvek és automaták elméletével ismerteti meg az olvasót. A továbbiakban az adatszerkezeteket és a rajtuk értelmezett legfontosabb algoritmusokat tárgyalja. Ezekre az elméleti és gyakorlati alapokra épül fel a könyv többi fejezete, melyekben az egyszerű fordítási algoritmusokat, a magasabb szintű programozási nyelvek fordítása során használt módszereket és az operációs rendszerek algoritmusait találja az olvasó. A könyv utolsó fejezete a programozási technológia aktuális kérdéseivel, a strukturált programozással és a bizonyítottan helyes programok előállításának módszerével foglalkozik.

Varga László - Párizsi ​anziksz
A ​kötet Varga László válogatott verseit tartalmazza.

Varga László - Laci ​bácsi szakácskönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fésüs László - Komlósi István - Varga László - Zsolnai Attila - Molekuláris ​genetikai módszerek alkalmazása az állattenyésztésben
A ​könyv a napjainkban lezajló genetikai és biotechnológiai forradalom új felfedezéseiből született eljárások, módszerek alkalmazási lehetőségeit mutatja be, illetve vetíti előre az állatnemesítés területén. Ajánljuk ezt a művet az egyetemi hallgatóknak, a PhD képzésben résztvevőknek és az újdonságokra fogékony állattenyésztési szakembereknek.

Varga László - Isten ​asztaláról
Áhítatok ​az év minden napjára Az idős erdélyi lelkipásztornak az év minden napjára szóló elmélkedéseit és imádságait Isten szolgálatában töltött életének tapasztalatai, az elnyomásban és börtönben kikristályosodott hite és népe iránti féltő szeretete formálták.

Varga László - Istengyermekek
"Isten ​a maga képére és hasonlatosságára teremtette az embert." (Ter1,26) Bizonyára azt akarja - és nekünk is így jó -, ha valóban minél inkább hasonlóvá leszünk hozzá. Nem istenek, hanem isteni teremtmények, vagyis "gyermekei"... Mi lehet ennél fontosabb? Ez a boldogásunk, az istengyermekség. Szent Ágoston azért tanít így: "nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik" - mert csak az istengyermekségben gyógyul meg lelkünk minden aggodalomtól, félelemtől. Ez a könyv lelkigyakorlatban elhangzott és sokakkal átbeszélt tanítása. (Futó Károly)

Varga László - A ​csepeli csoda
A ​Weiss Manfrédról és vállalatáról szóló monográfia megjelentetésével Budapest Főváros Levéltára a Budapest történetével kapcsolatos könyvkiadás régi adósságát törleszti. A levéltár Várostörténeti Tanulmányok sorozatában megjelent munka a budapesti és egyben a hazai nagyipar legnagyobb gyáróriásának kialakulását mutatja be az alapító, Weiss Manfréd életével és tevékenységével szoros összefüggésben. A szerző már nem érhette meg a kötet megjelenését, néhány nappal a kézirat nyomdába adása előtt hunyt el. A kötet tisztelgés emléke előtt.

Forintos Kálmánné - Varga László - Horváth József - Angol ​8.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pallai Sándor - Varga László - Ötvös ​szakmai ismeretek 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga László - A ​Három Próféta könyve
Az ​ökumenikus vallási hagyomány írásaiból tart kezében egy könyvet a tisztelt Olvasó. A vallásokban még mindig ott rejtőzik a Tan, mely az egyetlen Teremtőről szól, valamint arról, hogy a középút mértékletessége, az önismeret, és az örökkévaló vándorlás egy napon elvezethet a megértéshez, a boldogsághoz, a mindentudáshoz, és a felébredéshez. Ez a könyv azonban nem a vallási fanatikusok, a szkeptikusok, vagy a materialisták számára készült. Nem volt szándékunk senkinek a vallásos meggyőződését megsérteni, hisz hitünk szerint a könyvben bemutatásra kerülő Próféták a Föld jelen korszakának legszentebb tanítói, életük minden hívő ember számára példaértékű, s kolostori hitgyakorlatunk összes eleme is az ő tanításaikra alapszik. Meggyőződésem, hogyha mindennemű vallási fanatizmust, rögeszmét és dogmatizmust mellőzve tekintünk e Próféták életére, nagyobbnak, s csodálatosabbnak fognak feltűnni előttünk, mint eleddig bármikor.

Kollekciók