Ajax-loader

Michel Quoist könyvei a rukkolán


Michel Quoist - Itt ​vagyok, Uram!
Mielôtt ​e sorokat papírra vetettük volna, elimádkoztuk, átéltük azokat. Hívô, gyakorló keresztény emberek élete van összesűrítve bennük úgy, ahogyan azt naponta felajánlották Istennek. Ezt a felajánlást öltöztettük a szavak köntösébe, hogy bemutassuk másoknak is. A célunk az volt, segítségükre legyünk abban, hogy átmentsék életüket az imába, hogy életük maga is imádsággá váljék. A felsorolt események mind megtörténtek a valóságban. A szó hagyományos értelmében természetesen nem nevezhetjük ezeket a sorokat ,,ima-formuláknak''. Az életben és az életrôl végzett elmélkedések inkább segíthetik a keresztény embert abban, hogy létezésének mindennapi és gondviselésszerű eseményei révén megismerje az Isten-közelség bámulatos gazdagságát, de semmiképpen nem volt szándékunkban elfeledtetni a liturgia szent imáját és azokat a szavakat, amelyeket maga Krisztus, majd pedig az Anyaszentegyház adtak gyermekeik ajkára.

Michel Quoist - Így ​élni jó
Lelkesítő ​ez a mai világ! Csodálatosan szép és nagy lett, a tudomány és technika rendkívüli teljesítményei által. Az ember jól akart élni, sikerre vágyott – és beteljesítette vágyait. Nem tudta teljesen megszüntetni a szegénységet és a nyomort, mégis, a legtöbben elfogadható jólétben, kényelemben élnek. Közben egy minden szegénységnél és nyomornál súlyosabb – mert mélyebben gyökerező – veszedelem van készülőben. Az ember lassan elfeledkezik róla: van lelke. Miközben képes felfedezni a világegyetem legnagyobb titkai is, tanácstalanul áll saját személyiségének titka előtt. Pedig ha megtagadja lelkét, mindent elveszít, nem ember többé. Michel Quoist fiataloknak írt könyvében a sikerre vágyó embert az élet valódi és teljes sikeréhez szeretné segíteni. Ez a fajta siker emberi szempontból néha vereségnek látszik. Az embert naponta ostromló ajánlatok zűrzavara közepette változatlanul érvényes Jézus Krisztus ajánlata: „Azért jöttem, hogy életünk legyen, és bőségben legyen.”

Michel Quoist - Krisztus ​él!
A ​szerzô ebben az optimista, életigenlô könyvében abból a hittételbôl indul ki, hogy Krisztus egyházában titokzatosan tovább él. A hívô keresztény Krisztusban és Krisztussal átéli a teremtés, a megváltás és a feltámadás misztériumát. Maga is tevôleg résztvesz ezek kibontakoztatásában, amikor a világ fejlôdését és embertársai javát szolgálja. Krisztust épp a való világ ,,szívében'' találja meg, ezért nem vonul félre, sôt, ellenkezôleg, tevékeny építômunkása. Ez jellemzi a mai keresztény laikusok lelkiségét, akik épp a családi, hivatási, társadalmi elkötelezettségükben találkoznak Krisztussal. Ezt a lelkiséget is az imaélet táplálja, de ez más lesz, mint a papoké és szerzeteseké. Így a könyv tanulságos olvasmány mind a lelkipásztorkodó papok, mind a hívô keresztény laikusok számára, akiknek szolid dogmatikai alapon ad útmutatást a Krisztus- követésre világi életükben.

Michel Quoist - Beszélj ​nekem a szerelemről
Ez ​a könyv nem tartalmaz a szerelemre vonatkozó rendszeres tanítást, még kevésbé akar sikeres szerelmi receptekkel szolgálni. Még csak nem is példázatként bemutatott "szerelmi történet", hanem _a szerelemre vonatkozó elmélkedések és megfontolások gyűjteménye_. A könyv célja, hogy segítse az olvasót a szerelem szépségének, értékének és Isten-megálmodta távlatainak újrafelfedezésében. Az elmélkedések egy történetbe öltöztetve jelennek meg: egy tipikusan mai fiatalember rendszeresen fölkeresi a Bölcset, aki lassan vezetgeti őt a szerelem felfedezésének útján. Ez a tudatosan elnagyolt történet azonban csak segédeszköz, voltaképpen útmutató az elmélkedéshez. A könyv lapjain két, alig kivehető arcú főszereplő fejezi ki gondolatait; ily módon az olvasók képzeletének tág tere nyílik arra, hogy túl a sajátos körülményeken megvizsgálják a saját szívüket.

Michel Quoist - Önátadás
Michel ​Quoist világszerte a legolvasottabb egyházi írók közé tartozik. Egyik legismertebb műve, az Önátadás egy serdülő leány vívódásait, a túlzott érzékenység "viharait", a fiúkkal való találkozás problémáját, a szülőkkel való kapcsolat nehézségeit osztja meg a tizenévesekkel. A mű - fiúknak szóló párjához, a Dani naplójához hasonlóan - a felnőtté válás folyamatát tárja fel keresztény elkötelezettséggel.

Michel Quoist - Szeress!
Dani ​naplója egy serdülő fiú életének három esztendejét öleli fel. Az első szerelem, a szülőkkel való kapcsolat megváltozása, lázadás a konvenciók ellen, törekvés az önállóságra... világszerte minden tizenéves megküzd ezekkel a problémákkal. Ám a napló írója, Dani, a barátai segítségével győztesen kerül ki e küzdelemből, s a szinte gondok nélkül élő kamaszból néhány év alatt felelősségteljes fiatalemberré érik. A könyv négy fejezetének címe e hosszú út legfontosabb állomásait jelzi: A gyermekkor végén A szeretet bukása: az önszeretet A szeretet kibontakozása: mások felfedezése Szeretet és szerelem A serdülő fiatalok problémái iránt rendkívül fogékony szerző könyve számos nyelven, sok millió példányban jelent meg, s felnövekvő generációk sorát vezette el a hiteles keresztény életre.

Michel Quoist - Jézus ​Krisztus randevút adott nekem
Ebben ​a könyvben maga Jézus Krisztus hív randevúra bennünket. Az Ő akarata és vágya az, hogy kapcsolatba kerüljön velünk, de nem csupán a templomokban, hanem a minket körülvevő világban. Hiszen Ő mindenütt jelen van, csak észre kell vennünk! E műben számos mai élethelyzettel találkozunk, mely akár a saját életünkből vett esetek sorozata is lehetne. S a szerző minden élethelyzetben egyre figyelmeztet: "Jézus randevút adott nekünk életünk szívében".