Ajax-loader

Kahler Frigyes könyvei a rukkolán


Zinner Tibor - Kahler Frigyes - Koczka Éva - Pálvögyi Ferenc - Tóth Béla - Megfogyva és megtörve
Kevéssé ismert a közvélemény előtt, hogy milyen támadások sújtották a magyar jogászságot évtizedeken át. 2003 novemberében dr Bárándy Péter igazságügy-miniszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bizottságot állított fel a magyar jogászságot ért törvénysértések feltárására és orvoslásának előkészítésére. A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában megjelent könyvben e tényfeltáró munka eredményét ismerhetik meg a téma iránt érdeklődők.

Kahler Frigyes - A múltat bevallani
Zadravecz István püspök halálának félszázados évfordulóján rendtársai konferenciát rendeznek a hányatott életű ferences püspökről. Ennek keretében vizsgáltam meg azt a népbírósági pert és a hozzá kapcsolódó propagandakampányt , amelyet a lopakodó kommunista diktatúra rendezett Zadravecz püspök ellen. A per anyagából összekapcsolva azt a kizárólagos hatalomra törő kommunista párt ideológiai céljaival és politikai taktikájával kiderül, hogy valójában milyen célokat is szolgált a Zadravecz-per.

Kahler Frigyes - Rejtély ​Öskün - Szekuli Pál segédlelkész titokzatos halála
A ​szerző egy mind ez idáig rejtélyes történetről rántja le a leplet. 1957. december 7-én halva találták Öskü község plébániájának kútjában Szekuli Pál piarista áldozópapot, segédlelkészt. Öngyilkosság történt, vagy - mint azt az 1959-ben készült vádirat állította - saját plébánosa és házvezetőnője ölte meg? Milyen eredményt hozott a három boncolás? Mit érnek a beismerő vallomások? Miként tartja gyilkosnak a plébánost a falu népe? Számos izgalmas kérdés, amelynek akkor eredt nyomába a szerző, amikor - más irányú kutatásai kapcsán - olyan titkosszolgálati iratokhoz jutott, amelyek bepillantást engedtek a falu nyugalmát feldúló bűneset kulisszái mögé. Meglátjuk, miként lett áldozat Szekuli Pál és a gyanúsítottak, valamint a falu népe. S meglátjuk, hogy ebben a sötét korszakban is jelen volt - Csíky Ottó bíró személyében - a szakmai tudás, a bírói és emberi tisztesség, és sikeresen mondott ellent a Gonosz terveinek.

Kahler Frigyes - ÁVH ​történelmi olvasókönyv IV.
A ​kötetben a püspökkari konferenciákról készült jelentésekből és az ÁVH-nak a katolikus egyházról készült jelentéseiből olvashatunk. Mintegy alulnézetből kibontakozik egy eddig kevéssé ismert rész a katolikus egyház történetéből is: az üldözött és hivatását mégis minden korlátozás ellenére teljesítő szerzetesek, papok és világiak küzdelmes élete

Kahler Frigyes - M. Kiss Sándor - "Mától ​kezdve lövünk"
1956 ​októbere nem csak a XX. századi magyar történelem emlékezetes időszaka. Magyarország ezekben a napokban világtörténelmet írt. Ennek a küzdelemnek a napjait idézi fel a két ismert szerző, amikor a hatalom és a forradalmi - fegyvertelen - tömegek összecsapásait vizsgálja.

Kahler Frigyes - A ​kommunizmus hosszú árnyéka
A ​kiváló szerző, akinek jogtörténeti, a kommunista diktatúrát feltáró munkáit számos esetben jelentette meg kiadónk, e kötetben gyűjtötte össze azokat a témákat, amelyekre a könyv címe szemléletesen utal. Korszakos munkásságát mindig is jellemezte a mértéktartás, a következetesség és mindenekfelett a tények ok-okozati összefüggésének szüntelen keresése. A kötetből kiderül számunkra, hogy a diktatúra alatt a büntetőeljárás elvesztette mindazon belső garanciák súlyát, amelyek azt voltak hívatva szavatolni, hogy kizárólag bűncselekményt elkövető szenvedjen el büntetőjogi hátrányokat - írja a szerző.

Kahler Frigyes - A ​Brusznyai-per
Kahler ​Frigyes úgy állít emléket a mártírhalált halt Brusznyai Árpádnak, hogy közben széles korű jogi és történeti háttérre alapozva mutatja meg, miként sértette meg "osztályalapon" a kádári diktatúra nemcsak a nem létező jogállamiság alapelveit, hanem saját diktatórikus rendeleteit is. Ebből a könyvből megismerheti az Olvasó, mennyire gondolta komolyan Kádár János híressé - hírhedtté vált szavait, amelyek november 4-én a szolnoki rádióban hangzottak el: "A kormány nem tűri, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a legutóbbi idők eseményeiben részt vettek." Az is világossá válhat, hogy általában a megtorlások során nem a személyes bosszú volt a fő motiváló tényező, hanem a diktatúra önmagából folyó törvényszerűsége. Megrendítő emlékezés, megrendítő olvasmány. M. Kiss Sándor

Kahler Frigyes - Joghalál ​Magyarországon
• ​Kik és hogyan morzsolták föl a magyar jogrendszert 1945 után, benne olyan konstrukciókat is, amelyek európai mércével is a legkiválóbbak közé tartoztak? • Miért kellett lezülleszteni, megsemmisíteni a fejlődés szempontjából is hasznos szokásokat, hagyományokat? • Hogyan próbálták megtörni az emberek tartását kínzással, börtönnel, internáló táborokkal? • Mi célt szolgált a szovjet mintájú alkotmány, miért kreálták a „szocialista törvényesség” látszatát keltő jogszabályokat? • Milyen volt az ítélkezési gyakorlat? • Mi vezetett az '56-os forradalom kirobbanásához? • Hogyan kerülhetett sor a forradalom leverése után a magyar történelemben páratlan megtorlásra? • Szükség van-e valamiféle igazságtételre, vagy tekintsük a mindenkori hatalom túlkapásait elkerülhetetlen sorscsapásoknak?

Fekete Károly - Gyarmati Ildikó - Kósa Diana - Lacházi László - Gyenes Levente - Görög János - Kahler Frigyes - Sulányi Péter - Vámos Lászlóné - Protokoll
A ​szuverén, egyenrangú országok egymás közti diplomáciai érintkezéséhez, az államokat képviselő személyek hivatalos kapcsolataihoz a protokoll ad kulturált keretet. Követelményei nem ellentétesek az általánosan elismert illemszabályokkal, a nemzeti és nemzetközi etikett szabályaival, a jóindulattal, az empátiával és általában a kulturált magatartással, és nem is helyettesíthetik azokat; a protokoll - többek között - ez utóbbiak nemzetközileg elfogadott és kívánatosnak tartott együttese. Fontossága a történelem során bebizonyosodott, szerepe napjainkban nélkülözhetetlen, mivel egyre bővülnek a nemzetek közötti kapcsolatok. Bár a kapcsolattartás formális jegyei sokat egyszerűsödnek, és elődeinknél közvetlenebbek vagyunk, az ország képviseletében fellépő diplomatáktól, miniszterektől, hivatalos küldöttektől a protokolláris szabályok követése továbbra is elvárt; figyelmen kívül hagyásukkal sokat árthatnak az ország tekintélyének és a tárgyalások eredményességének. Korábban Magyarországon a protokollosok munkája jórészt a nyilvánosság látókörén kívül maradt. Nagy örömömre szolgál, hogy e hivatás jeles képviselőit hosszú évek eredményes szakmai munkája nyomán ma már köztisztelet és megbecsülés övezi. Az európai integrációs törekvések kapcsán a protokollosok, szervezők szerepe minden országban felértékelődik. Reflektorok, kamerák látószögén kívül, páratlan ötletességgel és leleményességgel folytatott, felelősségterhes szervező munkájukkal teremtik meg a diplomaták, közéleti személyiségek, politikusok, üzletemberek számára a zavartalan tárgyalások lehetőségét. A protokollos - mint a program szervezője - meghatározó, de nem központi szereplője az eseményeknek, ezért mindenkor a szolgálat jellemzi munkáját. Ennek során - nagyfokú hivatástudattal - a sok évszázados európai kultúra alapjaira és a nemzetközi protokollgyakorlat tapasztalataira támaszkodó, folyamatosan megújuló szakmát művel.

Kahler Frigyes - A ​főcsapás iránya: Esztergom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kahler Frigyes - Szemtől ​- szembe a múlttal
Kahler ​Frigyes - az ismert jogtörténész - munkásságának utolsó tíz évéből válogattuk a kötetben foglalt írásokat. Az írások első fejezete bepillantást enged a kommunista diktatúra kialakításának boszorkánykonyhájába, elsősorban a jogrendszer és az ítélkezési gyakorlat területén. Emléket állít a szerző azoknak a bíráknak is, akik a diktatúra éveiben hűek maradtak esküjükhöz és nem voltak hajlandók a terror szolgálatába állni, s ezért súlyos börtönbüntetést szenvedtek. A második fejezetben a szerző hét - kül- és belföldi - nemzetközi konferencián tartott előadását olvashatjuk, a koncepciós perek anatómiájáról, a diktatúra vallásüldözéséről, a Mindszenty-perről, az 1956-os forradalom november 4 utáni szakaszáról valamint a forradalom megtorlásának "jogáról" és a megtorlások áldozatairól. Az előadások anyaga mögött ott húzódik történelmi félmúltunk tragédiája. Mintegy e vészterhes időket tárgyaló írásoknak ellenpontjaként a kötet harmadik fejezetében, a szerző - tőle szokatlan könnyed formában - felvillantja eljárt bírák máig is érvényes életbölcsességét.

Kahler Frigyes - III/III-as ​történelmi olvasókönyv
Adalékok ​az emberi jogok magyarországi helyzetéhez. Ez az első forrás-szemelvénygyűjtemény Magyaroroszágon, amely bepillantást enged az ÁVO (ÁVH) utódának, a társadalmat megfigyelés alatt - és rettegésben - tartó politikai rendőrség ezen beül a III/III-as csoportfőnökség, teljes nevén a BM II. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG - BELSŐ REAKCIÓ ÉS SZABOTÁZSELHÁRÍTÓ CSOPORTFŐNÖKSÉG szigorúan titkos aktáiba. A kötet anyagából fogalmat alkothat az Olvasó - miközben az eredeti iratok anonimizált lapjait forgatja - hogyan dolgozott a szerv, miként szervezte ügynökhálózatát, terjesztett koholt lejárató leveleket, gázolt keresztül emberi sorsokon, mit sem törődve az akkor hatályos alkotmány által is biztosított szabadságjogokkal. Hitelesen tetten érhető a dokumentumokban, miként folytatódik a 60-as években a negyvenes-ötvenes évek kommunista politikája, a "nagy megtévesztés" - amikor az Alkotmány (1949. XX. tv.) 54.§-ban biztosított lelkiismereti, és a vallás szabad gyakorlását, az 55.§-ban garantált szólás és gyülekezés, az 56.§-ban írt egyesülési jogokat gyakorolni akaró állampolgárokat bűnözőként üldözték és börtönbe vetették. Amíg a kádári propaganda cinkos összekacsintással, az ország mérhetetlen eladósodása mellett a létbiztonság látszatát keltette, a III/III-as iratok a Kádár-rendszer valódi arcát tükrözik.

Kollekciók