Ajax-loader

A. J. P. Taylor könyvei a rukkolán


A. J. P. Taylor - A ​Habsburg Monarchia 1809-1918
"Egyetlen ​más dinasztia sem volt ilyen mély hatással Európa történetére. Övék az újkori történelem legjelentősebb családjának járó cím. Közép-Európa története az ő történetük." - írja A. J. P. Taylor könyvében, melyben a Német-római Császárság 1806-os bukásától a Monarchia 1918-as felbomlásáig tekinti át a Birodalom történetét. "Ez a könyv teljes átdolgozása egy korábbi munkámnak, ami hasonló címmel jelent meg 1941-ben. A terjedelme kb. másfélszerese az elődjének. Ezúttal, számos egyéb kiegészítés mellett, nagyobb figyelmet szentelek az osztrák külpolitikának, ill. részletesebben foglalkozom vele. A másik alapvető változás a téma kifejtésében van. Miközben előző könyvemben a valóságot próbáltam megírni, gyakran a "liberális illúzió" csapdájába estem. A szerzőnek a történetírás volt a szenvedélye, amelyet hitelesen és szemléletesen művelt. Rá is illik, amit Gyulai Pál Vörösmarty Mihályról írt: "Zsenialitása nemcsak a legkitűnőbb műveiben rejlik: Összes hatásában nyilatkozik legfőbb dicsősége."

A. J. P. Taylor - Harc ​a hatalomért - Európa 1848-1918
E ​művében - mely egyike a legjelentősebbeknek - A. J. P. Taylor bemutatja, miként befolyásolta a hatalmi egyensúly változása az európai történelem menetét abban a korban, amelyben a vén kontinens utoljára érezhette magát a világpolitika középpontjában. Taylor műve lebilincselő tudományos történelmi munka, de olvasmányossága révén irodalmi műként éppúgy megállja a helyét.

A. J. P. Taylor - Európa ​tündöklése és bukása
Ez ​az esszégyűjtemény 48 történelmi, illetve diplomáciatörténeti írást tartalmaz. Személyeken, jelentős eseményeken keresztül rajzolja elénk Európa történelmének közel 150 éves szakaszát. Színes portrét fest olyan vezetőkről, akiket eddig csak az iskolai tananyag merev, kissé egyoldalú megközelítésében ismerhettünk. Ezt a korszakot Metternich, Ferenc József, Lenin, Hitler, forradalmak, háborúk véget nem érő sorozata, új filozófiák, új államformák megjelenése jellemzi. Minden átalakult, s a változások közepette valahogy megkopott a dicsfény, elveszett a hatalom. Érdekessége a könyvnek, hogy diplomáciatörténeti csemegéket tartalmaz, melyek bizony sok-sok tanulsággal szolgálnak napjainkban is.

A. J. P. Taylor - A ​háború urai
Mussolini, ​Hitler, Sztálin, Churchill és Franklin Roosevelt az emberiség sorsát meghatározó hadvezérek voltak. A háború évei alatt ők személyesen irányították az eseményeket, ami nagyon meglepő egy olyan korban, amelyet a "néptömegek" korszakának neveznek. A második világháborúban attól a pillanattól, hogy a brit és a francia kormányzat hadat üzent Németországnak, minden lényeges kérdésben ez az öt államférfi döntött, ők voltak a történelem mozgatórugói. Japánban, ahol a politikai életben káosz és fejetlenség uralkodott, nem találunk hozzájuk hasonló, kiemelkedő személyiségeket. Japán a névtelen hadvezérek országa volt.

A. J. P. Taylor - A ​második világháború okai
„A. ​J. P. Taylor provokatív fejtegetései a második világháború okairól hatalmas vitát váltottak ki a könyv első kiadásakor. Akik Hitlert ördögien gonosznak tartják, azzal vádolják A. J. P. Taylort, hogy igazolja a német diktátor tetteit, míg akik arra törekednek, hogy a müncheni egyezmény csupán szégyenfoltot jelentsen az emberek számára, fel vannak háborodva az író tárgyilagosságán. A könyv az 1939. szeptember 1-én indított Lengyelország elleni német inváziót megelőző évek eseményeit dolgozza fel, és noha az író célja csupán a saját »történelmi kíváncsiságának« kielégítése volt, művét ma már elismert, kitűnő tudományos kutatómunkaként tartják számon.”

A. J. P. Taylor - Az ​első világháború képes krónikája
TAYLOR ​: Az első világháború képes krónikája (előszó) Az első világháború mély nyomot hagyott a mai ember gondolkodásában. Átalakította Európa politikai rendjét. Emlékművei ott állnak minden városban és faluban. Élményei fél évszázad múltán is elevenen élnek. Minden epizódja újabb könyveknek szolgál témául, és a könyvek kelendőek. Az én célom az volt, hogy történelmi távlatban mutassam be a háborút. Igyekszem megértetni hátterét, nem utolsósorban pedig igyekszem föloldani azt a paradoxont, hogy azok, akik szenvedélyesen vetették bele magukat ebbe a háborúba, ugyanakkor gyűlölték is. Mindegyik ország látszólag önvédelemből harcolt, ugyanakkor azonban hódításra és hatalmas előnyök szerzésére törekedett. Az események súlya maga alá temette az államférfiakat. A tábornokokat is. Úgy vélték, hogy a győzelem titka a tömeg. Azt a tömeget azonban, amelyet megmozdítottak, nem tudták kézben tartani. Mindannyian többé-kevésbé tehetetlenül vergődtek. Térkép nélküli hajóskapitányok voltak, akiket elsodort a vihar, és nem tudták, hol keressenek kikötőt. Az első világháború hőse az ismeretlen katona volt. Az írásos följegyzésekben csak a számjegyek utáni nullákban van róla híradás, a fényképeken azonban tovább él. A hadviselés mindig is a találmányok szülőanyja volt. Gyermekei között van a történelmi fénykép is. A fényképezés a krími háború során lett nagykorúvá. Fentonnak épp a Krímben készített képei a legnagyszerűbb művészi alkotásai. A búr háborút is megőrizte a fényképezőgép az utókornak. Ezek a háborúk távoliak voltak. Az első világháborúban a fényképezőgép már megörökítette a hétköznapi ember életét. A fényképek megmutatják az államférfiakat és a hadvezéreket a közszereplés színpadán és a színfalak mögött is. Megmutatják a pusztító eszközöket. Belátunk a lövészárkokba és a lőszergyárakba. Újra látjuk a letarolt vidéket és az élelemért sorban álló embereket. Föltűnnek azok, akik harcoltak, szenvedtek és meghaltak: a hús-vér emberek a pufogó frázisok mögött. A fényképezőgépnek köszönhetően nemcsak olvashatunk az első világháborúról, hanem újra átélhetjük. Fényképek ezreiből válogattunk; tízet félreraktunk, amíg egyet kiválasztottunk. Vannak közöttük olyanok, amelyek jól ismertek ugyan, de nem lehetett kihagyni őket. Van sok olyan is, amelyet eddig nem tettek közzé. A puszta leírásban a háború elvont és elméleti, ugyanolyan távolinak tűnik, mint a trójai háború, a képek azonban megmutatják az embereket. Ez a háború a mi háborúnk is volt. Ha jobban megértjük, talán nekünk sikerülhet az, ami nem sikerült az akkoriaknak: hogy urai legyünk tulajdon sorsunknak.

A. J. P. Taylor - Bismarck
A ​szerző nem ítélkezik, hanem hiteles forrásokra támaszkodva tárja elénk a XIX. század Bismarckját. Aprólékosan kidolgozott portrét fest arról a férfiról, aki ösztöneitől hajtva emelkedett vetélytársai fölé.

A. J. P. Taylor - A ​második világháború képes krónikája
A ​könyv, amelyet kezében tart az olvasó, több mint harminc éven át készült, s a második világháború legfontosabb eseményei köré csoportosítva rajzolja meg az 1939-1945 közötti évek történetét. Elemzi a háború előzményeit, részletesen foglalkozik kirobbanása körülményeivel, a harci cselekményekkel, a háborúban részt vevő országok politikájával, a Hitler-ellenes koalíció felülkerekedésével. A szerző a háború alatt havonta tartott előadásokat Oxfordban és más városokban, majd a háború után összefoglalta ezt egy előadássorozatban, amely ugyan elveszett, de mindenképpen csírája volt e harminc év után összeállt munkának. Az eredeti fényképfelvételek és a térképek emelik a kiadvány értékét.

A. J. P. Taylor - English ​history 1914-1945
During ​ten of the 31 years between 1914 and 1945 the English people were involved in world wars; for 19 of the years they lived in the shadow of mass unemployment. These themes and the politics which sprang from them shape the narrative of this book.

Kollekciók