Ajax-loader

Nagy Ferenc könyvei a rukkolán


Nagy Ferenc - A ​magyar büntetőjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Gellér Balázs - Tóth Mihály - Nagy Ferenc - Büntetőjog ​I.
2012. ​június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

Nagy Ferenc - Isteni ​versek
Verseimet ​a szentírás bizonyos igéi ihlették meg. Eddig soha nem látott megvilágításban mutatom meg a biblia nehezen, és gyakran zavarosan érthető magyarázatait, üzeneteit. Verseim kizárólag a szerelemről és a szeretetről szólnak. Az emberi érzések olyan mélységeibe megyek le, amelyeken túl már nincs semmi, csak Isten... Joggal kérdezheted, hogy milyen jogon nyúlok a biblia soraihoz. Nos, én nem átírom a szentírást, hanem lefordítom. Olyan módon, ahogy arra utasítást kaptam Istentől. Igen! Ő hatalmazott fel hogy írjak, miután három alkalommal lélekben elragadva találkoztam Jézussal. A verseket olvasva - amelyekhez társul az adott igeszakasz, amelyből ihletet merítettem -, észre fogod venni, hogy milyen fantasztikus terve van veled Istennek.... Fel fogod magad fedezni a verseimben. Kellemes szárnyalást a sorok között!

Bogdán János - Nagy Ferenc - Nagy József - Kovács Mihály - Takács Gábor - Elektronikus ​áramkörök
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - Kriminalisztikai ​szövegnyelvészet
Ez ​a mű az első olyan könyv a világon, amely rendszeres áttekintést ad a kriminalisztika és a szövegnyelvészet határterületéről. A szerző - igazságügyi nyelvész-szakértő - a polgári perek és a bűnügyek sok száz névtelen és spontán szövegének elemzésével foglalja össze a kriminalisztikai szövegvizsgálatok módszereit, gyakorlati alkalmazásuk főbb vonásait. Bemutatja azokat a mennyiségi és minőségi eljárásokat, amelyekkel meghatározható több szöveg azonos forgalmazója, a névtelen szövegíró neme, életkora, foglalkozása, műveltsége, nyelvjárása, esetleges lelki betegsége stb. A szerző komplex módszerekkel vizsgálja a kriminalisztika szövegtípusait: a névtelen leveleket, az önéletrajzokat, a búcsúleveleket, az elmebetegek írásait és egyéb fogalmazványokat.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv III.
Koncepciójában, ​fomátumában és kivitelében a már megjelent Latin I. és Latin II. átdolgozott kiadását követi a Latin III. című kötet. A szerzők és a bíráló a megváltozott igényeket figyelembe véve dolgozták át a tankönyvet. Csökkentették a terjedelmet, új illusztrációkat és színes mellékletet illesztettek bele, és szerkezetében, tartalmában is átláthatóbbá rendezték az anyagot. Tartalma: először Catullus híres költeményét (az Odi et amo-t) idézi a könyv, majd a tanév két középponti auctorát: Cicero és Vergilus életét és műveit ismerhetjük meg. Az ő műveik értelmezése mentén lehetőség nyílik a görög-római kultúra mind mélyebb megértésére, a művek stilisztikai elemzésére és az európai kultúrára gyakorolt hatásuk figyelemmel kísérésére is. Cicero és Vergilius után az epigramma klasszikusa: Martialis következik. A második (fakultatív) rész mind auctoraiban, mind tematikájában igen változatos: szerepel itt néhány már ismert szerző (Catullus, Caesar, Ovidius), de rövid bemutatkozás erejéig újabbak is társulnak hozzájuk. A tankönyv nyelvtani anyaga elsősorban a mondattan és esettan, alaktanból már csak néhány ritkább jelenség, néhány rendhagyó alak következik. A Latin III. jól használható a szakközépiskolák és gimnáziumok 11. évfolyamán.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok I. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - Európa ​üdvözlése
Mint ​a mesében: volt, ami volt, és van, ami van, s lesz, ami lesz... És valóban: az élet akár évtizedek, akár évszázadok múltán is felszínre hozza az alkotás lázában fogant művek egész sorát! Nagy Ferenc munkái ÉLETMŰ címen a Szenci Molnár Társaság kiadásában jelennek meg, a háromnegyed százados életút, és a hatvan évnyi alkotó munka terméseként, felmutatva a szerző lélekarcát: versei, prózái, képes riportjai és képzőművészeti alkotásai tükrében. A fentiek Tízezer vers és Költészetem címeken külön füzetsorozatokban is megjelennek. A szerző egész munkásságát meghatározó vezérelv mottóként az alábbi hat sorban foglalható össze: Amíg a szívünk él, s míg szép a gondolat, és oly nemes a Cél! - jöhet tájfuni szél, és vihar, áradat, a bolygó szív: remél...

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok II. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - A ​tanárok kérdéskultúrája
A ​szerző az iskolai pedagógiai tevékenység egyik legáltalánosabb, leghétköznapibb mozzanatát vizsgálja: a kérdezés szerepét, gondolkodást fejlesztő funkcióját az oktató munkában. Vizsgálatai nyomán föltárul e téma gazdag elméleti és történeti háttere, majd a jelenlegi iskolai gyakorlat sok szempontú elemzésével kialakul a helyzetkép. Vizsgálatainak negatív tapasztalatait a szerző nagyszabású kísérlettel igazolja, melynek pozitív eredménye: a kísérleti osztályokban, a tudatosan megtervezett kérdezésdidaktika hatására jobb eredmény érhető el, mint a kontroll-osztályokban a "hagyományos", ösztönös kérdezés módszerével nevelt tanulóknál. A kötet az alsó és középfokú oktatásban működő pedagógusok számára nélkülözhetetlen.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv IV.
A ​kötet a középiskolai nyelvoktatásban legelterjedtebben használt latin nyelvkönyvsorozat záró darabja. A sorozat korábbi köteteit a kiadó felmenő rendszerben mind megújította az elmúlt években, részben esztétikai szempontok, részben a kétszintű érettségi vizsga megváltozott követelményrendszerének figyelembe vételével. Talán a legjelentősebb a tartalmi változás a IV. kötet esetében, amely jelenlegi formájában kiválóan alkalmas a többnyire 4 évig tartó tanulmányok lezárására, a különböző szintű vizsgákra történő felkészítésre. A kötetben bemutatott latin szerzők közt szerepel a középszintű érettségi vizsgán is ismerendő Horatius és Tacitus, illetve az emelt szinten ismerendő Lucretius és Seneca. A terjedelmi szempontok és a tanítási órakeret nyújtotta lehetőségek figyelembe vételével olyan a nemzeti és az európai kultúrában számos alkalommal motívumaikban újra felbukkanó költemények és prózarészletek kerültek az olvasmányok közé, amelyek megismerése nemcsak a latin nyelvismeret szempontjából fontos, hanem általában hasznos az irodalmi és képzőművészeti alkotások alaposabb megértéséhez. Így nemcsak az idegen nyelvi, hanem az anyanyelvi kompetencia és az interdiszciplináris szemlélet fejlesztésére is alkalmasak. A kétszintű érettségi rendszer követelményei közt szerepel, hogy a vizsgázó legyen képes megszerzett ismereteit a gyakorlatban alkalmazni régészeti vagy képzőművészeti tárgyú képek elemzésében. A jelen kötet azzal igyekszik erre felkészítési lehetőséget nyújtani, hogy a szövegekhez kapcsolódóan számos ábrát közöl, közöttük nagyméretű, színes lapokat is. Így a szövegfeldolgozással párhuzamosan tanítható az ábraelemzés technikája és a képbemutatás mint nyelvi feladat. Szintén az érettségi vizsgarendszer követelménye, hogy a tanulók legyenek képesek a megismert szerzőktől megfelelő terjedelemben fejből idézni akár összefüggő idézeteket, akár szállóigévé vált önálló mondatokat. Ezért a kötet gyakorlatai közt több alkalommal fordul elő bölcs mondások gyűjteménye megfelelő értelmezési feladatokkal. Tanítási tapasztalataim szerint a diákok kedvelik ezeket a szentenciákat, esetenként szívesebben tanulják meg kívülről, mint az összefüggő idézeteket. Mind a kétszintű érettségire, mind az akkreditált nyelvvizsgára való felkészülésben igen jól használhatóak a kötetben közölt művelődéstörténeti összefoglaló fejezetek. Megújult az antik filozófiát bemutató, a korábbi kiadásokban esetenként megbírált fejezet, újdonságként bekerült a római irodalom korszakait, a korai császárság dinasztiáit bemutató táblázat. Nagyon hasznos újdonsága a kötetnek a tanulmányok magasabb szintű rendszerezéséhez a kommunikációs szándékok szerint csoportosított nyelvi jelenségek táblázatos bemutatása (pl. az általános alany, a cél, a felszólítás, a tiltás kifejezési lehetőségei stb.) Hasonlóképpen jól használhatóak az új áttekintő táblázatok (pl. a névmások általában, a névmási határozók általában stb.) Egészen új és megint a megújult vizsgakövetelmények szem előtt tartásával készült gyakorlatok jelentek meg a szóképzéssel kapcsolatban. A főnevesülés, a prefixumok és más szóképzési jelenségek bemutatása és az ezekhez kapcsolt gyakorlatok eddigi tapasztalataim szerint részint élvezetesek a diákok számára, részint sokat segítenek a modern európai nyelvek szókincsének elsajátításában. A diákok és a tanár idegen nyelvi ismereteinek függvényében kitágíthatóak ezek a gyakorlatok az angol, német, francia, spanyol szókincsre is. A kötet kezelhetősége szempontjából fontosnak tartom a nyelvtani tárgymutató megjelenését, a táblázatok kiemelését szürke háttérszínnel, az oldalak esztétikusabb megtervezését, a jobb minőségű papír és kötés alkalmazását. A szórakoztató mellékletek a diákok számára teszik vonzóbbá a kötet forgatását. Gondolok itt a különféle formájú szórejtvények, gondolkodtató képfeladatok megjelenésére a belíveken, és a kiadó honlapjára kerülő appendixre. Ebben olyan szövegek, magyarázatok és ábrák találhatók, amelyek terjedelmi okokból nem fértek el a kötetben, de feldolgozásuk többlet-élvezetet jelenthet, és az informatikai kompetenciát is fejleszti.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok III. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - A ​Bolyai-üzenet és a Bolyai-díj
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Banó István - Waczulik Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tóth József - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv a gimnáziumok IV. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - Küzdelem ​a vasfüggöny mögött 1-2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Belovics Ervin - Nagy Ferenc - Tóth Mihály - Büntetőjog ​I. Általános rész
2012. ​június 25-én új büntető törvénykönyvet fogadott el az Országgyűlés. E kiemelkedő esemény arra sarkallta négy jogi kar büntetőjogi tanszékvezetőjét, hogy mostanáig példátlan módon közös szakkönyvet írjanak. A szerzők kimagasló szintű elméleti felkészültségük mellett több évtizedes, az igazságszolgáltatás különböző területein szerzett szakmai tapasztalatokkal is rendelkeznek. E komplex ismeretek ötvözése garancia arra, hogy a kötet a jogásztársadalom körében nélkülözhetetlen szakirodalommá váljon. A könyv az Általános Rész teljes anyagát elméleti alapossággal dolgozza fel: az egyes témakörök esetében ismerteti a jogirodalmi álláspontokat és a történeti előzményeket, felvázolja a vonatkozó nemzetközi szabályozást, elemzi a tételes jogi rendelkezéseket, utóbbi hiányában tartalmazza a téma elméleti kidolgozását és végül összefoglalja az irányadó joggyakorlatot.

Kováts Gyula - Péter Gyula - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvtan
Latin ​nyelvtan tankönyv a középiskolák számára.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv I.
A ​latin nyelvvel való ismerkedésünk kezdetén nem lépünk teljesen idegen földre. Minden különösebb nehézség nélkül le tudjuk írni, el tudjuk olvasni a latin szövegeket, hisz annyi más néphez hasonlóan mi, magyarok is a latin ábécé betűit használjuk. Ki ne tudna, akár azonnal, jónéhány nyelvünkbe átkerült latin szót, ma is használt latin fordulatot, közmondást felsorolni? Első európai hírű poétánk, Janus Pannonius latinul alkotott... Tanulmányaink során elsődleges célunk lesz a latin nyelv és kultúra megismerése, de jó, ha tudjuk, hogy a latin kultúra csak a görög kultúrával együtt érthető meg, melytől a legalkalmasabb történelmi pillanatban vette át a stafétabotot. Az ókori görög és latin kultúra az a klasszikus örökség, mely az európai civilizáció alakulását alapvetően meghatározta és meghatározza a tudományok, a művészetek és a mindennapi élet megannyi területén.

N. Horváth Margit - Nagy Ferenc - Latin ​nyelvkönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nagy Ferenc - A ​magyar büntetőjog általános része
A ​mű bemutatja a büntetőjog alapvető fogalmait, a hatályos büntetőjogi rendelkezések elméleti hátterét, a vonatkozó Btk. rendelkezések és a kapcsolódó joggyakorlat magyarázatát, valamint az európai tendenciák mellett az uniós jogfejlődés eredményeit.

Bócz Endre - Horváth Tibor - Kereszty Béla - Koczka Éva - Korda György - Mohácsi Péter - Papp László - Végvári Réka - Nagy Ferenc - A ​büntető törvénykönyv magyarázata
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók