Ajax-loader

Regőczi István könyvei a rukkolán


Regőczi István - Isten vándora a szeretetről
Regőczi István atya életének eseményeiből merítve ír a szeretet különféle megnyilvánulásairól. A Mennyei Atya, Jézus, a Szentlélek, a Mennyei Édesanyánk, Szent József, az angyalok, a szentek felénk áradó szeretetéről, aztán a Szent Kereszt, a rózsafüzér, az édesanyai, az édesapai szeretetről és végül ahogy ő szerette testvéreit, a felnevelt árvagyerekeket (sasfiókákat) és jótevőit. Akik ismerik Regőczi atya életútját, megértik, hogyan tud ő szeretni, leginkább azokat az árva kisgyermekeket, akik annyira vágyódtak az édesanyai szeretet után. Regőczi atyával együtt megértik, hogy a Boldogságos Szűz Mária szíve az, ami igazán az anyai szeretetet sugározza. Mert Isten a Szeretet és Ő minden szeretetét beleoltatta ebbe a legdrágább, legszeretetreméltóbb anyai szívbe, amelyben az Ő Szent Fiának Szentséges Szíve a Szentlélek által formálódott, mert csak ezen a drága Szeplőtelen Anyai Szívén keresztül lehet érzékelni és megérteni az Isteni Szeretet végtelenségét, magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, amely minden képzeletet meghalad. A Boldogságos Szűz Mária a tökéletes szeretet, a szolgáló szeretet, a szenvedő szeretet, amelyben a hit, a remény és a szeretet, az isteni erények csúcspontja teljesül.

Regőczi István - Karácsonyi ​ágak
A ​kötetet azzal a reménnyel bocsátjuk útjára, hogy Regőczi atya karácsonyi történetei nyomán egyre többen és többen kerülnek közelebb Krisztushoz, a " Karácsonyi Gyermekhez". A kötet az eredeti flamand mű bővített változata.

Regőczi István - Keresztút
A ​könyv Regőczi István atyának, Isten vándorának a keresztúti elmélkedése, amelyet Mindszenty József bíboros hercegprímás emlékére írt. A keresztút állomásainak carrarai márványból készült faragásait De Fajköd Zsuzsa Mária készítette. A keresztutat a Kútvölgyi Kápolna mögötti kis kerengőben állították föl, és 1991. május 3-án szentelték föl, aznap, amikor Mindszenty József épségben maradt testét hazahozták Máriazellből Esztergomba.

Regőczi István - Az ​Élet Kenyere
A ​könyv rövid elmélkedések gyűjteménye szentáldozáskor az év minden napjára. „Mellünket verve, méltatlanságunk tudatában járulunk az Úr oltárához: »Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj«. Jézus személyesen hív, Ő szolgál fel és Ő nyújtja nekünk saját Testét. Ez a legszentebb pillanat, amikor az Úr Szent Testét és Vérét magunkhoz vesszük. Még a vérségi kapcsolatnál is szorosabb. Ezért kell ezt a legszentebb időt valóban átélnünk, mint ahogy Péter apostol a Tábor-hegyen felkiáltott: »Uram, jó nekünk itt lenni!« Ezért minden szentmisében röviden kifejezem hálámat, imádásomat a Szentségi Jézus iránt, keresetlen, szívből jövő szavakkal, hogy jobban átélhessem ezt a szent együttlétet.” E szavakkal ajánlja Isten vándora csodaszép imakönyvét minden hívőnek. Igaz lelki haszonnal forgathatják a napi áldozók és azok is, akiknek hétközben csak lelki áldozásra van módjuk, mert valami ok miatt nem tudnak eljutni a szentmisére.

Regőczi István - Filioli
A ​szerző hatvan fejezetben Jézus életének és tanításainak egy-egy részét átéli és úgy adja át, hogy élményszerű legyen, mintha csak Vele éltük volna át a történteket – hiszen az Úr Jézus most is ugyanaz, Ő az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Ő minden idők emberéhez szól, mondanivalója mindig aktuális. Mintha most szólna hozzánk: ezért nem mint kívülállónak, hanem mint benne élőnek kell befogadnunk az Ő szeretetét, útmutatását, tanácsát és példáját. Ezek az egyszerű elmélkedések nem teológiai tanulmányok a Szentírásból. Mindenkihez szóló, gyermeki nyelven érzékelteti és hozza közelebb a legszentebb történetet: Jézus életét, és a legszebb olvasmányt: a Szentírást. „Ha nem lesztek, mint a gyermekek, nem mentek be a Mennyek Országába.” A Szentírást ne mint egy száraz olvasmányt kell tanulmányoznunk, hanem gyermeki fantáziával kiszínezni, hogy valóban élményszerű legyen. Éljük bele magunkat az evangéliumi eseményekbe, jussunk közvetlen kapcsolatba azok szereplőivel; így mint egy színes freskó, megelevenednek előttünk a történetek, és lelkünk legcsodálatosabb színjátékává válnak.

Regőczi István - Az ​Isten vándora
A ​könyv Regőczi István atyának az Isten, haza és család szolgálatában leélt életének nehéz, de csodálatos és követésre késztető története. Nemcsak iskolásoknak, de mindenkinek kötelező olvasmány! Szántó Konrád ferences atya így ír a könyvről: Regőczi István atyát 1947 óta ismerem. A könyvét kézbe vevő olvasó annak a vándorembernek önéletrajzában gyönyörködhet, akinek – mint általában a vándoroknak – bőven volt része az élet különféle megpróbáltatásaiban, de felemelő örömeiben is. Ifjúkorában az apostolok lován jutott el Belgiumba, ahol gyermekként rövidebb ideig már tartózkodott, hogy Krisztus hívásának engedve szemináriumba lépjen, majd pappá szenteltesse magát. Első miséjét követően hazatért. Mindenütt, ahol megtelepedett, első dolga volt templom vagy kápolna építése, hogy híveivel együtt a közöttünk lakó Krisztusból meríthessen erőt. Az örökmécses hét helyen történt meggyújtása után vagy azzal párhuzamosan több helyen árvaházat is létesített. Hogy a rászorulókat a legszükségesebbekkel elláthassa, naponta nemegyszer 50-60 kilométert biciklizett és koldult, viselve a kenyér helyett kapott megaláztatásokat. Püspöke Pestszenterzsébetről hamarosan Kis-Vácra helyezte, ahol a templomon és egyházközségen kívül 240 árvát befogadó intézetet is alapított. Mivel gyermekeihez az árvaház feloszlatása után is ragaszkodott, 1949-ben internálták. Ezenkívül még háromszor vették őrizetbe. A legutolsó során börtönre ítélték, mert egyik könyvét Belgiumban engedély nélkül merte megjelentetni. Alig szabadult, gyermekmentő munkásságát igyekezett tovább folytatni. Máriabesnyőn létesített 60 árva számára otthont, majd Máriaremetén családi házában kezdett árvákat nevelni. Házát később Lékai bíboros úr rendelkezésére bocsátotta, aki aggok otthonává alakíttatta át. Egyik szobrászművésszé lett növendéke márványból faragta ki a „magyar Pietà”-t, amelyik Lourdes-ban áll, István atya köszönetet mondó hálatáblájával. A hálaadás és a köszönetet mondani tudás István atya lelkületének egyik legjellemzőbb vonása. Szüntelenül hálát mond Istennek az általa nevelt 10 papért, a 7 templomért, a 300 igaz emberré formált árváért, a flamand nyelven írt és Belgiumban hatalmas sikert ért 5 könyvéért, a Krisztusért viselt bilincsekért, hálát mindenért. Hálaimájához mi is csatlakozunk, és megköszönjük Istennek, hogy ilyen nagyszerű embert és papot adott egyházunknak és magyar népünknek.

Regőczi István - A ​Vízimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig
A ​könyv szerzője így ír: „Mit tehet mást egy őszhajú pap, minthogy mesél? Felelevenítek egy-két eseményt a múltból, színesen, mint ahogy a napsugár annyi pompázó színben ragyogtatja a hulló őszi faleveleket... Hálámnak, köszönetemnek adok így kifejezést, mindent bearanyozva, az én kedves jótevőimnek; mindazoknak, akik annyi szeretettel gondoltak rám imáikban és egyszerű írásaimat olvasva, épültek rajtuk. Hiszen még annyi a mondanivalóm! Mint egy virágcsokrot, úgy nyújtom át szívemnek szeretetéből sugározva emlékeimet.”

Kollekciók