Ajax-loader

Roóz József könyvei a rukkolán


Roóz József - Vállalkozások ​gazdaságtana
A ​kiadvány a mérlegképes könyvelő szakképesítés vállalkozások gazdaságtana tantárgyának anyagát tartalmazza. Egyrészt alapozó jelleggel nyújtja azokat a gazdaságtani alapismereteket, amelyek segítségével a végzett hallgatók sikerrel igazodhatnak el a vállalkozások bonyolult rendszerében, másrészt igyekszik előkészíteni a többi szaktantárgy (pénzügy, számvitel, informatika stb) elsajátítását.

Roóz József - A ​menedzsment alapjai
A ​Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyvcsaládjának e tagja a bolognai folyamat szellemében átalakuló képzés megindításához kíván hozzájárulni, biztosítva az első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tantárgya, a menedzsment tananyagát. A kötet elsődleges célja az, hogy segítse a hallgatók eligazodását a vezetés módszertani és gyakorlati kérdéseiben, amelyekkel a munka világában szembesülhetnek – akár mint beosztottak, akár mint leendő vezetők. A mű ismerteti a menedzsment szerepét és feladatait, a különböző szervezeti rendszereket, a jellemző vezetési stílusokat és a vezető legfontosabb képességeit. Kifejti a stratégiai menedzsment és a vezetői kommunikáció lényegét, a problémamegoldás és a döntéshozatal folyamatát. Tárgyalja a menedzsment és a környezet egymásra hatását, külön fejezetet szentelve a globalizáció kihívásaira adható menedzsmentválaszoknak. A függelékben található feladatok és esettanulmányok elősegítik az ismeretanyagban való alaposabb elmélyülést.

Roóz József - Az ​emberierőforrás-menedzsment alapjai
A ​kötet a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának tagja, melynek célja az emberierőforrás-menedzsment elemi aspektusainak bemutatása a legfontosabb fogalmak és összefüggések tisztázásával, az alapvető ismeretek rendszerezésével. A tankönyv tartalmában és felépítésében a bolognai folyamat célkitűzéseivel összhangban átalakuló első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tárgyának követelményrendszeréhez igazodik. Elsőként az emberi erőforrásnak a munka világában és a szervezetekben betöltött szerepét vizsgálja, hangsúlyozva a szellemi tényező felértékelődését a tudásalapú társadalomban. Ezután az emberierőforrás-menedzsment környezetével, ezen belül a foglalkoztatás és a munkaerőpiac jelenségeivel, a munkaviszonyok jogi aspektusaival és a munkaügyi kapcsolatok rendszerével foglalkozik. A harmadik, legterjedelmesebb rész az alkalmazott emberierőforrás-menedzsment egyes részterületeit veszi sorra az emberierőforrás-stratégiától a személyügyi feladatokon és az ösztönzésmenedzsmenten keresztül a nemzetközi cégek gyakorlatában alkalmazott HR-módszerekig.

Roóz József - Sztanó Imre - Ellenőrzési ​euro konform módszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Roóz József - Az ​emberierőforrás-menedzsment alapjai
Ez ​a kötet - a Budapesti Gazdasági Főiskola alaptankönyv-sorozatának részeként - a bolognai folyamat célkitűzéseinek megfelelően átalakuló képzés megindításához szeretne hozzájárulni. Tartalma ebből következően az első ciklusú felsőfokú képzés alapozó tárgyának követelményrendszeréhez igazodik. A kötet célja az emberierőforrás-diszciplína alapjainak bemutatása a legfontosabb fogalmak tisztázásával, az ismeretek rendszerezésével. Fókuszában a felsőfokú alapképzés profiljának megfelelően a HR-folyamatok elemi aspektusai állnak, így számos témakört, területet csupán érintőlegesen kezel. A vállalati gyakorlat jelzéseiből és a nemzetközi szakirodalomból egyaránt kitűnik a tudás felértékelődéseiből és a nemzetközi szakirodalomból egyaránt kitűnik a tudás felértékelődésének folyamata, a szellemi tőke fontosságának egyre magasabb fokú elismerése. Ebben a műben is ezt a szemléletmódot kívántuk hangsúlyozni, erősíteni. E tankönyv nem jöhetett volna létre kollégáim munkáinak felhasználása nélkül. Köszönettel tartozom Dr. Ternovszky Ferencnek, Dr. Rozgonyi Tamásnak, Dr. Kozma Istvánnak és Dara Péternek, hogy hozzájárultak műveik egyes részeinek átvételéhez, átszerkesztéséhez. Szintén köszönet illeti a Perfekt Kiadó szerkesztőit lelkiismeretes munkájukért, melynek során egy nehezen kezelhető kéziratból olvasható, sőt tanulható könyvet állítottak össze.

Roóz József - Vezetésmódszertan
Himalája ​magasságú papírhalmok az asztalon. Állandóan csörgő telefon. Döntésre váró beosztottak szövege. Tolódó határidők. Elégedetlen ügyfelek. Összeránduló gyomor. Pillanatképek egy átlagvezető életéből. Vajon hol ronthatta el a dolgot? A biológiaórán még az általános iskolában? Könnyen lehet, ha nem tanulta meg, mi a különbség a fejőstehén és a döglött kutya között. Talán a történelemórán valamivel később? Elképzelhető, ha nem figyelt oda, mondjuk a demokratikus Athénről, az autokratikus Perzsiáról, vagy a laissez faire, laissez passer elvet valló francia államról szóló leckékre. Bizony, bizony, ezek mind a vezetés tudományának fontos kérdései. A szerző szórakoztatóan, mégis tudományos megalapozottsággal kalauzolja át olvasóit a vezetés fedőnevű akadályversenyen. Megszokott hibák, tipikus csapdahelyzetek, ügyes trükkök, hasznos praktikák. Ne felejtse el, ezek az életben maradás eszközei a vezetésnek nevezett dzsungelben! Önnek is szüksége lehet rá!

Roóz József - Vállalkozásgazdálkodási ​ismeretek
Az ​ügyintéző szintű képzésen részt vevők számára ajánlott könyv először a nemzetgazdasági környezet összetevőin belül ismerteti a gazdasági erőforrások mibenlétét, az újratermelés lényegét, illetve kitér a foglalkoztatás és munkanélküliség, az infláció, valamint a monetáris és fiskális politika témakörére. A vállalkozásokkal, a vállalkozási formákkal kapcsolatosan a fogalmak tisztázása után elemzi a makro- és mikrokörnyezeti tényezőket, a külső és belső adottságokat. Részletesen tárgyalja a vállalkozások lehetséges szervezeti formáit, a döntéshozatali folyamatot, a hatásköri kérdéseket. A vállalkozások működését vizsgálva a szerző részletesen bemutatja a stratégiai tervezés, a marketingtevékenység, a termelési folyamat, a logisztika és az innováció témáját, illetve kitér az emberierőforrás-gazdálkodás kérdéseire is. A kiadvány a válságkezeléssel kapcsolatos ismeretanyaggal zárul.

Nagy Péter - Roóz József - Vállalkozástan
A ​kötet a vállalkozás elindításához és a vállalkozói munka mindennapjai során szükséges gyakorlati ismereteket közvetíti az olvasó felé. Bemutatja a vállalkozói lét előnyeit és hátrányait, a vállalkozások klasszikus és szokványostól eltérő típusait, a siker érdekében javasolt stratégiákat, illetve azok megvalósításának lépéseit. A családi vállalkozás alapos természetrajza mellett részletesen foglalkozik a franchise-rendszer ismérveivel, valamint eligazít a kisvállalkozói menedzsmentfunkciók útvesztőjében is. A tankönyv elméleti ismeretanyagának gyakorlati illusztrációjaként minden fejezet valós életből merített esettanulmánnyal zárul, amelyek alapos vizsgálatával, a hozzájuk kapcsolódó kérdések megválaszolásával, illetve feladatok megoldásával az olvasó képessé válik arra, hogy az ismereteket a saját vállalkozói tevékenysége során előforduló esetekre adaptálja.

Roóz József - Kozma István - Szervezet ​és vezetés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók