Ajax-loader

Valachi Anna könyvei a rukkolán


Valachi Anna - "Én, ​József Attila, itt vagyok!"
Könyvein, ​kéziratain kívül személyes holmi alig-alig maradt a költő után. A kevéske tárgyi hagyaték – zsebórája, töltőtoll, irattárcája – a Gát utcai szülőházban 2002. április 11-én felújított, három szobából álló emlékhelyen tekinthető meg. A balatonszárszói emlékmúzeumban a remekműveket láthatóvá varázsoló írógép, és az utolsó, végzetes sétán viselt vonat szaggatta fehér ing bizonyítja már-már brutális kézzelfoghatósággal József Attila egykori testi létezését.

Valachi Anna - "A ​nő számomra rejtély"
A ​sajátos hangvételű, akár életrajzi regényként is olvasható könyvben a szerző nem csak a heves szerelmi vágytól lázas költő képzelt és valódi nőkapcsolatait tárta föl, hanem annak a mélyrétegű vonzalomnak az eredetét kutatta, amely az asszonyi törődésre szomjazó József Attilát gyermekkorától kezdve utolsó lélegzetvételéig jellemezte. Azoknak a – társadalmi hovatartozásuktól függetlenül segítő – asszonyoknak a portréit rajzolta meg, akik az idejekorán elvesztett, gondoskodó édesanya „helyetteseiként” mély empátiával, önérzetsegítő lelki bátorítással és olykor anyagi támogatással is hozzájárultak a ritka költői tehetség kibontakoztatásához, s minden jó szándékuk ellenére a tragikus sorsához is. Ezek az asszonyok valamennyien a sorsát szövögető párkákra emlékeztetnek, akik szinte kézről kézre adogatták egymásnak védencüket, de csak ideig-óráig tudták boldoggá tenni.

Valachi Anna - A ​színjátékos életei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Valachi Anna - József ​Jolán, az édes mostoha
Irodalomtörténeti ​szenzáció, hogy Valachi Anna könyve "hőséül" választotta József Jolánt. Kötetében nem csak a nagy költő testvérének önmagában is érdekes, fordulatos életét írta meg, hanem egy korszak történetét is. Mindezt körültekintő szaktudással, alapos anyagismeret birtokában, s élvezetesen, valóban lebilincselő olvasmányként tárja az olvasó elé. Egyszerre alkalmazza a lélektan tudományának és a lélektan írói lehetőségeinek eszköztárát, hogy minél teljesebbé tehesse a portrét.

Valachi Anna - "Amit ​szívedbe rejtesz..."
"Kívül-belül ​leselkedő" szellemidézésre vállalkozott Valachi Anna irodalomtörténész, József Attila plátói és beteljesült (égi és földi) szerelmei után nyomozva. Megfigyelte, hogy a vágyott nőben önmaga jobbik felét kereső, boldogsághajszoló, kudarchalmozó költő többnyire a "lelkeket tükröző" szemeken, az egymásba kapcsolódó tekinteteken keresztül közelített verseiben a szeretett lény szívéhez. Az irodalmi műhelytitkok iránt vonzódó irodalmár a költeményekben rejlő vizuális szimbólumok és ismétlődő motívumok alapján, a pszichoanalízis kutatómódszerét alkalmazva igyekezett föltárni e sajátos, érzéki-intim-logikus lírai látásmód kialakulását. Az olvasó előtt pedig filmszerűen megelevenedik a "múzsa-függő" József Attila sorstörténete.

Valachi Anna - József ​Attila
József ​Attila életét és halálát legendák övezik. Már világrajöttét fölfokozott várakozás előzte meg egy csodás jövendölés miatt. Apja álmában megjelent egy ősz öregember, és tudatta vele: fia születik, aki ha felnő, híres ember lesz, ezért nevezzék Attilának.A nagy hun király nevére keresztelt fiúcska számára titkos erőforrást jelenthetett a kiválasztottság sejtelmével telített családi mítosz. Később maga szőtte-alakította tovább az élettörténetére vonatkozó legendákat, annál is inkább, mert előbb gyermeki mindenhatóság-érzettől irányítva, majd a jövő tudatos megtervezésével maga kívánta formálni és fölcserélni sorsát.Hogyan élhette meg a költő harminckét földi esztendejének történéseit a mindennapok körforgásában? - ezt igyekszünk élményszerűen rekonstruálni levelei, önvallomásai és a kortársak hitelesnek tűnő emlékei alapján.

Valachi Anna - Szépségkoldusok
József ​Attila, Illyés Gyula, Juhász Gyula és Ferenczi Sándor érzelmi konfliktusai tárulnak föl a kötet négy drámájában. Valachi Anna irodalomtörténész József Attila családi, baráti és nőkapcsolatait elemezve rájött, hogy a költő mozgalmas élete nem csupán kész regény, hanem sokrétű lélektani nyersanyag is, melyet a színpadi feldolgozás katartikusan közvetíthet. E fölismerés ihlette a Minket, Gyuszi, szeretni kell című érzelmiháromszög-történetet és a József Jolán, az édes mostoha című hangjátékot. A Dr. Freud, a házasságközvetítő című színmű mely egy nősülési problémán keresztül Sigmund Freud és magyar tanítványa apa-fiú konfliktusát jeleníti meg a tragikomikus elemeket sem nélkülözi. A címadó dráma pedig Juhász Gyula szerencsétlen sorsán keresztül a költő utolsó, titkos szerelmének kilétére derít fényt.

Valachi Anna - „Irgalom, ​édesanyám...”
Valachi ​Anna oknyomozó filológus: több mint két évtizede kutatja a József Attilával kapcsolatos legendák, félreértések és közhelyek mögött rejtőző igazságot. Föltett szándéka, hogy leszámoljon a kollektív lelkifurdalás, majd a politikai megfontolások alakította kultusz tévedéseivel és torzításaival. Különösen a korábban tabunak számító témák - a költő párttagságának, pszichoanalitikus kezeléseinek, "betegségének" és halálának motívumai, részletei - foglalkoztatják. De a mesterekhez, a riválisokhoz és a női nemhez fűződő ambivalens kapcsolatainak föltárását is fontosnak tartja. Kötetünk e sajátos szemléletű kutatómunka eredményeiről ad áttekintést. Noha az egyes írások más-más apropóból - olykor csak egy-egy tematikus "hívószó" ihletésében - születtek, a végső olvasat mégis karakteres, árnyalt képet rajzol József Attiláról és a vele ellentmondásos érzelmi-szakmai kapcsolatban álló kortársakról, mindenekelőtt Babits Mihályról, Móricz Zsigmondról, Illyés Gyuláról. (Bár az elődök sem hiányozhatnak az empatikus szellemidézésből: Petőfi, Arany, Ady és Juhász Gyula is "szereplője" József Attila sorstörténetének, akárcsak a költői szemléletét jellegzetesen átalakító pszichoanalitikusok, Sigmund Freud éppúgy, mint a "budapesti iskola" neves személyiségei: Ferenczi Sándor, Róheim Géza, Hermann Imre, illetve analitikusai: Rapaport Samu, Gyömrői Edit és Bak Róbert.) No és persze a családtagok meg a szerelmek sem maradhatnak ki József Attila egyéni és költői univerzumából!

Kollekciók