Ajax-loader

Henri Boulad S. J. könyvei a rukkolán


Henri Boulad S. J. - Az ​élet megszentelése
„Spirituális ​megújulásra van szükségünk, amely ismét feléleszti a misztikát, és vele együtt újra átgondolja a szentségeket... Egy szentségnek csak akkor van értelme, ha az emberi élet egészét megszenteli...” Boulad atya víziója: „Azért létezem, mert Isten szeret engem, szeretete hitem, egzisztenciám alapja.”

Henri Boulad S. J. - A ​nők szenvedése és küldetése
A ​karizmatikus jezsuita e könyvét a nőnek társadalomban, az Egyházban és az embertársi kapcsolatban betöltött szerepének szenteli. Az első részben a nő helyzetével foglalkozik, mindenek előtt a harmadik világban, a hihetetlen diszkrimináció példáitól - mint a rituális csonkítás vagy a szexuális kizsákmányolás - az arab női mozgalmakon át az pekingi Női Világtalálkozóig. Ez az emberi jogok szempontjából is oly értékes könyv a jezsuiták 1995-ös, a nőkkel szolidaritást vállaló dekrétumot is tartalmazza. Henri Boulad könyve második részében magával ragadó módon fejti ki a nők értékéről alkotott véleményét, kitekintést nyújt a nő egyházi hivatására, és végül mindezt Mária titkának misztikus felfogásában foglalja össze. Olyan témák ezek, amelyek reményt adnak világunknak a nők közreműködésével történő belső megújítására.

Henri Boulad S. J. - A ​belső tapasztalat
Henri ​Boulad vallomása: Szíriából származom. Nagyszüleim jöttek Egyiptomba. Én egyiptomi vagyok, de libanoni is az állampolgárságom szerint. Nagyanyám Itáliából jött, francia kultúrjellegű környezetben nőttem fel. És egy darabig Amerikában is éltem. Azt fedezem fel mind jobban és jobban, hogy számomra ez az élet izgalmas tapasztalatokat tartogat, olyanokat, amelyek önazonosságomra vonatkoznak, hogy szakadatlanul határokon kell átjutnom, túllépnem azon, amiről azt hittem, hogy én vagyok, eljutni ahhoz, amiről ma azt gondolom, hogy vagyok és aminek talán holnap lennem kell. Azt hiszem, hogy ezáltal a folytonos földrajzi vagy kulturális kigyökereződéssel rásegített az Úr egyetemesebb szellemben kibontakozni, hogy más embereket jobban megértsek és mindig jobban segíthessek, hogy ők is felfedezzék életükben a szabadságot, a biztonságot nélkülözés értékét. De hát akkor mi is az én életem? Egyiptomi vagyok, libanoni, keleti, európai, francia, olasz vagy amerikai? Ki vagyok én? A felelet? mindenütt otthon érzem magam és sehol, mégis mind szabadabbnak érzem magam, mindinkább az összes ember testvérének, mindinkább egynek mindenkivel, akivel találkozom. A földrajzi gyökértelenülés bensőleg szabaddá tett engem a túl szoros kötődésektől, tapadásoktól és fogságoktól, szabaddá új érintkezésmódra az emberekkel, olyan magatartásra, amely a szellemre kitárt, minden emberivel szemben fogékony és befogadó.

Henri Boulad S. J. - Jézus, ​a világ lelke
„A ​huszadik század megteremtette az internetet, a világhálót. Ki sejtette volna a század elején az internet népszerűségét? E-mail: hálószobánkban ott van az egész világ! Az utcán sétálva mindenfelé látjuk az embereket mobiltelefonjaikkal, félig sznobizmus, félig a hasznosság hajtja őket! Röviden szólva: a világ egyesül. Ez jó vagy rossz? Ez jó! (…) »Atyám, add, hogy legyenek mindnyájan egyek« (Jn 17,21), arra gondoltam: »egy közös világban!« A világ egység felé tart. De milyen egység felé? És kinek, kiért?”

Henri Boulad S. J. - Minden ​kegyelem
Ha ​az időfogalom pontos definiálására kérném Önöket, habozás nélkül hozzáfognának; csakhogy nagyon hamar kénytelenek lennének megállapítani, hogy ha jó és átfogó feleletet akarunk, bizony komolyan neki kell látni a gondolkodásnak. – Az IDŐ-vel nagyjából az a helyzet, mint a LÉTTEL, vagy a TÉRREL, ezekkel a maguktól értetődő valóságokkal, amelyek annyira közel vannak hozzánk, és nem tudjuk, mit jelentenek tulajdonképpen. - SZERETLEK, ÉLEK, VAGYOK – mit jelentenek? Mi a „létezés”? Mi a tér, amelyben belül létezem? Mi az idő, amelyben kibontakozom? Mit jelent ez egyáltalában: Mit jelent az idő voltaképpen? Ezekre a kérdésekre keresi a szerző a választ. - „Az idő megismételhetetlensége a létezés keresztény távlatában mást jelent, mint az órák sorát, amelyek valamennyiünket megsebeznek, és amelyek közül a legutolsó majd meg öl minket. Az idő illanása inkább ara int, hogy jól felmérjük létünk komolyságát, mert ezt csak egyszer kapjuk, és minden nap, minden óra számít. Értékük olyan nagy, hogy minden nap és minden óra folytonos válasz örök hivatásunkra.” (Fernand Guimet)

Henri Boulad S. J. - Rabok ​vagyunk?
A ​szabadság az ember hatalmas kihívás, melyet minden új helyzetben fel kell ismerni, fel kell találni. Úgy mutatkozik meg, mint szembefordulás a sorssal. Mint a végzet arcába vágott: NEM! Az e könyvben található elmélkedések segítségével - melyek számos filozófiai, költészeti és biblikus hivatkozást tartalmaznak - mindenki könnyebben fog haladni a maga szellemi szabadságához vezető úton.

Henri Boulad S. J. - A ​túlnépesedés mítosza
„A ​bölcsők válsága kihat a gazdaságra. A gyermek aktív eleme a népességnek. Születése, gyermek mivolta mindenféle vásárlást von maga után. Élelemre, ruházatra, játékra, tanszerekre van szüksége. Ez vonatkozik a falusi közösségekre is. A megfogyatkozó népességű falvakban a polgármesterektől azt halljuk, hogy már nincs miért befektetni, nincs kinek felújítani a játszóteret, nincs értelme fenntartani az óvodát, tanulók híján bezárják az iskolát, bezárják a postát, az orvosi rendelőt. Tehát ellenkezőleg a közhiedelemmel, nem a gyerekek sokasága okozza a munkanélküliséget, hanem a gyerekek számának csökkenése. Nincs gazdaság-élénkülés demográfiai dinamizmus nélkül.”

Henri Boulad S. J. - Misztika ​és elkötelezettség
P. ​Henri Boulad 1931-ben született Alexandriában a görög katolikus közösség tagjaként. Francia nyelvű és kultúrájú környezetben nő fel. Tizenhat évesen részesül a papi hivatás kegyelmében; 1950-ben Libanonba lép a jezsuita rend noviciátusába, ott is szentelik pappá 1963-ban. További stúdiumait is beleszámítva összesen 17 esztendőn keresztül folytatja tanulmányait: teológiát tanul Libanonban, filozófiát és irodalmat Franciaországban, pedagógiát az Egyesült Államokban, ahol a chicagói egyetemen "master of psychology" diplomát szerez; Amerikában tanul még misztikát és aszkétikát. Visszatérve Egyiptomba az ifjúság nevelése és a szociális munka területén, valamint lelkigyakorlatok vezetőjeként működik, 1985-től 1995-ig az egyiptomi CARITAS igazgatója, 1992 óta az egész Közép- és Közel-Kelet CARITAS elnöke, és a római CARITAS Világközpont elnökhelyettese. Beszédei, előadásai és lelkigyakorlatai 1995 óta számos országban - eddig 12 nyelven - könyvalakban is megjelennek. Évente előadókörutakat tart Európában, beszédeit gyakran a rádiók is közvetítik. Üzenetének lényege az őszintén megélt - a szociális elkötelezettséget is felölelő - mindennapi vallásosság és a misztikus lelkiség újra felfedezésének fontossága.

Henri Boulad S. J. - Használd ​szabadságodat!
Henri ​Boulad 1931-ben Alexandriában született. Teológiai tanulmányait Libanonban, filozófiait Franciaországban, pszichológiait az Egyesült Államokban végezte. Szociális érzékenységétől vezettetve megszervezte Egyiptomban a Caritas-t. Nagyszabású tervet valósít meg a leprások felkarolására, amelyet kiterjesztett Szudánra is. "Teljesen az önfeláldozásnak szentelt életéért" 1983-ban Franciaország elnökétől megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét. Előadásait már tucatnyi nyelvre lefordították, s könyv formában a világ számos országában megjelentek. Magyarul ez az ötödik kötete. _Részletek a könyvből:_ Az önmagamat irányító szabadság választás eredménye. Ez nagy, magas értékű szabadság, amely szemben áll azzal az ingadozó magatartással, melynek csak egy szabadság-lehetősége maradt. Mindannyian szabad lénynek vagyunk teremtve. Mégis, értsük meg, hogy szabadságunk nem adomány, hanem feladat, nem önző élvezet, hanem állandó meghívás az előrehaladásra. (...) Az ezerszer feltett kérdésre, szabad-e az ember, ezért válaszolom: "Az ember hivatása az, hogy szabad legyen." (...) A szabadság önmagában nem elegendő érték, nem cél, hanem csak eszköz, ahhoz kell, hogy igazán tudjunk szeretni. Szeretetünk minősége kivívott szabadságunk minőségével együtt emelkedik. A szeretet a legfőbb egyetemes érték azok közül, amik valamikor voltak, amik vannak, amik valaha is lesznek. Amikor szabadságomat ennek a legnagyobb értéknek a rendelkezésére bocsátom, tökéletesítem azt, mert ezáltal éri el értékének maximumát. A szeretet a szabadság fénypontja, ebben csúcsosodik ki.

Henri Boulad S. J. - A ​kockázat jutalma
Henri ​Boulad vallomása: "Alexandriai vagyok. Alexandria egészen különleges város. Alexandria a Földközi tenger terében van és egyszersmind egy darab Európa. Igen kozmopolita város. Én magam fajok és kultúrák keveredésének vagyok a terméke. Szír származású, de olasz nagyanyával. 1870-ben, egy szörnyű kereszténygyilkolás alkalmával hagyta el nagyapám Szíriát, hogy ettől kezdve Alexandriában éljen. Később felvette az egyiptomi állampolgárságot. Nekem két állampolgárságom is van, egyiptomi és libanoni, tehát közelkeleti vegyület vagyok, egy darab európai vérrel. Francia kultúrhatású környezetben nőttem fel. Ezt a keveréket én mindig úgy értettem és értékeltem, mint lehetőséget arra, hogy három földrész paripáin lovagoljak, különböző világokén, elütő kultúrákkal." A misztikus egyben lényeglátó. Ő az, aki meglátja az ember és az univerzum egységét, a teremtés és Teremtő összetartozását az Egységben. Hiszen a lényeg mindig azt jelenti: felfedezni a szeretetet, az élő és működő szeretetet.

Henri Boulad S. J. - Optimizmus
Az ​Európa számos országában ismert és népszerű egyiptomi jezsuita ebben a könyvében azt hirdeti, hogy a keresztény gondolkodás nem lehet pesszimista megközelítésmód még a hétköznapjainkat aggódással és félelemmel eltöltő problémákkal szemben sem. Az optimizmus a helyes önismeret és az istenismeret útja is, ezért a megoldás forrása számos kérdésben az emberiség sorsát, és saját személyes sorsunkat illetően egyaránt.

Henri Boulad S. J. - A ​keresztény Isten botránya
HENRI ​BOULAD az egyiptomi Alexandriában született 1931-ben Damaszkuszból kivándorolt szír-arab családban. A melkita, vagyis a mi fogalmaink szerint görög katolikus hitű családban a francia nyelvű katolikus egyházközösséghez kapcsolódott, ezért második anyanyelve a francia lett. 16 éves korában lépett a Jezsuita Rend tagjai közé. Filozófiát Franciaországban, teológiát a libanoni Bejrutban végezte. 1963-ban szentelték pappá, majd további tanulmányai végett az Egyesült Államokba küldték. A Chichagoi Egyetemen pszichológiából doktorált, ahol katedrát ajánlottak neki. Boulad azonban 1967-ben visszatért Egyiptomba, hogy hazája szolgálatában álljon a karitatív munka és az oktatás területén. Tanári munkássága mellett 1985-ben az egyiptomi caritás vezetésére szőlő megbízást kapott. Karitatív tevékenysége mellett az evangelizáció szolgálatában kifejtett apostoli munkája Boulad atyát korunk legkiválóbb gondolkodójává avatja. Hiteles élete forrása és egyben megvilágítója mindannak, amit mond. Nyomtatásban megjelent könyvei és füzetei alapjául mindig élő szituációban elhangzott beszédei szolgálnak. Évente egyszer európai előadókörútja során több országot felkeres. Hazánkban két alkalommal járt. Beszédei ma már több mint 13 nyelven olvashatók. Számomra az egyház ott van, „ahol a Lélek fú”. Számomra az egyház nem egy bearanyozott kőépület, és nem is az emberek egy speciális kategóriája, akiket először megkeresztelünk, és akiknek bizonyos ritusokat kell követniük. Nem! Az „Egyház” az, ahol a LÉLEK munkálkodik. Láthatóan! A kulturális élet minden területén és minden pozitív emberi vállalkozásban Isten az, aki inspirálja és belülről készteti az embert.

Henri Boulad S. J. - Az ​önátadás fényében
Henri ​Bouland 1931-ben az egyiptomi Alexandriában született. A jezsuita rendben alapos kiképzésben részesült. Előbb a libanoni Beirutban teológiát tanult, majd Franciaországban filozófiát, aszkétikát és misztikát. 1967-től a kairói majd alexandriai jezsuita középiskolához kap beosztást. Ugyanitt igazgató is lesz. 1979-től az egyiptomi jezsuiták tartományfőnöke, majd az ottani szerzeteselöljárók tanácsának elnöke. Kalkuttai Teréz anyjával együtt szervezi az egyiptomi CARITAS-t. Nagyszabású tervet valósít meg a leprások felkarolására, melybe fiatal keresztény és mohamedán egyetem hallgatók százait kapcsolja be. 1983-tól kiterjeszti működését Szudánra is. "Teljesen az önfeláldozásnak szentelt életéért" Franciaország államelnökétől megkapja a francia érdemrend tiszti keresztjét.

Henri Boulad S. J. - Európa ​lelke
Kié ​Szaúd-Arábia olaja? Kié a Rajna-vidék szene? S akkor Brazília esőerdőinek az oxigénje vajon kié? Miért vásároljuk a benzint, miért fizetünk érte dollárral? És miért nem fizetünk dollárral Brazíliának a beszívott oxigénért? Mért nem kapunk róla számlát a hónap végén? – Az egyház kimondott egy elvet: a Föld javainak rendeltetése egyetemes. A bolygónk természeti kincsei közül semmi sem lehet valakinek a tulajdona. Ami az „én területemen” van, az mindenkié. (…) Ha Európa elhatározná, hogy a világ többi részét is felemeli a saját nívójára, akkor nem lenne ilyen súlyos a migráció problémája… Henri Boulad egyiptomi jezsuita szavai

Henri Boulad S. J. - Szexualitás ​az egység tükrében
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri Boulad S. J. - Teózis
A ​keresztény olyan valaki, aki hisz az életben, aki hisz a feltámadásban, aki hiszi, hogy a halál nem a vég, hanem egyúttal a kezdet is. Vajon az a tény, hogy Krisztus feltámadt, megváltoztatja-e a mi szemléletünket az életről és a halálról, vagy pedig semmit sem változtat rajta? A mai világ, a mai társadalom betegesen pesszimista. Az életre, az emberre, a világra vetett sötét tekintet - betegség. Szinte mindnyájan elkaptuk. Úgy élünk, mintha Krisztus fel se támadott volna, vagy mintha annak semmiféle következménye nem lenne. Ám ha nem éljük az örömöt és a reményt, akkor nem is vagyunk keresztények.

Henri Boulad S. J. - A ​halálban ugyanis megszületünk
Az ​élet előrenéz, nem hátrál sosem, szüntelenül valami újat hoz elénk. Átmeneti kevesebb révén valami többet, valami jobbat szül. Feltartóztathatatlan erejű hullámhoz hasonló: mindig előre-, mindig felfelé visz bennünket. A hit csak megerősíti, amit a természet fennen hirdet. Abban a világban, amely mintha elveszítette volna az élet örömét, a hit visszaadja a derűlátást, a reménységet. Ezzel a megújult látásmóddal a halált megfoszthatjuk a hozzátapadt mítoszoktól, leránthatjuk álarcát, mi magunk pedig megszabadulhatunk a hozzá kapcsolódó félelemtől és szorongástól.

Henri Boulad S. J. - A ​misztikus test
P. ​Henri Boulad S.J. 1931-ben született Alexandriában. Teológiai tanulmányait Libanonban végezte, majd filozófiát tanult Franciaországban, pszichológiát és pedagógiát az Egyesült Államokban. 1967-től a szociális kérdések iránt erősen elkötelezett apostoli munkát végez Egyiptomban. 1985-től a kairói Caritas vezetője, 1991 óta az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke, továbbá alelnöke a római Caritas központnak. A lelki élet kérdéseivel foglalkozó előadásait évek óta számos országban könyvformában is kiadják (e könyvek eddig tíz nyelven jelentek meg).

Henri Boulad S. J. - Jézus ​napjainkban
A ​világhírű szerző több mint harminc éve folytat Egyiptomban széles körű apostoli tevékenységet. Beszédei és előadásai néhány éve világszerte könyv alakban is megjelennek. Ez a kötet tizenkét, a mai korban játszódó példabeszédet tartalmaz.

Henri Boulad S. J. - Igazság ​és élet
Boulad ​atya segíti feltárni és megközelíteni a valóság új területeit. Tanító, lelki vezető, előadó, teológia professzor, hosszú évek óta az alexandriai jezsuita közösség, és az egyiptomi jezsuita rendtartomány elöljárója. Az Egyiptomi Caritas, és a Nemzetközi Caritas észak-afrikai és közel-keleti ágának igazgatója. A legrászorultabbak gondozásában kifejtett munkássága elismeréseként a Francia Köztársaság érdemrendjének tisztjévé majd parancsnokává avatták. Fáradhatatlan kutató, aki úgy látja, soha nem jut végleges következtetésekre. A hit és ész, a tradíciót és modernitás összeegyeztetésének és kibékítésének vágya arra készteti, hogy megvizsgáljon és megkérdőjelezzen mindent. Boulad a kockázatvállalás szerelmese, a paradoxon kedvelője, aki örömmel provokál, olyan valaki, aki nem sorolható be semmilyen kategóriába.

Henri Boulad S. J. - Aki ​megbocsát, Istenhez hasonló
A ​megbocsátás lényege kivétel nélkül mindegyikünket érinti, aktívan vagy passzívan, elszenvedett sérelmek és vádak nyomán, lelkiismeret-furdalás és önvád, sőt esetleg pokoli félelmek okán, vagy a feltétlen szeretetben, amelyet megtapasztalhatunk vagy másoknak adhatunk. Boulad atya tollából egy ilyen témájú könyv csakis az isteni szeretet tökéletességét hirdetheti, és azt, hogy e szeretetből senki ki nem eshet. Aki olvassa Boulad atya könyveit, tudja, hogy amit mond, azt személyes tapasztalatai alapján, hitelesen és szenvedélyesen adja elő, az üdvösség bizonyosságát közvetítve. Nem erre van-e legnagyobb szüksége a mai keresztény világnak? A keresztény média nem fél "korunk valódi prófétája"-nak nevezni szerzőnket.

Henri Boulad S. J. - A ​szeretet dimenziói
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henri Boulad S. J. - A ​szív okossága
Boulad ​atya könyvei (pontosabban: könyv formájában kiadott előadásai) a népszerű vallásos irodalom kategóriájába tartoznak. Nehéz teológiai kérdéseket tesznek érthetővé (már amennyire egyáltalán lehetséges), hoznak emberközelbe sokak számára. Így történt velem is. Jó katolikusként már mindent hittem a Szentháromságról, amit hinni kell és illik. De először akkor lett élővé számomra, akkor „éreztem meg”, milyen is az isteni személyek kapcsolata, amikor egy Szentháromság-vasárnapi misén a pap a prédikáció nagyobbik részében felolvasott valamit – tán nem volt kedve vagy ideje felkészülni? –; valami nagyon érdekeset. Utóbb kiderült: az idézet forrása A szív okossága c. könyv első előadása. Azóta a Szentháromságra nem tudok (nem is akarok) úgy gondolni, mint absztrakt tézisre, kötelező (de logikátlan) dogmára. Ellenkezőleg; azóta világos számomra: Isten szeretete logikailag elválaszthatatlan attól, hogy Ő eleve három személy örök szeretetközössége. Boulad lángoló szavai adták meg az alapot egy olyan igazság felismeréséhez, amely azóta egész hitem alapját képezi: bármely dogmatikai, erkölcs- vagy egyháztani fejtegetés, tézis vagy szólam, amely, ha csak áttételesen is, nem Isten szentháromságos mivoltáról szól, csupán bitorolja a „keresztény” nevet. Birtalan Balázs

Henri Boulad S. J. - A ​teljes élet titka
Henri ​Boulard korunk egyik jelentős spirituális gondolkodója Alexandriában született 1931-ben. 16 éves kora óta a Jezsuita Rend tagja. Tanulmányait Franciaországban, Libanonban és az Egyesült Államokban végezte. A szociális munka elkötelezettje sok évtizede dolgozik a nyomortelepeken, leprások és betegek ellátásában. Fáradhatatlanul optimista az Úr szolgálatában. Részt vett különböző oktatási programok kidolgozásában és elterjesztésében. Beszédei, igehirdetései, előadásai révén válik egyre ismertebbé a világ számos pontján.

Henri Boulad S. J. - Az ​iszlám
Henri ​Boulad 1931-ben született Alexandriában. Teológiai, filozófiai, pszichológiai és szociológiai tanulmányait Libanonban, Franciaországban és az Egyesült Államokban végezte. Családja eredetileg Szíriából származik. Muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként Pascal, Teilhard de Chardin és Simone Weil tanítványának vallja magát. Szenvedélyes nevelő, tanítványai keresztény és muzulmán családokból jönnek a híres jezsuita iskolába. Három kollégium igazgatója. Az evangélium szellemében a szegények melletti elkötelezettsége nem tesz különbséget a rászorulók vallási hovatartozása között. Évtizedeken át vezeti az egyiptomi Caritászt, lepratelepet létesít, menekülttáborokat szervez, küzd a szudáni genocídium megfékezéséért, a rabszolgák kiváltásáért, együttműködött a száz éves korában elhunyt Emmanuel nővérrel, aki a szeméttelepek hulladékaiból élő hajléktalanok életében osztozott. És nyaranként eljön Európába, Amerikába, Kanadába - tanítja nekünk a mindennapok misztikáját. Az elmélyülés és az elkötelezettség egységét. Mert ő hisz abban, hogy megváltoztatható, jóra fordítható ez a világ.

Henri Boulad S. J. - A ​szentlélek ezer arca I-II.
Henri ​Boulad 1931-ben született Alexandriában. Teológiai, filozófiai, pszichológiai, szociológiai tanulmányait Libanonban, Párizsban és az Egyesült Államokban végezte. Tizenhat éves kora óta tagja a Jézus Társaságnak. Jelen könyv az egyiptomi jezsuita Henri Bouladnak a Szentlélek megnyilvánulásáról, a Szentháromságban és a teremtésben betöltött szerepéről szóló előadásait tartalmazza. A kétkötetes mű első kötete a teremtés dinamikájával, istengyermeki mivoltunkkal, az inspiráció és az intuíció jelenségével, a szeretet bensőségességével és a bennünk imádkozó lélekkel foglalkozik. Ezekben a fejezetekben szenvedélyesen buzdít a mindenki számára hozzáférhető misztikára, az Isten jelenlétének tudatában töltött életre. Az előkészületben levő második kötet témái a megismerés, a nyelv, a természet, tudatszintünk fejlődése és az idő fölötti prófétaság. Pater Boulad példamutatóan egyesíti a szemlélődő életmódot a szociális elkötelezettséggel. Menekülttáborokat, lepratelepeket szervez, tanít, prédikál, és évente egyszer - húsvét és pünkösd között - eljön egy hónapra Európába, hogy megtartsa hagyományos vándor-előadásait. 1997-ben Magyarországon is járt, és a közeljövőben újra várható a látogatása. Eddig tizenkét könyve jelent meg magyarul.

Kollekciók