Ajax-loader

Madách Imre könyvei a rukkolán


Katona József - Madách Imre - Bánk ​bán / Az ember tragédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Reformkori ​drámák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Az ​ember tragédiája
_Az ​ember tragédiája_ megírására 1859. február 17. és 1860. március 26. között került sor, az alsósztregovai Madách-kastély "oroszlánbarlang"-nak becézett dolgozószobájában. Madách a hatalmas drámai költeményt baráti tanácsra Arany Jánoshoz vitte el bírálatra 1861-ben. Nem a passzív ellenállás légkörébe illő, sorok között üzenő műalkotás született, hanem emberiségköltemény, amely az európai forradalmak bukása után vállalkozott összegezésre. Feltéve az alapvető kérdéseket: miért él az ember; van-e fejlődés, még akkor is, ha azt rövid életünkben nem érzékeljük.

Madách Imre - A "nagy mű" árnyékában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - The ​Tragedy of Man
First ​published in 1862, this is a translation of a Hungarian dramatic poem. The poem has been translated into more than 30 languages and staged at the Hungarian National Theatre in over 1400 performances.

Madách Imre - Madách ​Imre válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Madách-idézetek ​könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Mózes
Madách ​Mózes-ét nem a színházi emberek vagy az irodalomtörténészek számára kell felfedezni. A költő életművének méltatói, monográfusai kezdettől fogva számon tartották. A hagyományos értékrendet felülvizsgáló s újrafogalmazó mai irodalomkutatás is fontos helyre állította. Madách nem véletlenül választotta Mózes-t, az emberiség őskorának ezt a gigászi alakját, minden népvezér példáját, drámája hősévé. A zsidók története is minden kis nép történetének példája lehet. S lett is a történelem folyamán. A Mózes távlatai sokkal messzebbre mutatnak az 1860-as évek nacionalizmusánál. Madách annak a liberális humanizmusnak volt lelkes híve, amely reformkorunk legértékesebb ereként bukkan elénk. Legnagyobb költői erővel talán Vörösmarty Pázmány-epigrammája foglalta szavakba: "Legszentebb vallás: a haza s emberiség." Ezért is lehet a Mózes-nek sokkal nagyobb esélye arra, hogy kiemelkedjék irodalmunk szűk köréből, mint a feloldhatatlanul, minden vonatkozásával magyar Bánk bán-nak. "Nyelvét abban a szellemben akartam élővé tenni - írja Keresztury Dezső, a mű átdolgozója -, amelyben Arany a Tragédiá-ét. Aranynál természetesen tovább kellett lépnem. Ő csak egy olvasásra szánt drámai költemény nyelvét akarta gördülékenyebbé, költőibbé tenni; nekem a színpadi beszéd követelményeire is tekintettel kellett lennem."

Madách Imre - Madách ​Imre összes levelei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Madách ​Imre válogatott drámái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Striker Sándor - Az ​ember tragédiája / Az ember tragédiája rekonstrukciója
Lehet-e ​újat mondani Az ember tragédiájáról? Úgy tűnik igen, főként ha a Tragédiának azt a szövegváltozatát vesszük kezünkbe, melyet Madách Imre eredetileg papírra vetett. Ez a tanulmány a Madách-rajongókon túl elsősorban pedagógusoknak és diákoknak kívánja bebizonyítani, hogy érdemes az érintetlen szöveget alaposan újraolvasni, hogy számos egyéb érdekesség mellett olyan régi kérdésekre, mint az optimizmus-pesszimizmus, a történelmi fejlődés vagy éppen a vallásosság az eddigieknél talán kijózanítóbb, de mindenképpen az eredeti szövegből levezethető válaszokat kaphassunk. A tizenkilenc éves (!) jövendő drámaíró Művészeti értekezésében megdöbbentő pontossággal vázolta fel azokat az elveket, melyekre csaknem húsz évvel később nagy művét építette. A Tragédia eszmei gyökereinek eddig fel nem tárt eredetét mutatja be az a kötet, vállalva ehhez - mert kulcsfontosságú - az Arany János kezemunkája nyomán létrejött, klasszikussá vált sorok megbolygatását is. Az eredmény Madách etikájának, következetes elvrendszerének helyreállítása, sőt a tanulmány utolsó fejezetében egy nálunk ismeretlen, de hazájában Madáchhoz hasonló nagyságrendű holland író, Multatuli kultikussá vált Max Havelaar, avagy a Holland Kereskedelmi Társaság kávéaukciói című regényének összehasonlító elemzésével a Tragédia kérdésfelvetéseinek sajátos magyar valóságukban rejlő forrásait is kimutatja.

Madách Imre - Madách ​Imre összes költeménye
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Madách ​Imre összes drámái I-II.
A ​magyar irodalom legnagyobb, legegyetemesebb remekművének, Az ember tragédiájának költője egy- vagy legfeljebb kétkönyves klasszikusként él a köztudatban. Főműve mellett a szélesebb közönség jó, ha a Mózest ismeri. Pedig Madách kisebb művei - elsősorban színművei - is jelentős alkotások: géniusza, mely a maga teljes fényében a Tragédiában tündököl, bennük is felragyog. A filozófiai mélységgel párosuló magas költészet "lángjegyét" mind magán hordja. A Felfedezett klasszikusok sorozat új kötetében 1942 óta első ízben együtt jelenik meg Madách valamennyi drámai alkotása: említett remekei, valamint az ifjúkori Commodus és Nápolyi Endre mellett a Férfi és nő, a Csak tréfa, a Mária királynő, a Csák végnapjai és A civilizátor. A magyar irodalom legnagyszerűbb drámai corpusát veheti így kézbe az olvasó, a költő halálának 130. évfordulóján.

Madách Imre - Az ​ember tragédiája / A civilizátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Levelek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - "...írtam ​egy költeményt..."
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Férfi ​és nő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Madách ​Imre összes művei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Katona József - Madách Imre - Katona ​József és Madách Imre válogatott művei
Katona ​József "a Bánk bán valódi tragédia... legjobb tragédiánk. Idővel, s adja isten mielőbb, leszorulhat ugyan e polcról, de elavulni sohasem fog, amint nem avul el, ha mindjárt ki is megy divatból, semminemű költői mű, melyet a géniusz egy-egy szerencsésb órában teremtett. Még eddig nem ártott neki az idő, sőt használt... Mennyi mű bukott el mellette, melyet a közönség megtapsolt, s a kritika megvédett, mennyi koszorú hervadt el azóta, míg az övé frissebben zöldell, mint valaha. Mennyi különböző elvet és rendszert követtünk és dobtunk félre dramaturgiai küzdelmeinkben, míg az övé túlélte mindeniket... Nem árt, ha az irodalom, a kritika többet foglalkozik e művel, ha legalábbis oly kegyelettel viseltetik iránta, mint a közönség, mely anélkül, hogy nógatták volna, újabb meg újabb kiadásban olvassa." Madách Imre "Olvasd újra művét, s úgy fog hatni reád, mint valami véres aktualitás; korod és életed legégetőbb problémáival találkozol; szédülten és remegő ujjakkal teszed le a könyvet. A versek, amik nehézkesek és avultak voltak megírásuk napján, frissek ma, mintha tegnap keltek volna... Madách remeke máshogyan friss, mint egyéb monumentumai az irodalomnak. Azokat a forma őrök öröme tartja fenn; eszméik koruk eszméi, s úgy hatnak ránk, mint a homok, melyet a léghajó visz: valami az alacsony földből, ahonnan érkezett; mennél kevesebbet cipel belőle, annál messzebb szállhat. A szépség minden koré és avulhatatlan; a gondolat a századok múzeumai bélyegét viseli, még a legnagyobbaknál is. Madáchnál másként van: itt a tartalom az örök, s az eszme nem csupán téma és anyag, hanem maga a hímzés és bűvölet. Ebben az értelemben azt lehet mondani: Madách költeménye az egyetlen igazában filozófiai költemény a világirodalomban... Madách a formai puritánság klasszikusa... szigorú kompozíciójában a mondanivaló majdnem meztelenül jut érvényre, sehol egy felesleges szó, sehol egy, a szükségesnél jobban és a maga kedvéért egyénített jelenet... beállítása mindenütt felségesen racionalisztikus..."

Madách Imre - Az ​ember tragédiája / Mózes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Madách ​Imre válogatott munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Csák ​végnapjai
A ​közelmúlt színházi, irodalmi életében örvendetes és sikeres kezdeményezés indult: néhány elfelejtettnek vélt klasszikus magyar dráma felújítása, korszerűsítése. Közülük kiemelkedett Madách nagy hatású drámája, a Mózes. Az érdem Keresztury Dezsőé, akinek kezdeményező kedve ismét meglepetést hoz. Újból Madách egy remekét mutatja fel, a Csák végnapjai-t. A vállalkozás merész. Csák Máté mellett - aki Madách művében a magyarság lelkiismerete - Keresztury jelentős helyet juttat Róbert Károlynak. Ebben a beállításban a király - Madách vázlatának halvány figurája - Csák méltó partnerévé nőtt. S így a mű históriai igazsága is keményebb, drámaisága sűrítettebb, gondolatisága korszerűbb lett: anélkül hogy ez Madách eszméinek lényegét sértené.

Katona József - Vörösmarty Mihály - Madách Imre - Bánk ​bán / Csongor és Tünde / Az ember tragédiája
A ​magyar irodalom három nagy klasszikus drámája az évtizedek múlásával sem veszített fényéből, nem csökkent az irántuk való széles körű érdeklődés sem - ellenkezőleg, örvendetesen növekszik. A három mű nem véletlenül érdemelte ki a klasszikus jelzőt. Mindegyik a magyar történelem egy adott, nagy sorsfordulót jelentő korszakához kapcsolódik. Katona _Bánk bán_ja a múlt század elején íródott, a magyar nemzeti öntudat erőteljes ébredése idején. A mű az idegen elnyomás elleni harcos, bátor kiállás volt. _Az ember tragédiájá_nak pesszimista kicsengése szorosan összefügg az 1848/49 dicső éveit követő szörnyű önkényuralommal, amikor is országszerte a kétségbeesés ütötte fel a fejét. Az író a megrázó nemzeti tragédiára a világtörténelem nagy sorsfordulóiban keresi a álaszt. Vörösmarty _Csongor és Tündé_je is keserű történelmi tapasztalat jegyében született: a magyar nemesség tehetetlensége félreérthetetlenül szembetűnő volt az 1825-27-es örszággyűlés gyümölcstelen vitáiban. A költő letörten szemlélte az események alakulását, kiábrándulása sodorta a mesék birodalmába. Vörösmarty mesevilága mégis sok ponton érintkezik a valósággal, és drámája is azt bizonyítja, hogy az író mégsem törődött bele a történtekbe, hanem tovább folytatta a harcot a nemzeti ébredésért.

Madách Imre - A ​civilizátor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Nem ​adhatok mást, csak mi lényegem
Madách ​kristályos tisztasággal tud ajánlatokat tenni olvasójának az élet és a halál, a küzdés és a nemzet, Isten és az ember jelentéséről, értelméről. Világos képe, megingathatatlan véleménye van mindazokról a dolgokról, amik az embert emberré, a nemzetet nemzetté teszik, s a megannyi élményt és gondolatot oly aforisztikus rövidséggel tudja megfogalmazni, amely biztosítja áthagyományozódását az utókor századaira.

Madách Imre - Országgyűlés
Országgyűlésre ​készült 1861-ben az ország, s Madách Imre a balassagyarmati választókerület képviselőjeként politikai szerepet vállalt. Politikai hitvallomása: ragaszkodnunk kell a negyvennyolcas törvényekhez, függetlenségünkhöz, a szabadság jogához. Hat beszédet írt, de mert idő előtt, hatalmi szóval berekesztették az országgyűlést, a legfontosabbat, a nemzetiségek ügyéről írottat már nem mondhatta el. Nyomtatásban sem látta: írása csak 1880-ban jelent meg. A hat beszéd együtt mindössze egyszer, összes művének első és egyetlen kiadásában, 1942-ben látott napvilágot.

Madách Imre - Az ​ember tragédiája / Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Csák ​végnapjai / Mózes
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Madách Imre - Küzdés ​az élet... - Madách Imre válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Liezen-Mayer Sándor - Johann Wolfgang Goethe - Zichy Mihály - Madách Imre - Ős-Faust ​/ Az ember tragédiája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók