Ajax-loader

Keresztury Dezső könyvei a rukkolán


Keresztury Dezső - Így ​élt Arany János
"Aki ​többet és mélyebbet akar tudni Arany Jánosról, mint amit a tankönyvekből tudhat, aki az életmű és életút elemző összevetésére kíváncsi, aki a nagy magyar költő Szalontától a halhatatlanságig ívelő pályájáról szeretne egy lírikus irodalomtörténész bensőséges és avatott tollából olvasni, annak ajánljuk Keresztury Dezső Így élt Arany János című könyvét."

Keresztury Dezső - A szépség haszna
Irodalomtörténeti tanulmányok

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​kékszakállú herceg vára nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Keresztury ​Dezső 57 verse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​fából faragott királyfi nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gink Károly - Keresztury Dezső - A ​csodálatos mandarin nyomán
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Féktelen ​idő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vécsey Jenő - Falvy Zoltán - Keresztury Dezső - A ​magyar zenetörténet képeskönyve
A ​zenekedvelők mindig érdeklődéssel fordulnak a komponisták és előadóművészek személye felé is; meg akarják ismerni arcvonásaikat, alkotó munkájuk környezetét. Látni szeretnék a kéziratokat, nyomtatványokat, hangszereket; a zenélés helyeit, körülményeit. A történészek pedig igyekeznek feltárni a tárgykör ezernyi más mozzanatát, a zenefilológiai adalékoktól a zenének a társadalmi változásokban játszott szerepéig. Mindebben rengeteg a képpel ábrázolt és megörökített valóság. Zenei múltunk képes emlékeit gyűjti össze ez az album. Bemutatja zenetörténetük nagy alakjait, jelentős műveit, legfontosabb eseményeit. Első kísérlet a magyar zene történetének ilyesfajta összefoglaló áttekintésére. Népi muzsika, régi hangszerek, főúri és polgári zenei élet, zeneszerzők és nagy előadók, nevezetes bemutatókról készült egykori képek - mind felvonulnak a hatalmas gyűjteményekben. A képeskönyv eleven változatossággal, nagy tárgyi hűséggel, a dokumentumok hitelességével, a képek képzeletmozdító látványosságával mutatja be a magyar zene történetét. A könyv nyolc fejezete: 1. A honfoglalás előtt. 2. Találkozás Európával. 3. A török háborúk kora. 4. Kuruckor. 5. Európai zenészek, magyar rezidenciák. 6. A reformkor zenei élete. 7. A századforduló zenei élete. 8. A XX. század zenei élete.

Keresztury Dezső - A ​magyar önismeret útja
"A ​nemzeti közösség mibenlétéről s kialakulásáról sokféle elmélet szól, abban azonban mind egyetért, hogy a fejlődés betetőzője, a közösség összetartozásának talán legfontosabb kifejezője a nemzeti öntudat, vagy kissé átfogóbb, s mélyebb jelentésű szóval a nemzeti önismeret. Ha az a felfogás, hogy a közösséget az teszi nemzetté, hogy annak tartja magát, nem fejezi is ki a teljes igazságot, bizonyos, hogy a nemzet az önismeret által emelkedik ki a pusztán csak tenyésző lét formájából; ebben a síkban szemléli önmagát, múltja emlékezetét, jelene adottságait s jövője álmait; ebben nemesedik nyers életösztöne hivatástudattá, túlhabzó életereje erkölcsi eszmények vagy politikai célok által irányított vállalkozássá."

Keresztury Dezső - "Csak ​hangköre más"
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Híres ​magyar könyvtárak
Hordja ​temetni halottait; azt, ami több a halottnál, Könyvek lapjaira írja az emberiség Tűzre vetik s fénylőbben kel ki megint a parázsból, Az lobog, ég, ami csak tűzrevaló papiros. Öntudatát, létét, álmát értelmezi bennük: Arcát s álarcát őrzi, cseréli a nép. Keresztury Dezső: Hat tétel a nyelvről -Hatodik tétel /könyvek

Gink Károly - Keresztury Dezső - Európai ​pillanatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Helyünk ​a világban
A ​magyar világ két tragikus összeomlását éltem át, azt is, ami előttük, közöttük és utánuk történt. Eközben egyre határozottabbá vált meggyőződésem, hogy igaza van Kerényi Zsigmondnak s nem egy, az ő nyomába lépő történetbölcselőnknek: a végzet illúzióik csalétkével fogja meg s dönti romlásba a vigyázatlan népeket - tehát a magyart is. Amikor a második világháború után - amelyben végleg nem volt semmi értelmes keresnivalónk - a rommezőkön megint hozzáfogtunk az újjáépítéshez, a kérdés, hogy hol van vagy lesz helyünk a világban, újra égetően fontos lett. A helyzet egészének elemzésére nálam hivatottabbak vállalkoztak - főként Szekfű Gyula. Egy kiadónk kérésére azonban én is összegyűjtöttem egy kötetre valót idevágó írásaimból: így jelent meg a Helyünk a világban című kötet.

Keresztury Dezső - Balaton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - A ​magyar irodalom képeskönyve
Ez ​a könyv képeskönyv. Nem olyan képek albumba foglalt együttese, amelyeket valamilyen művészettörténeti vagy művészetpolitikai cél szolgálatában válogattak össze. Nem is illusztrált olvasmány, hiszen főszereplői a képek: a szövegek inkább csak ezek kiegészítői vagy magyarázatai. A magyar irodalom képeskönyve. Nem irodalmunk történetének teljességre törő képdokumentációja: ehhez túl nagy, vegyes és töredékes a számba jövő képanyag. Annak tudatában válogattam belőle, hogy a képek művészi minősége, dokumentum-, ritkaság- vagy jelentésértéke nagyon is sokrétű. Agyagból, nemes fémekből, drágakövekből úgy kellett egységet formálnom, hogy a sokféle összetevőből áttekinthető, értelmes, szép és hasznos könyv kerekedjék. Olyan művekre szerettem volna felhívni a figyelmet, amelyeknek egy része csupán történelmi érdekű, más csoportja ritka ereklye, sok darabja azonban legfeljebb derékig áll csak létrejöttének korában: fénye visszasugárzik elődeire és megújulva, megújítva tovább hat az áramló időben. Már csak ezért sem lehet e könyv képeit szoros történelmi egymásutánban elrendezni. Csoportosításuk közben mégis igyekeztem irodalmunk változásainak menetét követni. Így is éreztetni szeretném irodalmunk fejlődésének folytonosságát, szakadékosságát, drámai fordulóit. Az anyagot a maga természete szerint tagoltam, de - a könyv rendeltetése értelmében - igyekeztem beosztását a mai tudományos rendszerezésekben meg az iskolakönyvekben használatos korszakoláshoz közelíteni.

Balogh József - Illyés Gyula - Keresztury Dezső - Hírünk ​a világban
"Szándékosan ​nyomom meg a tollat, hogy figyelmeztetésem minél inkább elevenbe vágjon. A vendég- és szabadságszerető, a lovagias és deli helyett nyugaton a magyar név korcs, sunyi, hazug, gyáva és hatalmaskodó, kérkedő és műveletlen népegyveleget idéz. Magunk előtt nincs mit körülményeskednünk."

Keresztury Dezső - Kapcsolatok
Keresztury ​Dezső ezt mondja új művéről: "Ez a könyv nem valamilyen terv szerint készült… Az élet hozta létre, ahogy a tenger teszi partra változatos hordalékát. A tiszteletadást mindig az alkalom szüli, de a lélekből ered, s talán oda is hat; emlékekkel, személyes mozzanatokkal, érzésekkel van tele, s igen változatos alakban mutatkozik meg. Ebben a könyvben is akad szöveg, amelyet mintha emléktáblára vésendő mondatoknak szántak volna, és érzések fűtötte emlékezés, kényszerűn szófukar jellemzés, de kicsit anekdotikus visszatekintés is; rövid, tétova búcsúvétel s már-már kikerekedett kisesszé, töredékes széljegyzet, az élőbeszéd kötetlenségében meghagyott beszélgetés és szigorúan megfogalmazott ünnepi megemlékezés. Szereplői kivétel nélkül kortársaim... Olyanok, akik híres, fontos alakjai századunknak, de fontos >névtelenek< is... Mind írók, tudósok, művészek; legnagyobb részük a magyar szellemi világ kiemelkedő vagy félhományban maradva is érdemes alakja."

Keresztury Dezső - Válogatott ​műfordítások
Keresztury ​Dezsőt, a kiváló irodalomtudóst, a Nyugat második nemzedékéhez tartozó költőt a magyar irodalom mellett a némethez fűzték a legerősebb szálak. Néhány olasz és angol vers egészíti ki a gyűjteményt valamint egy drámaforditás. Élete utolsó éveiben nagybetegen is fordításokon dolgozott és csak ekkor gondolt arra, hogy kötetbe gyűjtse ezeket. Erre azonban nem jutott sem erő, sem idő. Az Európa könyvkiadó az ő utolsó kivánságának tesz eleget ezzel a posztomusz kötettel.

Palotás Rezső - Keresztury Dezső - Haza, ​nagy ég alatt / Homeland under great heavens
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Meződy Ö. István - Pannonhalma
Pannónia ​az Árpádok keresztény királyságában az ország legfontosabb, mert a legműveltebb része lett. Századokon át ezért is nevezték a magyarok földjét általában Pannóniának; első világhírű költőnk a Janus Pannonius nevet viselte, s "Virágos kert valaha híres Pannonia" - éneklik ma is a nagy múltra emlékezők. Mikor a halmon már templom és kolostor emelkedett, megkapta a "Mons Sacer Pannoniae" nevet. Ebből formálta Guzmics Izidor a XIX. század elején, a nagy magyar reformkor kezdetén a "Pannonhalma" nevet. Kazinczy Ferenc és társai már ezt népszerűsítették.

Batsányi János - Keresztury Dezső - Batsányi ​János poétai munkáji
BATSÁNYI ​JÁNOS POÉTAI MUNKÁJI-nak 1934-ben készült kéziratát, amelynek hasonmás kiadását e kötetben veszik kézbe a magyar könyvbarátok, az MTA Kézirattára őrzi. E kötet létrejötte és kiadástörténete több vonatkozásban is figyelemreméltó. A költő csaknem fél évszázadon át készült verseinek kiadására, körülményei azonban mindig megakadályozták ezt.

Keresztury Dezső - "S ​mi vagyok én..."
Arany ​talán legnépszerűbb klasszikusunk. Műve a közfelfogás szerint olyan világos, tiszta, mint a forrás. ez a hasonlat akkor igaz, ha tudjuk: a forrás tisztasága nem üresség, hanem leszűrtség; az ég fényes magasságait, a föld mélyének sötét tárnáit bejárt víz minden emléke benne van. Arany költészetének látszatra nyugodt, sugárzó felszíne alatt mély örvények kavarognak: egy válságokkal teli korszak, közösség és egyéniség örvényei. Innen az Arany-magyarázatoknak azok az ellentmondásai, amelyek jellemrajzaiban elénk tűnnek. "A magyar nép józan bölcsességének megtestesülése" s "az első nagy dekadens költő irodalmunkban"; "a személytelen epikai ábrázolás mestere" s "legszubjektívebb magyar lírikus": az effajta idézeteket hosszan lehetne folytatni. Keresztury Dezső az ellentmondások életbeli egységét kutatja s mutatja meg, amikor megrajzolja a költőpályaképnek első felét. Könyve évtizedes elmélyült kutatás eredménye. Arany életművének s az erről szóló gazdag irodalomnak teljes ismeretében a modern irodalomtudomány és esszéirodalom eszközeivel idézi fel a költő alakját, korát, jellemzi alkotó művészetét, keresi s jelöli ki pályájának fő korszakait. Tisztelete soha nem csap rajongásba: hiteles és eleven képet rajzol Aranyról. Könyve méltó tisztelgés a költő emléke előtt Arany születésének 150-ik évfordulóján.

Keresztury Dezső - Így ​éltem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Égő ​türelem
Keresztury ​írja könyvéről: — A te Őszikéid — mondta egy barátom, amikor elolvasta az ebben a kötetben összegyűjtött verseket. Nyilván Arany juttatta eszébe a gondolatot: róla szóló könyvem második részén dolgozom éppen. Vállalom is ezt a kitüntető párhuzamosítást, de csak néhány helyesbítéssel. Arany Őszikéi — a köztudattól eltérően — nemcsak az öregkori rezignáció versei; áttetszőbbek, lebegőbbek, de nem kevésbé forrók és elkötelezettek, mint a költő férfikorában keletkezettek. Arany tíz évvel fiatalabb volt nálam, amikor az Őszikéket írta, de lélekben idősebb, zárkózottabb, magányosabb. Köztudomású, hogy a Kapcsos Könyvbe zárta el késői költeményeit. Nem pusztán érzékenységből, de azért is, mert hallgatásával akarta kifejezni, hogy nem ért egyet korával. Én nem érzem magam sem magányosnak, sem rezignáltnak; nem élek szigeten, s nem zártam el verseimet. Ugyanolyan elkötelezettek, bár talán sztoikusabbak, bizonyos mértékig sebzettebbek s modernebbek a régieknél. Az Őszikék óta egyébként sokat változott költészetünk; ami Aranynak vívmány volt, nekünk örökség. Én a magyar költészet egész örökségét magaménak tudom; de örökségnek azt is, ami a világirodalomból az enyém lett. Hogy mit tudtam hozzátenni, más döntse el. Aki Őszikéimnek nevezte e kötet verseit, megkérdezte: hova tartozom voltaképpen, kiket tartok elődeimnek, rokon kortársaimnak? Valahogy így feleltem neki: az említett költői örökség mellett legtöbbet Egrynek és Bartóknak köszönhetek. Az elsőtől a valóság átlényegítését, a világba lépő s ott körültekintő ember áhítatának kifejezését tanultam; a másodiktól a változatosságában is szigorú szerkezet, a nehézségében is világos kifejezés tiszteletét.

Keresztury Dezső - Pásztor
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keresztury Dezső - Egry ​Breviárium
Egry ​Józsefnek az e kötetben publikált önéletrajzi töredékei, axiómái és rajzai a művésznek az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára zárt anyagaiban őrzött füzeteiből, noteszeiből származnak. Ezt a kéziratos hagyatékot özvegy Egry Józsefné 1955-ben bízta Keresztury Dezsőre. Egry József több ízben megkísérelte életútjának papírra vetését. A legteljesebb kézirat a művész budapesti műtermében égett el a második világháború idején. Megmaradtak azonban - töredékesen - az önéletrajz fogalmazványai. A nehezen olvasható fogalmazványok a betoldásokkal, törlésekkel át- és átjavított, helyenként elmosódott ceruzaírás rövidítéseit feloldva, helyenként értelemszerű szórendi változtatást alkalmazva, vagy a mai helyesírást figyelembe véve általában a szöveghű közzétételt tekintettük feladatunknak. Keresztury Dezső bevezető tanulmánya mellett a kötet Egry 75 ceruza- és tollrajzát is tartalmazza, melyeket a Napló nagyszámú vázlata közül válogattunk ki.

Keresztury Dezső - Emberi ​nyelven
Két ​kisebb kötet - a Dunántúli hexameterek (1956) és a Lassul a szél (1957) - után jelenik meg a válogatott versek e gyűjteménye, mintegy 35 év költői munkásságának gazdag bizonyságaként. Reveláció ez a válogatás. Az olvasó örömmel fedezi fel Keresztury Dezsőben a felelősségtől áthatott szavú, nagy műveltségű, mesterségét fölényesen ismerő költőt. Nemcsak a Balaton-környék bukolikus szépségű tájának, megkapó embereinek színes ábrázolóját, hanem mint történelmi megrázkódtatásokban bővelkedő korunk határozott állásfoglalású humanistáját, az emberi szellem műveinek avatott értékelőjét, őrizőjét és újítóját.

Keresztury Dezső - Batsányi ​János (1763-1845)
Tapolcán ​emléktábla jelöli meg a helyet, ahol Batsányi szülőháza állhatott. Szülővárosa mindig szívesen büszkélkedett nevével, tanári buzgalom hozatta haza 1934-ben ő és felesége hamvait. A Tapolcai füzetek 24. részében Keresztury Dezső emlékezik meg a város nagy szülöttéről.

Kollekciók