Ajax-loader

Jobbágyi Gábor könyvei a rukkolán


Jobbágyi Gábor - "Ártatlan ​vagyok"
A ​Tóth Ilona-ügy nem csak Tóth Ilona ügye. Az 1956 utáni megtorlás tízezreket sújtott. A megtorlásban tízezrek vettek részt, nyomozóként, ügyészként, bíróként, „pufajkásként". Nekik tízezrével hozzátartozóik vannak. Ők - saját nézetrendszerük szerint - a „törvényes rendet védték" (Horn Gyula), melynek köszönhették az elmúlt évtizedekben előmenetelüket, egzisztenciájukat, kivételezett életmódjukat. Ha bebizonyosodik egyértelműen, hogy alaptalan, aljas eljárások részesei voltak, szétfoszlik egzisztenciájuk, a köréjük vont hamis bűvkör. Ezért „gyilkosozik" az eltartott holdudvar egy része, nem törődve a tényekkel. Mint Wittner Mária mondta: „Tóth Ilonával a forradalmat akasztották fel." A cél a forradalom, a forradalmárok lejáratása volt az ország népe s a külföld előtt. A „koncepció" azt kívánta bizonyítani, ha ilyen kiváló ember képes aljas gyilkosságra, milyen lehet a többi forradalmár, a többi elítélt. Milyen lehetett a forradalom, ahol a legkiválóbbak ilyen tettet képesek elkövetni. Ezért védik teljes erővel a XX. század legnagyobb hatású, a magyar történelem egyik leggyönyörűbb forradalmának leverői és megtorlói a Tóth Ilona-ügy hamis koncepcióját. A történelem, Európa, a világ azonban már ítéletet mondott felettük. Tóth Ilona ártatlanságát, a per aljas koncepción alapuló megalapozatlanságát már nem kell bizonyítani.

Jobbágyi Gábor - Magyar ​polgári jog
Új ​típusú és szemléletű polgári jog könyvet kívántam készíteni az új Ptk. alapján. Ez a következőket jelenti: Visszatérve a magánjog hagyományaihoz, egy kötetbe foglaltam a hajdani "Személyek" jogát, kiegészítve az általános résszel. Ezzel hangsúlyozni szeretném, hogy a vagyonjog mellett a polgári jognak ez a meghatározó része, ahol az emberi személy jogain van a főhangsúly. Hiányzik ugyanakkor a jogi személy rész, mivel a Ptk.-ba való beolvadásával a jogalkotó úgy kibővítette ezt a részt, hogy az új könyvet igényel. Az eddigi tankönyvekhez képest - szokásomhoz híven - az egyes részek lényegesen rövidebbek. Vitathatatlanul kiváló kézikönyvekről van szó más tankönyveknél, de olyan hatalmas adatanyagot tartalmaznak, melyek elsajátítására egy átlag joghallgató nem képes; ennek egyenes következménye az internetre feltett, ki tudja ki által készített rövidítmények, melyek használhatatlanok. Így egy rövidebb, lényegretörőbb, de elsajátítható tananyagot kívánok átadni Természetesen e tankönyv az új Ptk. alapján készült. Az új Ptk azonban majdnem háromszoros terjedelmű az 1959. évi IV. tv.-hez képest, ezért a részletszabályokat nem minden esetben építettem be a tananyagba: a teljes törvényszövegre azonban mindenütt utaltam. /Dr. Jobbágyi Gábor, egyetemi tanár/

Jobbágyi Gábor - Néma ​talp
Tóth ​Ilona nem ölt embert, Tóth Ilonát ártatlanul ítélték halálra. Ez a könyv az 1956 utáni kádári megtorlások egyik legrettenetesebb koncepciós-konstrukciós perének iratanyagát dolgozza fel. Az ártatlanul halálba küldött szigorló orvosnő az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legtisztább, legnemesebb egyénisége, akinek emlékét is évtizedeken át meggyalázta a kommunista diktatúra egy hamis váddal.

Jobbágyi Gábor - Az ​élet joga
Egy ​társadalom erkölcsi és emberi minőségét, humanitásra, szolidaritásra való képességét jelzi, hogyan viszonyul a gyenge, elesett, védtelen emberhez – írja a könyv ajánlásában Bíró László püspök. Jobbágyi Gábor, a neves jogászprofesszor e művében azt vizsgálja, milyen gyakorlati eszközökkel kell védenie a társadalomnak – államnak és egyénnek egyaránt – a születendő és a távozó emberi életet.

Jobbágyi Gábor - Ők ​és Mi
Mi ​voltunk az osztályidegenek, a hívők, a kulákok, a kitelepítettek, a Gulágról visszatértek, az ellen-forradalmárok, a "fasiszták". A "rendszerváltozással" sok százezer sorstársamhoz hasonlóan úgy éreztem, ledőlnek az eddigi korlátok. Tévedtem. És kik voltak a győztesek? Alapvetően a Rákosi-Kádár-rendszer kiemeltjei, hűséges hívői, párt- és KISZ-titkárok, párttagok és pártfunkcionáriusok, munkásőrök, karhatalmisták, ügynökök, s mindezek rokonai, leszármazottai. Ők ismerik egymást, tudják közös bűneiket, megalkuvásaikat, ez összeköti őket. Rólunk is tudnak mindent, mert a régi iratok nagy része ma is létezhet, csak mi nem ismerjük őket. Így mi, vesztesek a mai napig szinte behozhatatlan hátrányban vagyunk. Erről szól a számos, 1956-tal és annak utóéletével, a megtorlással foglalkozó könyv jogász szerzőjének családtörténete, vallomása.

Jobbágyi Gábor - Kötelmi ​jog I.
A ​Kötelmi jog I. az új Ptk. alapján, annak rendszerére építve, tartalmazza a kötelmi jog és a szerződések általános szabályait, s a szerződésen kívüli felelősség szabályait. Nem tartalmazza a kötet az egyes szerződéseket, ezt a hamarosan megjelenő Fazekas Judit professzor asszony által írt Kötelmi jog II. fogja tartalmazni. (Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár)

Jobbágyi Gábor - Szigorúan ​titkos emlékkönyv 1956 / Top Secret Memoir 1956
Micsoda ​sors, micsoda történelem! Mi kerülhet elő egy bírósági aktából 40 év után! A most közreadott - véleményem szerint páratlan értékű -- kordokumentumok az 1956 utáni megtorlási perekben szerepeltek mellékletként, bizonyítékként. ezen pereket 1994-ben kezdtem feldolgozni; öt per leírása "ez itt a vértanúk vére" címmel jelent meg a kairosz Kiadónál. A dokumentumgyűjtemény alapja Beke Tibor és Fettig László 1956-os gyűjteménye, melyért mindkettőjüket izgatás miatt súlyos börtönbüntetésre ítélték.

Jobbágyi Gábor - Provokáció?
Jobbágyi ​Gábor professzor az 1956-os forradalommal kapcsolatos, újabb, két fontos és nagy érdeklődésre számot tartó kérdésben gondolkodik együtt az olvasóval és tesz fel olyan kérdéseket, amelyekre ez ideig a válasz korántsem volt egyértelmű. Az 1956-os forradalom kezdetének kiprovokálása című tanulmány számba veszi egyrészről a forradalom kitörését megelőző szovjet csapatmozgást, valamint a Szerov KGB-parancsnok és az általa vezetett KGB-s erők tevékenységét, másrészről vizsgálja a Rádió épületénél október 23-án este történteket. A Kossuth téri tömeggyilkosságról című tanulmány ugyancsak olyan, több mint fél évszázad után is aktuális kérdést elemez, amely körül a több a kérdőjel, mint a biztos felelet.

Jobbágyi Gábor - "Szevasztok, ​én meghalok!"
"Jobbágyi ​Gábor könyve minden bizonnyal kovászként fog hatni, vitákat fog kiváltani, s ezek a viták szükségszerűen lendületet adnak a további kutatásoknak. A még fennmaradt kórházi iratok, temetői feljegyzések és eddig ismeretlen tömegsírok felkutatása éppúgy közelebb vihet a pontosabb ismeretekhez, mint a volt Szovjetunió levéltáraiban bizonnyal fellelhető iratok... Alapos átgondolásra ajánlom tehát ezt a kötetet a szakembereknek éppúgy, mint az érdeklődő közönségnek. Legyen továbbá tisztelgés az ismeretlen sírokban nyugvó hősök és áldozatok emléke előtt, akiknek nevét nem ismerjük, s a sírjukra senki sem tesz le egy szál virágot." - Kahler Frigyes

Jobbágyi Gábor - 1956 ​és a megtorlás fekete könyve
Huszonöt ​éve írom ezt a könyvet, amelynek egyes részletei megjelentek, és most továbbfejlesztve újabb fejezetekkel bővítettem...Magam úgy határoztam, hogy 'harag és részrehajlás' nélkül próbálom feltárni a lehazudott tényeket, próbálok legalább tanulmányokban, könyvekben igazságot szolgáltatni a forradalom és a megtorlás áldozatainak.

Jobbágyi Gábor - Fazekas Judit - Kötelmi ​jog
A ​Kötelmi jog szerzői új tematikát alkottak azáltal, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően egy műbe foglalták össze a kötelmi jog általános részét és az egyes szerződések jogát. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. I.rész : Kötelmi jog,szerződések joga - általános rész, felelősségtan. Szerző: Jobbágyi Gábor II.rész : Egyes szerződések. Szerző: Fazekas Judit

Jobbágyi Gábor - Öröklési ​jog
A ​könyv a korábbi kiadáshoz képest külön tartalmazza a hatályos Ptk. szöveget, a hozzáfűzött értelmezést és a bírói gyakorlatot; újdonsága, hogy bővebb áttekintést ad öröklési jogunk történeti fejlődéséről. Mindezek alapján a szerző könyvében igyekezett egyszerűbbé, áttekinthetőbbé tenni a tananyagot; az olvasók, joghallgatók döntik el, hogy sikerrel járt-e.

Jobbágyi Gábor - A ​méhmagzat életjoga
A ​magyar politikát és jogrendszert 40 éve folyamatosan tudatos gyermek- és családellenesség uralja. E kijelentés sokak számára megdöbbentő lehet - ha nem ismerjük a mögöttes adatokat: az 1921-től kezdődő 70 éves időszak első 35 évében 1.838.000-kel több gyermek született, mint a következő 35 évben. A második 35 éves időszakra esik a világ nemzetei között példátlan arányú, 5.000.000 legális abortusz végrehajtása. Jobbágyi Gábor a Miskolci Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán tanít. Korán alkalmazkodott Eötvös Loránd megállapításának szelleméhez, mely szerint valamely egyetem akkor lesz tudományos, ha ott tudósok oktatnak. Mivel lehetetlen, hogy valaki akár a jog- és államtudományok terén is manapság polihisztor lehessen, szerzőnk kihasította magának a számára legalkalmasabb részt. Így lett - számos bel- és külföldön publikált értekezésével - a magzati jog szakértőjévé, aki jogászként ránt kardot a küretkanalat forgatók ellen.

Jobbágyi Gábor - Személyi ​és családi jog
A ​szerző a rendszerváltás után elsőként írt új személyi jogi, majd családi jogi jegyzetet. Ezek tankönyvvé érett s összetartozásuk okán egy kötetbe szerkesztett változata a jelen kiadás. A könyv új szemléletet tükröz a polgári jogi oktatásban évtizedek óta megszokotthoz képest - ám összhangban van az új Ptk. előkészítését végző Kodifikációs Főbizottság szándékaival. A személyi jogot a Ptk.-hoz képest lényegesen bővítve tárgyalja, bekapcsolva számos olyan jogterületet, melyeknek nagy gyakorlati jelentőségük van, s lényegileg a Ptk.-n kívülről már csatlakoztak a polgári joghoz. Teljesen új alapokról kiindulva tárgyalja a tankönyv a jogi személy kérdését is.

Jobbágyi Gábor - A ​morál skizofréniája
Írásaim, ​előadásaim médiaszerepléseim célja: szeretnék e módon némi hatást gyakorolni néhány emberen keresztül a közéletre. A hatás közvetlenül mérhetetlen, de vagyunk néhányan, akik ezt a módszert választják a pártpolitizálás helyett.

Jobbágyi Gábor - Magyar ​polgári jog I.
Új ​típusú és szemléletű polgári jog könyvet kívántam készíteni az új Ptk. alapján. Ez a következőket jelenti: Visszatérve a magánjog hagyományaihoz, egy kötetbe foglaltam a hajdani "Személyek" jogát, kiegészítve az általános résszel. Ezzel hangsúlyozni szeretném, hogy a vagyonjog mellett a polgári jognak ez a meghatározó része, ahol az emberi személy jogain van a főhangsúly. Hiányzik ugyanakkor a jogi személy rész, mivel a Ptk.-ba való beolvadásával a jogalkotó úgy kibővítette ezt a részt, hogy az új könyvet igényel. Az eddigi tankönyvekhez képest - szokásomhoz híven - az egyes részek lényegesen rövidebbek. Vitathatatlanul kiváló kézikönyvekről van szó más tankönyveknél, de olyan hatalmas adatanyagot tartalmaznak, melyek elsajátítására egy átlag joghallgató nem képes; ennek egyenes következménye az internetre feltett, ki tudja ki által készített rövidítmények, melyek használhatatlanok. Így egy rövidebb, lényegretörőbb, de elsajátítható tananyagot kívánok átadni. Természetesen e tankönyv az új Ptk. alapján készült. Az új Ptk azonban majdnem háromszoros terjedelmű az 1959. évi IV. tv.-hez képest, ezért a részletszabályokat nem minden esetben építettem be a tananyagba: a teljes törvényszövegre azonban mindenütt utaltam. /Dr. Jobbágyi Gábor, egyetemi tanár/

Jobbágyi Gábor - Orvosi ​jog
A ​szerző az orvosi jog általános, az orvos-beteg, illetve kórház-beteg kapcsolat -elsősorban magánjogi- szabályainak elemzése során különös hangsúlyt kap az orvosi felelősség bemutatása. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a köztudatban sok a téves nézet, melyekhez egyes országok joggyakorlata is hozzájárul, hogy félrevigye a jogalkotást és a bírói joggyakorlatot a megbízotti és szakmai felelősség vonaláról egyfajta eredményfelelősség felé. A munkát a tárgykörbe vágó igen jelentős dokumentumok egészítik ki, a hippokratészi eskütől a pápai megnyilatkozásokon keresztül az orvosi testületek állásfoglalásain át egészen hatályos jog szövegéig.

Kollekciók