Ajax-loader

Körösényi András könyvei a rukkolán


Körösényi András - Liberális ​vagy konzervatív korszakváltás?
Minek ​lehetne nevezni s miképpen lehetne magyarázni azt a korszakváltást, amely szinte egyöntetűen jellemezte a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójának Nyugat-Európáját, s Amerikát -a korábbi, demokrata, baloldali vagy éppen szociáldemokrata kormányok bukását s a konzervativizmus előretörését? Miféle összefüggések tárhatók fel a modern ökonómiai, technológiai, társadalomszerkezeti változások és politikai, hatalmi átrendeződések között? Hogyan érvényesülnek gazdasági megújulásban, iparfejlesztésben vagy éppen szociálpolitikában korszakunk -sokszor egymással szembeszegülő- tendenciái? S a „problémakezelés” miféle újabb ellentmondásokat teremt? Van-e kiút, s milyen, ebből az ördögi körből? Efféle kérdésekre keres választ a fiatal politológus izgalmas, szenvedélyes, bár sokszor elfogultságoktól sem mentes tanulmányában -mely új szempontokat vet fel mind nehezülő, egyre ellentmondásosabb helyzetünk magyarázatának lehetőségéhez is.

Körösényi András - Értelmiség, ​politikai gondolkodás és kormányzat
A ​kötet a szerzőnek az elmúlt évtizedben született politikai tanulmányaiból ad válogatást, melyek három nagyobb témakörrel, a kortárs magyar értelmiség politikai gondolkodásával, az ideológiák és a rendszerváltás nyomán létrejött politikai törésvonalakkal s a kormányzati intézményekkel foglalkoznak. Körösényi felfogása eltér a konvencionális hazai megközelítéstől, nem egy esetben szemben áll azzal. Ez különösen érvényes a magyar értelmiség demokráciával kapcsolatos ambivalens attitűdjét, a bal-jobb fogalmait vagy a nómenklatúra és a vallás politikai törésvonallá válását elemző írásokra, de idesorolható a patronázs és a demokrácia összefüggését elemző tanulmány, valamint a magyar politikának a demokrácia konszenzusos és többségi modelljeiben való értelmezése is.

Körösényi András - Török Gábor - Tóth Csaba - A ​magyar politikai rendszer
A ​magyar politikatudomány egyik legfontosabb művének átdolgozott és korszerűsített változatát tartja kezében az olvasó. A magyar politikai rendszer egyedülálló vállalkozás a hazai politikatudományi irodalomban. Nincs még egy ilyen munka, amely rendszerezett módon, a nemzetközi politikatudomány módszereit felhasználva, témakörönként részletesen, ugyanakkor átfogó módon szólna a hazai politikáról. A szerzők célja a magyar politika alapvető közjogi, politikai és "civil" intézményeinek, valamint a legfontosabb szereplők politikusok, pártok, érdekszervezetek, értelmiség jellegzetességeinek a bemutatása. A könyv biztos kézzel igazít el a magyar politika útvesztőiben, feltárja a politikai felszín intézményi, jogi, alkotmányos, kulturális és mentalitásbeli hátterét, segítséget ad a napi politikai folyamatok megértéséhez. A könyv teljes körűen mutatja be a magyar politikai rendszer egészét: a magyar politika főbb ntézményeit - a parlamentet, a kormányt, az alkotmánybíróságot, szereplőit - a pártokat, a politikai elitet, vagy éppen az érdekszervezeteket és a médiát - és jellegzetességeit - a politikai kultúrát, vagy a szavazói viselkedést. A magyar politikai rendszer legújabb kiadása a korábbiaknál egyszerűbb és tömörebb; igazodva a felsőoktatás változásaihoz, BA szintű tankönyvnek készült. A könyv azonban nem csak a társadalomtudományok hallgatóinak jelent nélkülözhetetlen olvasmányt. Éppen úgy hasznos munka a magyar politikával hivatásszerűen foglalkozók számára, mint azoknak, akik egyszerűen a napi politikán túli, mélyebb ismereteket szeretnének szerezni a hazai közélet szereplőiről és intézményeiről.

Körösényi András - Vezér ​és demokrácia
A ​demokráciaelméletek doktrinersége illetve utópizmusa és az európai demokráciáknak az elmúlt másfél-két évtizedben megjelenő empirikus jelenségei - mediatizálódás, kartellpártosodás, a kormányzás de facto "prezidencializálódása" - között egyre szélesebb távolság alakult ki. A Vezér és demokrácia szerzője ezt a szakadékot kívánja áthidalni: a politikaelmélet azon realista tradíciójához tartozik, amelyik a politika természetét kívánja megragadni, megérteni. Elhatárolódik egyrészt a politikai filozófia domináns áramlatától, amely jobbára kimerül az erkölcs-, illetve morálfilozófia programjának a politika területére való alkalmazásában, másrészt a politikatudomány pozitivista paradigmájától, amelyik egyre kifinomultabb módszertani apparátussal vizsgál specializált, de jobbára érdektelen részkérdéseket. A szerzőt a politikai tudás, a politikai cselekvés, a kormányzás, a képviselet és a demokrácia természete érdekli. Az utóbbi megragadására az uralkodó demokráciaelméleti diskurzussal szemben Max Weber vezérdemokrácia-koncepciójához nyúl vissza.

Enyedi Zsolt - Körösényi András - Pártok ​és pártrendszerek
A ​politikai pártok a 19. század végétől váltak a politikai szerkezet egyik legfontosabb intézményévé, amelyek kapcsolatot teremtenek a választók tömegei és a közhatalmi döntéseket hozó politikusok szűk csoportjai között, mobilizálva a szavazati joggal felruházott tömegeket és irányítva a törvényhozói és a végrehajtói hatalmat. A könyv a pártokról szóló tudományos irodalmat átfogó módon mutatja be. Illeszkedik a politikai főáramába, amennyiben a pártrendszereket mindenekelőtt a pártverseny szemszögéből tárgyalja. Ötvözi a racionális választás elméletét, a szociológiai megközelítést, a történeti perspektívát és a kormányzati döntéshozás logikáját előtérbe állító szemléletmódot. A kötet elemzi a politikai kultúra, a demokrácia típusa, az alkotmányos berendezkedés, a társadalmi tagoltság, a választási rendszerek, valamint a szavazói viselkedés hatását a pártpolitikára. Bemutatja a pártok történeti alakváltozásait, szervezeti felépítését, a pártrendszerek típusait, a különböző pártcsaládokat. Vizsgálja a pártok viselkedését a parlamentben, a választási arénában és a kormányalakítás folyamatában. Nagy hangsúlyt fektet a pártverseny és a versenynek otthont adó ideológiai tár tárgyalására, valamint az elmúlt évtizedek legfontosabb tendenciáinak ismertetésére.

Kollekciók