Ajax-loader

Winkler Gusztáv könyvei a rukkolán


Winkler Gusztáv - A ​hadviselés művészete II.
A ​kötet szerves folytatása a szerző A hadviselés művészete a kezdetektől a magyar államalapításig c. könyvének. Winkler Gusztáv az európai történelem 1000-től 1500-ig terjedő időszakának hadművészete mellett tárgyalja magyar államiságunk első ötszáz évének olykor dicső, olykor fájdalmas hadjáratait, csatáit és hadi eseményeit is. A könyv célja, hogy segítséget nyújtson a történelmi-hadtörténelmi események megértéséhez a haditechnika és az erődépítészet fejlődésének részletes bemutatásával. Az elemző elméleti részeket a hadjáratok és a csaták részletes leírása illusztrálja. Az olvasó 58 térképvázlaton követheti nyomon a hadi események történetét. Az iskolai tankönyvek által tárgyalt hadjáratok és csaták (Muhi, Várna, Rigómező, Nándorfehérvár) mellett a szerző a magyar és az európai történelem összesen 70 csatájának pontos leírását adja meg. Az erődépítészet, a várépítészet változását, fejlődését 9 művészi értékű rekonstrukciós rajz teszi szemléletessé. Részletes időrendi táblázat könnyíti meg az eligazodást a múlt eseményei között. Bő tárgymutató és névmutató segíti a kötet kézikönyvszerű használatát. A könyv végén 15 szemléletes táblázat foglalja össze a tárgyaltakat. Ezek a táblázatok az oktatásban kiválóan hasznosíthatók. Ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányaik során a tárgyalt korral foglalkoznak, vagy „egyszerűen csak” érdeklődnek az európai hadművészet mellett államiságunk első ötszáz évének történelme, különösen a hadjáratok, a csaták és a harcművészet iránt. _Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához_ sorozat II. tagja

Winkler Gusztáv - Erődvárosok, ​városerődítések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Winkler Gusztáv - Elfelejtett ​kapcsolatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Winkler Gusztáv - Az ​európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig
A ​mű az európai és az ezt kialakító, befolyásoló térség hadművészetének fejlődését, fő állomásait tárgyalja a kezdetektől az 1000. évig. Bemutatásra kerülnek azok az alapvető harcmódok, amelyek az emberiség történetének első évezredeit meghatározták. Az úgynevezett klasszikus ókori társadalmak (Sumer, Egyiptom, Róma stb.) katonai tevékenysége mellett párhuzamosan tárgyalja a még ősi jellegű Európa hadművészetét is, hiszen a fegyveres harc már a korai időszakokban is szorosan összekötötte e térségeket. A konkrét harctéri eseményeken keresztül is bemutatott fejlődés, változás szövegeit több mint 60 térképvázlat és számos egyéb rajz illusztrálja, könnyebbé téve ezek megértését.

Winkler Gusztáv - Reneszánsz ​erődépítészet Magyarországon
Az ​erődökről, várakról, az ezekkel összefüggő történeti eseményekről (legfőképpen a hozzájuk kapcsolódó ostromokról) szóló művek általában nagy érdeklődésre tarthatnak számot. Különösen vonatkozik ez hazánkra, mivel közel másfél évszázadig folyamatos harcokban védtük országunkat, és ezen keresztül a nyugati világot is a délről támadó török terjeszkedése ellen. A könyvünkben tárgyalt időszak a XV. század elejétől a XVI. század végéig tart. Az ebben a korban épített és korszerűsített erődítményekről, ezek szerepéről, valamint a hadtörténeti eseményekről, a dicsőséges várvédő tevékenységről, a végvári katonaság haditetteiről, életéről számtalan mű született. A várharcokkal kapcsolatban azonban felmerülhetnek olyan problémák, amelyek misztikus ködbe takarják ezen eseményeket, és pozitív vagy negatív irányba, de téves magyarázatok kreálását segítik elő. A szerző kifejti, rendszerezi és összegzi azokat a segédinformációkat, amelyek segítenek a magyarországi várharcok jobb megértésében. Újszerű módon, gyakorlatilag a történettudománytól függetlenül vizsgálja a várak, erődök építését, funkcióit. Ez a módszer a mérnöki szemlélet, amely fizikai és geometriai alapelvek segítségével megkísérli a múlt fizikai valóságát elméletben rekonstruálni. _Segédkönyvek a hadtörténet tanulmányozásához_ sorozat V. tagja

Winkler Gusztáv - A ​hadviselés művészete
A ​szerző az európai kultúrkör - hozzávéve Kis-ázsia, Mezopotámia és Egyiptom - térségének hadtörténetét mutatja be kötetében az első civilizációktól a magyar államalapításig. A bevezetés után a korai kultúrák (pl. Jerikó) és a katonai tevékenységek kezdeteinek rövid ismertetése található. Az ezt követő, időrendileg tagolt fejezetek az államszervezeti fejlődés állomásait követik, melyekből átfogó képet kaphatunk az ókori kelet birodalmainak (pl. hettiták, babiloniak, egyiptomiak, perzsák), valamint a görögök és a rómaiak hadművészeti fejlődéséről. A kötetben a kora-középkor államainak (pl. Bizánc, Frank Birodalom) jelentősebb hadtörténeti momentumai is helyet kaptak, melyek sorát a magyar kalandozások összefoglalása zárja. Az általános fegyvernemi és taktikai ismertetések mellett az erődépítészet fejlődése, csataleírások és hadmozdulat-elemzések is áttekintésre kerülnek, melyek révén részletesebb ismeretek szerezhetőek a történelem híresebb, általában csak évszámként ismert ütközeteiről és hadjáratairól. A rövid, lényegre törő leírásokat csatatérképek és hadmozdulat-vázlatok illusztrálják, a kiadványt időrendi táblázat, irodalomjegyzék és tárgymutató zárja. Beszerzése - az állomány figyelembevételével és a kisebb pontatlanságok ellenére - szakkönyvtárak és általános gyűjtőkörű könyvtárak részére is ajánlható.

Kollekciók