Ajax-loader

Eckhart mester könyvei a rukkolán


Eckhart mester - Útmutató ​beszédek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Eckhart mester - Beszédek
Eckhart ​mester (1260-1328) életműve sok hányattatást ért meg a Domonkos Rendben és az Egyházban is. Ugyanakkor az Egyházon kívüli körök gyakran, és ma egyre inkább próbálják Eckhart életművét elszakítani és szembefordítani attól a hitvallástól, amelyet ő vallott. Eckhart mester domonkos prédikátor volt, aki egész működését és minden energiáját az Evangélium hirdetésének szentelte. Minden írásának megértési kulcsa lehet saját mondása: "Tévedni tévedhetek, mert az az értelem dolga, de eretnek nem tudok lenna; mert az az akarat dolga!"A domonkos misztika két nagy csillagának írásai után (Suso, Tauler), most a "mester", Eckhart néhány prédikációja jelenik meg a sorozatban.

Eckhart mester - Intelmek ​és tanító beszédek
"Aki ​ezt a beszédet nem érti, ne bánkódjék miatta. Hiszen míg az ember nem válik hasonlóvá ehhez az igazsághoz, nem is értheti, amiről beszélek."

Eckhart mester - Válogatott ​prédikációk
„Eckhart ​mesterről csak nagy, pontosabban szárnyaló szavakkal lehet beszélni. Sőt csak úgy lehet megérteni őt, ha azokat az igazságokat, amelyekről beszél, asszimiláljuk, hozzájuk alakulunk. El lehet róla mondani, hogy amikor olvassuk, inkább ő olvas vagy még inkább ír minket, mintsem mi őt…” „Eckhart olyan gondolkodó, akit nehéz besorolni a filozófus, a teológus, a lelki vezető, a misztikus kategóriákba, ahogy ez az őt megemészteni akaró terjedelmes irodalom eltérő álláspontjai alapján is látszik. Ő maga elsősorban nem szak filozófusokhoz vagy képzett teológusokhoz akart szólni, hanem az ige potenciális tovább hirdetőihez, minden kereső emberhez…” Írja bevezetőjében a fordító, Schneller István. A kötet a mester német nyelvű szövegeiből ad válogatást, részben eddig meg nem jelent prédikációk fordításával, részben régebbi fordítások újraközlésével.

Eckhart mester - Az ​értelem fénye
Eckhart ​elismert skolasztikus teológus volt, minden bizonnyal ő az első német filozófus is. Egyesek a legnagyobb keresztény misztikusok között tartják számon, mások a német nyelv megújítójaként tisztelik, ismét mások magával ragadó hatású prédikátornak, valóságos Mesternek tekintik. Műveinek jelen reprezentatív válogatása úttörő vállalkozás: törekszik bemutatni Eckhart gondolkodói fejlődését, beleértve a Magyarországon ismeretlen skolasztikus tudóst is. A kötet újdonsága, hogy az újabb kutatásokra alapozva részletes életrajzot tartalmaz, egyúttal megkísérli Eckhart műveinek kronológiai besorolását.

Eckhart mester - A ​Teremtés könyvének magyarázata
Aki ​nem képes két órára a hétköznap hiábavaló nyüzsgéséből kilépni, s a kinyilatkoztatás mondatain elmélkedni, ne is vegye kezébe ezt a könyvet, mert semmit sem használ neki, idejét elvesztegeti. Akinek van rá módja, akit hív a vágy, hogy a felszín mögé tekintsen, tengernyi mélységbe pillant, s azzal az idővel találkozhat, amelyben egy pillanat vagy ezer év ugyanannyi.

Eckhart mester - A ​nemes ember kereszténysége
A ​könyv Meister Eckhart öt prédikációját tartalmazza. Közülük az első az életvezetéssel kapcsolatos archaikus tudás legfőbb témáját érinti: a szemlélődés és a cselekvés egységéét, amelyet Eckhart két bibliai nőalak képében adott vissza, Mária és Márta törekvéseinek lényegi egysége képében. Eckhart mester külön kiemeli a cselekvésnek, a Márta princípiumnak kontemplatív szellemiséggel való egylényegűségét (amely utóbbi szimbóluma Mária), sőt, bizonyos értelemben és esetekben, a cselekvés alapelve (Márta) elsőbbségét. Meister Eckhart további négy prédikációja az örök születés beavatási koncepcióját takarja keresztény fogalmi keretek között: Jézus Krisztus lehetséges újraszületését magában az emberben. Ez az örök születés azonosnak mutatkozik a Kelet úgynevezett második születésével vagy kétszer születettjeivel, amely lényegében nem más, mint örökként való újjászületés.

Kollekciók