Ajax-loader

Dsida Jenő könyvei a rukkolán


Dsida Jenő - Válogatott versei
˝Dsida Jenő az erdélyi és a mindenkori magyar költészet messzire fénylő csillagai közül való. Csupán harmincegy esztendőt élt. Egy évvel még kevesebbet is, mint a nagy poéta-előd Csokonai, vagy a pályatársként, barátként tisztelt József Attila. És Dsida Jenőnek is sikerült a csoda: a rövid, ellobbanó életen túlmutató halhatatlanság: a halál árnyékában fogant versek az élőknek, az olvasóknak nyújtanak gyönyörűséget.˝

Dsida Jenő - Tóparti ​könyörgés
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Leselkedő ​magány
Leselkedő ​magány (Kolozsvár, 1928) című kötete a háború után eszmélő nemzedék kiábrándulását tükrözi: a költő társadalmi programok helyett a természetben és a művészetben keresi az élet igazi tartalmát. Szépségkultusza nem öncélú esztétizálás, hanem gyógyír keresése a világ sebeire.

Dsida Jenő - Égi ​mezőkön
A ​kötet Dsida Jenő alkotóműhelyének titkait villantja fel a részben most először megjelenő írások segítségével. Az összeállítás élén menyasszonyának, későbbi feleségének, Imbery Melindának írt levelei olvashatók, amelyekben Dsida utal készülő verseire, fordításaira, előadásaira és nem utolsósorban mindennapi szerkesztő munkájára. Levelei itt jelennek meg először teljes szöveghűséggel. A levelekben említett s több publikációból ismert nagy versekkel együtt újdonságként közlünk néhány versváltozatot is, amelyek nyomtatásban még nem láttak napvilágot. Nagyívű előadása, a Kereszténység és életöröm, szintén itt jelenik meg először. Mondanivalójában, szellemiségében kapcsolódik hozzá Assisi Szent Ferenc versének Dsida készítette fordítása. Végül a költő kötetben eddig közöletlen verseiből nyújtunk át néhányat az olvasónak. A kötetet Macskássy Izolda Dsida ihlette grafikái díszítik.

Dsida Jenő - Dsida ​Jenő összegyűjtött versei
Dsida ​Jenő (1907-1938) - az erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja - annak a költőnemzedéknek a tagja, mely a magyar líra két háború közötti történetében kitüntetett fejezetet alkot. Életműve az összmagyar költészetet gazdagítja.

Dsida Jenő - Légy ​már legenda
Dsida ​Jenőt a kritika, az irodalomtörténet több ízben is felfedezte, kiemelkedő versértők állították nem egyszer róla, hogy századunk legnagyobbjai közé tartozik, hogy leheletfinom, játékosságot és tragikumot, rokokó bájt és egzisztenciálisan mély vallásos érzést, könnyed-derűs erotikát és szinte fájóan erős magyarságtudatot vegyítő-variáló-szintetizáló költeményei sokszor Csokonai és József Attila közelébe emelik, ám a versolvasó nagyközönség szemében mindmáig nem kapta meg a neki kijáró rangot-népszerűséget. Legszebb versei, legnagyobb teljesítményei (Circum dederunt me; Nagycsütörtök; Amundsen kortársa; Miért borultak le az angyalok Viola előtt; Hulló hajszálak elégiája; Csokonai sírjánál; Psalmus Hungaricus stb.) alkalmasak arra, hogy újabb és újabb híveket szerezzenek a költőnek.

Dsida Jenő - Versek ​és műfordítások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Út ​a Kálváriára
Erdélyben ​történelmi sorsvállalás a költészet, a magyar költőnek egyszersmind hitvallónak is kell lennie. Dsida Jenő rövid életét végigkísérte a megváltás hite és drámája, az a bizonyosság, hogy zaklató kérdéseire a létnek egy magasabb rendjében kaphat majd választ. A keresztény költő igazi hangja azokban a vallásos verseiben szólal meg, amelyek a megváltást keresik, a megváltás művében kívánnak személyes részt vállalni. Dsida az imitatio Christi drámaiságát ismeri fel, azt a szenvedést és megaláztatást, amely végül a megváltáshoz vezet. Ő maga is át akarja élni ezt a drámát, meg akar vele küzdeni. Számos versében ezért a krisztusi szenvedéstörténet személyes értelmezést kap, a költő sokszor a magára maradt, szenvedő Krisztus helyébe képzeli magát, a krisztusi áldozattal azonosul. Saját áldozatvállalásának, küldetésének végső értelmét a krisztusi áldozat természetfeletti rendjében találja meg, s ezáltal osztozik a megváltás drámai misztériumában.

Dsida Jenő - Estharangok
A ​kötet a neves erdélyi grafikusművészt, Deák Ferencet köszönti hetvenötödik születésnapja alkalmából. Az illusztrációk tárgya a tragikusan korán elhunyt költő, Dsida Jenő mintegy negyven vallásos témájú költeménye.

Dsida Jenő - Magyar ​karaván Itálián keresztül
Dsida ​Jenő, mint a katolikus szellemiségű Erdélyi Lapok című újság szerkesztőségének munkatársa vehetett részt azon a tíznapos zarándoklaton, amely közel háromszáz erdélyi magyar számára adott lehetőséget arra, hogy meglátogassa Itáliát és megismerkedjék az olasz élet különlegességeivel. Az útibeszámoló az Erdélyi Lapokban jelent meg 1933. május 7-e és június 4-e között tizennégy folytatásban, majd még ugyanabban az esztendőben Nagyváradon Magyar karaván Itálián keresztül címmel az Erdélyi Lapok kiadásában. Az erdélyi "magyar karaván" Budapesten, Trieszten, Velencén és Firenzén keresztül utazott Rómába, ahol végiglátogatta a zarándokút céljául megjelölt nagy bazilikákat, felkereste Vatikán-várost, ahol kihallgatáson fogadta őket XI. Pius pápa, majd továbbutazott Nápolyba, vissza Rómába, és Padován, Velencén, Budapesten keresztül tért haza Nagyváradra. Erről a tíznapos (meglehetősen zsúfolt) zarándokútról számolt be Dsida Jenő az Erdélyi Lapok olvasóinak, általában az utazás színes élményeinek felelevenítésével.

Dsida Jenő - Levelek ​a havasról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Misztrál ​- Dsida Jenő
Ebben ​a kötetben Dsida Jenő versei szólalnak meg a Misztrál együttes előadásában. A kötet a költő születésének 100. évfordulója alkalmából jelenik meg. A könyv illusztrációit Márton Árpád készítette. „Ma, a XXI. század elején mit tudhatunk Dsida Jenőről, az erdélyi magyar költőről, aki ebben az évben ünnepelné 100. születésnapját, s már az angyalok citeráján játszik 1938 óta? Szégyenünkre kell kijelentenünk, hogy nagyon keveset! Nevét még a legtöbb könyvesboltban is rosszul pötyögik a készletnyilvántartó észbe, s a merevlemezes raktárból sem kerül elő a valós adat. Hol kell kezdeni az újra tanulás folyamatát, ha alig néhány évtized elegendő elfelejteni egy mélyen gondolkodó ember káprázatos életművét? Az, hogy Dsida Jenő fiatalon elköltözött, s halálát az irodalomba vetett fanatikus hite is okozta ., kit érdekel ma? Miért hagyjuk elveszni nagyjaink örökségét és hagyományainkat? Gondolkozzunk újra úgy, ahogy a Psalmus Hungaricus című versében fogalmaz a költő: „Epévé változzék a víz, mit lenyelek, ha téged elfelejtelek! Nyelvemen izzó vasszeget üssenek át, mikor nem téged emleget! Húnyjon ki két szemem világa, mikor nem rád tekint, népem, te szent, te kárhozott, te drága!” Ha ez sikerül, büszkén lehetünk magyarok bárhol a világban: magyarként világfiak. Nyelvünket, zenénket megőrizve legyünk testvérei a többi népnek. Lemezünket a Hangzó Helikon-sorozat felkérésére készítettük el nagy tisztelettel emlékezve a költőre. Bízunk benne, hogy ez a kicsi verssziget menedéke lesz mindazoknak, akik kiutat keresnek a ma egyre erősödő, kultúrát és a hagyományokat megsemmisítő elvek fellegvárából. Munkánkat a Teremtő Istennek ajánljuk, s eszközéül adjuk a hallóknak.” (Misztrál együttes) Versek/Dalok: Tündérmenet [Most újra éj van. Hallgatag] Megbocsátod-é? Isten szeret Nagycsütörtök Jegenyék Túl a jégmezőkön Meghitt beszélgetés a verandán Szembekötősdi Jámbor beszéd magamról A sötétség verse Robinson Miért borultak le az angyalok Viola előtt Kéne valaki Chanson az őrangyalhoz Arany és kék szavakkal Kalendárium szonettekben - Július Esti teázás Psalmus Hungaricus I. Esti hallucinációk Tavaszi ujjongás Összetartás, szeretet

Dsida Jenő - Dsida ​Jenő válogatott versei
˝Dsida ​Jenő az erdélyi és a mindenkori magyar költészet messzire fénylő csillagai közül való. Csupán harmincegy esztendőt élt. Egy évvel még kevesebbet is, mint a nagy poéta-előd Csokonai, vagy a pályatársként, barátként tisztelt József Attila. És Dsida Jenőnek is sikerült a csoda: a rövid, ellobbanó életen túlmutató halhatatlanság: a halál árnyékában fogant versek az élőknek, az olvasóknak nyújtanak gyönyörűséget.˝

Dsida Jenő - Séta ​egy csodálatos szigeten
Cikkek, ​riportok, novellák, levelek Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Marosi ildikó

Dsida Jenő - Buzdítás ​könnyűségre
A ​Buzdítás könnyűségre című versgyűjtemény Dsida Jenőnek a Nagycsütörtök és az Angyalok citeráján című kötetében nem szereplő, a sajtóban 1932-től megjelent verseit tartalmazza. Az utolsó évek terméséből összeállított gyűjtemény nemcsak azoknak nyújthat élményt, akik régóta ismerik a 20. század egyik legkimagaslóbb magyar lírikusának műveit, hanem azoknak is, akik csak most találkoznak először költeményeivel.

Dsida Jenő - Válogatott ​versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Összegyűjtött ​versek és műfordítások
Dsida ​Jenő 1938-ban, harmincegy éves korában halt meg. Költői kiteljesedésére mindössze tíz esztendőre futotta életéből, műve azonban nem maradt torzóban. Amit az ifjúság életörömben, szerelemben, játékosságban felkínálhat, s amit a gyilkos kór - szervi szívbaja - felfokozhat érzésekben: szenvedélyes magányűzésben és társkeresésben, kora szociális nyomora iránti érzékenységben, az mind lírává párolódott költészetében, drámai erővel töltve meg verseit, amelyek formai tökélyben, zengő mesteri játékban, légszomjas nyelvi leleményben, méltó folytatói Tóth Árpád, Kosztolányi, Babits lírai letéteményeinek.

Dsida Jenő - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Zarándokút
Dsida ​versein ott van a beavatottak kiváltsága, a kegyelem jele, aminek ugyan nem felel meg semmilyen esztétikai kategória, hacsak nem valamely szakrális vonatkozása annak, amit szépségnek nevezünk

Dsida Jenő - Dsida ​Jenő legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - A ​szerelem éneke
Dsida ​Jenő szerelmi lírája nem felhőtlenül boldog, játszadozó, ábrándos és érzelmes szerelmi költészet. Van benne valami komor, halálosan tusakodó és végzetszerű. Állandó félelem szövi át, mely személyes okra is visszavezethető: a szívbetegek örökös szorongására, amelyet egy fiatalon elviselt súlyos betegség oltott a költő lelkébe, verseibe. Nála is, akár Poe-nál, a halál csontarca leskelődik a szerelem fiatal arca mögül. Olyan ember szavai ezek a versek, aki bár keresi a védő és nyugtató menedéket a szerelemben és a természetben, mégsem tud megpihenni az idillben, hanem lázasan, végletesen kutatja a szerelem fátumszerű jelentését, túl vágyakon, szenvedésen, életen és halálon.

Dsida Jenő - Arany ​és kék szavakkal
Az ​utószót írta és a kötetet szerkesztette Katona Tamás - Illusztrálta Szász Endre.

Nyirő József - Makkai Sándor - Tamási Áron - Dsida Jenő - Bánffy Miklós - Kós Károly - Wass Albert - Erdélyi ​köszöntő
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dsida Jenő - Dsida ​Jenő versei
Rövid ​az életem: leími is csak röviden lehet. Tizenöt és fél éves voltam, amikor első versem - valami kis névnapi köszöntő - megjelent Benedek Elek nagyapó Cimborájában, s akkor kaptam az első honoráriumot. Azóta sem voltam olyan boldogan büszke és magammal megelégedett, mint akkor.Azóta sok mindent láttam a világban, és becsületesen próbáltam írni magamról és arról a sok mindenről, amit láttam. Szülővárosomból,Szatmárról négy éve kerültem Kolozsvárra, most itt végzem a jogi fakultás utolsó esztendejét. A szenvedést is megkóstoltam már,néhány évig állandóan levert voltam és szomorú. Most huszonkét éves vagyok. de napról napra fiatalodom. Éjszakánként szépeket álmodom, rendületlenül hiszek Istenben és az emberekben. Hiszek a nőben, a versben, a szépség és jóság missziójában. Valami lesz belőlem, de még nem tudom: mi. 1929 (Dsida Jenő fiatalkori önéletrajzából)

Dsida Jenő - Angyalok ​citeráján
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók