Ajax-loader

Deák István könyvei a rukkolán


Deák István - Volt ​egyszer egy tisztikar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Deák István - Kossuth ​Lajos és a magyarok 1848-49-ben
Kossuth ​Lajos és az 1848-49-es szabadságharc máig állandó témája történetírásunknak. Sorra láttak napvilágot nagy összefoglalások, forráspublikációk és biográfiák: merész vállalkozás volt tehát újra megrajzolni a küzdelem egész történetét. Deák István e munkájban felhasználja a hazai kutatás újabb eredményeit, az Egyesült Államokban a témakörrel foglalkozó munkák tanulságait, és ezeket saját kutatásaival kigészítve, friss szemmel, új nézőpontból közelíti meg tárgyát. Mint könyvének bevezetőjében írja: "Minden ellenkező állítás dacára, nem tudjuk pontosan, hogy mi történt 1848-49-ben. Hiába a sok tízezer irat, memoár, értekezés és monográfia, a vitás kérdések száma ma valószínűleg nagyobb, mint száz évvel ezelőtt. Elődeink olyasmiken vitáztak, hogy ki nyerte meg a kápolnai csatát, sikkasztott-e drágakövet Madarász László, mi történik, ha Görgey nem viszi egész seregét Budára, vagy mi lett volna, ha a temesvári csatában Bem tábornokot nem veti le magáról a ló. E kérdésekben és számtalan más ügyben ma sem látunk tisztán, viszont időközben kreáltunk, illetve felismertünk sok új problémát. Tudni szeretnénk (....) komoly demográfiai és statisztikai mérések alapján, hogy milyen társadalmi rétegekből rekrutálódott a honvédsereg tisztikara, mi motiválta a sereg parasztkatonáit? Miként élt, viselkedett és gondolkodott 1848-ban egy-egy népréteg, sőt lélektani vizsgálatnak szeretnénk alávetni a szabadságharc vezetőit."

Deák István - A ​nagyvad és vadászata Erdélyben
Miután ​befejeztem az apróvadról szóló könyvem megírását, úgy éreztem, élettapasztalataim csak nem térhetnek még "nyugovóra". Szakmai elhivatottságom ismét kötelez. Ezért vadásztársaim, barátaim, valamint a szerkesztésben segítőkész munkatársaim bíztatására hozzáfogtam a nagyvad ismertetésének megírásához. Így tehát "megszületett" a második könyv is, mely az előbbit kiegészítve, tartalmilag céltudatos egységet alkot. Így válhatott teljessé az Erdélyben vadászható vadfélékről alkotott összkép, melyet az előzőhöz hasonló stílusban, elképzeléssel, de sajátosan változó tartalommal írtam meg. E második könyvemet - akárcsak az előbbit - kézikönyvnek szántam a természet- és vadkedvelő barátoknak, a kezdő és haladó vadászoknak, turistáknak és azoknak a témában érdekelt olvasóknak, akik közelebbről óhajtják megismerni a természetben élő vad életvitelét, a vadászat "fortélyait", kívánnak "betekinteni" a vadászok lelkivilágába.

Deák István - Szent ​királyaink története
Sok-sok ​száz év után megszakadt a szkíta-hun-magyar nép szent királyainak vérvonala. Eltűntek a legendába foglalt, a Teremtőisten napsugárból alkotott szent világügyelői. Eltűntek az ősi Mah-Gar papi nemzetségek, az első Naptemplomok alapítói, az őstudás összegyűjtői és terjesztői. Kezük nyomán az évezredeken keresztól csodálatos műveltségek jöttek létre. Adjuk meg az őket megillető, kellő tisztelet, hiszen nélkülük sokkal, de sokkal szegényebb lenne az emberiség élete.

Deák István - A ​szkíta - hun - magyar (szarvas) nép eredete
A ​kötet szerzője, Deák István a mű első felében óriási tényanyag birtokában bizonyítja a szkíta-hun-magyar (szarvas) nép folytonosságát, származását, szerepét az eurázsiai történelemben, kultúrában. A második részben Árpád-házi királyainkról rajzol nagyívű portrékat, melyekhez Nászay Csilla gyönyörű színes rajzai társulnak az uralkodókról.

Deák István - Balaton ​és Sió-csatorna hajózási kézikönyv / Balaton und Sio Kanal Schifffahrtshandbuch
A ​könyv 2009 tavaszán jelent meg a HM Térképészeti Közhasznú Társaság kiadásában, 293 oldalas terjedelemben. A szerzője Deák István hajóskapitány, nautikai és igazságügyi hajózási szakértő. A könyv kedvtelésből és a hivatásból hajózóknak egyaránt segítséget nyújthat a Balaton, a Sió-csatorna, valamint a Nyugati-övcsatorna megismeréséhez. A kézikönyvben számos információ, térképpel és ábrával kiegészítve található meg. A Balaton fejezet tartalmazza a Balaton hajózásföldrajzi, hidrológiai leírását, a Balaton 1:100 000-es és a Tihanyi szoros 1:50 000-es méretarányú - GPS hajózáshoz alkalmas - hajózási térképét, az útpontokat és a közöttük lévő irányokat, távolságokat, térképvázlatokat (hajózástól elzárt területek, veszélyes helyek, viharjelzők, szélviszonyok, szektorfelosztás), panorámaképeket partszakaszokról, és 119 kikötő térképét és pontos adatait. A Sió-csatorna fejezet tartalmazza a csatorna hajózási leírását, a használatra vonatkozó szabályokat, a hajózási módszereket, a csatorna 1:50 000-es méretarányú átnézeti térképét, a kilométer-mutatókat, fontosabb helyeket, a műtárgyakat pontos adatokkal (űrszelvény rajzokkal), vízmérce adatokat. A Nyugati-övcsatorna fejezet tartalmazza a csatorna hajózási leírását, az 1:25 000-es méretarányú átnézeti térképét és a kilométermutatókat. Megtalálható még a könyvben kiegészítésként a hajók éjszakai és nappali jelei, az alkalmazandó vészjelzések és hangjelek, a vízi utak jelzései, a hajózási és zsiliphasználati szabályok, a viharjelzések, a csónakok és kishajók kötelező felszerelése, a lobogóviselés és a kikötők használatának szabályai, térképjelek, nemzetközi kódlobogók, 2009/2010-es napkelte-napnyugta-holdfázis táblázat, a Balaton jellegzetes felhői és halai.

Deák István - Hitler ​Európája
Deák ​István második világháborúval kapcsolatos esszéinek gyűjteménye az Egyesült Államokban megjelent kiadás bővített, átdolgozott változata. A New York Review of Books, illetve a New Republic című folyóiratokban publikált esszék elsősorban a második világháborúval kapcsolatos angol-amerikai irodalom legfontosabb munkáit vizsgálják, a lehetséges nézőpontok széles spektrumán mozogva. A kötet természetesen nem vállalkozik arra, hogy a világháborúval kapcsolatos legfontosabb problémák mindegyikét megtárgyalja - ugyanakkor a legvitatottabb kérdésekre koncentrál, hangsúlyozva azt, hogy a tömeggyilkosságok, a népirtások logikáját végeredményben lehetetlen megérteni. A szerzőt fiatalkori, személyes tapasztalatai, az ezzel kapcsolatos, egész életét végigkísérő gondolatok és dilemmák egy komplexitásában hiteles, ugyanakkor messzemenően szakmai nézőpont megtalálására ösztönzik, s így könyvében egy reális és eredeti Európa-képet mutat fel az olvasónak a második világháborúról.

Deák István - Az ​apróvad és vadászata Erdélyben
A ​szerző székelyes humorérzéke, a vadászokra oly jellemző valóság- érzete, rövid történeteinek intelmei mind gördülékennyé és olvasmányossá teszik írását. Gazdag erdész-vadász pályafutásnak csúcsa ez a könyv, amelynek reméljük lesz nagyvadas folytatása is.

Deák István - Európa ​próbatétele
E ​könyv szerzője 18 éves volt, amikor alig idősebb mentora és az üldöztetésből megmentője, Stollár Béla révén megismerkedett a magyar ellenállási mozgalommal. Stollár mártírhalála Budapesten, 1944 karácsonyán ráébresztette arra, hogy a szembeszállás a megszállókkal igen nagy kockázattal jár nemcsak az ellenálló, hanem a környezete számára is. Vajon mi szolgálja inkább egy nemzet érdekeit, ha ellenáll, és szörnyű veszteségek árán megőrzi a haza becsületét, amint azt a lengyelek tették, vagy ha óvatosan együttműködik a megszállókkal, ahogy Dánia cselekedett? A dán nép, beleértve a zsidókat is, túlélte a háborút. De mi lett volna, ha minden nemzet ezt az utat választja? A könyv alaptétele, hogy az európaiak 1939-ben elkerülhették volna a német agressziót és a hozzá kapcsolódó szovjet terjeszkedést, ha hajlandóak lettek volna szövetkezni egymással. Ehelyett volt, aki előre megadta magát, mások becsületből harcoltak egy kicsit, megint mások szövetségre léptek a nácikkal még akkor is, ha nem a németek ellenségeivel, hanem szövetségeseivel volt elszámolnivalójuk, amint ezt a románok és a magyarok esete példázza. A németek viszonylagos gyengesége folytán Hitler szövetségesei önállóbbak voltak, mint gondolnánk, s ezért a háborús bűntettekért is nagyobb a felelősségük. Nyugat-Európával ellentétben a háborús Közép- és Kelet-Európát többszörös idegen megszállás, polgárháború és etnikai tisztogatás jellemezte. A háború utáni megtorlás során, számos igazságtalanság ellenére is, sok gazember elnyerte méltó büntetését. Az Európai Unió a háború keserű leckéjének köszönheti a létrejöttét. Jövője attól függ, képes-e megőrizni a humanitárius gondolkodást és az európai alapértékeket.

Deák István - A ​törvényes forradalom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók