Ajax-loader

Hegyi Béla könyvei a rukkolán


Hegyi Béla - Beszélgetni ​is nehéz
Hegyi ​Béla író, újságíró, orvos. 1968-ban hívta meg Rónay György, az akkori főszerkesztő a Vigilia belső munkatársának. Írásai kiterjednek irodalomtörténeti, filozófiai, teológiai és világnézeti területre, ez utóbbin a lehetséges párbeszédre különböző vallások, világnézetek és bölcseleti rendszerek között.

Hegyi Béla - Alkotó ​időszakok
Tíz ​esztendő terméséből válogatta legújabb kötetét Hegyi Béla. Az Alkotó időszakok-ban tanulmányok, kritikák, interjúk váltakoznak, magyarázzák, értelmezik egymást. A szerző ismét bebizonyítja, hogy értő kritikus és érzékeny beszélgetőtárs. Tanulmányaiban, riportjaiban körüljárja, felderíti századunk "alkotó időszakait" a tízes évektől napjainkig. A kötetben többek között elemzést olvashatunk a fiatal Lukács Györgyről, egy elfelejtett szecessziós drámákról, Vajda Lajos festészetéről, emlékezetes színházi bemutatókról; a riporter megszólaltatja Dienes Valériát, Illyés Gyulánét, Kassák Lajosnét, Szerb Antalnét, Bálint Endrét, Latinovits Zoltánt és másokat. De kalandozzunk a századelőn vagy a hetvenes években, ismerkedjünk a zene, a festészet, az irodalom, a színházművészet műhelyproblémáival, hallgassuk kortársak vagy nagy előadók szavát, Hegyi Béla mindig, mindenben ugyanazt kutatja értő szenvedéllyel: az alkotó, a vívódó ember világát. az emberi alkotás lehetőségeit, sokszínű eredményeit nehéz, gondokkal terhes századunkban.

Hegyi Béla - Kimondva is kimondatlan
A korábbi riport- és tanulánykötetei után méltán népszerű szerző e könyvében olvashatjuk a következő sorokat: "Születőben van-e az ember, akitől a közgondolkodás, a kiterjedt felelősség nemcsak hogy nem idegen, hanem az elvekről egyenesen a tettekre vált át, azt szabad emberek szabad együttműködéseként gyakorolja, mintegy morális küldetést teljesítve? Talán születőben van, de koránt sincs uralkodóban... Az új típusú ember - hisz... Akár ateista, akár istenhívő, nem illúziókat kerget: az az illúziómentesség határolja el a kispolgári utópizmustól: sohasem fogja el kétségbeesés vagy csüggedés a nehézségek láttán, mert a tornyosuló akadályokat a jövőbe vetett hite próbájának tekinti. A célok megvalósításának olykor kedvezőtlen körülményei sem rendítik meg, mert a tulajdonképpeni célt - a teljesebb embert és a tökéletesebb létet - nem téveszti szem elől."

Hegyi Béla - Előre hátra fölfelé
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyi Béla - Latinovits
A ​kötetben megszólalnak: Cenner Mihály, Frenreisz Istvánné (az édesanyja), Hernádi Gyula, Horvai István, Huszárik Zoltán, Jancsó Miklós, Karcsai Kulcsár István, Kazimir Károly, Király István, Nemeskürty István.

Hegyi Béla - Előre ​hátra fölfelé
A ​szerző az elmúlt tíz problémagazdag esztendőt tekinti át esszéiben és beszélgetéseiben. Elsősorban a történések erkölcsi és lelki motívumait vizsgálja, emberi magatartásunk változásaira derít fényt. Tanulmányai korunk égető kérdéseire keresik a megnyugtató választ. Egyéni hangon, a rá jellemző hittel és szemlélettel kísérli meg napjaink fájdalmait s holnapot kémlelő várakozásainkat enyhíteni és bátorítani.

Hegyi Béla - Távolsági ​beszélgetések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyi Béla - Tegnap ​ma holnap
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyi Béla - A ​magunk vallomásai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hegyi Béla - Jelenségek ​és példázatok
Különleges ​prózagyűjteményt tart kezében az Olvasó. Eredeti és a mai szokványoktól jólesően elütő, költői formában megírt novellákat.

Hegyi Béla - Hitek, ​választások
Hitek, ​választások: ez a gondolatkör teremt kapcsolatot Hegyi Béla tanulmánykötetében az olyan szélsőségek között, mint Aquinói Tamás és Marx, Teilhard és az ifjú Engels, Déry Tibor és Rónay György. Ez a névsor önmagában is sokat megmutat a szerző szemléletéből és szándékaiból. Az alapelv: igényes, s az olvasótól is igényességet követelő nyitottság. A Vigilia szerkesztője nem marad meg a katolikus elmélet és irodalom hagyományosnak számító területein, de - mindjárt alapos segítséget nyújtva - megkívánja az olvasótól ezek mind jobb ismeretét. Mindig a közös pontokat, az érintkező felületeket keresi, de nem a kibékítés, a megszépítés szándékával. Így kerül a vizsgálati körébe nemcsak az ateistából hívővé vált Dienes Valéria, de az ellentétes utat bejáró fiatal Engels is.

Hegyi Béla - Utólag
Hegyi ​Bélának a sokkötetes írónak, költőnek, filmrendezőnek, bátran leírom a szóművészet mesterének „Utólag” című gyűjteménye valamiféle összegzést bontakoztat, nem kisebb dolgot, mint a létegészt szövi a művészi szubjektum lélektükrén keresztül veretes, patinás sorokba. Ezt az általánosan transzcendens felé irányuló attitűdöt a biblikus gondolat pedig a Pantokrator Krisztus felé terelgeti. Az olvasó e kötetből megismerkedhet Hegyi Béla letisztult tropusokba, szikár, olykor különös metaforákba ágyazott élettapasztalatával, melyet rögös, de magasztos cél felé vezető életútjából merít.

Hegyi Béla - A ​dialógus sodrában
A ​kötetcím kettős értelmű. Nemcsak azt jelzi, hogy beszélgetésekkel, interjúkkal találkozik itt az olvasó, hanem utal a párbeszédek egyik fontos témájára is. Hegyi Béla, a Vigilia c. folyóirat szerkesztője a magyar szellemi élet egy sor kiválóságának tette föl a kérdést: hogy vélekedik a marxizmus és kereszténység, szocializmus és egyház, istenhit és modern világ viszonyáról? S miközben hírneves művészeink, tudósaink - Németh László, Lukács György, Ferencsik János, Illyés Gyula, Jancsó Miklós, Pilinszky János és mások - válaszolnak, szinte észrevétlenül kibontakozik arcképük is. Németh László mondta e kötet szerzőjének: "Maga tulajdonképpen megújította ezt a haldokló műfajt. A legnehezebb műfajt, ahol a szerzőnek nemcsak önmagára, hanem a beszélgető társra is figyelnie kell, sőt alkalmazkodnia kell hozzá. Magánál nemcsak kérdezz-felelek van, hanem valami az esszéből, a portréból, a drámából, helyenként még a novellából is."

Hegyi Béla - Ima ​és alkohol
Hegyi ​Bélát eddig mint kitűnő szerkesztőt, tanulmányírót, és novellistát ismertem. Ez a könyve meggyőzött arról, hogy a regényírásban is érdemlegest tud nyújtani. Regényének kompozíciója bravúros. A maga visszatekintő, időfelbontó technikájával, ismétléseivel, kontraszthatásaival több szálat együtt futtató művészetével a témát elmélyíti, számtalan jelentésréteget szabadít föl benne. Csak néhányat kívánok kiragadni a mű lehetséges átsugárzó jelentésrétegei közül.

Kollekciók