Ajax-loader

Giorgio Vasari könyvei a rukkolán


Giorgio Vasari - A ​renaissance nagy művészei
A ​gondolat, hogy meg kell írni a legkiválóbb festők, szobrászok és építészek életrajzait, 1546-ban Rómában született meg. Az említett időpontban Vasari már befutott festő, aki fél Itláliát bejárta, számos templomot és palotát díszített képeivel és freskóival; Michelangelo volt a mestere. A terjedelmes munka gyorsan elkészült, 1550-ben megjelent nyomtatásban és tizennyolc évvel később javított és bővített kiadásban ismét napvilágot látott. Vasari elsősorban festőnek és építésznek tartotta magát, a halhatatlanságot azonban irodalmi műve, az Életrajzok biztosította neki. Mindaddig senkinek sem jutott eszébe összegyűjteni a művészet nagyjaira vonatkozó adatokat, sem elrendezni őket. Vasari megmutattta a dicső elődök nagyságát és rajtuk keresztül a jelen páratlan tökéletességét. Műve őrzi eleven és művészi leírásokban azokat a műalkotásokat is, amelyeket az idő vagy a sors kegyetlenségéből ma már nem láthatunk, vagy amelyeknek még emlékéről sem tudnánk. Ezek az Életrajzok a történelem ama korának hiteles atmoszféráját árasztják, amelyben az Ember magára talált és minden aktusában ünnepelte önmagát, a világot, amelybe beleszületett és a Teremtőt, aki létrehozta. Az Életrajzoknak köszönheti valóban sok művész, hogy elevenen és emberi közelségben jutott el az utókorhoz.

Giorgio Vasari - A ​renaissance mesterei
"Giorgio ​Vasari (1511-1574) mikor több mint kétszáz olasz mester életrajzában megörökítette az új világ kultúrájának legragyogóbb évtizedeit, ezzel az arányaiban is nagystílű írói teljesítménnyel sem érezte írói hivatottságát. Mindig művésznek vallotta magát - szíve szerint elsősorban festőnek - és minden idegszálával művész is volt: erről beszél nem freskóinak akadémikus pátosza, hanem építményeinek nyugodt harmóniája; az egyik legszebb olasz épület, az Uffizi-palota oszlopcsarnoka, Vasarit kora legnagyobb építészének hirdeti. Mikor közrebocsátotta élete nagy munkáját: Vite de' poiu eccelenti pittori, scultori ed architettori (A legjelesebb festők, szobrászok és építészek életrajza), melyhez bevezetésül egy kimerítő értekezés tartozik az összes képzőművészetek elméletéről és technikájáról, a renaissance legnagyobb nagyjai közül többen még éltek, még többen a fiatal Vasari kortársai voltak és aki ennek a korszaknak megteremtéséhez az első erőforrás volt, Cimabue, az ősök őse is még olyan közel esik Vasari krónikájának idejéhez, hogy még nem fakultak el egészen a szájhagyomány színei, amelyek az alakját és életét az emlékezetben megőrizték, annál természetesebb, hogy az Életrajzok többi hőseiről is intim hagyományok, baráti értesülések, sőt személyes tapasztalatok szolgáltatták az adatokat."

Giorgio Vasari - A ​legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete I-II.
"Kiváló ​és hőn szeretett művészeim! Miközben legjobb tudásom szerint munkálkodtam az ábrázolás nemes művészetének javán, a munkámmal járó haszon és megbecsülés mellett oly nagy gyönyörűségben volt részem, hogy nemcsak a művészet hírének terjesztésére, dicsőítésére és erőm szerinti felmagasztalására támadt heves vágyam, hanem igaz szeretet ébredt szívemben azok iránt, akik ugyancsak ismerik ezt a gyönyörűséget, s akik talán nálam nagyobb sikerrel gyakorolták e hivatásukat. Így hát szeretetem, de még inkább kiváló tehetségetek iránt érzett tiszteletem, nemkülönben természet adta hajlamom, amelyet a tudatos választás fölöttébb megerősített, mindig azt az érzést táplálta bennem, hogy köteles vagyok mindannyiótoknak támogatást és segítséget nyújtani, ha úgy ítélem, hogy valamilyen módon valamiben örömöt szerezhetek vagy hasznot hajthatok nektek. E cél érdekében adtam ki 1550-ben legjobb és legnevesebb művészeink életrajzát. Fogadjátok tehát jó szívvel fáradozásomat, bármily kevéssé sikerült is elérnem a szeretet sugallta célt: a művészet dicsőségének és a művészek megbecsülésének szolgálatát. Művemet tekintsétek lelkem tükrének, igaz zálogának..." (Giorgio Vasari)

Giorgio Vasari - Leonardo ​da Vinci
'In ​this painting of Leonardo's there was a smile so pleasing that it seemed divine rather than human.' Often called "the first art historian", Vasari writes with delight on the lives of Leonardo and other celebrated Renaissance artists. Introducing Little Black Classics: 80 books for Penguin's 80th birthday. Little Black Classics celebrate the huge range and diversity of Penguin Classics, with books from around the world and across many centuries. They take us from a balloon ride over Victorian London to a garden of blossom in Japan, from Tierra del Fuego to 16th-century California and the Russian steppe. Here are stories lyrical and savage; poems epic and intimate; essays satirical and inspirational; and ideas that have shaped the lives of millions. Giorgio Vasari (1511-1574). Vasari's works available in Penguin Classics are Lives of the Artists Volume I and Volume II.

Kollekciók