Ajax-loader

Tordai Zádor könyvei a rukkolán


Márkus György - Tordai Zádor - Irányzatok ​a mai polgári filozófiában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tordai Zádor - Legyünk ​realisták...!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tordai Zádor - Közösséges ​emberi dolgok
Az ​igen sokoldalú, széles érdeklődési körre valló tanulmánykötet valamennyi írása - személyesebb hangú esszéi és objektív, igényes marxista tanulmányai egyaránt - az emberi közösségek különböző lehetőségeit és megvalósulásait járja körül. A tanulmánykötet első részének szép esszéi arról adnak hírt, milyen nagy egyéniségek, értékes művészi és tudományos alkotások jöttek-jönnek létre a romániai magyar művészi-kulturális közösség keretében. A második rész két igen jelentős francia teoretikus, Lucien Goldmann és Teilhard de Chardin munkásságával foglalkozik. Mindkét esetben az a kiindulópont: mit jelent e két életmű a marxista társadalomtudomány, a marxista gondolat s e gondolatot vallók számára. E két első részt a közösség fogalmát, megvalósulásának eddig adott történelmi lehetőségeit (vallási közösség, nemzet stb.), új perspektíváit elemző tanulmányok követik. Az alapgondolatból szükségképpen következik a nemzetiség, a történelmi kisebbség, az egy adott nemzeten belül élő "idegen" réteg problémája, melyet Tordai Zádor elfogulatlanul, tudományos tárgyilagossággal, ugyanakkor rokonszenves szenvedélyességgel tár fel és elemez.

Tordai Zádor - A ​felelősség
Részlet ​a könyvből: "Mi a felelősség? Mik az alapjai? Meddig terjed? Egyikre sem lehet válaszolni a másik kettő nélkül: egyetlen kérdés ez. De különböző módon és sokfelől kiindulva lehet választ keresni. Úgy vélem, hogy egyszerűbb összefüggésekből kiindulni, mert akkor az alapok és a jellegek egyaránt szóba kell kerüljenek. Az alapok közvetlen vizsgálata túlságosan elméleti s elvont lenne, sőt ekkor a kiindulópont - ha nem fogalmaznók axiomatikus módon - külön vizsgálatot igényelne. Viszonyok vizsgálata viszont a felelősség összetevőiből vezet az alapokhoz, méghozzá nem axiomatikusan, hanem elevenből: valóságra építő érveléssel. Annak eldöntéséhez, hogy milyen irányban haladjon az elemzés, mindenekelőtt a felelősség összetevőit kell megállapítani, és ezek egymáshoz való viszonyát kell tisztázni. Az "összetevők", az alkotótényezők pedig rögtön felbukkannak, ha vallatóra fogjuk a szót, a kifejezést. Felelősség: tehát benne sajátos jellegű felelet, válasz van. A válasz mindig valakit feltételez, aki igényli vagy követeli, és ugyanakkor valakit, aki adja. Kell létezzen egy tárgy is, amelyről szó van, amelyre mindez vonatkozik. Az első két összetevőből egy emberi viszony jelenlétére lehet következtetni. Ez a viszony azonban már megelőzően létező kapcsolatra utal, és ez a kapcsolat az, amelyet (bizonyos értelemben) meghatározónak kell venni. Ez a kapcsolat jelenik meg a felelősségben is, de új szinten, új "formában" és az új szereppel."

Tordai Zádor - Egzisztencia ​és valóság
A ​szerző Sartre filozófiai munkásságát elemzi, s különösen A Lét és a Semmi c. műve alapján a szabadság és determináltság problémakörét vizsgálja. Az első, az immanens kritika érdekében elemzően vitatkozó rész során a szerző Sartre elemzéseiből és nézeteiből indul ki, és részben éppen Sartre módszereit alkalmazza annak érdekében, hogy a sartre-i koncepció ellentmondásosságát kimutassa. A szerző elsősorban az egyén izolált jellegének állítását és az indeterminista elméletet bírálja, úgy, hogy ebből kiindulva fejti ki saját nézetét a szabadságról és az emberi determináltságról. A második rész A Lét és a Semmit értékeli módszertanilag és elméletileg, és foglalkozik a sartre-i egzisztencializmus felbomlásának kezdeteivel. A harmadik részben a szerző a sartre-i determinizmus kapcsán végigtekint a francia filozófus fejlődési útján. Ennek kapcsán megállaapítja, hogy a kései Sartre-t már nem lehet egzisztencialistának tekinteni. Tordai Zádor kimutatja, hogy Sartre elemzéseinek következetes végigvitele az egzisztencializmussal ellentétes konklúziókra vezet. Ez lehetőséget nyújt arra is, hogy a sartre-i koncepció belső problémáit feltárja. A szerző érvelése azért meggyőző, mert elemzéseiben az egész sartre-i életműre támaszkodik.

Tordai Zádor - A ​józan ész dicsérete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tordai Zádor - Megértő ​módban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tordai Zádor - Az ​elidegenedés mítosza és valósága
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók