Ajax-loader

Rabindranath Tagore könyvei a rukkolán


Rabindranath Tagore - Szerelmi ​ajándék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - Gitanjali
Nobel ​laureate Rabindranath Tagore was one of the most important writers in 20th-century Indian literature. Among his expansive and impressive body of work, "Gitanjali" is regarded as one of his greatest achievements, and has been a perennial bestseller since it was first published in 1910.

Rabindranath Tagore - Hindosztáni ​virágok
Volt ​egyszer egy király... Hazatérés Gyermek Őfensége A Cabuliwallah Subha Raja és Rani Mashi A csontváz története A postamester Lomondás A megoldott rejtély

Rabindranath Tagore - Szentjánosbogarak
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - A ​növekvő hold
Az ​indai-bengáli költő A növekvő hold versciklusát maga fordította ( egyéb költeményeivel együtt ) angolra. Az eredetileg kötött, zenei formájú versek az átültetésnél kapták azt a szélesen lüktető szabadversformát, amelyet a magyar műfordító is követ. Tagore lírájában a buddhista panteizmus, a világszemlélet mindent átlelkesítő spiritualizmusa, és a századforduló európai szimbolizmusa találkozik össze. Az összefüggések, az inkább csak megsejthető titkok színes szövedékeként jelenik meg nála a létezés. Magányban töltött gyermekéveinek emlékét idézi fel a versciklus. A finom hangulatú költemé-nyek a gyermek születésének, az élet tudattalan első éveinek rejtelmeiről szólnak. Két alapvető vershelyzetet alkalmaz: hol a gyermeke fölé hajló szülő szavát, hol a saját emlékebe vissza- révedő költő hangját halljuk. A gyengéd, érzelmes merengés során minden jel - a gyermek álma, mosolya, mozdulata, meseszerű képzeletvilágának szökellése - jelképes értemet kap: a természet egyetemes jelenéseinek tükröződésévé válik.

Rabindranath Tagore - A ​kertész
"Ki ​vagy te, olvasó, ki verseimet egy évszázaddal később olvasod? Nem küldhetek neked a dúsgazdag tavaszból egyetlen szál virágot, a felettem úszó fellegekből egyetlen aranysávot sem. Tárd ki kapuidat, és tekints a messzeségbe. Gyűjtsd össze virágzó kertedből egy évszázada elhervadt virágok illatos emlékét. Bárcsak megérezné boldog szíved annak a tavaszi reggelen zengett dalnak lüktető örömét, mely egy elmúlt századból küldi vidám hangját feléd." Rabindranath Tagore 1861-ben született Kalkuttában. Korán megmutatkozott rendkívül sokoldalú tehetsége: első versei már tizennégy éves korában megjelentek. A költészet mellett festett, zenét szerzett, zenedrámákat írt, iskolát alapított, aktív részese volt a társadalmi mozgalmaknak. Egész életművével az ősi keleti hagyományok és a felvilágosult európai szellem összehangolását szolgálta, hitt a szeretet és a humánum hatalmában a gyűlölködéssel szemben.

Esterházy Péter - Palotai Boris - Rabindranath Tagore - Félszáz ​mondat ballagóknak
Bölcs ​és megszívlelendő gondolatok, versrészletek - igazi ajándék ballagásra. A könyvet a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria kincseiből válogatott színes műalkotások illusztrálják.

Rabindranath Tagore - A ​folyóhoz vezető lépcsők
E ​kötet Tagore elbeszéléseit tartalmazza. A bengáli irodalomban tulajdonképpen ő honosította meg az elbeszélés műfaját. Szépség mindenütt van, tehát minden alkalmas arra, hogy örüljünk neki - vallotta Tagore, és valóban, az emberi lélek és a természet csaknem valamennyi rezzenését írásainak virágkoszorújába fonta. Elbeszéléseiben nemcsak az indiai tájat, a távoli, titokzatos emberek sorsát ismerjük meg, hanem az író humanista felfogását is, amellyel a kasztok, a hiedelmek, az előítéletek, a babonák - minden sötétség, a haladás valamennyi akadálya ellen küzd. Írásait az emberszeretet, a békesség, a szelídség és a magasabb rendű eszmények keresésének szelleme hatja át, melynek filozófiáját az író a hagyományos hindu panteizmusból és buddhizmusból merítette.

Rabindranath Tagore - Emlékeim
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - Ismeretlen ​part felé
Az ​1861-ben született Tagore az újkori India egyik legnagyobb szelleme, költőkirálya, akinek sokoldalú tehetségéből többek között arra is futotta, hogy elsőrangú festő, kiváló zenész és pedagógus legyen. Nemes egyszerűséggel fogant sorai olykor a népdalok szövegeire emélkeztetnek, és nem csoda, hogy egyik költeménye lett India nemzeti himnusza is. Noha a Nobel-díjat költészetének köszönhette, világhírét elbeszélései, regényei, sőt színdarabjai is segítettek megalapozni. A kötetünkben szereplő két versciklus a lenyűgözően gazdag életműben is rangos helyet foglal el. Olvasva őket a Tagore által oly szeretett erdők levegőjét lélegezzük be. Az erdőség a csendesség érzetét kelti, amelyben a költő nyugalomra talál. A természet szemléletében elmélyülve valóban megpihenhet, sőt boldogság lehet a része, amelynek forrása az élet és a természet pillanatnyi jelenségeiben való elmélyülés. A költő arra törekszik, hogy átkeljen a véges világából a végtelenség távol eső partjaira, s szinte bocsánatot kér embertestvéreitől azért, hogy nem tud lépést tartani velük, inkább az árnyékos ligetben akar időzni. a kötetet abban a reményben kívánjuk útjára bocsátani, hogy általa a magyar olvasók újabb generációja válik Tagore és vele együtt a klasszikus bengáli líra és misztikus költészet szerelmesévé.

Rabindranath Tagore - Az ​utolsó vásár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - Hajótöröttek
Rabindranáth ​Tagore, az 1913-ban irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott, rendkívül termékeny indiai költő jelen kötetében a nálunk talán kevésbé ismert regényírói oldaláról mutatkozik be. A Hajótöröttek című művében a korabeli India elbűvölő világa elevenedik meg az olvasó előtt, egy árva hindulány boldogságkeresésének történetén keresztül. Kamala, az alig tizennégy éves menyasszony esküvője másnapján egy homokpadon ébred, miután a násznépet szállító hajó egy viharban elsüllyedt. Nem messze tőle Ramesh, az ifjú vőlegény - akit szerelmétől, Hemnalinitől szakítottak el a szülők által áhított házasság kedvéért - szintén megmenekül, és a fiatalok egymásra támaszkodva próbálják felépíteni az életüket. Már majdnem sikerül rálelniük a mindennapok boldogságára, amikor Ramesh számára világossá válik, hogy a feleségének hitt lány nem neki fogadott örök hűséget... A shakespeare-i bonyodalmakkal tarkított történet mögött megelevenedik a hindu hitvilág, a vallási rítusok napi varázsa, a szertartásos tisztaság szigorú szabályrendszere és az indiai társadalmat máig átitató kasztrendszer működési elve. A korán özvegységre ítéltetett Kamalának a társadalom kitaszítottjaként kellene élnie életét, ha a kultúráktól független emberi érzések - együttérzés, barátság, szerelem - meg nem mentenék őt az örök szolgaságtól. Az 1906-ban írt regény népszerűségét jól mutatja, hogy a Tagore fő műveként számon tartott Gitanjali (Áldozati ének) mellett a Hajótörötteket fordították le a legtöbb nyelvre.

Rabindranath Tagore - Lámpa ​az útra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rabindranath Tagore - Indiai ​bölcsességek minden napra
A ​könyv páratlanul nagyszerű szellemi kísérő az év minden napjára. Gondolkodásra késztet a világról és a saját életünkről.

Rabindranath Tagore - Szerelmi ​vallomás
Válogatás ​A kertész ciklusból

Rabindranath Tagore - A ​növekvő hold / A kertész
A ​keleti filozófiákra fogékony ír szimbolista költő, Yeats századunk első évtizedében mint szellemi társát üdvözölte az akkor negyvenes éveiben járó Rabindranath Tagorét. Tagore hazájában már híres költő volt, Európa azonban még nem ismerte. Yeats biztatására maga fordította le verseit angolra, s az _Áldozati ének_ (Gitándzsáli) című ciklusa óriási sikert aratott. 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Rabindranath Tagore 1861-ben született Calcuttában. Magányban töltött gyermekéveinek emlékét idézik fel később _A növekvő hold_ című ciklusának finom hangulatú költeményei. Korán megmutatkozott rendkívül sokoldalú tehetsége: első versei már tizennégy éves korában megjelentek. A költészet mellett festett, zenét szerzett, zenedrámákat írt, iskolát alapított, aktív részese volt a társadalmi mozgalmaknak. Egész életművével az ősi keleti hagyományok és a felvilágosult európai szellem összehangolását szolgálta, hitt a szeretet és a humánum hatalmában a gyűlölködéssel szemben. Korai verseinek két teljes ciklusa, _A növekvő hold_ és _A kertész_ a húszas évek óta először jelenik meg magyarul.

Rabindranath Tagore - A ​boldogság ígérete
A ​világhírű Nobel-díjas író és költő, Rabindranath Tagore elbeszéléseiből válogatott különleges mű ez a könyv. A novellákon keresztül bepillantást nyerhetünk a varázslatos, s mindmáig szinte változatlan indiai világba, a kasztrendszerbe, a gyermekházasságok és az özvegyek elégetésének kegyetlen hagyományaiba. A szerző a felvilágosodás fáklyáját próbálta meggyújtani a hindu nép életének sötétségében. A könyvbe válogatott elbeszélésekből megismerhetjük az indiai tájakat, a titokzatos embereket, a szomorú sorsokat, az előítéletek és babonák sokaságát, de Tagore harcos humanista felfogását is.

Rabindranath Tagore - Az ​élet megismerése - Szádhaná
A ​nagy emberek kinyilatkoztatásait nem szavuk, hanem a szellemük szerint kell megítélni - a szellem szerint, mely a történelemben az élet fejlődésével bontakozik ki. Ezeket az egyes emberek életének egyenként és szakadatlanul kell magyarázniuk, s ezek új titokszerűséget nyernek minden új megnyilatkozásban. Az ember igazzá lesz, ha ebben az életben felfoghatja Istent; ha erre nem képes, ez ránk nézve a legnagyobb baj. Ha azt tudod, hogy minden, ami létezik meg van töltve és át van hatva Istennel és hogy minden, ami tiéd, az az Ő ajándéka, akkor felfogod a Végtelent a végesben, és azt, aki ad az ajándékban. Akkor jut értésedre, hogy a valóság valamennyi ténye csupán az Egy Igazság megnyilvánulása folytán érthető meg és hogy minden birtokodnak egyetlen jelentőségét nem a bírásban, hanem abba a viszonyban fogod találni, melyben a végtelen áll. És így nem mondhatjuk, hogy megtalálhatjuk. Nem kutathatjuk őt egy tárgyban, elsőbbséget adva ennek más tárgy fölött, nem kereshetjük egy helyen. Nem megyünk a boltba reggeli világosságért; kinyitjuk szemünket és látjuk. És így kell értenünk azt, hogy a Brahma mindenütt jelen van. Éppen ezért mondta Buddha, hogy szabaduljunk mindattól, ami én-ünk életét korlátozza. Ha nem lenne helyette más valami, ami határozottan kielégítőbb és tökéletesebb, akkor Buddha tanácsának nem volna semmi értelmi. Ki mérlegelné komolyan ezt a tanácsot, s ki lelkesülne azért, hogy mindent feláldozzon, amije csak van, ha cserébe semmit sem kapna? S így istentiszteletünk valóságban nem abból áll, hogy fokozatosan többet akarunk kérni Istentől, hanem abban, hogy megsemmisítjük az együttműködést okozó torlaszokat és róla való tudásunkat odaadás, készséges szolgálat, jóság és szeretet által fokozzuk.

Rabindranath Tagore - Ashwani Kumar - Betűrendek ​architektúrája
A ​Betűrendek architektúrája című kötet két indiai költő, a kortárs Ashwani Kumar és az egy évszázaddal korábban élt, Nobel-díjas Rabindranath Tagore verseiből mutat be egy párbeszédszerűen elrendezett válogatást Lanczkor Gábor tolmácsolásában. A fordítások angolból készültek - Kumar a huszonegyedik századi angol nyelvű indiai költészet egyik jeles alakja, Tagore pedig maga fordította angolra Áldozati énekeit. A versek világa, Kumar nagyszabásúan áradó látomásai és Tagore intim finomhangolása a hazai versszerető olvasónak egyszerre lehet ismerős és a messzeségbe hívó - a költészet mitikus, Gangesz-parti őshazájába, vagy azon is túlra.

Rabindranath Tagore - Áldozati ​énekek
Rabindranath ​Tagore (1861-1941) indiai költő és író. Kötetlen ritmusú verseiben, realista regényeiben, elbeszéléseiben szimbolikus drámáiban, bölcselkedő írásaiban a nemzeti öntudat ébresztője volt. Egész életében a nyugati és keleti életérzés egybefoglalására törekedett; örült az életnek, de az élet fogalma nála nem egy a világi örömökkel, hanem az egyetemességben való felszabadulást, a mindenséggel való egyesülést jelenti. Minden élőlény az istennek tükörképe, minden élet szent; ebből a felismerésből eredt egyetemes humanizmusa. Tagore szerint a személyiség tökéletesedésén keresztül jutunk közelebb a mindenséghez; az emberiség megújhodásához csak a szellemiségnek az élet felett való uralma vezethet. Elsősorban a szimbolikus-misztikus felfogást és kifejezésmódot örökölte a hagyományos indiai költészetből. A szanszkrit panteista filozófia és Buddha erkölcstana mellett erősen hatottak rá a bengáli népi énekesek misztikus vallási dalai. Áldozati énekek c. verskötetének angol fordításáért Yeats javaslatára 1913-ban irodalmi Nober-díjjal tüntették ki. A kiadó hiányt akar pótolni Tagore műveinek újrakiadásával, melyet kiegészít Baktay Ervin - a hindu bölcsről szóló bevezető tanulmányával.

Kollekciók