Ajax-loader

Bessenyei György könyvei a rukkolán


Bessenyei György - Baróti Szabó Dávid - Batsányi János - Szentjóbi Szabó László - Hajnal ​hasad
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bessenyei György - Bessenyei ​György összes versei
Bessenyei ​György (Tiszabercel, 1746 vagy 1747 – Pusztakovácsi (ma Bakonszeg), 1811. február 24.) író, költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége. 1755-ig Tiszabercelen élt, majd 1760-ban Sárospatakon volt diák. 1765. június 8-tól Mária Terézia magyar testőrségében teljesített bécsi szolgálatot. 1768 végén és 1769 elején Olaszországba utazott. 1773-ban betegsége miatt megvált a testőrségtől, és a protestáns ügyek bécsi képviselője lett. 1775-ben megvonták tőle a fizetését. Ezért, hogy megélhessen, 1779. augusztus 15-én katolikus hitre tért, és az udvari könyvtárnál hivatalt, valamint évi 2000 forint díjat kapott, melyet később II. József császár megvont tőle. 1782-ben visszatért a szülőfalujába. 1785-ben átvette a Bihar vármegyei pusztakovácsi örökségét. 1804-ig itt élt egyedül, mikor bátyjának leánya, Anna odaköltözött hozzá ápolónak. Végrendeletét 1810. november 27-én írta, ekkor már nagyon beteg volt. 1811. február 24-ben meghalt.

Bessenyei György - A ​Holmi
A ​cím vegyes tartalmú kötetet jelent, hol-mi-t. Ez a könyv megmutatja Bessenyei egész életművének, gondolkozásának s nagyon megnyerő emberi egyéniségének minden oldalát, összegezi mindazt, amit eddig csak külön-külön, eltérő funkciójú könyvekben vagy füzetekben tanulmányozhattunk. Legelől ismeretelméleti – tehát filozófiai – és lélektani fejtegetések állnak esszészerű formában, aminek akkoriban többnyire a Jegyzés műfaji elnevezést adták. Másik kiemelkedő témaköre a saját hivatására, "felébredésére" vonatkozó pompás dialógusokban jelölhető meg (Bessenyei György és a lelke, három "beszéd" vagyis beszélgetés ő és lelke között, a XX. részben). Volt már egy korábbi ilyen dialógusa is (a Bessenyei György társaságában jelent meg 1777-ben), a Bessenyei a szívével, melyet lírai röpte, enyelgő kedvessége, a hivatás komolyságát is körülrepdeső játékossága Bessenyei egyik legszebb prózai darabjává tett. Most, A holmiban a hivatás vállalásának kötelessége az emberiség feltétlen haladásáról szóló súlyos dialógusban tisztázódik, egy ötlet keretében: a Lélek fokozatosan felrázza az aludni kívánó Bessenyeit, aki aztán aláveti magát a Lélek parancsának s elkezd írni: de mily sebesen diktál a Lélek, nyargalnia kell utána, betűit is csúnyán veti a nagy sietésben ...

Bessenyei György - A ​philosophus
Szerelmi ​bonyodalmaiban francia mintákat követ, de a magyar művelődési állapotokat bírálja. Pontyi, a vidéki, műveletlen nemesúr igazi vígjátéki típus.

Bessenyei György - Időskori ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bessenyei György - Egy ​magyar társaság iránt való jámbor szándék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bessenyei György - Költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bessenyei György - A ​törvénynek útja / Tudós társaság
A ​Magyar Irodalmi Ritkaságok c. sorozatban jeles magyar íróknak kiadatlan, elfogyott vagy lapokban szétszórt művei jelennek meg. Az első számot a budapesti V. ker. m. kir. áll. Berzsenyi Dániel reálgimnázium 1930-ban érettségizett tanulói, Bessenyei György Hunyadi c. eposzának és Tariménes utazása c. állambölcseleti regényének feltámasztói, saját költségükön rendezték sajtó alá. Bárcsak sokan támogatnák e vállalkozást, hogy a magyar irodalom rejtett kincsei minél nagyobb számban közkézen forogjanak. Budapesten, 1930 december havában

Bessenyei György - Tariménes ​utazása
Az ​életmű utolsó szakaszának grandiózus alkotása műfaját tekintve filozófiai tartalmú államregény, amelyben a szerző újra szemügyre veszi azokat a kérdéseket, amelyek egész pályája során foglalkoztatták. A Tariménes utazása az irodalomtörténet iránt nem érdeklődő laikus számára is élvezetes olvasmány. Halász Gábor írta róla a Nyugatban: “A sokat író Bessenyeiben öregségére érik meg az igazi író… Az ifjúságában felszedett gondolatok most találják meg érzelmi igazolásukat. A XVIII. század nagy kulturélménye, amely kezdetben intellektuális ingereket jelentett számára, utánzó műfajpróbálgatásokra bírta, megannyi vérszegény, alig sikerült alkotásra, egyszerre élettel telik meg pusztai magányában, ahol az olvasás és elmélkedés nélkülözhetetlen varázsszerek… Bessenyei pályájának második fele értékben, súlyban, jelentőségben messze felette áll az elsőnek.”

Bessenyei György - Bessenyei ​György válogatott művei
"A ​felújuló magyar irodalomnak három egymásra következő vezére van a három hullámnak megfelelően: az első hullámban Bessenyei, a másodikban Kazinczy és a harmadik, a romantikus hullámban Kisfaludy Károly. Mind a három vezér társadalmi hovatartozásra nézve köznemes, mégis a három vezér kiválasztódása egy fokozatos demokratizálódást jelent. Bessenyei köznemes és udvari ember: testőr... Páratlan buzgalommal feküdt neki a tanulásnak, és közben időt talált, hogy társait is tanítsa. Nyelvek, irodalom, filozófia - főképp a filozófia, a gyorssegély-tudomány, amely az összes többi tudomány szintézisét ígéri... A tanulmányok és a társas élet hatása alatt átéli azt a lélektörténeti folyamatot, azt az elmélyülést, amely az egész európai életet elfogja, és az önmaga mélyeiben ő is találkozik a nagy transzszubjektív mozzanattal: magyar voltával. Átéli, hogy elhanyagoltsága nem egyéni balsors, hanem a nemzeté, és ha csak önmagán segít, semmit sem segített."

Bessenyei György - Rómának ​viselt dolgai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók