Ajax-loader

Barsi Balázs könyvei a rukkolán


Barsi Balázs - Nagyhét
Segédkönyv ​és szöveggyűjtemény a ferences novíciátus "bevezetés a nagyhét liturgiájába című tantárgyához".

Pétery Balázs - Barsi Balázs - Világ ​világossága
Pétery ​Balázs, egykori tanítványom az esztergomi ferences gimnáziumban, egy szép napon (valóban szép volt) eljött hozzám, és megmutatta ezeket a fotókat. Nem tudtam szabadulni a látomástól. Ezek nem látványt tárnak elénk, hanem látomást. Nem látunk embereket a tájon, sem a templomokban. Nem embertelen ez így? Nem! Az ember igenis jelen van, de titokzatos módon. Hiszen csak az ember látja ilyennek a világot. Csak az ember képes meglátni a szépet, vagyis az abszolút ingyenesség átragyogását a kozmoszon. Kép és szöveg nem alárendelő viszonyban áll egymással: sem a fotók nem illusztrációk, sem a szöveg nem magyarázata a képeknek. Néha talán úgy látszik, az égvilágon semmi köze a látványnak a szóhoz. Mégis van. Olyan ez, mint amit akkor éreztem, amikor autóból nézve a suhanó tájat Maurice Andrét hallgattam, aki trombitáján Bach-muzsikát játszott. A szépség bárhonnan árad is, egyetlen Forrásból tör elő. Ez tapasztalat. Az üzenet, a Krisztus által adott kinyilatkoztatás ugyanabból a Forrásból, Istenből ered, mert Isten maga az Igazság, a Szépség és a Jóság. A pap feladata nem az, hogy felolvassa a Szentírást, hanem hogy Krisztus akarata szerint tanítson élőszóban. Tudjuk, persze, hogy tanításunk, igehirdetésünk töredékes, mert még nem jöttek el a végső beteljesedés napjai. S ez a töredékes igehirdetés itt találkozik a töredékeken átszűrődő isteni ragyogással. Szemlélődésre szeretnénk benneteket vezetni, mi, a két Balázs, úgy, hogy közben mi magunk is tanuljuk a szemlélődést, mely az ingyenes szeretet állapota. 1991. augusztus 11-én, Assisi Szent Klára ünnepén fr. Barsi Balázs OFM A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Ferences Rendtartomány jubileumi kiadványa a honfoglalás 1100 éves évfordulója tiszteletére.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység 2014
Szentírási ​elmélkedési sorozatunknak a 2014-es egyházi év évközi idejére szóló kötete egészen Adventig szolgál mindennapi útitársul és kalauzul a kedves Olvasóknak, kezükbe adva a napi szentírási olvasmányokat és az azok üzenetét tolmácsoló, elmélyítő gondolatokat.

Barsi Balázs - Krisztus ​békéje
Részlet ​az Előszóból : “Barsi Balázs atya 1975–1997 között volt a ferences novíciusok magisztere, s ebből csak az utolsó négy évet töltötte Szécsényben. Mégis, ez a négy esztendő meghatározó jelentőségű volt a a noviciátus és az ő számára egyaránt: huszonévnyi „lobogás” – gimnáziumi és főiskolai tanárság, diákok lelkivezetése, definítori megbízatás és egyebek – után Balázs atya életében elérkezett a visszahúzódás, az elcsendesedés, a befelé fordulás ideje. Minden bizonnyal a csönd, a korábbi megfeszített tempó után lassabbá és egyenletesebbé vált életritmus is ösztönözte arra, hogy kolostori életének eseményeit, azon belül is elsősorban a belső, lelki történéseket napló formájában rögzítse a maga számára. Később egyik rendtársa arra biztatta, hogy adja közre ezeket a naplófeljegyzéseket, melyek az érdeklődők számára bepillantást engednek a ferences lelkiségbe és a noviciátusi élet mindennapjaiba. Így született meg a Krisztus békéje – Naplótöredékek egy ferences kolostorból.

Barsi Balázs - "Tégy ​engem a szívedre pecsétnek"
_"Olvasd ​az Énekek énekét és igyekezz abba behatolni, és ismételd a jegyessel, a_ _menyasszonnyal, amit ő mond, hogy aztán meghallgasd azt, amit ő maga hallott a Jegyesétől."_ Órigenész Rá van írva a hívő ember arcára, hogy hordoz-e belső, édes sebeket a lelke mélyén. Nem mások okozta sebeket, nem is az önzés és önsajnálat sérüléseit, hanem Isten szerelmének égő sebét. Az ilyen arc az irgalmasság egy sugarát hordozza. Barsi Balázs atya régi-új könyve az Énekek énekében feltáruló titokzatos isteni szerelem megannyi vonatkozását tárja elénk, s arra hív, hogy mi magunk is engedjünk megsebezni magunkat Isten irgalmas szeretetétől. Mert csak az ilyen megsebzett lélek kész arra, hogy egy napon Isten közeledésére és biztatására levesse könnytől ázott köntösét, és a kölcsönös szeretet világába lépve merje Krisztus áldott karjaiba vetni magát s ő maga is átölelni Megváltóját. Jelen kiadvány _A szeretet misztériuma_ című. kötet I. részének átdolgozott változata.

Barsi Balázs - Boldog ​John Henry Newman templom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - Az ​egyszülött fiú
Az ​1997-es egyházi évben a pesti ferences templomban tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az egyetemi templomban és a Margit körúti ferences templomban elhangzott beszédek gyűjteménye.

Barsi Balázs - Bosco ​Szent János
„Szent ​Péter első levelében a Leviták könyvéből vett idézettel buzdítja a híveket: «Szentek legyetek». Istentől elrendelt célod tehát nem az, hogy sikeres legyen az életed. Még kevésbé az, hogy sikertelen. Sem az, hogy minél több gyönyört szerezz, vagy hogy gazdag és egészséges legyél, hanem hogy szent legyél. Mindaddig, amíg nem ez a célod, alapvetően nincs rend az életedben és nem lehet békességed.” A könyv anyaga triduum keretében hangzott el a Don Bosco Szaléziak Óbudai Segítő Szűz Templomában 1995. január 26-28.

Barsi Balázs - Jézus ​pere
Istennel ​való kapcsolatunk az imádságban mélyül el és teljesedik ki, imádságunk pedig hitből fakad, hitünket viszont az üdvösségtörténet tényeinek felidézése táplálja. Ezek közül is a legnagyobb és leglényegesebb a megtestesült Ige értünk vállalt szenvedésének története. E könyvecske alaptétele, hogy Jézus pere nem ért véget Nagypénteken, hanem tart mindmáig és végig a történelem folyamán, az utolsó napig. Ez a mi történetünk, mely a ma, az itt és most világában zajlik, középen pedig ott áll a kereszt, a gyalázat fája, melyből a dicsőség trónusa lett. Jézus perét lehet a jogász, lehet a történész vagy a szentíráskutató szemével nézni - Barsi Balázs atya e lapokon a Szentlélek segítségét kérve, Krisztusba vetett hittel, reménnyel és szeretettel közelít hozzá, hogy a tények felidézése, szemlélése és értelmezése által mélyebb istenkapcsolatra vezessen. Ez a kötet a pesti ferenceseknél 2006 Nagyböjtjében tartott konferenciabeszéd-sorozat anyaga alapján készült.

Barsi Balázs - A ​szeretet misztériuma
Olvasd ​az Énekek énekét és igyekezz abba behatolni és ismételd a jegyessel, a menyasszonnyal, amit ő mond, hogy aztán meghallgasd azt, amit ő maga hallott a Jegyesétől. (Órigenész) Az _Énekek éneke_ az, ami visszaadja a lelki élet helyes szemléletét és megtanít a leglényegesebb dolgokra. Rá van írva a hívő ember arcára, hogy hordoz-e ilyen sebet a leke mélyén. Nem mások okozta sebeket, nem is az önzés, az önsajnálat okozta sérüléseket, hanem Isten szerelmének égő sebét. Az ilyen arc az irgalmasság egy sugarát hordozza. Csak az Isten irgalmától megsebesült lélek kész arra, hogy egy napon Isten közeledésére és biztatására levesse könnyektől áztatott köntösét és a kölcsönös szeretet világába merjen lépni, ahol engedi átölelni magát Krisztus áldott ölelésével, és ő is átöleli Megváltóját. A pesti ferences templomban az 1995-ös egyházi évben tartott konferenciabeszédek gyűjteménye.

Barsi Balázs - Földváry Miklós István - "Belépek ​Isten oltárához"
A ​Fons et Culmen liturgikus könyvsorozat második darabja a keresztény templomot mutatja be, mint olyan megszentelt helyet, ahol megvalósul a létbeli közösség az Atyával az ő szent Fia, Jézus Krisztus által a Szentlélekben, s ezen a mélységes Isten-ember közösségen belül egy új és soha nem sejtett, mélységes kapcsolat egymással. Barsi Balázs atya és szerzőtársa, Földváry Miklós István egyházzenész és liturgiatörténész mind a négy égtáj felől: az exegézis és az egyháztörténelem, a liturgika és a spiritualitás oldaláról is bepillantást ad a keresztény templom időben és térben megnyilatkozó, egyszersmind az örökkévalóságra mutató misztériumába. Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akiket le tud nyűgözni egy templom külső-belső szépsége, de kapuján belépve nem csupán az építészeti látványosságot, kulturális örökségünk részét kívánják látni benne, hanem keresztény identitásukban is szeretnének megerősödni általa.

Barsi Balázs - Názáret ​iskolája
Ez ​a kis könyv Balázs atyának azokat a gondolatait foglalja össze, melyek Jézus rejtett názáreti életének titkába vezetnek be: az egyszerű, hétköznapi életkeretek között felragyogó misztériumba, Jézus és az Atya kapcsolatába, a Szent Család lelkületébe, mely a huszonegyedik század keresztény misztikájának is alapja és hiteles mintája lehet. A názáreti életforma nem harsány, látványos külsőségekben tobzódó lelkiségi mozgalom, hanem egyszerű, csöndes, elkötelezett és derűs élet, elrejtve a világ szeme elől, mégis a világ javára. Nem feltétele a kolostori elvonultság, de feltétele a fegyelmezettség, az összeszedettségre törekvés, a csönd és a szó, az imádság és a munka harmonikus egyensúlya. Olyan életforma, amelynél alacsonyabb színvonalon nem szabadna, de nem is érdemes keresztényként élni. Balázs atya e könyvecske lapjain keresztül is arra hív, hogy alakítsuk meg saját életünk keretei között a magunk kis Názáretét, melyet áthat a mi Urunk, Jézus Krisztus rejtett, mégis szinte tapintható jelenléte. Jelen kiadvány _Az egyszülött Fiú_ című kötet válogatott fejezetei alapján készült.

Barsi Balázs - Vade ​Mecum Franciscanum
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Magasság ​és mélység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - Az ​irgalmas atya
II. ​János Pál pápa az ezredfordulót megelőző három esztendőt mindegy triduumként ajánlotta fel nekünk, ahol minden nap egy esztendeig tart: 1997 a Fiú éve, 1998 a Szentlélek éve, 1999 pedig az Atya éve volt. Jelen kötet a nagy jubileumra való felkészüléshez kapcsolódó trilógia harmadik része, mely Barsi Balázs atyának az Atya évében mondott konferenciabeszédeit tartalmazza. E beszédek ráirányítják a figyelmünket a Jézus Krisztus által meghirdetett evangéliumra, hogy az Isten Atya, aki kitárta előttünk az irgalmasság kapuját. Jézus nem Isten létezését tanítja, mint a többi vallásalapító, hanem atyaságát nyilatkoztatja ki meglepő, a vallások történelme folyamán soha nem volt módon. Úgy mutatja be, mint a bűnbeesett ember jóságos és irgalmas Atyját, aki nem szűnik meg várni és kitárt karral fogadni hazatérő tékozló fiát, és felkínálni neki az új világba, az örök szeretet erőterébe fölemelő bocsánatot. Csak ebből születhetünk újjá, csak ebben lelhetünk igazi otthonra. Elhangzottak a pesti ferenceseknél tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében az 1999-es egyházi évben.

Barsi Balázs - A ​Bárány menyegzője
Elmélkedések ​a Jelenések könyvéről. A pesti ferenceseknél tartott konferenciabeszéd-sorozat és a Tövis utcai triduum keretében az 1996-os egyházi évben elhangzott beszédek gyűjteménye.

Barsi Balázs - A ​megkísértés misztériuma
Jézus ​működése előtt a pusztába vonult, hogy lélekben felkészüljön az emberiség megváltására. Ekkor kísértette meg a sátán. "A megkísértettség az ember alapvető állapota ebben a világban. Nagy baj, ha ezt elfedik előlünk apró vagy nagy feladataink, funkcióink, mert hogyan lehetne hirdetnünk az örömhírt, ha magunk előbb nem tapasztaltuk, és hol lehetne mélyebben megtapasztalni, mint saját törékenységünkben." - hirdeti A megkísértés misztériuma c. könyvében fr. Dr. Barsi Balázs, a népszerű ferences hitszónok, Isten szeretetének és az emberi lélek mélységeinek avatott ismerője.

Barsi Balázs - Úrjövet
“Lehet-e ​még krisztusinak nevezni magunkat, akiknek nagy életdöntései és apró napi feladatai leszakadtak az Úr második eljövetelének mindent fenntartó és éltető misztériumáról?” – teszi fel a kérdést könyve bevezetőjében Balázs atya. Gondolatai a lényegre irányítják a figyelmet, és adventi készületünket a végidők perspektívájába állítják. Így segítséget kapunk ahhoz, hogy elmélyítsük magunkban a várakozás, a virrasztás, a reménység, az isteni öröm és a máriás befogadás lelkületét. Kitűnő lelkigyakorlatos olvasmány, különösen is ajánljuk Adventre!

Barsi Balázs - A ​remény 10 szava
Ebben ​a kis füzetben Balázs atya a Tízparancsot magyarázza, úgy mutatva be Isten kinyilatkoztatott parancsait, mint amelyek nem korlátozni akarják az ember szabadságát, hanem a határok kijelölésével az emberi remény védelmét biztosítják, pozitív tartalmukkal pedig a reménység forrását nyitják meg bennünk. Hangsúlyozza, hogy Jézus azért jött, hogy életünk legyen, éspedig bőségben, a reménység tárgya pedig ez a több, ez a bőséges élet: a végtelen ismeret, a végtelen jóság és a végtelen szeretet ígéretének megvalósulása. Ezért amióta Isten Fia emberré lett, meghirdette Isten országát, meghalt és feltámadt, s elküldte nekünk a Szentlelket, a törvény, a Tízparancs megtartása nem egy norma teljesítése, hanem annak elősegítése, hogy az élet különböző területein megvalósulhasson a törvény teljessége, a szeretet. E füzetke lapjain Balázs atya ehhez ad a teológiai megfontolások mellett megszívlelendő gyakorlati útmutatást.

Barsi Balázs - "Jó ​fény, vezess!"
"Földi ​életünk igazi története nem más, mint mélyen érintő találkozások és rátalálások sorozata. A legmélyebb emberi találkozások mindig belenyúlnak a transzcendens világba, vagyis Istenhez kapcsolnak bennünket" -- vallja Barsi Balázs atya, aki ilyen mélységesen megjelölő, Istenhez vivő találkozásra hív ezeken a lapokon a "modern kori egyházatyával", Boldog John Henry Newman bíborossal. Ez a könyv a szerző _John Henry Newman_ (Az életszentség mesterei 2.) című művének bővített és átdolgozott kiadása.

Barsi Balázs - Nem ​vétkeztem a világosság ellen
Szent ​John Henry Newman tanításában olyan fenyegető téveszmékkel szállt szembe az Evangélium erejével, amelyek az ő korában kezdték felütni a fejüket, de napjainkban talán még súlyosabb veszélyt jelentenek az Egyházra. Ha felfedezzük tanításának teljességét, akkor sokkal mélyebben megismerhetjük az embert, a mai kor emberét is, nyomorúságával és szívének tiszta vágyaival együtt. Tőle ihletet merítve az Egyház tanítása és igehirdetése új erőre kapva a szó nemes értelmében modern és vonzó lehet, és ezáltal megújulhat nemcsak az Egyház, hanem a körülöttünk lévő világ is. Szívből kívánom a kedves Olvasónak, hogy legyen része olyan élő és éltető találkozásokban Szent John Henry Newman bíborossal és általa a mindenható Istennel, mint amilyenekben nekem volt és van részem, amióta csak ismerem. Örömömre szolgálna, ha itt közreadott írásaimmal némileg hozzá tudnék járulni ehhez. Barsi Balázs OFM

Barsi Balázs - Keppel Márton - Szombat ​esti elmélkedések
Barsi ​Balázs 28 szentírási elmélkedése, melyeket esztergomi hittanár korában szombat esténként a diákságnak tartott, Keppel Márton művészettörténésznek Giotto Szent Ferenc életét ábrázoló freskóciklusáról írt elemzésével szerepel együtt ebben a művészi kiállítású színes fotókkal illusztrált kötetben, amely az esztétikai élményen keresztül egyaránt szól az értelemhez és a szívhez.

Barsi Balázs - Barsi ​Balázs-breviárium
Balázs ​atya eddig megjelent könyveiből, cikkeiből, elhangzott konferenciabeszédeiből és megjelenésre váró kéziratos anyagaiból készült reprezentatív válogatáskötet, melyben a mintegy félszáz szemelvény tematikusan csoportosítva, a szerző beszédeinek, írásainak kiemelt fontosságú 70 szavához rendelve található.

Barsi Balázs - 13 ​kérdés a családról
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Barsi Balázs - John ​Henry Newman
Földi ​életünk igazi története nem más, mint mélyen érintő találkozások és rátalálások sorozata. A legmélyebb emberi találkozások pedig belenyúlnak a transzcendens világba, vagyis Istenhez kapcsolnak bennünket. Ilyen mélységesen megjelölő, Istenhez vivő találkozásra ad alkalmat John Henry Newman bíborossal ez a jubileumi esztendő, születésének 200. évfordulója. Az az út, melyet ez a XIX. századot szinte teljes egészében végig élő, bámulatos intellektusú s ugyanakkor szíve mélyéből hívő, ,,modern egyházatya'' bejárt, míg a katolikus egyházban rátalált Krisztus igazi Egyházára, igencsak időszerű programot vázol a XXI. század kereszténye elé, ezért is éppen az ő életpéldájával és tanításával folytatódik _Az életszentség mesterei_ című, évekkel ezelőtt útnak indított sorozat. John Henry Newman megtérése mélyén titokzatosan, ám hatalmasan jelen van a Szent Szűz misztériuma. Ezeken a lapokon ezért három Máriával kapcsolatos evangéliumi mondatot elmélkedünk végig, melyek tartalma mélyen megjelölte Newman életútját, és nekünk is nagy segítségünkre lehet katolikus hitünk megerősödésében. A könyv anyaga triduum keretében hangzott el Pécsett, a kármelita nővérek templomában 2001. július 14--16.

Barsi Balázs - Mily ​kedvesek hajlékaid
Ez ​a szép kiállítású, karcsú kötet a templom misztériumába nyújt beavatást. Ajánljuk atyák és hívek számára, akiket le tud nyűgözni egy templom külső-belső szépsége, de akik a templom kapuján belépve nem csupán az építészeti látványosságot, kulturális örökségünk részét kívánják látni és értékelni, hanem katolikus hitükben és a liturgikus lelkiségben is szeretnének megerősödni.

Barsi Balázs - A ​teremtő Lélek
Elmélkedések ​a Szentlélekről. A pesti ferenceseknél tartott konferenciabeszéd-sorozat keretében, illetve az Örökimádás-templomban az 1998-as egyházi évben elhangzott beszédek gyűjteménye.

Barsi Balázs - A ​lélek ajándékai
A ​kereszténység nem vallás csupán, nem filozófia, nem teológiai rendszer, hanem Isten gyermekeinek új minőségű élete. Jézus ugyanis nem elégedett meg azzal, hogy ő a Szentlélekkel fölkent, hanem megígérte övéinek, hogy nekik is megadja a Szentlelket és vele a hét ajándékot, melyek mindegyike a szeretet megvalósulása és kibontakozása. A Szentlélek cselekvése mindig teremtés, hiszen a szeretet teremtő erő, amely a létezést érinti meg bennünk. A Szentlélek ezt mondja nekünk: „Jó, hogy vagy; nem halhatsz meg, örökkévaló vagy”- és Krisztussá, az Atya gyermekévé formál bennünket. Jelen kiadvány _A teremtő Lélek_ című kötet válogatott fejezetei alapján készült.

Barsi Balázs - Szerelmes ​szellők suttogása
_"Ebben ​a jegyesi években mindenütt a szeretet fejeződik ki. Ha az ember meg akarja érteni, amit olvas, szeretnie kell. Egyébként hiába hallgatná, hiába olvasná a szerelmes költeményt, szeretet nélkül semmire se jutna. Az Isten iránt hideg szív semmit sem tudna megragadni ebből a lángszavú költeményből."_ (Szent Bernát) Az Egyház kétezer éves tapasztalata és tanítása szerint a keresztény élet nem állóvíz, nem statikus állapot, hanem fejlődő valóság, meghatározott szakaszokkal, lépcsőfokokkal. Ezek közül az _Énekek éneke_ képviseli az utolsó, a legmagasabb szintet, mert Isten és ember kapcsolata abban a szerelmes egyesülésben éri el csúcspontját, melyet az _Énekek éneke_ ünnepel. A megértés mértéke tehát a Szentírásnak e kitüntetett jelentőségű könyve esetében egyenesen arányos a szeretet mértékével. Barsi Balázs atya az _Énekek éneke_ nyomán a hétköznapok misztikájába vezeti be az olvasót, ezúttal a karmelita misztikus, Keresztes Szent János _Szellemi páros éneke_ segítségével. Megláthatjuk, hogyan gyullad föl az emberi lélekben az istenszeretet lángja, majd nyomon követhetjük e szerelem kibontakozását, egészen a beteljesedésig, ahol a lélek Istennel egyesül. Ezt a könyvet nem az intellektuális csemegékre vágyóknak ajánljuk, sokkal inkább azoknak, akiknek szívét már megsebezte Isten szerelme, s életüket e szerelemben való növekedésnek szentelik. Jelen kötet _A szeretet misztériuma_ címmel megjelent konferenciabeszéd-sorozat anyaga (EFO, Budapest, 1996) II. részének átdolgozott változata.

Barsi Balázs - Az ​életszentség titka
A ​kötet elmélkedéseket tartalmaz, amelyek a pesti ferenceseknél tartott 2004. évi konferenciabeszéd- sorozat anyaga alapján készült. A szentté válás persze nem egyszeri cselekedet, hanem állandó úton levés, különböző tempóban megtett, kisebb és nagyobb lépések sorozata, egészen életünk utolsó órájáig, miközben egyre nagyobb világosságra, békességre, tágasságra és boldogságra jutunk. Ehhez az úthoz szeretne egyfajta kalauzul szolgálni ez a könyv a huszonegyedik századi keresztény hívőnek, ráirányítva a figyelmet a divatos tévutakra és a bennünk rejlő buktatókra, de még inkább azt megmutatva, hogy szentnek lenni posztmodern korunkban nemcsak hogy nem lehetetlen, de az egyetlen reális és értelmes választás mindnyájunk számára.

Barsi Balázs - Telek Péter-Pál - Mélység ​a mélységet I-IV.
Szentírási ​elmélkedések az 1999-es év minden napjára 1. 1998. november 29. -- 1999. február 21. 2. 1999. február 17. -- május 23. 3. 1999. május 24. -- augusztus 22. 4. 1999. augusztus 23. -- november 27.

Barsi Balázs - Neked ​adom az élet koronáját
Azért ​veszem kezembe a Jelenések könyvét, s merek lapjai közt puszta kézzel lapozni, mert Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát akarom megismerni. Nem valamit keresek, hanem valakit, azt, akit a lelkem szeret, akit már ismerek az Anyaszentegyház hitéből, az evangéliumokból és az apostolok írásaiból, de akit megismerni maga az örök élet; akinek ismerete után valóságos szomjúság hajt. Tudom, hogy nem járok rossz úton, hiszen ő maga az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6). Ő maga jelentette ki nekem, hogy ne hirdessek mást, és tudni se akarjak másról köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről (vö. 1Kor 2,2), aki legyőzve a halált és az alvilágot, a hazugság és minden gyilkosság szerzőjét, a Sátánt, és csatlósait: a nagy fenevadat és az őskígyót, dicsőségesen feltámadt, az Atya jobbján ül, és eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mindaz eltévedhet és el is téved a Jelenések könyvének értelmezésében, aki nem elsősorban magát az Utat keresi: Jézus Krisztust. Jézus maga mondta: „Bízzatok, én legyőztem a világot” (Jn 16,33), s ez mintegy a Jelenések könyvének alcíme is lehetne, mert ez az írás nem más, mint Krisztus világ felett aratott győzelmének könyve. A világ pedig jelenti az emberek világát – tehát a történelmet és a történelemben megmutatkozó sátáni erőket –, de jelenti a kozmoszt, a csillagvilág még általunk nem ismert roppant méreteit is. A Jelenések könyve ezért minden félelmetessége ellenére nem a rémület, a sötét félelmek könyve, nem a véres háborúk és az isteni ítélet kozmikus borzalmainak könyve, mert bonyolultsága, zavaros, érthetetlen, sőt olykor őrült álomképei nem Istenről szólnak, hanem az emberről, aki visszautasítja Istent, a szeretet Istenét, aki felforgatja a történelem és a kozmosz rendjét, amikor fellázad annak Teremtője ellen. A háborúk, a csapások, a szörnyűségek és a sötétségek az emberi szívből erednek, viszont az Istentől való békesség, vigasztalás, gyöngédség és világosság mindezeket felülmúlja. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat… (1,3) Most mi vagyunk ezek a boldogok – és engem választott ki arra Isten, hogy itt és most közöljem veletek a boldogságot adó kegyelmet és békességet. Barsi Balázs OFM

Kollekciók