Ajax-loader

Hevesy Iván könyvei a rukkolán


Hevesy Iván - Adalékok a magyar filmtörténethez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​színszűrő kézikönyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Magyar ​tájképek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Dévai Béla - A ​film kulisszatitkai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​állatok fényképezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bortnyik Sándor - Hevesy Iván - Rabinovszky Márius - Kétezer ​év festészete
Könyvünkkel ​a szokásostól eltérő festészettörténetet bocsátunk az olvasó elé. A gondolat, amin a könyv alapszik: a szemléltetés, még pedig a tudományos értékű szemléltetés. A művészet változását, fejlődését akkor figyelhetjük meg legjobban, ha a különböző korok, vagy az azonos korok különböző iskoláinak, mestereinek alkotásait összehasonlítjuk egymással. Termékenyen összehasonlítani azonban csak azt lehet, aminek kellő összehasonlítási alapja van. Ez az alap a mi esetünkben az azonos művészi feladat, pontosabban az azonos téma. A történeti anyagot tehát témakörök, festői tárgyak szerint csoportosítottuk. Az egyes témákat pedig - kétezer évet áttekintően - változásuknak, fejlődésüknek fő mozzanataiban mutatjuk be. A folytonos összehasonlítással közel hozzuk az olvasóhoz a művészi stílusok történetét, egyúttal azonban az egyes művet is. Mert minden egyes mű külön-külön is élesebb megvilágításba kerül, mihelyt módunkban van azonos feladatot képviselő művel összehasonlítani. Ha módszerünk mellett a festői téma is hangsúlyozott szerepet kap, úgy ezért szívesen vállaljuk a felelősséget. Az a felfogás, mintha mindegy lenne, vajjon Madonnát, vagy csendéletet fest-e a művész, régen túlhaladott álláspont. A művész tudatosan választ tárgyat, nem a véletlenen múlik, hogy milyen jelenségekből alkotja meg képét. A "l'art pour l'art" - művészet a művészetért - elv tiltakozása a téma túlbecsülése ellen, tulajdonképen csak a téma hibás értékelésének szól.

Hevesy Iván - A ​tökéletes fénykép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​arckép, önarckép, kettős portré, gyerekarckép, csoportkép fényképezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​túrán és utazáson
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​modern képzőművészet útjai
Hevesy ​Iván (1893-1966) a XX. századi magyar esztétikai gondolkodás és műkritika egyik legkiválóbb képviselője. A modern művészeti mozgalmak lelkes propagátora volt, „Kiáltvány az új emberért" című, Palasovszky Ödönnel együtt írt manifesztumában „a tömegek új kultúrájáért" szállt síkra az „új művészet" nevében. Ez utóbbi alatt a századforduló táján kibontakozó avantgardista törekvéseket értette, s 1922-ben publikált három könyvecskéjében, amelyeket „Az impresszionizmus művészete", „A posztimpresszionizmus művészete", illetve „A futurizmus, expresszionizmus és kubizmus művészete " címmel Kner Izidor nyomdája adott ki, kísérletet tett az „izmusok forradalmának" értelmezésére és értékelésére. Jelen kötetünk e három, ma már könyvritkaságnak számító, gazdagon illusztrált Kner-kiadvány reprint kiadását tartalmazza a szerző születésének 100. évfordulója tiszteletére.

Hevesy Iván - A ​pontos és helyes expozíciós idő meghatározása
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​fényképezés technikája
A ​fényképezés, a francia Daguerre találmánya, a valóság ábrázolásának új eszközét adta az emberiségnek. A találmányt az elmúlt jó évszázadnyi idő alatt a fotooptika és fotokémia tudósainak, mechanikusainak serege szinte napról napra tökéletesítette és az egész emberiség közkincsévé tette. Sokoldalú lehetőségeit fölösleges volna sokat bizonygatnunk: a fényképezés egyfelől mesterség, megélhetési forrás ezer meg ezer ember számára, másfelől igen nagy fontosságú tudományos segítőtárs (ma már jóformán egyetlen tudományág sincs, amely ne használná fel a fényképezést), ugyanakkor azonban a legnemesebb kedvtelésnek egyike is, száz- és százezrek mindennapos szórakozása s végül, de nem utolsósorban a fényképezés a nagyközönség művészi érzékeinek, alkotóösztönének nevelésére, lekötésére alkalmas művészeti ág is. Minek köszönheti a fényképezés ezt a sokoldalúságát? A fénykép lerögzíti, maradandóvá teszi a szem által látott képet, a részletek és árnyalatok olyan gazdagságával, az ábrázolásnak olyan pontosságával és megbízhatóságával, amilyenről az ábrázolás régi eszközei, a festés és rajzolás nem is álmodhattak. A fényképezőgép az emberi szemnél is többet és jobban lát, amint ezt a mikrofotográfia, a mikroszkóp által elénk tárt parányi jelenségek és a csillagászat mérhetetlen világának fényképezése meggyőzően bizonyítja. Olyasmit is meglát, ami egyébként láthatatlanul rejtve maradna (pl. infravörös fényképezés).

Hevesy Iván - Helyes ​beállítás: éles kép
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​télen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Válogatott, ​kipróbált receptek eredményes fotomunkára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​ősművészet és a primitív népek művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezési ​mesterfogások, tréfák és fortélyos felvételek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​infra-vörös fényképezés csodái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​magyar fotóművészet története
Hevesi, ​az ismert idős műtörténész szinte kezdetétől végigkísérte a magyar fotoművészet fejlődését. Könyve bevezetésében derűs színekkel ábrázolja a titokzatos masina megjelenését, majd a magyar fotokultúra kibontakozását. A két világháború közti időszakot tárgykörönként ismerteti. Nagy képzőművészeti kultúráról tanúskodó képelemzéseivel, a különböző fotoműfajok éles jellemzésével, esztétikai, technikai és társadalmi vonatkozásában is megmutatja a magyar fotoművészet fejlődését. Befejezésül a fotoművészet új útjait, köztük a színesfényképezés kérdéseit tárgyalja.

Hevesy Iván - A ​némafilm egyetemes története
Most, ​hogy hamarosan 100 éves lesz a 20. század legizgalmasabb művészete, a film, talán sokaknak eszébe jut majd: milyenek is lehettek a kezdetek? Hogyan lett a bűvészmutatványból, vásári látványosságból önálló művészeti ág? Milyen lehetett „a film őskora és hőskora"? Hevesy Iván, az 1966-ban elhunyt művészettörténész és műkritikus csaknem egyidős volt a filmmel, lelkes hívéül szegődött, és a kezdetektől figyelemmel kísérte fejlődését Alapos tudósként adatokat gyűjtött, filmek és jellegzetes irányzatok sajátosságait elemezte, hasonlította össze a „régi" művészetekkel. Könyve mégsem hagyományos tudományos mű, hanem a művészetrajongó kutató felfedező kalandja, aki teljesen tisztában volt azzal, amivel valószínűleg kevesen akkoriban: hogy „a művészettörténet legszebb, legizgalmasabb korszakának lehetett szemtanúja: új művészet született meg szeme láttára, új forma, új mondanivalókkal, aminek néni volt mása a görög tragédia, a színpadművészet kialakulása óta". Hevesy több évtized filmtörténetét átfogó munkája a magyar filmelmélet egyik legjelentősebb teljesítménye. Arra is rávilágít, hogy a némafilm nem pusztán a film korai, kezdetleges szakasza, hanem saját törvényekkel rendelkező, s a hangosfilm megjelenésével sajnálatosan eltűnő, önálló művészet.

Hevesy Iván - A ​nagyítás technikája fényképekkel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​mélységi élesség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Mindent ​pánra!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​mozgásfényképezés technikája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​rossz időben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fotografálás ​fénnyel szemben, oldalfényben, reflexfényben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​kisfilmes géppel
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​modern fotóművészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Fényképezés ​a Balatonon
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - A ​filmjáték esztétikája és dramaturgiája
A ​film játék minden fiatalsága mellett is túlfejlődött már azon, hogy beérje azzal, ha kegyeskedő vállveregetéssel elismerik művészetvoltát és elért oda is, hogy irodalmától többet várhassunk, mint általánosságokat, vagy több-kevesebb szellemességű reflexiókat. Megérlelődött a pillanat arra, hogy a logika vastraverzei között rendszeres formába épüljenek azok az elvi és gyakorlati megnyilatkozások, amelyeket a filmjáték felvetett és a művészettel foglalkozó tudomány új fejezetének, a filmdramaturgiának tiszta körvonalai bontakozzanak ki. Ennek a nehéz, de rendkívülien érdekes feladatnak ebben a könyvben adott megoldási kísérlete az úttörés nagyszerűségeivel önmagát jutalmazó munka volt és éppen azért a szerző nem vár egyebet közönségétől és kritikusaitól, minthogy megértésükkel segítsenek egy harcot, amelynek végső célja minden művészi célokon túl más nem lehet, mint a filmjáték kiemelése a pénznek és a korrupt rosszhiszeműségnek abból a posványából, amelyben ma tehetetlenül fulladozik. Budapest, 1925. január.

Hevesy Iván - A ​gyerekek fényképezése
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hevesy Iván - Az ​egyetemes fotóművészet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók