Ajax-loader

Kerényi Lajos könyvei a rukkolán


Kerényi Lajos - Mondom ​néktek... II.
Lajos ​atya nagysikerű rádió-beszédeinek és prédikációinak újabb sorozata

Kerényi Lajos - A ​tudomány Istenre talál
Izgalmas ​szellemi kalandra hívunk mindenkit! Nem csak hívőket; a meghívottak közé tartoznak az Isten nélkül próbálkozók, a tudatos keresők, a lelkes, bontakozni szándékozók, akik nagyon sokan vannak. Beszélünk majd az anyag evolúciójáról. Itt feltétlenül kikérjük a természettudósok véleményét. Szó lesz a szellem nagy bontakozásáról. Követhetjük elmélkedéseinkben az eszmék, világnézetek, világmagyarázatok, filozófiák érdekes, szellemi belépéseit a különböző korokba. Ezekhez tartozik szorosan a természetfeletti belépése a teremtett világba. Vallástörténeti távlatok fognak majd megnyílni előttünk. Isten Fia, a Bárány végső nagy győzelme felé rohan véresen és dicsőségesen a bűntől és Sátántól megsebzett világ! Az immár megváltott világ! Megrendülve szemléljük majd a nagy vég felé vezető úton a jeleket, amelyekről maga Isten szólt. Szellemi felüdülés lesz ez a könyv a mindig aggódók számára, megerősítés és gyógyulás a kishitűeknek, a hitükben ingatagoknak.

Kerényi Lajos - Adj ​nekem lelkeket, Uram!
Új, ​jelentősen bővített kiadásban jelentettük meg Kerényi Lajos atya önéletírását, hiszen sok minden történt az elmúl 15 éveben, az első kiadás óta. Lajos atya e szavakkal ajánlja a kedves Olvasó figyelmébe a könyvét: Jelmondatomat, amely egész papi hivatásom során végigkísér, Loyolai Szent Ignáctól kölcsönöztem: _„Minél több lelket adj nekem, Uram”_. S az Úr meghallgatta a kérésemet. Mert a kommunizmus idején állandóan üldöztek a hatalom emberei, tizenöt helyre kerültem, de mindenhol rengeteg hittanosom volt, s mellettük a kórházakban a betegek tömegei, jelenleg is tíz intézményben vigasztalom őket. Az utóbbi években pedig jegyzeteket olvastam fel a rádióban, könyveim jelentek meg – így talált meghallgatásra a kérésem: _„Adj nekem lelkeket, Uram!”_

Kerényi Lajos - Istenem! ​De jó volna!
Lajos ​atya gondolatait, az általa megszólított családok vallomásait olvasva erősödik a reménységem, derűsebbnek látom hazánk jövőjét. Szükségünk van arra, hogy megerősítést kapjunk. Nem elég elméletileg bemutatni valamit, a valós élet, a példaadás számít igazán. Ezért tartom fontosnak, hogy a kötetben megszólaló családtagok, férjek, feleségek, gyerekek vallomásit sokan megismerjék. Lajos atya hiteles buzdítása, mindig fiatalos lendülete, sugárzó istenhite segítse a gondokkal küszködő családokat éppúgy, mint a házasságra készülő bátor fiatalokat! Szent Péter apostol szavaival ajánlom ezt az értékes írást olvasásra, elmélkedésre: „Éljetek szép életet a pogányok között!” Beer Miklós váci megyés püspök

Kerényi Lajos - Unalom ​helyett életszentség
Sajnos, ​az unalom, a céltalanság világstílus lett. A bűn és az unalom összefüggnek. „Az unalom ellen a bűn izgatószerével védekezni a legkönnyebb. De ez az enyhülés csak átmeneti lehet. Még nagyobb üresség, még salakosabb unalom marad utána.” – írta Pilinszky János, a mélyen szántó költő és gondolkodó. Mit tegyünk hát? II. János Pál pápa gyönyörű választ adott erre, amikor hazánkban járt: „Ha nyitottan fogadjátok Isten kezdeményezéseit, akkor megtapasztaljátok magatokban a nagy Élőnek: az örökké ifjú Krisztusnak erejét. Ő azt kívánja, hogy egyre bőségesebb életetek legyen!” A bőségesebb élet megszerzésének útja: a gyönyörű, tartalmas, izgalmas élet-kaland: Krisztus egyre intenzívebb követése. Könyvünk afféle útikalauz szeretne lenne ehhez a csodálós, nagy élet-kalandhoz.

Kerényi Lajos - Mondom ​néktek... I.
Az ​Isten emberének az a dolga, hogy bátran és világosan kimondja, hogy mi helyes és mi nem, vagy ahogy fiatal barátaim fogalmaznak: mi a pálya. Kerényi Lajos atya ilyen ember. Bátor, ezt igazolja múltja, világosan beszél, ezt mutatja kötete is. Két lábbal áll a magyar valóságban. Tudja, hogy két ember - két társadalomkép küzd egymással. Ő világosan megrajzolja az egyiket, az evangéliumit, ami istenképiségünkből fakadó méltóságunkról és szabadságunkról szól és olyan társadalomról, amely közösségre épül - családra, egyházra és többire - ami a mainál igazságosabb és testvériesebb világ.

Kerényi Lajos - Misztikus ​élmény és liturgia
Kerényi ​Lajos piarista atyát több ezer ember ismerheti személyesen és még többen hírét, gondolatait. Könnyed, közvetlen stílusa, jó humora, csillogó tekintete, lényegre törő kérdései és kristálytiszta érvei mögött mindig ugyanaz a cél áll: mindenkihez elvinni Jézus Krisztus örömhírét. Maga a témaválasztás is szokatlan, de az írás több szempontból is különleges. A kötet első felében a szerző egyszerű természetességgel beszél a misztikus élmény évmilliós titkairól. A dolgozat második fele két híres női szent életén, lelkivilágán és misztikus élményein keresztül vizsgálja a misztika és a liturgia egymáshoz való viszonyát. Férfi szerzetesként szerzetesnők látomásait elemzi, hogy az igazság nyomában előre jusson.

Kerényi Lajos - Mondom ​néktek... III.
Miért ​ilyen a világ? Hogyan küzdhetünk meg a mindent elárasztó szennyárral? - Lajos atya világos, egyértelmű szavaival utat mutat nekünk

Kerényi Lajos - Adventi ​fények
Gyertyagyújtás ​az Úr prófétájával Adventi homályt oszlató fények A fény keresőinek adventje A remény adventi gyertyái Az emberiség adventi fényei Gyertyagyújtás az ószövetségi jövendölések fényében

Kerényi Lajos - Tanuljunk ​meg ünnepelni
Sajnos, ​a világon és hazánkban is egyre fogynak és elnémulnak Isten szócsövei. Az Úr Isten a lelkipásztorokat és a sok kegyelemben részesült híveket küldi hírnökként. E nem könnyű feladat. Mégis, ez az egyetlen út, hogy az életet adó jézusi igazságok és válaszok megelevenedjenek, ízesen és életszerűen kerüljenek kereső és szívesen ünneplő nemzedékünk elé. Így lesz a plébánia és a templom mozgalmassá, vonzóvá. A gondosan és tartalmasan megrendezett ünnepek a mai embert felemelik, eligazítják, szebbé és jobbá: krisztusi emberekké alakítják. Lajos atya könnyen előadható, rövid templomi színdarabjait, dramatizált evangéliumi történeteit gyűjtöttük egybe, kiegészítve a fontos ünnepekhez kapcsolódó versekkel, köszöntőkkel. Ebből a kötetből valóban meg tanulhatunk ünnepelni.

Kerényi Lajos - Megyek... ​és meggyógyítom!
Lajos ​atya a kórházakat, elfekvőket járva nap mint nap találkozik azokkal, akik életük utolsó ajándékaként találkoznak Jézussal… „A testi orvosok kitűnő munkája kevés az emberi lét megválaszolásához és értelmessé tételéhez. Íme itt vagyunk mi, lelki orvosok! Értjük és tudjuk hivatásunkat. Megyünk, szolgálunk, és olyan életet hirdetünk, amit még a betegség, sőt a halál sem vehet el azoktól, akik jóakarattal az igazi Életet keresik…”

Kollekciók