Ajax-loader

Alekszandr Blok könyvei a rukkolán


Alekszandr Blok - Alekszandr ​Blok válogatott versei
Alekszandr ​Blok - Jeszenyinnel és Majakovszkijjal - a huszadik századi orosz költészet legnagyobb hatású alakja, főleg a Jevtusenkóékkal fellépő nemzedékre van nagy hatással. A nemesi hagyományokat folytatni vágyó költőt két forradalom: az 1905-ös, majd 1917 októbere állították a nép mellé, hogy a barázdát esetlenül taposó muzsikok, az esővert, szélvert szegények költője legyen. Versei - Lator László mesteri fordításában - régóta a magyar kultúrkincs fontos részei lettek, reméljük, hogy a Gyöngyszemek révén ifjúságunk is közelebbről megismeri.

Alekszandr Blok - Tizenketten
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alekszandr Blok - A ​cári hatalom végnapjai
Az ​Ideiglenes Kormány 1917 tavaszán rendkívüli vizsgálóbizottságot nevezett ki a volt miniszterek törvénytelen cselekedeteinek kivizsgálására, s írót akarta megbízni a gyorsírásos jegyzőkönyv megszerkesztésével. Így lett Blok tagja a bizottságnak, s bár némiképp csalódott, mert - mint mondta - a bizottság apró-cseprő udvari pletykákkal is foglalkozott a nagy horderejű tényeken kívül, talán épp ezért lett szórakoztató olvasmány is ebből az érdekes kordokumentumból, amelyről a költő azt írta édesanyjának: "Szórakoztató regény, ezernyi résztvevő és fantasztikus kombináció szerepel benne, leginkább Dosztojevszkij szellemében..."

Alekszandr Blok - Válogatott ​versek
Alekszandr ​Blok (1880-1921) az elvont szépség áhítatos, átszellemült, énekeseként indult, első verseiben a magányos lélek borúja, illanékony, misztikus hangulatai, megfogathatatlan álmai zengenek - egyszóval a századvég kicsit mesterkélt szimbolista költészetét műveli. De már korai költeményeiben is meglepi az olvasót a gyötrelmes egyedüllét "fagyos borzadályát" kifejező képek ereje, riasztó látomásainak magasfeszültsége. S tájversei vérbeli költőt jósolnak: a kék varázs, az álomköd mögött már ott dereng a való világ: a komor ég alatt forgó néma viharok, a ködülte síkon felvöröslő pásztortüzek, a sziklagörgelékes kopár hegyoldal, a lángoló vörössel izzó berkenyék. Az ős bozótok, határtalan terek, lápok, gunnyasztó, süppedt falvak, az ínséges, sötét vidék, a puszták "börtönbánattal tele, szélfutt dalai", a sírva döccenő kerék, a rontásverte táj jelképpé súlyosul: a szenvedélyesen szeretet szenvedő haza megrendítő jelképévé. És a tájban megjelenik a küszködő ember: a barázdát esetten taposó muzsik, az esővert, szélvert szegények. S a szenvedésre olyan érzékeny költő undorral és vad haraggal fordul szembe a haláltáncot járó "beteltekkel és elégedettekkel", a jóllakott vétkesekkel. A fájdalom sötét képei után verseiben felizzik a viharváró harag, hirdeti, hogy a "fekete város fölött" az ítélet harangszava dörög, s kétség és remény közt hányódva kutatja az arcokon az elzúgott forradalom visszfényét. "Törd a követ, haragos ének!" - kiáltja szenvedélyesen költői hitvallásában. A finom hangú költő nem térhet ki a kor kérdései elől: a Tizenketten látomásos balladájában ott imbolyognak a forradalom nagy ködképei. A költő utolsó üzenete mélységesen emberi hitvallás: kiáltó szóval hívja a népeket "a béke önfeledt sugaras testvér-ünnepére".

Alekszandr Blok - Alekszandr ​Blok válogatott művei
Alekszandr ​Blok a század orosz költészetének egyik legnagyobb alakja, s a "nagy európai szimbolista raj" jelentős költője. Színes és termékeny kora legfeljebb még egy-két hozzá fogható orosz költőzsenit szült: nagyon jellegzetes és nagyon különböző hatásuk árama ma is elapadhatatlanul hullámzik az orosz költészet folyamán. Blok költőtársai közt a parttalanul hömpölygő, oldottan áradó, gátakat törő, "írás közben szelektáló" típushoz tartozik. Nyugtalan, kalandozó szelleme új és új műfajok kipróbálásra sarkallta, sok szólamú énekre ösztönözte, de legtárgyiasabb, dokumentum értékű írásaiból is kizeng a költő hangja. A kápráztatóan gazdag bloki életmű a költő személyes sorsának és művészi sorsának, a kor irodalmi áramlatainak, "műhelytitkainak", politikai mozgalmainak és sorsfordulóinak, világnézeti válságainak és szellemi-lelkiismereti problémáinak foglalata. Versek, színdarabok, könyvkritikák és tanulmányok, cikkek és naplórészletek, levelek, önéletrajzi feljegyzések szerepelnek kötetünkben, s egy hiteles jegyzőkönyveken alapuló dokumentum-írás a cári hatalom utolsó idejéről. Kivált a levelekből és a naplóból, úgy igyekeztünk válogatni, hogy a kicsit személyesebb, kicsit "kócosabb", bizalmasabb mondatokkal Blok varázslatos egyéniségének puhább, szubjektívebb színeit is megpróbáljuk odavetíteni a közismert "Blok-szobor" mögé.

Alekszandr Blok - Alekszandr ​Blok versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók