Ajax-loader

Varga Zoltán könyvei a rukkolán


Varga Zoltán - Gofry ​22-es csoport
Eredetileg ​egy normális szappanoperának indult, de kissé elfajult... (Na jó, nem is kissé!) ... Így vált a történetből az az egyedi hangulatú, spontán, formabontó, fergeteges, cselekménydús, infantilis, ötletekkel zsúfolt, meghökkentő izé, amely maradéktalanul megfelel a mostanság egyre divatosabb káoszelmélet szabályainak... Vigyázat! Tisztán szórakoztató olvasmány! Ne hagyja magát befolyásolni olyan bosszantó, unalmas dolgoktól, mint a dramaturgia, logika, közízlés és hasonló marhaságok! Őrültség, de van stílusa...

Varga Zoltán - Utónapló Mártáról
Az Utónapló intimitásban, gyónásban, vallomásban mindent bepótol, ami addig kimaradt az író életművéből. A párjelenetek merészen részletező ecsetelése már-már a pornográfia határát súrolja, anélkül hogy jóízlést sértő túlzásokba billenne.

Varga Zoltán - Balogh Judit - Kroó Norbert - Roska Tamás - "Képezzük őket tudósokká..."
A tudományos kutatás és az oktatás elválaszthatatlan egységét már fiatal egyetemi tanárként hirdető Eötvös Loránd a következőket írja a tanárképzés jövőjéről szóló nyílt levelében Trefort Ágostonnak: "Képezzük őket tudósokká, mert még azért, mert bizony ezer év után, amelyet jól, rosszul e hazában töltöttünk, még sok itt a tennivaló." Bár a magyar tudományos utánpótlásért, a tehetségekért professzorként és miniszterként egyaránt sokat munkálkodó Eötvös 1887-ben vetette papírra ezeket a sorokat, nyugodtan kijelenthetjük: a tennivalók száma azóta sem csökkent. Ezért van nagy szükség ma is azokra a műhelyteremtő, tudós tanárokra, akik hivatásuk szerves részének tekintik a tehetségek felkutatását és segítését. Akik kutatói és oktatói életművükkel munkára, folyamatos önképzésre ösztönző példát kínálnak tanítványaiknak. S akik el tudják hitetni a fiatalabb nemzedékkel, hogy érdemes a sok-sok küzdelemmel és lemondással együtt járó tudományos pályán maradni, mert a tudomány művelése semmi máshoz nem fogható adománya az életnek; egy olyasféle érzés forrása, amelyről a következőket olvashatjuk Eötvös Treforthoz írt levelében: "az egyetemi tanár életét talán még többre becsüli, mint mások, mert széppé teszi azt neki a tudomány varázsa". Ma is nagy szükség van tehát azokra, akik nem csupán szavakkal, de a tehetségekért végzet mindennapi munkájukkal is hirdetik, hogy a tudomány jövőjének kérdése olyan, a gazdasági és társadalmi fejlődést egyaránt meghatározó stratégiai probléma, amelynek megoldását a felfedezésre és kibontakozásra váró egyéni kutatói életpályák rejtik magukban. A 70 éves Szendrő Péter professzor ilyen tudós. Műhelyteremtő mester, aki Eötvös Loránd szellemében a tudományos utánpótlásért, a tehetségekért végzett munkát az egyetemi tanári hivatás részének, a magyar tudomány fejlődéséért tenni tudó és akaró emberek kötelességének tekinti.

Budai Ferenc - Varga Zoltán - Rallye 2001
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Zoltán - Iskolai ​ártalmak
A ​könyv szerzője klinikus pszichológus, aki különböző magatartászavarokat mutató gyerekekkel foglalkozik. Az iskolai ártalmak c. könyve számos nevelési eljárást, nézetet ismertet. Bár évtizedekkel korábban keletkezett, megállapításai ma is érvényesek. Vizsgálja az iskolai rejtett szabályokat: - A felnőttnek mindig igaza van? - A gyermeki kritika - szemtelenség? A gyermeki humor és az Unatkozni tilos c. fejezetek is bőséges esetleírást tartalmaznak. Az élet dolgai kötethez Vekerdy Tamás írt értékelő előszót, mely korunk visszás iskolai atrocitásaira is kitér.

Varga Zoltán - Nagylepkék
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Zoltán - Szinán ​építész dühösen dobbantott
Nem ​csak a diktátornak van hatalma, akármely apa lehet rettegett zsarnoka vagy szeretett ,,apucija" a családjának - emberi minősége szerint. A hatalom és alávetettség bonyolult hálózatában élünk mindannyian, és ez is, az is eltorzíthatja jellemünket. A felfuvalkodott kiskirály éppoly szánalmas és nevetséges, mint a porig görnyedő beosztott. Hogy a karrier építése vagy lelkünk nyugalma, a tollasodás vagy a jó lelkiismeret fontosabb-e - gyakran nem olyan könnyű eldönteni valós körülményeink között, mint egy tesztlap előtt ülve. Varga Zoltán pszichotherapeutaként dolgozott évtizedekig a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Az idők megrendítő változása miatt kicsöppent a - mint mondja - ,,rettenetes" egészségügy sajátos zárt rendjéből. Több évtizedes tapasztalatait az ,,emberi jelenségről" egy másik, ugyancsak zárt rendszerben " sikerült ,,értékesítenie": a versenyszféra világában. Közelről látta és látja a hatalom természetét és működését, és mivel éles szemű megfigyelő, ráadásul remek mesélő, érdemes figyelni rá. Nem fog morált prédikálni nekünk, csak mesél a tapasztalatairól, és úgy okulunk belőlük, hogy szórakozunk közben.

Varga Zoltán - Kása Róbert - Vadkár
Napjaink ​vadgazdálkodásának egyik súlyos problémája a vadkár. Magyarország nagyvadállománya az 1960-as évek óta folyamatosan növekszik, amivel együtt jár az egyre fokozódó mértékű mezei és erdei vadkár. Ezért van szükség jól felkészült, független vadkárszakértőkre, akik valós kárfelmérés alapján, szakmailag alaposan alátámasztott szakvéleménnyel tudják bizonyítani megállapításaikat. A könyv felöleli az összes vadkárral, vadászati kárral, vad által és egyéb vadon élő állatok által okozott károkkal kapcsolatos témakört. Módszertani leírásokat tartalmaz a legtöbb haszonnövény termésbecslésére, kárfelvételezésére. Az erdei vadkár felmérésének rendkívül bonyolult folyamatát új alapokra helyezi. Ismerteti a méréseken, tényeken alapuló vadkárbecslési módszereket és a gyakorlatban eredményesen alkalmazható vadkár-elhárítási technikákat.

Arató Endre - Benda Kálmán - Mérei Gyula - Spira György - Varga Zoltán - Magyarország ​története 1790-1849
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Zoltán - Ők ​élnek Pannóniában
Tájak, ​virágok, lepkék, madarak A tág értelemben vett Pannónia földjén, a Kárpátok ölelésében találkozik a természeti és kulturális örökség. Láthatjuk, hogy a Kárpát-medence olykor világörökség értékű természeti és kultúrtájai egyedülálló kincsekkel gazdagítják az európai naturát.

Varga Zoltán - A ​magyar animációs film
Az ​immár 100 éves magyar animációs filmről még nem készült átfogó jellegű szaktudományos feldolgozás. Hiánypótló vállalkozásként ez a könyv az első olyan kísérlet a magyar animációs film vizsgálatára, amely intézménytörténeti és formai alapon közelít a tárgyához. A kötetben a magyar animációsfilm-készítés korszakolásának lehetőségei éppúgy kirajzolódnak, mint az egyes korszakok részletes jellemzői; az animációs filmek elemzése, értelmezése és kapcsolódásaik bemutatása pedig a magyar animáció sokfélesége mögött felfedezhető közös törekvéseket is feltárja, részletesen tárgyalva a klasszikus, a karikaturisztikus, az ornamentális és a dokumentarista tendenciákat. A nagyszabású áttekintés sorvezetője az animációs formák rendszere: a rajzfilmtől a stop-motion animáción át a formák kombinálásáig.

Varga Zoltán - Valahogy ​mindig félúton
Varga ​Zoltán ezen írása meglepően őszinte. Az őszinteség részben szelídség is. Őszinteség, szelídség, méltóság, hárman biztosan állnak, nem billegnek, akár a suszterszék. E három jegy a szavakkal ki nem fejezhető szeretetnek alkotóelemei. Az őszinte beszédhez elszánódás, hátsó gondolatok nélküli lélek kell. Őszintének lenni annyi, mint megpihenni. Varga Zoltán ilyen lélekkel írta ezt a könyvet...

Varga Zoltán - Állatismeret
Könyvünk ​átdolgozott kiadása a népesebb hazai állatcsoportok határozójaként is alkalmazható. Rendszertani felosztása a legkorszerűbb felfogáson alapul. A színes, rajzos fajismertető táblák szöveges élőhelyi és életmódbeli jellemzőkkel egészülnek ki. Kiadványunkat minden természetszerető embernek ajánljuk.

Izsák János - Juhász-Nagy Pál - Varga Zoltán - Bevezetés ​a biomatematikába
Ez ​a könyv rendeltetése szerint elsősorban tankönyv. Pontosabban szólva: ez a munka főleg a tudományegyetemeken folyó biológus-szakképzés és a biológia szakos tanárképzés eszköze a biomatematikai jellegű tárgyak szolgálatában. A szerzők egyik fő törekvése viszont eleve az volt, hogy - egy mértéktartó, de irányadó matematikai alapozás és egy elég nagy, a biológiai tudományok szinte minden ágát érintő példa- és feladatanyag szemléleti összehangolásával - a könyv eredeti rendeltetését annyira kiterjesszék, amennyire ezt egyáltalán lehetségesnek tartották. Így ezt a munkát jól használhatják majd más felsőoktatási intézmények (az agrár-, ill. az orvostudományi egyetemek) és azok a kutatók is, akik önképzésük vagy modellépítési törekvéseik számára megfelelő támaszt keresnek. Itt jegyezzük meg, hogy szívesen vesszük olvasóinknak a könyv anyagával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait. A könyv pontosabb célkitűzését, a használatra vonatkozó javaslatokat, a szerzők néhány szubjektív megjegyzését az a bevezető tartalmazza majd, amelynek másik, helyigényesebb feladata: a biomatematika jellemzése.

Varga Zoltán - A ​nehezen nevelhető felnőtt
Ez ​a könyv több mint 50 év intenzív pszichoterápiás munkájára épül, melynek során a szerző több ezer segítséget kérő gyerek és szülő életének legszemélyesebb részleteibe nyert betekintést. Lebilincselő olvasmány gyerekre vágyó (vagy kimondottan nem vágyó), leendő vagy épp jelenleg is gyereket “nevelő” szülőknek. A szerző kérlelhetetlenül gyerekpárti. Vallja, hogy a gyerek nem kis felnőtt, hanem a felnőtt embertől minőségében eltérő érdekes, izgalmas és tiszteletre méltó lény, akit még akkor sem érdemes és hasznos alárendeltnek tekinteni, ha egyébként önálló életvitelre képtelen. A könyv terápiás esetekből vett, igaz történetekkel támaszt alá egy - a mai Magyarországon - radikálisnak számító felfogást az egészséges szülő-gyerek kapcsolatról. Nem átall olyanokat állítani, mint hogy a jó példa hatástalan, a szülőnek nem kell következetesnek lennie, és értelmetlen és veszélyes a gyereket “megóvni” a megmásíthatatlan és néha akár kegyetlen valóságtól, mert ha törekvésünk ne adj’ isten sikerrel jár, utódaink hasra esnek majd a realitások világában. Ez a könyv nem gyereknevelési tanácsadó. Ugyanakkor, ha megfelelő kézbe kerül, felbecsülhetetlen segítség lehet a tartós, őszinte, tartalmas, élethosszig tartó szülő-gyerek kapcsolat kialakításához. Minden gyereknek, akinek módjában áll hármat kívánni a jó tündértől, ajánlatos volna egyet elhasználni arra, hogy a szülei olvassák el ezt a könyvet.

Vajdovich Györgyi - Varga Zoltán - A ​vámpírfilm alakváltozatai
A ​vámpírfilmek nemcsak filmes szempontból érdekesek: e populáris mítosz sokat elárul lelki szorongásainkról, társadalmi problémáinkról. Ugyanakkor ennek a műfajnak a tanulmányozása jó alkalmat kínál olyan általános filmelméleti és filmtörténeti kérdések vizsgálatához, melyek más műfajokra és filmtörténeti korszakokra is vonatkoztathatóak. A könyv célja a mítosz alapvető elemeinek leírásán túl elsősorban az, hogy bemutassa azokat a különböző megközelítési módokat, amelyek lehetővé teszik a horror ezen alműfajának vizsgálatát. A kötetet mozgóképpel foglalkozó diákoknak és tanároknak éppúgy ajánljuk,, mint a műfaj rajongóinak.

Varga Zoltán - A ​kötéltáncos
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varga Zoltán - A ​világ hét csodája
Az ​ókori világ hét csodáját ismerteti a könyv rajzokkal illusztrálva: Kheopsz piramisa, Szemirámisz függőkertje, Artemisz temploma, Zeusz szobra Olümpiában, Mauszólosz síremléke, a ródoszi kolosszus, az alexandriai világítótorony.

Kollekciók