Ajax-loader

Nyíri Tamás könyvei a rukkolán


Turay Alfréd - Nyíri Tamás - Bolberitz Pál - A ​filozófia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyíri Tamás - Fenyő Ervin - Magyarság ​és Európa / Mai Széchenyi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nyíri Tamás - Az ​idők jelei
A ​mai világ szembeszökő jellemvonása a változás. A világ mindig változott, csakhogy régebben jóval lassabban és kevésbé feltűnően. Hetven éve még - a postakocsinál háromszor sebesebb - expressz a leggyorsabb közlekedési eszköz. A vonatról néhány évtizeden belül átszálltunk az űrrakétára. A technikai haladás - a közlekedés sebességével mérve - ma kétezerszer gyorsabb, mint az elmúlt évezredben. Minden területen szédítő ütemben éli át az ember sajátmaga és a világ átalakulását. Mégsem ez az ugrásszerű változás határozza meg korunkat, hanem az a mód, amint ezt az ember vállalja, ahogy erre reflektál. A változatlanság és az állandóság archaikus eszménye szinte napjainkig uralkodott az emberek gondolkodásán. A hagyományt eleve jónak, értékesnek és mértékadónak (nihil innoventur, nisi quod traditur), az újítást rossznak, veszedelmesnek és felforgatónak tartották. Szüleink még arra törekedtek, hogy gyermekeiknek se legyen rosszabb soruk az övéknél. Ügy építették meg, úgy bútorozták be a házat, hogy az unokákat is kiszolgálja; még a ruha is vagyontárgy volt. A mai ember a sajátjánál jobb sorsot kíván gyermekének. Nem kényszeríti rá a saját ízlését; házát harminc-negyven évre építi, ruháit egy idényre veszi.

Nyíri Tamás - Vendégszerető ​egyház
A ​hozzáértő és érdeklődő közönség a múlt szá­zadban - s talán napjainkban is - főként csak a francia, német és orosz (szovjet) szakirodalom mezsgyéjén tájékozódhatott az ateizmus kér­déséről. A téma manapság is időszerű, s bár az ateizmusról számos könyv és tanulmány jelent meg - pro és kontra -, ezek többnyire apologetikus jellegűek, a kérdéskörről tárgyilagos elemzés magyarul aligha olvasható. Ezt a hiányt kívánja pótolni a 2003-ban angolul napvilágot látott Az ateizmus al­konya című munka, melynek tartalmi kerete az ateizmus születése, fénykora és alkonya. A könyv az angolszász nyelvterület nézeteit tárja fel az ateizmus problematikájáról, s így szélesebb látókörben ismer­kedhetünk meg a kérdéssel. Mindez nagyon fontos, ugyanis Európa és a hazai társadalom is világnézeti vákuumban él. Egyáltalán nem biztos, hogy ebbe a világnézeti ürességbe nem tolul-e be valamiféle - az európai hagyományoktól teljesen idegen - vallási vagy politikai ideológia.

Nyíri Tamás - A ​keresztény ember küldetése a világban
A ​modern világban hol a helye a keresztény hívőnek? Szeretheti-e a világot anélkül, hogy szeretetének kárát vallaná kereszténysége? Lehet-e ugyanolyan értékű tagja a modern társadalomnak, mint akárki más? A nemrég elhunyt teológiai és filozófiai professzor utolérhetetlen pontossággal megfogalmazott és szeretettől áthatott írásai ma éppúgy útjelzők lehetnek a kérdező-kereső keresztény ember számára, mint megírásuk idején. "Intellektuális imakönyv" ez, melynek örök reményt hirdető üzenete, hogy a világias világ nem távolodott el Istentől, a megtestesült Jézus Krisztustól, hiszen Isten ott található, ahol mi magunk; az isteni Istent abból ismerjük föl, hogy emberi lett Jézus Krisztusban.

Nyíri Tamás - Alapvető ​etika
Az ​alapvető etika megelőzi az individuális és szociális etikát, hiszen ez a speciális ágazatokkal ellentétben nem az erkölcsi szabályok rendszerével foglalkozik, hanem az erkölcsi gyakorlat lehetőségi föltételeit kutatja, tisztázza az etikai alapfogalmakat, s kimutatja, hogy a filozófiai etika mikor, hogyan szorul rá az empirikus tudományok eredményeire. A szerző megkísérli rendszerezni a különböző korok gondolkodói, kiváltképpen Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás és Kant alapvető etikára vonatkozó kérdéseit, válaszait. A rendszeres kifejtés belső követelményeinek engedelmeskedve természetesen nem hagyja figyelmen kívül a későbbi időkben felmerülő problémákat s a rájuk adott válaszokat sem.

Nyíri Tamás - Ki ​ez az "ember"?
Jézus ​kicsoda? Hol található? Akit kérdeznek, annak felelnie kell. E feleletre vállalkozik ez a könyv. Bár a szentírástudomány eredményeire támaszkodik, mégsem biblikus mű. De nem is apologetikus célzatú; nem "téríteni" akar, sem érvelni, hanem tanúskodni: Jézusról beszélni annak, aki szeretné megismerni Őt, Jézussal akarja szembesíteni azt, aki keresi a személyes találkozást vele. Aki pedig tovább feszegetné, "hát akkor kinek írodott tulajdonképpen"?, minden bizonnyal könnyen rátalálhat a helyes válaszra: alighanem elsősorban magamnak írtam és természetesen minden kor- és sorstársamnak, aki túl van már az első naivitáson, de nehezen talál rá a másodikra. S azoknak, akik kérdeznek, akik mellemnek szegezték a kérdést: "hogyan lehetsz hívő, ha azt mondod, hogy nem zárkozól eleve el korunk szellemi áramlatai elől? Miben foglalnád össze keresztény hited lényegét?" Nekik is iparkodtam válaszolni... Nyíri Tamás

Nyíri Tamás - A ​filozófiai gondolkodás fejlődése
Nyíri ​Tamásnak jelen munkája műfaja szerint filozófiatörténet, ám, mint a szerző írja, e szóösszetételben a filozófia hangsúlyosabb, mint a történet. Évtizedek óta változatlanul népszerű könyvében a szerező a filozófiai gondolkodás fejlődését a transzcendentális módszer segítségével mutatja be. A kötet jól használható tankönyvként - ahogy több helyütt használják is - a filozófiatörténet egyetemi és főiskolai szintű oktatásához, valamint kézikönyvként a szakemberek és a bölcselet iránt érdeklődő olvasók számára.

Nyíri Tamás - Mélylélektan ​és ateizmus
Sigmund ​Freud, a mélylélektan megalapítója sajátos kultúraelméletet, vallás-, filozófia- és erkölcskritikát alakított ki. A vallási és kulturális jelenségek mélylélektani elemzéséből általános filozófiai következtetéseket vont le. Valláselmélete ateista valláskritika, az argumentatív ateizmus eddigi utolsó nagy változata. Nagyon sok megszívlelendőt mond a félelem és a tiltó erkölcs viszonyáról, és elsőként fejti ki az infantilis magatartás leküzdésének terápiáját is. Nyíri Tamás filozófiaprofesszor könyve a freudi metapszichológiát vizsgálja, nem reked meg az esetleges belső ellentmondásoknál: a freudi kritika pozitív tartalmára is ráirányítja a figyelmet.

Nyíri Tamás - Az ​ember a világban
A ​könyv az antropológia mindent átfogó filozófiai kérdéseivel foglalkozó hiánytpotló mû. A ,,mi az ember?'', ,,mi az ember célja?'' s ,,hol az ember helye a világban?'' kérdések a legôsibb koroktól kezdve egészen a mai modern világig újra meg újra felvetôdnek, és megpróbálunk rájuk választ adni. Az író is ezt teszi közérthetô formában, felhasználva a modern antropológia meglátásait és eredményeit, azonban nem hagyja figyelmen kívül Isten létezését sem, hiszen vallja: ,,Aki választ keres arra a titokra, ami az ember, annak arra a titokra kell hallgatnia, ami az Isten.''

Nyíri Tamás - Antropológiai ​vázlatok
Ez ​a könyv a budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémián az 1970-71-es tanévben tartott filozófiai antropológia előadásaimra támaszkodik. Haszonnal lapozhatják az érdeklődő keresztények, elsősorban hallgatóim s mindazok, akik papi hivatásukra készülnek. Tekintettel voltam a II. vatikáni zsinat határozatára: „A filozófiai tárgyakat úgy kell tanítani, hogy a növendékeket elsősorban az ember, a világ és Isten megalapozott és összefüggő ismeretének megszerzésére vezesse, támaszkodva a mindig érvényes filozófiai örökségre, figyelembe véve a haladó kor filozófiai kutatásait, különösen azokat, amelyek az ő nemzetükben nagyobb hatást gyakorolnak, nemkülönben a természettudományok újabb fejlődését úgy, hogy a növendékek a mai kor sajátosságait felfogva, a koruk embereivel való párbeszédre időszerűen felkészüljenek" (Optatam to-tius, 15). A filozófiai antropológia kiforratlansága miatt munkámat kísérletnek szántam. Mivel a kötet terjedelmét sem növelhettem az olvashatóság rovására, nem tértem ki az emberi lét valamennyi dimenziójára, főként azokra nem, amelyeknek amúgyis számottevő az irodalma. Behatóbban elemeztem a mostoha kérdéseket, fokozott figyelemmel vetettem össze az ember keresztény és marxista értelmezését.

Nyíri Tamás - Lelkünk ​démonai és angyalai
Amatőr ​hangszalagok és az előadások vázlatát adó kézirat segítségével Nyíri Tamás lelkigyakorlatos beszédeiből készült e könyv. Tudatosan maradt a szövegben minden példa, melyet saját életéből mondott el, hiszen oly ritkán és olyan keveset beszélt magáról, hogy örülnünk kell minden kicsi történetnek.

Kollekciók