Ajax-loader

Berzsenyi Dániel könyvei a rukkolán


Berzsenyi Dániel - A ​magyarokhoz
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Osztályrészem
„Az ​igazi poézis nem egyes színeit, hanem egészét mutatja a világnak… Inkább írom nevemet egy jó rend (sor) alá, mint üres foliántok homlokára… Aki a virtust, a férfiúi okosságot, az emberi nem javát kívánja terjeszteni, azt nevezd isteninek s szentnek.” (Berzsenyi Dániel) „A poétat, ki többnyire mint egy álomjáró lebeg a tetőkön, hamar lehull onnat, hová tudta nélkül emelkedett, s vagy elnémul, vagy más utat választ, melyen korántsem tehet annyi jót, mint geniusa első intése szerint tehetett volna. ” (Berzsenyi Dániel) „Végtelen lenne a nép ereje, ha egyítve s mindenkor cél szerint használtatnék… Vadság szaggatta külön az embereket, s a culturának legfőbb célja: azokat egyesíteni.” (Berzsenyi Dániel)

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel válogatott versei
Kettős ​Berzsenyi-évfordulót ülünk 2006-ban: a költő születési dátuma 1776, halálának éve: 1836. A műkedvelő módra verselgető földesúrból az 1810-es évek elejére a korabeli magyar líra legnagyobb mestereinek egyike lett, noha tehetségét egyértelműen még a híres ítészek, Kazinczy és Kölcsey sem ismerték el, sőt, egy-egy levelük, recenziójuk éppenséggel kedvét szegte a poétának. Ám a magyar időmértékes verselésnek az a magas rendű foglalata, amely Berzsenyi Dániel költői életművében ma is gyönyörködteti, megrendíti az olvasót, e súlyos szavú versvilág a hazai felvilágosodás szószólója és tanúja napjainkig: kapunyitás a magyar romantikus költészet lángelméinek. Kötetünk válogatás ugyan, de voltaképp alig néhány nagyobb kompozíciót s egy-két kisebb művet hagy el csupán: tehát a Berzsenyi-teljességbe kalauzol.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi Dániel összes művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi Dániel összegyűjtött versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel összes művei I. - Költői művei - Kritikai kiadás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Anthologia Berzsenyi Dániel munkáiból
A körnek mindig van egy megfékezhetetlen tulajdonsága: előbb utóbb visszatér önmagába! 1944 őszén hatalmas változáson ment át az életem, ötödikes gimnazista lettem, ami hivatalosan is "felsős". Érettségi után megpróbáltam elhelyezni a verseimet. Mindenütt elutasítottak, sőt megdorgáltak a "kispolgári" gondolataim miatt. Akkor támadt az az ötletem, hogy dalszövegíróként, a zene segítségével elfogadnák ezeket a szavakat.

Berzsenyi Dániel - Újrealizmus és modern népiség a mai magyar irodalomban
"A jelen tanulmánygyűjtemény több évtizedes adósságot törleszt, amikor közvetve vagy közvetlenül figyelmeztet a jelenlegi irodalmi kánon egyoldalúságára. Amikor cáfolja azt a közkeletű vélekedést, hogy az utóbbi évtizedekben, illetve napjainkban minden számottevő magyar író az idővel egyre jobban beszűkülő, egyre mechanikusabbá, kiszámíthatóbbá váló nemzetközi posztmodern mintát követte vagy követi. A kötet szerzői jeles irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták meggyőzően igazolják, hogy vannak olyan írók, akik képesek az efemer kortendenciákkal szembeszegülni, és olyan értékeket képviselni, amelyeket a posztmodern kevéssé körültekintő apologétái viszonylagossá tettek, illetve a perifériára szorítottak. Akik folytathatónak tartják a magyar irodalmi hagyományt, és egyben annak megújítására is vállalkoznak a megváltozott körülmények között; akik alkotói minőségükben nem egyszerűen zsurnalisztikus művek: jegyzetek, tárcák, röpiratok, hanem komolyan vehető irodalmi alkotások szerzőiként fogékonyak a magyar társadalom, a magyar nemzeti közösség valódi problémáira. Ilyen probléma lehet például a hazai táj, illetve annak történetisége és identitásképző szerepe; a vidék, a falvak kálváriája a szovjetizált Magyarországon; a határon túli, saját szülőföldjén kisebbségben élő tömb- és szórványmagyarság helyzete vagy az 1956 után nyugati emigrációba kényszerülő, hazátlan magyarok sorsa is. A kötet a 2013. szeptember 2021. között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegiumában a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetével közösen tartott Történelmi emlékezet, szociográfia és fikció a mai magyar prózában, valamint a 2014. október 6-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi karán megrendezett Újrealizmus és modern népiség a mai magyar irodalomban című konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatára épül.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel összes művei
"A ​poéta, ki többnyire mint egy álomjáró lebeg a tetőkön, hamar lehull onnat, hová tudta nélkül emelkedett, s vagy elnémul, vagy más utat választ, melyen korántsem tehet annyi jót, mint geniusa első intése szerint tehetett volna." (Berzsenyi Dániel) "E magyar Horatius erőteljes külsőségei alatt egy modern ember sebzett mélabúja sajog: titáni műfegyelme alatt emberi önmegtagadás, antik pogány bölcsessége alatt keresztény resignatio borong. Lírájában a megelégedést, a lelki nyugalmat nem a boldog birtokos magasztalja, hanem az utánuk hasztalan epedő. Külszínen a bölcs belátás jelenségei, bent: megbéklyózott vágyak sajgása: s rendkívül erő az, amely ezt a nyugalmat, ezt a megelégedést létrehozta. " (Horváth János) "Manapság gúnyolódni szoktunk az ihleten... az agynak a létünk mélyéről felszálló erekciója az ihlet. Vannak, akikbe látogatóba jár, mint lidérc a toronyba, vannak, akiken állandóan átvilágít, s vannak, akik mint a zseblámpát, gombnyomásra gyújtják. Berzsenyi ihlete nem ilyen volt. Nála az agyi ihlet csak egyik megnyilvánulása volt az egész test ihletettségének. Zömök, erős testének ifjonti a tánc, birkózás, lovaglás, szerelem: mind izomódázás volt; a nyelv hegyén lebegő csak fokról fokra szerezte meg köztük az elsőséget. Más súrlódik, csiszolódik világon, Berzsenyi csak ebben a hatalmas vegetatív ihletben tudott a világgal érintkezni." (Németh László) "Szentimentalizmusa egyik mozzanata az érzelmek felszabadításának irodalmunkban. Ódai fenségének hazafias lendülete előkészítője Vörösmarty fellépésének. Romantikus magyarság koncepciója a magyarságba vetett határtalan hitével méltó elődje a reformkor haladó rendi nacionalizmusának. Patriarchalizmusa bizonyos mértékben még a múlt felé való romantikus visszafordulás,... de már benne rejlenek a reform-hazafiság tendenciái... Így élt a klasszicizmus és romantika határán, a múlt iránt lelkesedve és a jelent bírálva, egy boldogabb jövő felé vágyakozva. (Merényi Oszkár)

Berzsenyi Dániel - Válogatott ​versek
A ​kötetben Berzsenyi Dániel 86 versét olvashatjuk.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel minden munkája
Költemények, ​Drámatöredék, Tanulmányok, Levelek

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel válogatott művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Kölcsey Ferenc - Berzsenyi ​Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel prózai munkái
Berzsenyi ​összes prózai műveinek kritikai szövegkiadása jegyzetekkel, személynévmutatóval. Ez az első alkalom, hogy a Berzsenyi-életmű ezen része - a hányatott sorsú kéziratos hagyaték alapján- teljes egészében megjelenik nyomtatásban.

Berzsenyi Dániel - Válogatott ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel munkái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel összes versei
Berzsenyi ​Dániel összes versét tartalmazó kötet.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel művei / Kis János emlékezései
A ​felvilágosodás és a reformkor közti időszakban Berzsenyi költészete egyéni hangon, egyéni módon fogalmazta meg azt az összetett életérzést, amelyet a nemesi világ hagyományainak szűk keretei, a felvilágosodás eszméi és a reformkor mozgalmai jelentettek. Visszahúzódva élt, kívül maradt a kor irodalmi életén, nem tudott beilleszkedni a korszak Kazinczy köré gyülekezett költőinek körébe. Megrendítő költészete így többféle életérzés és gondolatvilág egyeztetésével próbálkozott. Kötetünk verseiből, prózai munkáiból és leveleiből nyújt válogatást. Kiadványunk második része annak a Kis Jánosnak emlékezéseit közli, aki Berzsenyi költészetét ismerve és nagyságát fölfedezve próbálta kialakítani a személyes kapcsolatot Berzsenyi és Kazinczy, illetve Kazinczy pesti triásza között - sikertelenül. Kis János emlékirata a kor irodalmi és egyházi életének fontos és gazdag dokumentuma. Kötetünket Orosz László válogatta és gondozta.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel legszebb versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel versei
A ​költő születésének kétszázadik évfordulóját ezzel a szokatlan műfajú könyvvel ünnepelheti a magyar irodalomtudomány és az olvasóközönség. Úttörő vállalkozás Berzsenyi költészetének röntgenszerű átvilágítására, hidat ver az időn át a költőhöz, feloldja az idegenséget a mai kultúrájú, szabadabb és nyíltabb művészi magatartásokhoz szokott jelenkori olvasó és a rejtőző, szemérmes, klasszicizáló Berzsenyi-költészet között. S áttörve a mai fülnek régies nyelv és a mai szemnek különc személyiség ellenálló burkain, felfedi azt a Berzsenyi Dánielt, aki az élet és a művészet oly nagy konfliktusait élte át védtelen, kifinomult lélekkel, hogy nemcsak ódai szárnyalású és gyengéden hajlékony nyelvében teremtett új, drámai izzású lírát, hanem életét is egy nagy - megíratlan - sorsdráma lenyűgöző nagyságú főszereplőjeként élte át. Új életrajzi adatok, érdekes kortársi levelek, mély és megindító költői vallomások, a legjobb tanulmányírók értékelései, világirodalmi és képzőművészeti összefüggések szövődnek bele a tanulmányok anyagába. Az adatok elrendezését, egymásra vonatkoztatását, értelmezését a mini-esszék írója azzal a szakavatott hozzáértéssel, mélyről fakadó szeretettel és tudatos tisztelettel végezte, amely eddigi Berzsenyi-kutatásainak is aranyfedezete volt. Az adatok feltárása mindig a megértést segíti elő. A versek "egyénisége" szerint, különösen a kortársakhoz írt költemények elemzésekor, valósággal novellisztikus plaszticitással bontakozik ki az olvasó előtt a költő-óriás magányos alakja.

Berzsenyi Dániel - „Forr ​a világ...”
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel költeményei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berzsenyi Dániel - Kölcsey Ferenc - Berzsenyi ​Dániel és Kölcsey Ferenc válogatott művei
Az ​Európa Diákkönyvtár sorozat részeként a kötet a két költő válogatott verseit tartalmazza, beleértve mindazokat, amelyek kötelezőként és ajánlottként szerepelnek a tananyagban. Tartalmazza továbbá Kölcsey hírhedt Berzsenyi-kritikáját, a rá adott Berzsenyi-választ, két, a tárgykörhöz szorosan kapcsolódó Berzsenyi-levelet, egy idevágó Kölcsey-levélrészletet, valamint Kölcseynek az Akadémián felolvasott Berzsenyi-búcsúztatóját � ez a blokk tehát a Kölcsey�Berzsenyi-polémia teljesnek tekinthető körüljárása. A kötetet Kölcsey Ferenc két fontos, nagylélegzetű prózai műve, a Nemzeti hagyományok és a Parainesis teljes szövege zárja. Válogatta és a jegyzeteket összeállította: Gy. Horváth László.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel művei
Berzsenyi ​Dániel a magyar költészet egyik legnagyobbja. Verseiben mindig az emberlét legalapvetőbb kérdéseit sikerül megszólaltatnia. Az antik formák s a magyar nyelv tökéletes egységének megvalósítása, másfelől pedig a képzelőerőnek s a zeneiségnek a lírában való érvényesítését tűzte ki céljául.

Berzsenyi Dániel - Berzsenyi ​Dániel tizenkét ódája
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók