Ajax-loader

Kassák Lajos könyvei a rukkolán


Kassák Lajos - Vagyonom ​és fegyvertáram
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darvas József - Déry Tibor - Kassák Lajos - Nagy Lajos - Virradat ​előtt
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Anyám ​címére
Ötven ​évvel ezelőtt jelent meg először s máig utoljára az Anyám címére, amely egyedülálló mű Kassák Lajos életművében, sőt az egész magyar esszéirodalom egyik páratlanul szép alkotása. Az író, akinek prózájából olyannyira hiányzik a líra, az ellágyulás, a személyes hang, talán ebben az egyetlen könyvben engedett szabad utat érzelmeinek, megnyitva szívét és lelkét, feltárva érzelmein átszűrt gondolatait. A mű fiktív levelek sorozata, melyeket Kassák édesanyjához, a Mutterkához írt, s ezek a lírai vallomások mintegy összefoglalják azokat a gondolatokat, amelyek Kassákot ez idő tájt, a 30-as évek közepén foglalkoztatták: a közelgő háború előszele, a fokozódó erőszak a világ minden táján, a szegénység, a nyomor, a művészet "elpolitizálódása", az individuum, az emberi-művészi szuverenitás megtépázása. Kassák nemcsak gyönyörűen tud írni a szegény emberekről, hanem pontosan látja a szegénység megnyomorító, demoralizáló erejét, mely testi, szellemi posványba taszítja az embert. A polarizálódó világban, a hatalmi harcok közepette, ahol jövendő győzők és legyőzöttek néznek farkasszemet egymással, Kassák rendíthetetlenül őrzi személyes és művészi szabadságát, az "eszmének sem torreádora, sem áldozati barma" nem kíván lenni, mégis tudjuk, igenis "lecsatlakozott" ő is valahova: a szegény emberek, a dolgozó proletariátus oldalára, a kiszolgáltatottak, az elnyomottak mellé. Színes és gazdag ez a könyv, lírai vallomás a világról, és az emberekről, a művészetről; a száz éve született Kassák Lajos maradandóan szép alkotása.

Kassák Lajos - 35 ​vers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Mélyáram
A ​szerző, akinek új kötetét kezében tartja az olvasó, a század magyar irodalmának eleddig legkalandosab pályájú írója: első verseit kivéve minden műve körül vita támadt, barátok és ellenfelek csaptak össze (sokszor a szó szoros értelmében is) egy-egy előadásán, s volt olyan időszak (a tízes-húszas években), amikor az egész közvélemény visszhangzott nevétől. De nemcsak a közönség számára maradt többé-kevésbé izgató talány Kassák Lajos művészete: egyelőre az irodalomtörténetírás is csak egyes korszakaiban vizsgálódik, s még nem kísérli meg átfogni egész életművét. Valóban nehéz megkeresni az állandóan kísérletező író-festő útján azokat a jegyeket, melyek mindvégig kísérik, s azokat, melyeket csak ideig-óriág visz magával; nem könnyű feladat a mű egészére jellemző vonásokat az egyes korszakokétól elválasztani, s ezért helyét is nehéz kijelölni irodalmunkban. Most azonban, hogy lassan lehetőségünk nyílik - egy-egy vers- vagy novellaválogatás alkalmával - végigtekinteni munkával telt öt évtizedén, egyre nehezebben bújhatunk ki a ránk súlyosodó feladat alól. Még egy olyan majdhogynem esetlegesen együvé került kötet anyagában is, mint a Mélyáram, már legalább vázlatszerű összefoglalás után kiáltanak azok az esztétikai nézetek, tartalmi kérdések és formai tulajdonságok, melyek külön-külön esetleg megmagyarázhatatlanoknak és követhetetlennek látszanak, összeségükben azonban történetileg érthetővé válnak. De segítséget nyújthat ez a vázlat az életmű egészének és egyes korszakainak értékeléséhez is. E gyűjtemény elbeszéléseinek születési időpontját nem jelöli évszám, s a kíváncsi olvasó még az írások sorrendjétől sem lesz okosabb: sem időrendi, sem tematikai szempontok nem vezették az összeállításkor a szerzőt. Mégis mindenki, aki figyelemmel halad végig a lapokon, hamarosan fel tud állítani magában bizonyos kategóriákat: érezni fogja, hogy mely novellák íródhattak a korai időszakban, a tízes évek elején, melyek születhettek a világháború borzalmas éveiben s azt követően, végezetül melyek lehetnek későbbi évtized termékei. Ebben az önkéntelen korszakolásban nemcsak az egyes témák segíthetik, de az írások mélyén meghúzódó világnézeti különbözőségek és a szembeötlő formai eltérések is. Feladatunk - ebből következően - az, hogy az irodalomtörténet eddig feltárt adataival az olvasó segítségére siessünk, tényekkel támasszuk alá megsejtéseit, és néhány összefüggésre hívjuk fel figyelmét. De nemcsak tartalmi és formai oldalról kell feltérképeznünk a kötet, hanem a periodizálás munkáján túl, a novellák értékeivel és hibáival kapcsolatosan is el kell mondani véleményünket. Hiszen nemcsak a mondanivaló változásai, az előadásmód különbözőségei tűnhettek fel az olvasónak, hanem minden bizonnyal az egyes írások közötti színvonal-eltérés is; az, hogy a jól szerkesztett, érdekes, hű légkört teremtő, élő alakokat elénk állító és maradandó értékű alkotásokat sokszor két-három gyengébb, szürkébb és vitatható írás követi. Kassák Lajos irodalmi munkásságának mérlegeléséhez igen hasznos, hogy ezek az egyenetlen színvonalú művek is kötetbe kerüljenek, s könyvkiadásunk így, a teljes kép elénk állításával segíti a tájékozódást, de ezzel a jó és kényelmes lehetőséggel csak akkor tudunk élni igazán, ha magyarázatot adunk a nyilván világnézeti eredetre visszavezethető segítő és fékező erőkre, egyszóval, ha tudunk némi támpontot nyújtani az író alkotói módszerének értékeléséhez. S tehetjük ezt akár csak e válogatás anyagának felhasználásával, és nemcsak azért, mert a mondanivalónkat illusztráló szöveg azonnyomban visszakereshető, hanem azért is, mert ezekből az alkotásokból általánosságban felvázolhatjuk Kassák útját, megvonhatjuk egyes korszakainak határait, leáshatunk művészi elveinek mélyére, és megfejthetjük titkainak jó részét.

Kassák Lajos - Tragédiás ​figurák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos válogatott művei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A ​fal mögött áll és énekel
Már ​legelső méltatói észrevették, hogy "Kassák novellái nem lezajló történeteket adnak, de mozdulatlanságba komolyodó életdarabokat, melyek nem lepergésükben, de gesztussá merevedő jelentőségükben hordják értéküket. Bár semmi szimbolikus bennük - mindenik novellája sokkalta több önmagánál" (Lesznai Anna, 1913). A mai olvasóra pedig az újrafelfedezés erejével hathatnak a kötet több évtized elteltével is eleven fényű darabjai, mert a kallódó életek kísértetiességét csak e század második felének abszurd írói jelenítették meg ilyen zord iróniával s meggyőző költői erővel.

Kassák Lajos - Költemények ​rajzok
Egy ​hetvenéves nagy költő életművének kiteljesedését tartja kezében az olvasós. A több száz vers és a harminckét rajz nagyszerű humanizmusával, indulatokon felülemelkedett bölcsességével és a modernségnek letisztult, leegyszerűsödött eszközeivel egy új klasszicizmus születése Kassák Lajos művészetében. Mint a világirodalom számos nagy költőjének, Kassáknak sem egyedüli kifejező eszköze a vers; érzéseit, gondolatait, jellegzetes hangulatú, egyéni ízű képekben és rajzokban is megfogalmazza, felhasználja a képzőművészet nagy érzékítő erejét is, hogy egy más művészet ás közegében, más eszközökkel is elmondja ugyanazt a hitvallást a világról, az emberekről és önmagáról. Ugyanazt a letisztult és végsőkig leegyszerűsödött, modern és mégis klasszikus, szuggesztív formanyelvet használja rajzaiban és verseiben egyaránt. A mellőztetés éveinek komor keserűségén, a halálfélelem szorongásain, a béke féltésén mindig győzedelmeskedik Kassák hite az emberedben, a jövőben s a művészetben, a vers igazában és erejében. A nagy művészet mindig megborzongató és felemelő élményét adja vers és a rajz nagyszerű összhangjában ez a verseskötet.

Kassák Lajos - Szegények ​rózsái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Angyalföld
Részlet ​a könyvből: "Az ajtó kinyílott. Az ajtó egészen kinyílott és egy kisgyerek jött ki rajta. A kisgyereknek szőke feje, o-alakú lábai voltak, és egy nagy vörös labdát tartott a kezeiben. A kisgyerek lassan, akárha mélységből kúszna föl, egészen kijött a folyosóra, tiltott, majdnem idegen vidék volt ez az ő részére, óvatosan nézelődött. Aztán egyszerre kiestek belőle a félelmek, a szája nevetősen széthúzódott s a kék szeme ragyogott a ragyogó vörös labda fölött. Hallotta, hogy valaki barátságosan a nevén szólítja. Egy sovány, fekete ruhás öreg ember ült a folyosó végén, a sarokban egy kis ládikón. A kisgyereknek úgy tűnt, emlékszik erre az emberre, barátságosan visszagagyogott valamit. - Dobd ide azt a szép labdát - mondta az öreg. - elkapom, aztán én is visszadobom neked."

Kassák Lajos - Éposz ​Wagner maszkjában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Földem ​virágom
Két ​kor között, két nemzedék ütközőjén, féllábbal már a közelmultban, jobbanmondva a félmultban, féllábbal pedig a jövőben, pontosabban Utópiában, már-már majdnem időtlenül, bár mint a Ma költője jelentkezett, s hovatovább társtalanul, jóllehet az egész Emberiséget jött megmozgatni, harsány jelszavak sugárívében, melyek fakultságukban is eltakarják, előfutári s forradalmi lendületek hőse és rabja gyanánt s mintegy előttünk nőve és gyökerezve a multba, a mába a maradandóságba: - vajjon ki és mit hoz nékünk Kassák? s mit jelent ő ma a magyar költészetnek? Talán nem ő a mi legdivatosabb költőnk, de vajjon van-e időszerűbb? s talán nem ő a legékesebb, de aligha van emberibb. Most, hogy minden alkalom nélkül s minden kelendő jelszó ellenére kiáll, hogy megmutassa magát s költői termése legjavát, száz, legjobbnak vagy legalább is legjellemzőbbnek érzett versét, talán itt az ideje, ha nem is a végleges értékelésnek, amely csak a jövendő évek lassú lehiggadásával alakul ki, nem is a fölényes ítélkezésnek, amely csak egyoldalú lenne és hideg, hanem pár oly szál kibogozásának, pár oly vonás hangsúlyozásának, amelyek így együttesen egy igazi költő képét, Kassák lényeges arcát mutatnák, igazolásul azoknak, akik ezt eddig is ismerték s meglepetésül azoknak, akik restelltek mélyebbre látni. Nincs itt szó "fehérremosás"-ról: ennek senki se látná hasznát; inkább csak Kassák beiktatásáról a magyar költészet telekkönyvébe. Mi köze van s van-e köze a "hazátlan" a "gyökeretlen", a "nemzetközi" Kassáknak ahhoz a magyar s európai, tehát mélyen hagyományos költészethez, amellyel első pillanatra s nem egy magyarázója szerint olyan homlokegyenest látszik ellenkezni? S ha valóban van köze, ád-e és mit ennek a közösségnek? Mi az, ami költészetének, az egész magyar költészeten belül, külön hangot, külön ízt, külön létjogot biztosít? Költő-e Kassák? magyar költő-e? s hol a helye azon a külön magyar Parnasszuson, ahonnan minden és mindenki kirekeszteni látszott eddig s amelyet ő maga is oly szűknek érezhetett sokáig? Ez a rövid bevezetés ezekre a kérdésekre óhajt válaszolni.

Kassák Lajos - MA ​Képarchitektúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Életsiratás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Nehéz ​esztendők I-II.
A ​testi és lelki nyomor, az éhezés, a háborúk, a munkanélküliség rokkantjai ezeknek az elbeszéléseknek a hősei, azok az emberek, akiknek sorsa és tragédiája a legközelebbről érintette az írót, az elsőt, aki az ipari proletariátus soraiból lépett a magyar irodalom porondjára. Az égbekiáltó társadalmi igazságtalanságok következményeivel szemben azonban tehetetlennek bizonyulnak ezek a hősök, a cselekvés útján nem lelik, s csupán zabolátlan indulatukkal, féktelen szenvedélyükkel, végletesen aszociális magatartásukkal próbálnak tiltakozni a fennálló rendszer, a kapitalista társadalom ellen. Nem a kifinomult formák, kerekre csiszolt történetek mestere Kassák, az effajta tökélyre sohasem törekedett. Tárgyilagos hangú novellái nem aprólékos gonddal, mívesen megmunkált ékszerek, hanem súlyos tömbök, melyeket - miként a verseit - le lehet tenni az asztalra, mint egy szobrot. S ezekben a szobrokban megláthatjuk nemcsak a sötét, komor színekkel festett "nemzeti nyomort", hanem fölragyog bennük a szocialista ember és művész.

Kassák Lajos - Akik ​eltévedtek
KASSÁK ​LAJOS új, nagy regénye úgy is, mint kiforrott, nagyszerű írásmű és úgy is, mint komoly figyelmet érdemlő társadalmi dokumentum, megkülönböztetett helyet foglal el a magyar könyvkultúra területén. TÉMÁJA mindnyájunk életét példázza. Sűrítetten, egy kiváló írói egyéniség fogalmazásában jelennek meg előttünk korunk gazdasági és lélektani ellentmondásai. Az író nem pártoskodik, nem prédikál, de mégis minden sorával a szociális közösség ügyét szolgálja - leleplez, hogy világosan lássuk a valóságot és küzdelemre serkent, hogy megközelíthessük magasabb rendű ideáljainkat. STÍLUSA szélesen hömpölygő elbeszélő készségről, robbanásig izzó lírai átérzésről és megjelenítő erőről tanúskodik. Ezért is hisszük, hogy ez a könyv a legigényesebb művészetkritikai szempontból is érdekes és értékes gazdagodást jelent irodalmunkban.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos Bartók-verse
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Misilló ​királysága / A telep / Éjjel az erdőben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Szénaboglya
E ​sorok, amelyek a Szegények rózsái című kötet nyitóverséből (Óda 1948) valók, szinte fókuszpontként fogják egybe Kassák felszabadulás-élményét s azt a hitet, alkotókedvet, amelyet a népi demokratikus fejlődés távlatai váltottak ki benne s a vele együtt gondolkodókban. 1945 meghozza számára a teljes elismerést. Sorra jelennek meg verskötetei, egyre növekvő szerepet kap az irodalmi és társadalmi életben: beválasztják az újjáalakuló Új Idők szerkesztőbizottságába, országgyűlési képviselő lesz, elfoglalja helyét a Magyar Művészeti Tanács vezérkarában, ebben a minőségben a tanács folyóiratának, az Alkotás-ank irányítása is a kezébe kerül, 1947 őszén megbízást kap egy további lap, a szociáldemokrata párt által támogatott kortárs főszerkesztésére. Még hivatalt is vállal, mint 1919-ben: a közoktatási minisztérium munkatársaként tevékeny szerepet visz a képzőművészeti élet és ismeretterjesztés újjászervezésébe. Hatvanadik születésnapján megjelennek összegyűjtött versei, köszöntésének dokumentumait emlékkönyv foglalja össze, s a közoktatásügyi minisztérium 25 ezer forinttal jutalmazza, mintegy kiegészítve a kormány korábbi ajándékát, egy békásmegyeri telket és házat.

Kassák Lajos - Világanyám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Csavargók, ​alkotók
A ​húszas évek végén Európa csavargói kongresszust tartottak, melyen felhívták a nemzeteket, hogy támogassák törekvéseiket. Kassák, aki maga is belekóstolt egykor a keserűen nagyszerű csavargóéletbe, csodálkozva olvassaa hírt: lehetséges, hogy a társadalmon kívüliek, a szabadság megszállottjai immár odáig jutottak, hogy a társadalmak segítségét kérik fennmaradásukhoz? Úgy látszik - állapítja meg -, a kalandozások kora lejárt. Ennek a jelenségnek okait kutatja e tanulmányban, három jellegzetes, sajátos arculatú művész, Gorkij, Jack London és Panait Istrati alkotásait, életpályáját elemezve.

Kassák Lajos - Csillagok ​csillogjatok, virágok virágozzatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Az ​út vége
Az ​út vége egy nyilas miniszter élettörténete: silány karrierje és csúfos bukása özvegyének szikár, elfogulatlan, de a belső lelki motívumokra is figyelő visszaemlékezésében. Makai egy szociáldemokrata kultúrcsoport tagjaként kapcsolódik be a munkásmozgalomba, de karrierizmusa, agresszivitása, fegyelmezetlensége és zavaros eszméi miatt hamarosan kizárják a pártból. Bethlen bukása után kerül kapcsolatba a nyilasokkal, s ettől kezdve személyes sorsa egybefonódik a fasizmuséval. A felelősségre vonást nem kerülheti el: a háború után felakasztják. Kassák ebben a regényben nem a nyilas mozgalom keletkezésére kíváncsi: elsősorban az a folyamat érdekli, amelynek végén hőse prominens nyilassá, hóhérrá válik: egy politikai kalandor lélektani arcképét rajzolja meg.

Kassák Lajos - Napok ​- A mi napjaink
Kassák ​Lajos (1887-1967) a magyar avantgárd világszínvonalú képviselője. Költő, prózaíró, festő, irodalomszervező. A gazdasági válság élesedő politikai harcaiban fő műfajai a publicisztika és az irányregény. Munkásmozgalmi nézeteit Napjaink átértékelése 1934 című kötetében összegezte. A művészetnek szociális cselekedetként való felfogása ihlette a korszak irányregényeit (Napok, a mi napjaink, 1928; Angyalföld,1929; Marika, énekelj!,1929; Megnőttek és elindulnak, 1931; Munkanélküliek, 1932; A telep,1933; Az utak ismeretlenek,1934; Akik eltévedtek, 1936). A regénysor egyben határozott elmozdulás a szociografikus hűségtől a miliőrajz és a lélektani regény irányába, s egyben a következő generációk életét és vágyait is érzékeltetve.

Kassák Lajos - Egy ​lélek keresi magát
Részlet ​a műből: "Közhit szerint az lenne a művész feladata, hogy a hétköznapok embere előtt feltárja az élet rejtelmeit. Ha nem megy másképp, akár az ördög segítségével is ásson le a dolgok lényegére, nevezze nevén a megnevezhetetlent és mutassa fel a kulcsot, amellyel a titkos zár kinyílik. A hétköznapok embere előtt mindez, ha nem is könnyű, de egy kiválasztott lény által végrehajtható műveletnek látszik. Arra csak a legkevesebben gondolnak, hogy hány kiváló szellem roppant már össze ennek a csekély feladatnak a megoldása előtt, hány mögött záródott be az őrültek házának gumicellája, hányan emeltek önmaguk ellen fegyvert éppen sikeres életük delelőjén és pogány hitükkel hányan tértek meg Isten zsámolyához. Akik hódítani indultak, végül is meghajtják szép fejüket a megalázó tehetetlenségben. Körülbelül így járt Dorogi Károly, a festő is egy pillanatban. Igaz, mint minden pillanatnak, ennek is évekre nyúltak vissza gyökerei s ami most láthatóvá vált, hosszú ideig erjedésben, érésben volt, hogy végül teljes valójában megmutatkozzék. Dorogi Károly ötven éves elmúlt, háta mögött le nem becsülhető sikerekkel, még mindig ígéretekkel a jövőre s most hirtelen úgy látszik, betelt a mérték, a terhek megsokasodtak fölötte s az utak összeszűkültek. Akármerre tekint, érdemtelennek és reménytelennek lát maga körül mindent. Érezte, hogy bekövetkezik ez a pillanat, de még remélte, hogy nem ilyen vágtatva érkezik s talán nagyobb megpróbáltatások nélkül át is vergődik rajta. Most úgy érezte, csakugyan nincs tovább. Az egyik műgyűjtő estélyéről ballag hazafelé s úgy érzi, mintha túlságosan teleette, teleitta volna magát, fáj a feje, nyomást érez a gyomrában s általában kegyetlenül rossz hangulatban van. pedig hát semmi különösebb rossz nem érte ezen az estén. Úgy körülbelül ő volt a társaság legmegbecsültebb tagja, a házigazda udvarolt neki, kollégái akarva sem tudták volna eltakarni irigykedésüket s volt ott egy nő is, egy a többiek között, érdekes, vakmerő fiatalasszony, aki, azt lehetne mondani, valósággal felkínálkozott. Ha jól jól meggondolja tehát, semmi panaszolni valója nem lehet s ha mégis ilyen letörten, testi és lelki fáradsággal lépeget hazafelé, mindennek az oka egyedül benne van, úgy rágják a szomorúságok és kétségek, mint a férgek."

Kassák Lajos - Három ​történet
EVOKÁCIÓ ​anélkül, hogy a Múzsáktól és az Istenektől segítséget kérnék benne. Ezekkel az égi hatalmakkal csak meglennék valahogyan, de mit tegyek egy földi Nagyúrral szemben, aki a politikus fölényével akarja agyonütni művészetemet. - A Baumgarten-díj letiltására legyen válasz ez a könyv, melyet a legjobb képességeimmel írtam és a művészetet megbecsülő emberek figyelmébe ajánlok.

Kassák Lajos - Az ​új művészet él
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos új versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Ahogyan ​elindultak
1949-ben ​Kassákot meghívják Nagymágocsra három hétre egy nyári munkásfőiskolai kurzus tanulmányozására. A több mint 200 hallgató között akadt húsz- és ötvenéves munkásember is, legtöbbjüket a munkapadok, gépek mellől, bányák mélyéről szólították el. Az író pontosan megfigyelte az új értelmiség formálódásával kapcsolatos nehézségeket, ellentmondásokat is, de szimpátiája egyértelműen fogalmazódik meg irántuk.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos válogatott versei
"Kilencven ​éve született. Tíz éve halt meg. Kegyetlenül megformált arca ebben a halhatatlanságban eltöltött évtizedben sem lett kevésbé engesztelhetetlen, mint az örökös harcban eltelt nyolcvan év alatt... Az ő arcának faragását csak befejezte, nem megkezdte a föld, az ő költészetének vizsgálatához mindmáig kevésnek bizonyultak az utókor eszközei" - írja Veress Miklós Kassák Lajosról, válogatásának előszavában. Így igaz ez: sok fiatal költő látja fényesen maga fölött Kassák fényesedő csillagát, és bizonyos, hogy fiatal olvasók ezreihez fog utat találni ez a kis kötet.

Kassák Lajos - Fekete ​kandúr
Kassák ​Lajos (1887-1968) a századelő magyar avantgarde mozgalmainak legsokoldalúbb alakja: kiváló képzőművész, költő, prózaíró, művészeti teoretikus. Ebben a kötetében a kispróza mestereként mutatkozik be: huszonnégy elbeszélés, egy jelenet, valamint hat publicisztikai remek és egy lírai önvallomás bizonyítja tehetségét és gondolati eredetiségét. Könyvünk mintegy keresztmetszetét adja a kassáki életműnek, hiszem a romantikus kapitalizmus-ellenes írásoktól a leghamisíthatatlanabb naturalizmusig, a szentimentális természet- és életimádattól a legsötétebb nyomorleírásokig, a megváltás hitétől a szocializmus győzelmének hirdetéséig megtalálható itt a kassáki oeuvre minden lényeges gondolata. A kötet kuriózumát (...) ezek az írások a mai napig folyóiratokban (...) újságoldalakon rejtőztek, így egyetlen Kassák- gyűjteményben sem találhatók meg.

Kollekciók