Ajax-loader

Kassák Lajos könyvei a rukkolán


Kassák Lajos - Vagyonom ​és fegyvertáram
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A tölgyfa levelei
Fülszöveg nélkül

Kassák Lajos - A ​ló meghal, a madarak kirepülnek
Nyolcvanéves ​születésnapját még megélte a költő, aki a világirodalom avantgardista irányzatának nemcsak meghonosítója, első követője, de legtehetségesebb, legjelentősebb magyar képviselője volt. ,,Azt hiszem, a modern magyar irodalomban az első voltam, aki komoly, mélyreható kontaktust tartott a külföld művészeti irányzataival - írja a költő magáról 1947-ben - anélkül, hogy bármelyikhez csatlakoztam volna... Korszerűen vetődtek fel bennem a kétségek a múlt hagyományaival szemben és korszerűen és egy belső törvényszerűség szerint csatlakoztam azokhoz az újítókhoz, akikkel rokonságot éreztem lélekben s az mozgalmaikhoz hasonlóak voltak önmagamból merített formai törekvéseim..." _A ló meghal a madarak kirepülnek a bécsi emigrációban született 1924-ben. Mind tartalmát, mind művészi eszközeit tekintve ennek a korszakának egyik fontos állomása. Lírai visszaemlékezés ez a költemény arra az 1909-es vándorútra, melyet a költő gyalog tett meg Ausztrián, Németországon, Belgiumon keresztül Párizsig. Nincs igazi epikai tartalma, vagyis e hosszú és viszontagságos útnak lírai reflexióit adja, mégis tökéletesen kirajzolódik belőle az emigrációba kényszerült nemzetközi munkásmozgalom alakjainak hányatott sorsa, lelkivilága, s maradandó emléket állít az őket körülvevő egykori, ma már történelmi Európának.. MAGYAR HELIKON

Kassák Lajos - Novelláskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A ​fal mögött áll és énekel
Már ​legelső méltatói észrevették, hogy "Kassák novellái nem lezajló történeteket adnak, de mozdulatlanságba komolyodó életdarabokat, melyek nem lepergésükben, de gesztussá merevedő jelentőségükben hordják értéküket. Bár semmi szimbolikus bennük - mindenik novellája sokkalta több önmagánál" (Lesznai Anna, 1913). A mai olvasóra pedig az újrafelfedezés erejével hathatnak a kötet több évtized elteltével is eleven fényű darabjai, mert a kallódó életek kísértetiességét csak e század második felének abszurd írói jelenítették meg ilyen zord iróniával s meggyőző költői erővel.

Kassák Lajos - 1 ​Ma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Világanyám
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Tragédiás ​figurák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Egy ​lélek keresi magát
Részlet ​a műből: "Közhit szerint az lenne a művész feladata, hogy a hétköznapok embere előtt feltárja az élet rejtelmeit. Ha nem megy másképp, akár az ördög segítségével is ásson le a dolgok lényegére, nevezze nevén a megnevezhetetlent és mutassa fel a kulcsot, amellyel a titkos zár kinyílik. A hétköznapok embere előtt mindez, ha nem is könnyű, de egy kiválasztott lény által végrehajtható műveletnek látszik. Arra csak a legkevesebben gondolnak, hogy hány kiváló szellem roppant már össze ennek a csekély feladatnak a megoldása előtt, hány mögött záródott be az őrültek házának gumicellája, hányan emeltek önmaguk ellen fegyvert éppen sikeres életük delelőjén és pogány hitükkel hányan tértek meg Isten zsámolyához. Akik hódítani indultak, végül is meghajtják szép fejüket a megalázó tehetetlenségben. Körülbelül így járt Dorogi Károly, a festő is egy pillanatban. Igaz, mint minden pillanatnak, ennek is évekre nyúltak vissza gyökerei s ami most láthatóvá vált, hosszú ideig erjedésben, érésben volt, hogy végül teljes valójában megmutatkozzék. Dorogi Károly ötven éves elmúlt, háta mögött le nem becsülhető sikerekkel, még mindig ígéretekkel a jövőre s most hirtelen úgy látszik, betelt a mérték, a terhek megsokasodtak fölötte s az utak összeszűkültek. Akármerre tekint, érdemtelennek és reménytelennek lát maga körül mindent. Érezte, hogy bekövetkezik ez a pillanat, de még remélte, hogy nem ilyen vágtatva érkezik s talán nagyobb megpróbáltatások nélkül át is vergődik rajta. Most úgy érezte, csakugyan nincs tovább. Az egyik műgyűjtő estélyéről ballag hazafelé s úgy érzi, mintha túlságosan teleette, teleitta volna magát, fáj a feje, nyomást érez a gyomrában s általában kegyetlenül rossz hangulatban van. pedig hát semmi különösebb rossz nem érte ezen az estén. Úgy körülbelül ő volt a társaság legmegbecsültebb tagja, a házigazda udvarolt neki, kollégái akarva sem tudták volna eltakarni irigykedésüket s volt ott egy nő is, egy a többiek között, érdekes, vakmerő fiatalasszony, aki, azt lehetne mondani, valósággal felkínálkozott. Ha jól jól meggondolja tehát, semmi panaszolni valója nem lehet s ha mégis ilyen letörten, testi és lelki fáradsággal lépeget hazafelé, mindennek az oka egyedül benne van, úgy rágják a szomorúságok és kétségek, mint a férgek."

Kassák Lajos - Szegények ​rózsái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Éposz ​Wagner maszkjában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Földem ​virágom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Egy ​szegény lélek megdicsőülése
Tartalom: Egy ​szegény lélek megdicsőülése Tragédia Sötétben Pünkösdi virágzás Csendélet A harmadik ember Halott a Dunán A fekete vonat

Kassák Lajos - Az ​új művészet él
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - 35 ​vers
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Ahogyan ​elindultak
1949-ben ​Kassákot meghívják Nagymágocsra három hétre egy nyári munkásfőiskolai kurzus tanulmányozására. A több mint 200 hallgató között akadt húsz- és ötvenéves munkásember is, legtöbbjüket a munkapadok, gépek mellől, bányák mélyéről szólították el. Az író pontosan megfigyelte az új értelmiség formálódásával kapcsolatos nehézségeket, ellentmondásokat is, de szimpátiája egyértelműen fogalmazódik meg irántuk.

Kassák Lajos - Reklám ​és modern tipográfia
A ​könyvművészet és a reklám művészetének kérdései pályája kezdetétől foglalkoztatták a magyar avantgárd, a hazai konstruktivizmus legnagyobb hatású képviselőjét, Kassák Lajost. Kijelentését - "A cím fontos" - sokan és sokszor idézték. Véleménye szerint a közönség érdeklődését felkelteni szándékozó írónak különös figyelmet kell szentelnie a címadásra, amiként a címlap tipográfiai kialakítására is. Folyóiratában, a Mában 1916 őszén a plakátművészet és a festészet kapcsolatát elemezve fogalmazta meg az új, forradalmasító hatású művészet programját, amelynek szerinte egyesítenie kell a radikalizmust, a felforgató, forradalmi temperamentumot, a szuggesztív erőt, az agitatív jelleget és az akaratos stílust, egyúttal megfogalmazta a jó plakát, a hatásos reklám alapelveit: a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré. Külföldi kortársait fél évtizeddel megelőzve fejtette ki, hogy az alkalmazott és reklámművészetben benne rejlik egy tömegművészet létrehozásának lehetősége. A Kassák Múzeum a Frankfurti Könyvvásárra az alkotóhoz illő, méltó köntösben jelentette meg a magyar avantgárd vezérének a könyv- és reklámművészetre vonatkozó írásait, és ilyen munkáiból készült válogatását. A cikkek (A plakát és az új festészet, A szép és a csúnya könyv, Útban az elementáris tipográfia felé, Reklám és modern tipográfia stb.) neves korabeli hírlapokban, folyóiratokban (Ma, Bécsi Magyar Újság, Magyar Grafika, Reklámélet, Századunk, Nyugat), kiállítási katalógusokban vagy önálló munkák részeként láttak napvilágot, és híven tükrözik szerzőjüknek a reklám, a tipográfia szerepét értékelő gondolatait. A számos színes plakát, címlap- és könyvborító grafika színes reprodukcióját is közreadó kiadványhoz a szerkesztő, Csaplár Ferenc írt Kassák Lajos, a könyv- és reklámművész címmel munkásságának eme metszetét áttekintő tanulmányt. Ugyanő készítette el Kassák könyv- és reklámművészeti munkásságának számbavételét, műveinek leíró katalógusát. - Az alkalmazott grafika története és Kassák munkássága iránt érdeklődők egyaránt kereshetik az igényes kiállítású kiadványt.

Kassák Lajos - Angyalföld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Máglyák ​énekelnek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Három ​történet
EVOKÁCIÓ ​anélkül, hogy a Múzsáktól és az Istenektől segítséget kérnék benne. Ezekkel az égi hatalmakkal csak meglennék valahogyan, de mit tegyek egy földi Nagyúrral szemben, aki a politikus fölényével akarja agyonütni művészetemet. - A Baumgarten-díj letiltására legyen válasz ez a könyv, melyet a legjobb képességeimmel írtam és a művészetet megbecsülő emberek figyelmébe ajánlok.

Kassák Lajos - Összegyűjtött ​műfordítások
Kassák ​Lajosnak (1887-1967), a kitűnő költőnek életében egy önálló műfordításkötete jelent meg, Blaise Cendrars: Húsvét New Yorkban címmel, az Európa Könyvkiadónál, 1963-ban. Ennek teljes anyagát közli gyűjteményünk első része. De fordított Kassák másokat is, jobbára azokat, akiktől annak idején tanult, akikkel párhuzamosan csinálta, küzdötte végig a század eleji avantgárd mozgalmakat, illetve akiknek a műveire már akkoriban fölfigyelt. Ezek a fordítások a második részben szerepelnek. Kétségkívül az első rész az izgalmasabb; ebben Cendrars költői életművének mintegy kétharmadát szólaltatja meg magyarul. A jelentős és nagy hatású költeményeken (Húsvét New Yorkban, A transzszibériai expressz és a franciaországi kis Johanna prózája és A Panama vagy hét nagybátyám kalandjai) kívül még több, mint száz verset tolmácsolt, s ezekből markánsan és érzékletesen kirajzolódik Cendrars kissé tán prózainak tetsző, ám valójában új közérzetet, új költői szemléletet és világlátást megteremtő, erőt sugárzó, érdekes költészete. Tanulságosak és fontosak a többi szerzőtől fordított művek is. Közülük elsősorban Walt Whitman, Vaszilij Kandinszkij, Edgar Lee Masters, Oskar Kokoschka, Vlagyimir Majakovszkij és Marian Jachimowich alkotásaira szeretnénk fölhívni az olvasók figyelmét.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos válogatott művei I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Pán Imre - Izmusok
1955/56-ban ​írt művüket a szerzők nemcsak irodalom- és művészettörténeti szakmunkának szánták, hanem vitairatnak is. Arról akarták az információktól jó ideje elzárt, a modernizmussal szemben előítélettel viseltető hazai közvéleményt meggyőzni, hogy a 20. század első három évtizedében színre lépő avantgárd irányzatok közösségi érzelmek és törekvések kifejezésére születtek meg, felszabadító, gazdagító hatásuk a magyar kultúrában is kitörölhetetlen nyomott hagyott. Az egyes mozgalmak pályafutásának dokumentáris ismertetése, szerepük méltatása után Kassák az események hajdanvolt főszereplőjeként mutatja be az izmusok magyarországi megjelenését, térhódítását, személyes emlékek, találkozások fölidézésével hozva közelebb az olvasóhoz kultúránk történetének e különleges fejezetét. Az adatokban és értékelő részekben egyaránt gazdag tanulmány "irodalompolitikai problémák" miatt csak másfél évtizedeel keletkezése után jelenhetett meg, ekkor is megcsonkított, cenzúrázott szöveggel. A teljes szöveget közlő mostani kiadás többek között ezért is számíthat a nagyközönség és a szakma megkülönböztetett érdeklődésre.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos legszebb versei
A ​Legszebb versek Kassák-kötete ritka és bensőséges irodalmi ünnep esztendejében lát napvilágot. Kassák Lajos 1887. március 21-én született Érsekújvárott. Az idén tehát nyolcvanesztendős. A szocialista Romániából küldjük üdvözletünket az ünnepelt költőnek: ezt az alig kétezer soros, valójában csak vázlatos válogatást. Ezerötszáznál több verséből szeretettel szemelgettük könyvecskénk darabjait, tekintettel az utóbbi esztendők Kassák filológiájának kiemeléseire is. Bízvást viselhetné a Kassák Lajos legszebb verseinek kötete akár a négy esztendővel ezelőtt Belgiumban, francia fordításban megjelent válogatás címét is: Hommage á Lajos Kassák - Tiszteletadás Kassák Lajosnak.

Kassák Lajos - Számozott ​költemények
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Fekete ​kandúr
Kassák ​Lajos (1887-1968) a századelő magyar avantgarde mozgalmainak legsokoldalúbb alakja: kiváló képzőművész, költő, prózaíró, művészeti teoretikus. Ebben a kötetében a kispróza mestereként mutatkozik be: huszonnégy elbeszélés, egy jelenet, valamint hat publicisztikai remek és egy lírai önvallomás bizonyítja tehetségét és gondolati eredetiségét. Könyvünk mintegy keresztmetszetét adja a kassáki életműnek, hiszem a romantikus kapitalizmus-ellenes írásoktól a leghamisíthatatlanabb naturalizmusig, a szentimentális természet- és életimádattól a legsötétebb nyomorleírásokig, a megváltás hitétől a szocializmus győzelmének hirdetéséig megtalálható itt a kassáki oeuvre minden lényeges gondolata. A kötet kuriózumát (...) ezek az írások a mai napig folyóiratokban (...) újságoldalakon rejtőztek, így egyetlen Kassák- gyűjteményben sem találhatók meg.

Kassák Lajos - Költemények ​rajzok
Egy ​hetvenéves nagy költő életművének kiteljesedését tartja kezében az olvasós. A több száz vers és a harminckét rajz nagyszerű humanizmusával, indulatokon felülemelkedett bölcsességével és a modernségnek letisztult, leegyszerűsödött eszközeivel egy új klasszicizmus születése Kassák Lajos művészetében. Mint a világirodalom számos nagy költőjének, Kassáknak sem egyedüli kifejező eszköze a vers; érzéseit, gondolatait, jellegzetes hangulatú, egyéni ízű képekben és rajzokban is megfogalmazza, felhasználja a képzőművészet nagy érzékítő erejét is, hogy egy más művészet ás közegében, más eszközökkel is elmondja ugyanazt a hitvallást a világról, az emberekről és önmagáról. Ugyanazt a letisztult és végsőkig leegyszerűsödött, modern és mégis klasszikus, szuggesztív formanyelvet használja rajzaiban és verseiben egyaránt. A mellőztetés éveinek komor keserűségén, a halálfélelem szorongásain, a béke féltésén mindig győzedelmeskedik Kassák hite az emberedben, a jövőben s a művészetben, a vers igazában és erejében. A nagy művészet mindig megborzongató és felemelő élményét adja vers és a rajz nagyszerű összhangjában ez a verseskötet.

Darvas József - Déry Tibor - Kassák Lajos - Nagy Lajos - Város ​az ingoványon / Alvilági játékok / Kis könyv haldoklásunk emlékére / Pincenapló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Csavargók, ​alkotók - Válogatott irodalmi tanulmányok
Esszék, ​vitairatok, írói arcképek, kritikák, válogatás majdnem öt évtized terméséből. Személyes ügyben is, más alkotók ügyeiben és egyes művek dolgában is: egy következetesen és szenvedélyesen képviselt társadalmi eszme és művészeti felfogás szigorú szolgálata. Igazságot és bizonyosságot kereső szolgálat, aminek során az író kételkedést, tévedést is vállal, és a valóság állandó változását is vállalja: saját álláspontját is szigorúan vizsgálja felül, módosítja, ha a fejlődés parancsa ez. Ez a szolgálat nem lehetett ellentmondások nélküli, ezek az írások nem keletkeztek az örökérvényűség igényével. A vitatkozó, kételkedő, kérdező, társadalmat és művészetet változtatni akaró író ítéletére egyben-másban rácáfolt a fejlődés, egyes részítéleteivel nem ért egyet a marxista irodalomtörténet, nem érthet egyet a mai olvasó. Ez a gyűjtemény azonban - amely sem nem teljes, sem kritikai kiadás igényével nem lép föl - az írások céljához hűen, nem kíván örök érvényű igazságok gyűjteménye lenni. A vitatkozó és kritizáló Kassák arcképe ez. Azé, akinek részítéletein, egyes véleményein eluralkodott a saját, szenvedélyesen, konokul képviselt nézőpontja - mint Ady forradalmiságának megítélése esetében, s Petőfit, Kossuthot, de akár a nagy írókortársakat szemlélve is -: de a harcos portréja csak szenvedély-vonásaival együtt hű. Résztévedéseinek a nyomaival együtt - saját nézeteinek önkritikus módosításaival együtt is - hű a Kassák-életműnek ez az új Kassák-portrékötete. A nagy elődökről és kortársakról írt tanulmányok és cikkek együttesei, ezeknek az időrendje, a magyar írókról és külföldi írókról, művekről írt kritikák, az esztétikai és kritikai vitacikkek idősorrendje ennek a portrénak a változását, az író önmagával szemben is érvényesített kritikus szigorát is érzékelteti. "Volt hozzá erőm, hogy egy életen át lépést tartsak korom művészet-kísérletezőivel, komoly teljesítményeket követeltem magamtól, és szégyenkezés nélkül iparkodtam megkorrigálni útközben elkövetett tévedéseimet" és: "Ne kiszolgáltatottjai, hanem alakítói legyünk az életnek" - az 1961-ben publikált művészi önarcképnek ezeket a mondatait is illusztrálja ez a kötet.

Kassák Lajos - Csavargók, ​alkotók
A ​húszas évek végén Európa csavargói kongresszust tartottak, melyen felhívták a nemzeteket, hogy támogassák törekvéseiket. Kassák, aki maga is belekóstolt egykor a keserűen nagyszerű csavargóéletbe, csodálkozva olvassaa hírt: lehetséges, hogy a társadalmon kívüliek, a szabadság megszállottjai immár odáig jutottak, hogy a társadalmak segítségét kérik fennmaradásukhoz? Úgy látszik - állapítja meg -, a kalandozások kora lejárt. Ennek a jelenségnek okait kutatja e tanulmányban, három jellegzetes, sajátos arculatú művész, Gorkij, Jack London és Panait Istrati alkotásait, életpályáját elemezve.

Kassák Lajos - Moholy-Nagy László - Új ​művészek könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Megnőttek ​és elindulnak
Három ​hete nem esett az eső. Mi lesz a világgal. Az ember ugy érzi, ég és föld közül elszállt a levegő, az élet fulladozik, emberek és állatok pórusain majdnem, hogy kibuggyan a vér. Ó, irgalom, irgalom! De minek is a beszéd. Hiábavaló itt minden. Az lenne a leghelyesebb, nagy megnyugvással elnyúlni a kemény, majdnem tüzesre izzott földön és meghalni szó nélkül, alázatos megadással, mint a mezőn a virágok. Dél van. Sárga, fülledt izzásban bukdácsolok céltalanul. Azért indultam el. hogy valahova, valamilyen kitűzött célba beérkezzem. De már elfelejtettem indulásom okát és a célt is, amit magam elé tűztem. Alig merek átmenni az ut egyik oldaláról a másikra. Látom, hogy a járókelők talpai alatt milyen kocsonyásan remeg a megolvadt aszfalt. Egy nő, akit átvilágít a nap, akárha üvegből lenne, rémülten felsikolt. A kétségbeejtő hang ugy jelenik meg a szemem előtt, mint valami rozsdás borotvapenge. - Hagyja a papucsot és menjen tovább! - mordulok felé halálos elszántsággal. - Fontos, hogy elevenen a szárazra jussunk. Átmentem a kőjárdára.

Kollekciók