Ajax-loader

Kassák Lajos könyvei a rukkolán


Kassák Lajos - Vagyonom ​és fegyvertáram
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - A tölgyfa levelei
Fülszöveg nélkül

Kassák Lajos - Misilló ​királysága / A telep / Éjjel az erdőben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Moholy-Nagy László - Új ​művészek könyve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos legszebb versei
A ​Legszebb versek Kassák-kötete ritka és bensőséges irodalmi ünnep esztendejében lát napvilágot. Kassák Lajos 1887. március 21-én született Érsekújvárott. Az idén tehát nyolcvanesztendős. A szocialista Romániából küldjük üdvözletünket az ünnepelt költőnek: ezt az alig kétezer soros, valójában csak vázlatos válogatást. Ezerötszáznál több verséből szeretettel szemelgettük könyvecskénk darabjait, tekintettel az utóbbi esztendők Kassák filológiájának kiemeléseire is. Bízvást viselhetné a Kassák Lajos legszebb verseinek kötete akár a négy esztendővel ezelőtt Belgiumban, francia fordításban megjelent válogatás címét is: Hommage á Lajos Kassák - Tiszteletadás Kassák Lajosnak.

Kassák Lajos - Akik ​eltévedtek
KASSÁK ​LAJOS új, nagy regénye úgy is, mint kiforrott, nagyszerű írásmű és úgy is, mint komoly figyelmet érdemlő társadalmi dokumentum, megkülönböztetett helyet foglal el a magyar könyvkultúra területén. TÉMÁJA mindnyájunk életét példázza. Sűrítetten, egy kiváló írói egyéniség fogalmazásában jelennek meg előttünk korunk gazdasági és lélektani ellentmondásai. Az író nem pártoskodik, nem prédikál, de mégis minden sorával a szociális közösség ügyét szolgálja - leleplez, hogy világosan lássuk a valóságot és küzdelemre serkent, hogy megközelíthessük magasabb rendű ideáljainkat. STÍLUSA szélesen hömpölygő elbeszélő készségről, robbanásig izzó lírai átérzésről és megjelenítő erőről tanúskodik. Ezért is hisszük, hogy ez a könyv a legigényesebb művészetkritikai szempontból is érdekes és értékes gazdagodást jelent irodalmunkban.

Kassák Lajos - Emberek ​sorsok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Anyám ​címére
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Napok ​- A mi napjaink
Kassák ​Lajos (1887-1967) a magyar avantgárd világszínvonalú képviselője. Költő, prózaíró, festő, irodalomszervező. A gazdasági válság élesedő politikai harcaiban fő műfajai a publicisztika és az irányregény. Munkásmozgalmi nézeteit Napjaink átértékelése 1934 című kötetében összegezte. A művészetnek szociális cselekedetként való felfogása ihlette a korszak irányregényeit (Napok, a mi napjaink, 1928; Angyalföld,1929; Marika, énekelj!,1929; Megnőttek és elindulnak, 1931; Munkanélküliek, 1932; A telep,1933; Az utak ismeretlenek,1934; Akik eltévedtek, 1936). A regénysor egyben határozott elmozdulás a szociografikus hűségtől a miliőrajz és a lélektani regény irányába, s egyben a következő generációk életét és vágyait is érzékeltetve.

Kassák Lajos - Pán Imre - Izmusok
1955/56-ban ​írt művüket a szerzők nemcsak irodalom- és művészettörténeti szakmunkának szánták, hanem vitairatnak is. Arról akarták az információktól jó ideje elzárt, a modernizmussal szemben előítélettel viseltető hazai közvéleményt meggyőzni, hogy a 20. század első három évtizedében színre lépő avantgárd irányzatok közösségi érzelmek és törekvések kifejezésére születtek meg, felszabadító, gazdagító hatásuk a magyar kultúrában is kitörölhetetlen nyomott hagyott. Az egyes mozgalmak pályafutásának dokumentáris ismertetése, szerepük méltatása után Kassák az események hajdanvolt főszereplőjeként mutatja be az izmusok magyarországi megjelenését, térhódítását, személyes emlékek, találkozások fölidézésével hozva közelebb az olvasóhoz kultúránk történetének e különleges fejezetét. Az adatokban és értékelő részekben egyaránt gazdag tanulmány "irodalompolitikai problémák" miatt csak másfél évtizedeel keletkezése után jelenhetett meg, ekkor is megcsonkított, cenzúrázott szöveggel. A teljes szöveget közlő mostani kiadás többek között ezért is számíthat a nagyközönség és a szakma megkülönböztetett érdeklődésre.

Kassák Lajos - Megnőttek ​és elindulnak
Három ​hete nem esett az eső. Mi lesz a világgal. Az ember ugy érzi, ég és föld közül elszállt a levegő, az élet fulladozik, emberek és állatok pórusain majdnem, hogy kibuggyan a vér. Ó, irgalom, irgalom! De minek is a beszéd. Hiábavaló itt minden. Az lenne a leghelyesebb, nagy megnyugvással elnyúlni a kemény, majdnem tüzesre izzott földön és meghalni szó nélkül, alázatos megadással, mint a mezőn a virágok. Dél van. Sárga, fülledt izzásban bukdácsolok céltalanul. Azért indultam el. hogy valahova, valamilyen kitűzött célba beérkezzem. De már elfelejtettem indulásom okát és a célt is, amit magam elé tűztem. Alig merek átmenni az ut egyik oldaláról a másikra. Látom, hogy a járókelők talpai alatt milyen kocsonyásan remeg a megolvadt aszfalt. Egy nő, akit átvilágít a nap, akárha üvegből lenne, rémülten felsikolt. A kétségbeejtő hang ugy jelenik meg a szemem előtt, mint valami rozsdás borotvapenge. - Hagyja a papucsot és menjen tovább! - mordulok felé halálos elszántsággal. - Fontos, hogy elevenen a szárazra jussunk. Átmentem a kőjárdára.

Kassák Lajos - Ahogyan ​elindultak
1949-ben ​Kassákot meghívják Nagymágocsra három hétre egy nyári munkásfőiskolai kurzus tanulmányozására. A több mint 200 hallgató között akadt húsz- és ötvenéves munkásember is, legtöbbjüket a munkapadok, gépek mellől, bányák mélyéről szólították el. Az író pontosan megfigyelte az új értelmiség formálódásával kapcsolatos nehézségeket, ellentmondásokat is, de szimpátiája egyértelműen fogalmazódik meg irántuk.

Kassák Lajos - Az ​izmusok története
"1863-ban, ​a Visszautasítottak Szalonjának felállításával kettészakadt a művészet. Megkezdődött a nagy küzdelem az akadémikus és a modern művészet között. Azonban míg 1863-ban Manet és Pissarro a visszautasítottak közé került, még a hivatalos mesterek között volt Corot! Ki állt szemben ötven év múlva Matisse-szal, Picassó-val? Már csak egy Albert Besnard.... ...Delacroix-t még csak firtatták, Courbet-t kigúnyolták, Manet-t már üldözni kezdték. A posztimpresszionisták fellépése rendkívüli felháborodást váltott ki, Cézanne képeinek őrizetére rendőröket kellett kivezényelni a kiállításra." - S íme a küzdelem, hisszük, az ö győzelmükkel ér véget: a modern művészet bevonult a múzeumokba, helyet kapott a főiskolákon, egyetemeken" - foglalja össze Kassák a művészettörténet közismert tényeit s könyve summáját. A könyv az előzmények - impresszionizmus, fauve-mozgalom stb. - vázlatos áttekintése után a modern művészet történetének legfontosabb izmusait mutatja be: a kubizmust, futurizmust, expresszionizmust, konstruktivizmust, dadaizmust, szürrealizmust, megismerteti az olvasót a fontosabb művekkel és mesterekkel, elmondja a mozgalom történetét, elemzi szerepét és jelentőségét a művészet történetében. A könyv második részében a magyar avantgarde történetét elemzi, melynek ö volt a vezető mestere, melynek főként az ö lapjai adtak teret: A Tett, a Ma, a Dokumentum, a Munka. Ismerteti a folyóiratok történetét, bemutatja munkatársait, s bőséges idézetekkel elemzi a fontosabb publikációkat. Történelmi dokumentum ez a könyv, mert tényeket, adatokat, valaha pár száz példányban megjelent lapokban közölt manifesztumokat idéz; irodalomtörténeti és művészettörténeti monográfia, mely arra a kérdésre keresi a választ, óriási adattömeg elemzésével: mely irányzatok és művészek munkája nyomán született meg korunk művészetének egységes stílusa, amely méltó a múlt nagy korszakaihoz? Mik a jellemző vonásai, tulajdonságai ennek a stílusnak, miben új, miben XX. századi? S egyben önéletrajz is, hiszen e könyv írójának élete és munkássága elválaszthatatlanul eggyé forrt a könyv témájával, a modern művészettel.

Kassák Lajos - Tisztaság ​könyve
Az ​uj müvészet az uj emberé. Mi egy uj kor kezdetén uj tipust kezdő emberek vagyunk. A müvészet, mint önmagáért való SZÉP nem érdekel bennünket. Nem könnyü kezü cizelálók, hanem nyughatatlan feltalálók - vassal, cementel és üveggel dolgozó épitőmesterek vagyunk. Tisztán áll előttünk alkotásainknak, mint önmagunk más, uj formába állásának tárgyi és etikai értelme. Ezen kivül pedig nincs mérték, mellyel hozzánk és munkáinkhoz közeledni lehetne.

Kassák Lajos - Nagy Lajos - Szántó György - Szép Ernő - Elbeszélések
Tartalom: Tavaszi ​felhők Prof. Csizmadia Erdélyi biedermeier Karacsné nagyasszony.

Kassák Lajos - MA ​képeskönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Költemények ​rajzok
Egy ​hetvenéves nagy költő életművének kiteljesedését tartja kezében az olvasós. A több száz vers és a harminckét rajz nagyszerű humanizmusával, indulatokon felülemelkedett bölcsességével és a modernségnek letisztult, leegyszerűsödött eszközeivel egy új klasszicizmus születése Kassák Lajos művészetében. Mint a világirodalom számos nagy költőjének, Kassáknak sem egyedüli kifejező eszköze a vers; érzéseit, gondolatait, jellegzetes hangulatú, egyéni ízű képekben és rajzokban is megfogalmazza, felhasználja a képzőművészet nagy érzékítő erejét is, hogy egy más művészet ás közegében, más eszközökkel is elmondja ugyanazt a hitvallást a világról, az emberekről és önmagáról. Ugyanazt a letisztult és végsőkig leegyszerűsödött, modern és mégis klasszikus, szuggesztív formanyelvet használja rajzaiban és verseiben egyaránt. A mellőztetés éveinek komor keserűségén, a halálfélelem szorongásain, a béke féltésén mindig győzedelmeskedik Kassák hite az emberedben, a jövőben s a művészetben, a vers igazában és erejében. A nagy művészet mindig megborzongató és felemelő élményét adja vers és a rajz nagyszerű összhangjában ez a verseskötet.

Kassák Lajos - Az ​új művészet él
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Nehéz ​esztendők I-II.
A ​testi és lelki nyomor, az éhezés, a háborúk, a munkanélküliség rokkantjai ezeknek az elbeszéléseknek a hősei, azok az emberek, akiknek sorsa és tragédiája a legközelebbről érintette az írót, az elsőt, aki az ipari proletariátus soraiból lépett a magyar irodalom porondjára. Az égbekiáltó társadalmi igazságtalanságok következményeivel szemben azonban tehetetlennek bizonyulnak ezek a hősök, a cselekvés útján nem lelik, s csupán zabolátlan indulatukkal, féktelen szenvedélyükkel, végletesen aszociális magatartásukkal próbálnak tiltakozni a fennálló rendszer, a kapitalista társadalom ellen. Nem a kifinomult formák, kerekre csiszolt történetek mestere Kassák, az effajta tökélyre sohasem törekedett. Tárgyilagos hangú novellái nem aprólékos gonddal, mívesen megmunkált ékszerek, hanem súlyos tömbök, melyeket - miként a verseit - le lehet tenni az asztalra, mint egy szobrot. S ezekben a szobrokban megláthatjuk nemcsak a sötét, komor színekkel festett "nemzeti nyomort", hanem fölragyog bennük a szocialista ember és művész.

Kassák Lajos - Éposz ​Wagner maszkjában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Mesterek ​köszöntése
Kassák ​Lajos új verseskönyvében a modern festészet nagy úttörőiről írott költeményeit gyűjtötte össze. Picasso, Matisse, Braque, Léger, Franz Marc, Chagall, Klee, Rousseau a hősei ennek a könyvnek, akik ma már a modern piktúra halhatatlan klasszikusai közé számítanak, akiknek a műve - ha nem is ültek még el a róluk és körülöttük zajló viták - maradandó és megbecsülést érdemlő közös érték. Kassák versei tiszteletadások, szubjektív élménybeszámolók, de ugyanakkor szinte műtörténeti tanulmányok is e mesterek munkásságáról. Kassák avatott kalauz a modern művészet útvesztőkkel teli birodalmában. A tíz verset tíz színes reprodukció kíséri.

Kassák Lajos - Csavargók, ​alkotók - Válogatott irodalmi tanulmányok
Esszék, ​vitairatok, írói arcképek, kritikák, válogatás majdnem öt évtized terméséből. Személyes ügyben is, más alkotók ügyeiben és egyes művek dolgában is: egy következetesen és szenvedélyesen képviselt társadalmi eszme és művészeti felfogás szigorú szolgálata. Igazságot és bizonyosságot kereső szolgálat, aminek során az író kételkedést, tévedést is vállal, és a valóság állandó változását is vállalja: saját álláspontját is szigorúan vizsgálja felül, módosítja, ha a fejlődés parancsa ez. Ez a szolgálat nem lehetett ellentmondások nélküli, ezek az írások nem keletkeztek az örökérvényűség igényével. A vitatkozó, kételkedő, kérdező, társadalmat és művészetet változtatni akaró író ítéletére egyben-másban rácáfolt a fejlődés, egyes részítéleteivel nem ért egyet a marxista irodalomtörténet, nem érthet egyet a mai olvasó. Ez a gyűjtemény azonban - amely sem nem teljes, sem kritikai kiadás igényével nem lép föl - az írások céljához hűen, nem kíván örök érvényű igazságok gyűjteménye lenni. A vitatkozó és kritizáló Kassák arcképe ez. Azé, akinek részítéletein, egyes véleményein eluralkodott a saját, szenvedélyesen, konokul képviselt nézőpontja - mint Ady forradalmiságának megítélése esetében, s Petőfit, Kossuthot, de akár a nagy írókortársakat szemlélve is -: de a harcos portréja csak szenvedély-vonásaival együtt hű. Résztévedéseinek a nyomaival együtt - saját nézeteinek önkritikus módosításaival együtt is - hű a Kassák-életműnek ez az új Kassák-portrékötete. A nagy elődökről és kortársakról írt tanulmányok és cikkek együttesei, ezeknek az időrendje, a magyar írókról és külföldi írókról, művekről írt kritikák, az esztétikai és kritikai vitacikkek idősorrendje ennek a portrénak a változását, az író önmagával szemben is érvényesített kritikus szigorát is érzékelteti. "Volt hozzá erőm, hogy egy életen át lépést tartsak korom művészet-kísérletezőivel, komoly teljesítményeket követeltem magamtól, és szégyenkezés nélkül iparkodtam megkorrigálni útközben elkövetett tévedéseimet" és: "Ne kiszolgáltatottjai, hanem alakítói legyünk az életnek" - az 1961-ben publikált művészi önarcképnek ezeket a mondatait is illusztrálja ez a kötet.

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos új versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Játék
A ​magyar próza klasszikusai sorozat köteteként napvilágot látott novellagyűjtemény Kassák Lajos teljes életművéből - időrendbe sorolva - válogatott harminc írást tartalmaz. 1912- től 1957-ig újságban, folyóiratban vagy kötetben már megjelent novellák alatt ott olvasható az első megjelenés helye és ideje. Kassák számára az eredeti tehetségnek kijáró irodalmi rangot novellái hozták meg a század tízes éveiben.

Kassák Lajos - MA ​Képarchitektúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Reklám ​és modern tipográfia
A ​könyvművészet és a reklám művészetének kérdései pályája kezdetétől foglalkoztatták a magyar avantgárd, a hazai konstruktivizmus legnagyobb hatású képviselőjét, Kassák Lajost. Kijelentését - "A cím fontos" - sokan és sokszor idézték. Véleménye szerint a közönség érdeklődését felkelteni szándékozó írónak különös figyelmet kell szentelnie a címadásra, amiként a címlap tipográfiai kialakítására is. Folyóiratában, a Mában 1916 őszén a plakátművészet és a festészet kapcsolatát elemezve fogalmazta meg az új, forradalmasító hatású művészet programját, amelynek szerinte egyesítenie kell a radikalizmust, a felforgató, forradalmi temperamentumot, a szuggesztív erőt, az agitatív jelleget és az akaratos stílust, egyúttal megfogalmazta a jó plakát, a hatásos reklám alapelveit: a jó plakát nem csupán mint üzleti közvetítő jelent sokat, de mint tiszta művészi produktum is fenntartás nélkül élvezhető és értékelhető, akárcsak egy tájkép vagy portré. Külföldi kortársait fél évtizeddel megelőzve fejtette ki, hogy az alkalmazott és reklámművészetben benne rejlik egy tömegművészet létrehozásának lehetősége. A Kassák Múzeum a Frankfurti Könyvvásárra az alkotóhoz illő, méltó köntösben jelentette meg a magyar avantgárd vezérének a könyv- és reklámművészetre vonatkozó írásait, és ilyen munkáiból készült válogatását. A cikkek (A plakát és az új festészet, A szép és a csúnya könyv, Útban az elementáris tipográfia felé, Reklám és modern tipográfia stb.) neves korabeli hírlapokban, folyóiratokban (Ma, Bécsi Magyar Újság, Magyar Grafika, Reklámélet, Századunk, Nyugat), kiállítási katalógusokban vagy önálló munkák részeként láttak napvilágot, és híven tükrözik szerzőjüknek a reklám, a tipográfia szerepét értékelő gondolatait. A számos színes plakát, címlap- és könyvborító grafika színes reprodukcióját is közreadó kiadványhoz a szerkesztő, Csaplár Ferenc írt Kassák Lajos, a könyv- és reklámművész címmel munkásságának eme metszetét áttekintő tanulmányt. Ugyanő készítette el Kassák könyv- és reklámművészeti munkásságának számbavételét, műveinek leíró katalógusát. - Az alkalmazott grafika története és Kassák munkássága iránt érdeklődők egyaránt kereshetik az igényes kiállítású kiadványt.

Kassák Lajos - Egy ​lélek keresi magát
Részlet ​a műből: "Közhit szerint az lenne a művész feladata, hogy a hétköznapok embere előtt feltárja az élet rejtelmeit. Ha nem megy másképp, akár az ördög segítségével is ásson le a dolgok lényegére, nevezze nevén a megnevezhetetlent és mutassa fel a kulcsot, amellyel a titkos zár kinyílik. A hétköznapok embere előtt mindez, ha nem is könnyű, de egy kiválasztott lény által végrehajtható műveletnek látszik. Arra csak a legkevesebben gondolnak, hogy hány kiváló szellem roppant már össze ennek a csekély feladatnak a megoldása előtt, hány mögött záródott be az őrültek házának gumicellája, hányan emeltek önmaguk ellen fegyvert éppen sikeres életük delelőjén és pogány hitükkel hányan tértek meg Isten zsámolyához. Akik hódítani indultak, végül is meghajtják szép fejüket a megalázó tehetetlenségben. Körülbelül így járt Dorogi Károly, a festő is egy pillanatban. Igaz, mint minden pillanatnak, ennek is évekre nyúltak vissza gyökerei s ami most láthatóvá vált, hosszú ideig erjedésben, érésben volt, hogy végül teljes valójában megmutatkozzék. Dorogi Károly ötven éves elmúlt, háta mögött le nem becsülhető sikerekkel, még mindig ígéretekkel a jövőre s most hirtelen úgy látszik, betelt a mérték, a terhek megsokasodtak fölötte s az utak összeszűkültek. Akármerre tekint, érdemtelennek és reménytelennek lát maga körül mindent. Érezte, hogy bekövetkezik ez a pillanat, de még remélte, hogy nem ilyen vágtatva érkezik s talán nagyobb megpróbáltatások nélkül át is vergődik rajta. Most úgy érezte, csakugyan nincs tovább. Az egyik műgyűjtő estélyéről ballag hazafelé s úgy érzi, mintha túlságosan teleette, teleitta volna magát, fáj a feje, nyomást érez a gyomrában s általában kegyetlenül rossz hangulatban van. pedig hát semmi különösebb rossz nem érte ezen az estén. Úgy körülbelül ő volt a társaság legmegbecsültebb tagja, a házigazda udvarolt neki, kollégái akarva sem tudták volna eltakarni irigykedésüket s volt ott egy nő is, egy a többiek között, érdekes, vakmerő fiatalasszony, aki, azt lehetne mondani, valósággal felkínálkozott. Ha jól jól meggondolja tehát, semmi panaszolni valója nem lehet s ha mégis ilyen letörten, testi és lelki fáradsággal lépeget hazafelé, mindennek az oka egyedül benne van, úgy rágják a szomorúságok és kétségek, mint a férgek."

Kassák Lajos - Kassák ​Lajos válogatott versei
"Kilencven ​éve született. Tíz éve halt meg. Kegyetlenül megformált arca ebben a halhatatlanságban eltöltött évtizedben sem lett kevésbé engesztelhetetlen, mint az örökös harcban eltelt nyolcvan év alatt... Az ő arcának faragását csak befejezte, nem megkezdte a föld, az ő költészetének vizsgálatához mindmáig kevésnek bizonyultak az utókor eszközei" - írja Veress Miklós Kassák Lajosról, válogatásának előszavában. Így igaz ez: sok fiatal költő látja fényesen maga fölött Kassák fényesedő csillagát, és bizonyos, hogy fiatal olvasók ezreihez fog utat találni ez a kis kötet.

Kassák Lajos - Szénaboglya
E ​sorok, amelyek a Szegények rózsái című kötet nyitóverséből (Óda 1948) valók, szinte fókuszpontként fogják egybe Kassák felszabadulás-élményét s azt a hitet, alkotókedvet, amelyet a népi demokratikus fejlődés távlatai váltottak ki benne s a vele együtt gondolkodókban. 1945 meghozza számára a teljes elismerést. Sorra jelennek meg verskötetei, egyre növekvő szerepet kap az irodalmi és társadalmi életben: beválasztják az újjáalakuló Új Idők szerkesztőbizottságába, országgyűlési képviselő lesz, elfoglalja helyét a Magyar Művészeti Tanács vezérkarában, ebben a minőségben a tanács folyóiratának, az Alkotás-ank irányítása is a kezébe kerül, 1947 őszén megbízást kap egy további lap, a szociáldemokrata párt által támogatott kortárs főszerkesztésére. Még hivatalt is vállal, mint 1919-ben: a közoktatási minisztérium munkatársaként tevékeny szerepet visz a képzőművészeti élet és ismeretterjesztés újjászervezésébe. Hatvanadik születésnapján megjelennek összegyűjtött versei, köszöntésének dokumentumait emlékkönyv foglalja össze, s a közoktatásügyi minisztérium 25 ezer forinttal jutalmazza, mintegy kiegészítve a kormány korábbi ajándékát, egy békásmegyeri telket és házat.

Kassák Lajos - Angyalföld
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Darvas József - Déry Tibor - Kassák Lajos - Nagy Lajos - Város ​az ingoványon / Alvilági játékok / Kis könyv haldoklásunk emlékére / Pincenapló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kassák Lajos - Utazás ​oda és vissza
Az ​Új Magyar Museum első darabja Kassák Lajos novelláiból nyújt válogatást. A kortárs előd, Mikszáth palócai köszönőviszonyban sincsenek Kassák tót figuráival, annál inkább megvonható a móriczi világhoz való rokonság,... „... persze meglepő, hogy ezt a párhuzamot meg tudjuk vonni, hiszen írónk ízig-vérig nagyvárosi figura, aki a paraszti világba csak látogatóba, anyaggyűjtés okából látogat el. Ahogy Babits és Kosztolányi elbeszélő irodalmának hatásait sem lenne tanulságmentes végre kimeríteni, de legalább felvázolni. Avagy, megejteni egy vizsgálatot, hogyan erősödik fel az intellektuális prózakezelés az alkotó korosodásával,megérésével. Esetleg észrevenni, hogy a legtöbb novellája halállal vagy pusztulással végződik […], és meglepő erővel vonzódik a sötét tónusokhoz, úgymint vér, nyomor, elnyomorodás, kilátástalanság… […] Összevetni a kassáki prózanyelvet költészete nyelvével, és elcsodálkozni a hihetetlen találkozásokon és a még hihetetlenebb elkülönbözéseken… A gyermek- és kamaszábrázoláshoz megidézni Csáth novellisztikáját…”– írja Zalán Tibor a kötet utószavában.

Kollekciók