Ajax-loader

Vékás Lajos könyvei a rukkolán


Mádl Ferenc - Vékás Lajos - Nemzetközi ​magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
Könyvünk ​öt magyar nyelvű és két angol nyelvű kiadása tanúsítja, hogy ez a monográfia fontos szerepet tölt be a jogtudomány, a jogalkotás, a jogi gyakorlat és a jogi oktatás szolgálatában. Ezt a szerepet továbbra is vállalni akarja. Az új kiadásra szükség volt, mert a korábbiak elfogytak, és a 2000-ben megjelent ötödik kiadás óta sok minden történt a nemzetközi magánjogi viszonyok és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga területén. A legfontosabb változások európai uniós tagságunkkal függenek össze.

Vékás Lajos - Szerződési ​jog
"Ez ​a könyv a magyar polgári jog szerződési jogának alapjait foglalja össze. Kiindulópontja a 2013.évi V. törvénnyel megalkotott Polgári Törvénykönyv. A szerző a magyar tételes jogszabályok mögött rámutat a magánjogi szerződés általános tulajdonságaira, az európai szerződési jogok közös vonásaira is. Ez a közös alap a kontinentális európai magánjog vizsgálata során könnyen felfedezhető, hiszen - amint arra már egy évszázaddal ezelőtt Grosschmid Béni is rámutatott - a szerződési jogok úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik tojás a másikhoz. A könyv elsődlegesen az egyetemi jogi karok oktatását kívánja szolgálni, de a szerző reményei szerint haszonnal forgathatják a gyakorlatban dolgozó jogászok is." (Részlet a szerző előszavából)

Vékás Lajos - Magyar ​polgári jog - Öröklési jog
"Az ​emberi társadalom történetében a törzsi-nemzetségi rend felbomlásával párhuzamosan jött létre és fokozatosan vált uralkodóvá a termelési eszközök és fogyasztási javak egyéni elsajátítása, a magántulajdon. Minél inkább előrehaladt ez a társadalmi folyamat, annál inkább válaszra várt a magántulajdon halál esetére történő jogutódlásának kérdése, vagyis jogi elismerésre várt az egyéni öröklés, tehát az öröklési jog igénye. Az egyszerű árutermelés legfejlettebb jogrendszere, a római magánjog alakulása igen jól példázza ezt a társadalmi összefüggést: a gyorsan tért hódító és erősödő magántulajdoni berendezkedés életre hívta az öröklést és az öröklési jogot. A magántulajdoni rend és az öröklés összefüggését a történelmi-társadalmi fejlődés későbbi időszakaiban is világosan nyomon követhetjük. A feudális tulajdon kötöttségei korlátozzák a magántulajdont és egyben behatárolják a vagyon halál esetére történő átörökíthetőségét is. Más módon, de még nagyobb mértékben korlátozott a magántulajdon szerepe a szocialista tulajdoni rendszerben; s ezért szűk körre, az egyéni tulajdon körére szorul vissza az öröklés lehetősége is. A kapitalista tulajdoni berendezkedés a magántulajdon szentségére épül; ennek egyenes következménye az öröklés lehetőségének teljes körű jogi elismertsége."

Gellért György - Sárközy Tamás - Vékás Lajos - Kecskés László - Besenyei Lajos - Kemenes Béla - Petrik Ferenc - Sőth Lászlóné - Harmathy Attila - Benedek Károly - Zoltán Ödön - Domé Györgyné - Szilágyi Dénes - Gárdos Péter - A ​polgári törvénykönyv magyarázata I-II
Több ​mint tíz év telt el azóta, hogy a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó gondozásában megjelent a Polgári Törvénykönyv magyarázata című háromkötetes mű; ún. nagy-kommentár. A Polgári Törvénykönyvet (Ptk.) azonban az elmúlt évtized alatt húsz törvény, illetve törvényerejű rendelet módosította és egészítette ki, s a Ptk. által közvetlenül érintett, a korábbi műben is elemzett jogszabályok közül több már hatályát vesztette, illetőleg módosult. Ugyanakkor - különösen a rendszerváltozás óta - számos, a polgári jog területére tartozó, a Ptk.-val szorosan összefüggő jogszabály lépett hatályba. A módosítások és kiegészítések - az öröklési jogot kivéve - mélyreszántóan érintették a Ptk. egész területét. Ennek folytán a korábbi kommentár használhatósága jelentősen csökkent, s mind a jogalkalmazók, mind a különböző gyakorlati területen dolgozó jogászok részéről egyre sürgetőben jelentkezett az igény új kommentár iránt. Ezzel szemben a jogászság körében voltak olyan kritikai hangvételű felvetések is, hogy éppen az imént vázolt módosításokra, valamint a Ptk. több rendelkezését és az ezekkel szorosan összefüggő jogszabályokat érintő - várhatóan már a közeljövőben napirendre kerülő - változásokra tekintettel nem idő előtti-e az új kommentár kiadása. Az ilyen és ehhez hasonló kritikai megjegyzések cáfolatára azonban az új kommentár megjelentetését szorgalmazók több érvet is felhoztak. Az egyik ilyen érv, hogy a jelzett, várható további módosítások folytán az 1981-es mű egyre növekvő számú jogszabályra tekintettel - a jogalkalmazás egységének és a törvényességnek a biztosítása érdekében - a jogalkalmazók aligha nélkülözhetik egy olyan mű kiadását, amelynek célja, hogy az említett jogszabályok és a Ptk. összefüggéseit megvilágítsa, és a Ptk. új rendelkezéseit is elemezze és értelmezze. További érv, hogy a kódex jellegű törvények tervezeteit előkészítő munka időigényességére és az Országgyűlés egyre fokozódó munkaterhére is fegyelemmel az új teljes Polgári Törvénykönyv hatálybalépése két-három éven belül aligha várható.

Mádl Ferenc - Vékás Lajos - Magyar ​nemzetközi magánjog
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók