Ajax-loader

Németh Lajos könyvei a rukkolán


Németh Lajos - Minerva ​baglya
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Kondor ​Béla
A ​közelmúltban elhunyt Kondor Béla az ötvenes-hatvanas évek képzőművészetének egyik legnagyobb formátumú alakja volt. Pályája olyan dinamikusan indult, hogy grafikai munkásságával egyszerre iskolát teremtett. Tehetségének természete és művészi felfogása egyaránt egyedülálló jelenség korunkban: teljességre való törekvése, moralizáló hajlama, szimbólumteremtő képessége, a lét alapvető kérdéseivel való birkózása teljesen eredeti művészi formák, egyéni stílus megteremtésére predesztinálták.

Németh Lajos - Banga
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Hollósy ​Simon és kora művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kampis Antal - Németh Lajos - Képek ​és nézők
Nem ​ismerhettük hallatlan fejét, melyben szeme almái értek. Ám a csonka test mégis izzik, mint a lámpa, melybe mintegy visszacsavarva ég nézése...

Németh Lajos - Törvény ​és kétely
Németh ​Lajos, az ELTE művészettörténeti tanszékének közelmúltban elhunyt vezetője, a neves Csontváry-kutató, monográfiák és tanulmánykötetek szerzője, több évtizedes kutatói és oktatói szakírói munkásságának tapasztalatai alapján összefoglaló kézikönyvet írt, amelynek megjelenése korszakhatárt jelöl mind a szerző életművében, mind pedig a hazai művészettörténeti gondolkodás fejlődésében.

Németh Lajos - Piero ​della Francesca
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Csontváry
(Hatodik ​kiadás, Corvina,1994) " Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) patikusból lett festővé – ahogy maga állította, a „szellem” hivatására. S bár munkái, sőt ő maga is gyakran tűnt nevetségesnek kortársai szemében, az idő őt igazolta. Kötetünk hatodik, bővített kiadása a festő hetven képének reprodukcióját tartalmazza, a bevezetőt Csontváry szakértője, a kiváló, nemrégiben elhunyt művészettörténész, Németh Lajos írta. Az albumot Csontváry ihletett, sokszor messianisztikus hangvételű írásaiból készült válogatás egészíti ki. A borítón: Jajcei vízesés, 1903. Részlet "

Ajtay Endre - Csapody Csaba - Asztalos Miklós - Clauser Mihály - Erdélyi Gyula - Julier Ferenc - Kratochvil Károly - Kubinyi Gyula - Markó Árpád - Nyáry Iván - Rédvay István - Berkó István - Péczely László - Németh Lajos - A ​magyar gyalogság
Nehéz ​összefoglalni. A 30-as évek végén kiadott, az 1. nagy háborúban aktívan részt vett katona tisztek és tudósok munkája. Bemutatják az ősi magyarok harci eszközeit. Különböző rendű és rangú beosztásokat. Itt találtam rá pl. arra, hogy milyen szerepkört töltött be a hadnagy, őrnagy, várnagy. Leír több, népünk számára fontos hadjáratot a honfoglalás és a világháború között. A világháború magyar vonatkozásával részletesen foglalkozik. Illusztrációként számtalan korabeli fotót, ábrát, vázlatot és statisztikát tartalmaz. Ami számomra érdekes és fontos! A kiadás költségét abból fedezték, hogy hirdetésen keresztül megkeresték az egykori katonákat/hozzátartozóikat "előfizetőket gyűjtve". Lehetőséget biztosítva számukra hogy néhány sorban személyes adatokkal, fotóval, az átélt események, érdemek publikálásával szerepeljenek a könyvben. Ami fontos, több különböző verzióval találkoztam. Ami a veterán katonákat tartalmazó oldalakra vonatkozik!

Németh Lajos - Seurat
Georges ​Seurat, a fiatalon elhunyt kiváló francia festőművész, viszonylag kisszámú festményével az impresszionizmus utáni korszak egyik legjelentősebb úttörője volt. Visszahelyezte jogaiba a dolgok ésszerű képi rendjét, a kompozíciót, és tudományos vizsgálat tárgyává tette a festészet alapelemeit, a színt és a vonalat. Német Lajos számos új ismeretet nyújtó, elemző tanulmánya az első magyar nyelven megjelenő Seurat-monográfia. A kötetet a művész alkotásainak 55 reprodukciója - közöttük 6 színes nyomat - illusztrálja.

Németh Lajos - Ország ​Lili
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - A ​művészet sorsfordulója
Bár ​a szerző érdeklődésének előterében a képzőművészet áll, írásai minden művészeti területen kiemelkedőek. Meggyőzően fejti ki, hogyan függ össze az esztétikai értékrend devalválódásával a művészet autonómiára törekvése, miként jelenik meg szükségszerűen az önelvű vizualitás elve, s tűnnek fel egymás után, viharos gyorsasággal a legkülönbözőbb, rövid életű művészeti irányzatok. Sokrétű elméleti fejtegetéseit a szerző természetesen konkrét példák sokaságával támasztja alá.

Kiss Dezső - Németh Lajos - A ​Magyar Tanácsköztársaság képzőművészeti élete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Mednyánszky, ​Csontváry, Egry
A ​Képzőművészeti Kiadó ismeretterjesztő sorozata, amelynek segítségével a művészattörténet megismerése élményközpontú, szemléletes és interaktív - a maga korlátozott lehetőségeivel, persze. Minden füzet három művész munkásságát öleli fel, mindegyik művész hat-hat művének reprodukcióját is mellékelve. A mellékelt reprodukciók a füzet végében találhatók, hogy az olvasó maga is részt vehessen a füzet végleges kialakításában: alapos olvasás szükséges a megfelelő hely megtalálásához, ahová a reprodukció beragasztható. Az itt kapható füzetekhez a mellékletek érintetlenek.

Németh Lajos - Két ​világháború között
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - Nagy ​Balogh János
Negyven ​éve, hogy meghalt a kispesti szobafestő, Nagy Balogh János, az első nagy magyar proletárművész. Élete folyása - művészi tanulmányainak néhány esztendejét leszámítva - alig különbözött a többi külvárosi szegényemberétől; de övé volt osztálya józan önmérséklete, szívós céltudatosság is, amellyel a legnagyobbak közé küzdötte fel magát. Nem festett nagyszabású kompozíciókat, - a maga szerény világát ábrázoló tenyérnyi vásznai mégis a nagy alkotások teljességét nyújtják művészi és emberi értékeik gazdagságával. Németh Lajos tanulmánya nagy alapossággal és széles távlatokat nyitóan tárgyalja Nagy Balogh János és a kor művészetének tartalmi és formai kérdéseit. A könyvet közel száz illusztráció díszíti, közöttük négy színes reprodukció.

Németh Lajos - Modern ​magyar művészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Németh Lajos - A ​XIX. század művészete
A ​kötet a művészetek történetének egyik legfontosabb fél évszázadát, a XIX. század második felének művészetét dolgozza fel. Ebben az ötven esztendőben az egyetemes, nagy stíluskorszakokat felváltották az egy-egy évtizedes időtartamra korlátozódó festészeti izmusok, melyek a megrögzött esztétikai normákkal szembehelyezkedve új értékrendszert alakítottak ki. Ez az értékpusztító és értékteremtő művészeti folyamat, melynek bölcsője Franciaország volt, a barbizoni tájképfestők munkásságával kezdődött, Courbet nyers és erőteljes realizmusával folytatódott, hogy végül az impresszionisták minden korábbi látáskonvencióval szakító forradalmában csúcsosodjék ki. Mire az impresszionisták létjogosultságot szereztek művészetüknek, az új nemzedék már az impresszionizmust túlhaladó festészeti elvek kimunkálásán dolgozott, amelynek eredményei elsősorban Gauguin, Van Gogh és Cézanne eredeti és lenyűgöző szépségű életművében öltöttek testet. A korszak utolsó fejezetét a szecesszió alkotja, mely az építészetre, az iparművészetre, a képzőművészetre egyaránt kiterjedő egyöntetű stílus megteremtését tekintette elsőrendű feladatának. Németh Lajos tanulmánya szabatos és ugyanakkor élményszerű eligazítást nyújt ebben a bonyolult korszakban. A szöveget 218 fekete-fehér és 16 színes kép, köztük Daumier, Manet, Monet, Seurat, Renoir, Degas, Bonnard, Rodin, Klimt, Munch, Gaudi kiemelkedő művei illusztrálják.

Németh Lajos - Baalbek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók