Ajax-loader

Kozma Tamás könyvei a rukkolán


Kozma Tamás - Az ​összehasonlító neveléstudomány alapjai
Oktatáspolitika ​„alulról" – ez más műfaj, mint amit az oktatásügyi szakértő művel, aki magával az oktatáspolitikussal áll kapcsolatban, rá figyel, és azt akarja, hogy az oktatáspolitikus is őrá figyeljen. A szakértőknek és oktatáspolitikai tisztviselőknek az a természetes, hogy az oktatáspolitikát ők vagy a fölötteseik csinálják, a pedagógusok pedig – egyetértve vagy ellenkezve – végrehajtják a döntéseket. A tanárjelölt és a pedagógus nem így látja. Ő a saját szerepét keresi az „oktatáspolitikában", s ha nem találja, legföljebb kivonul belőle. Ezért ebben a könyvben – némileg eltérve a megszokott megközelítésektől – mindenütt azt hangsúlyozom, hogy az oktatásügyi történések nem kívülről és felülről jönnek, hanem magunk csináljuk, illetve magunk is részt veszünk bennük.

Kozma Tamás - Kié ​az egyetem?
Mit ​keres a nevelésszociológus az egyetemen és a főiskolán? Azokat a szocializációs folyamatokat, amelyek a hallgatók, az oktatók és a felsőoktatás megannyi más munkatársa között nem tervezetten, nem szervezett formában, hanem maguktól, spontán módon mennek végbe. E szokatlan megközelítést hasonlítják a néprajzkutató, a szociálantropológus munkájához is. Talán leghíresebb képviselője a francia Pierre Bourdieu. Könyvünkben ezt a hagyományt folytatjuk. A felsőoktatási intézményeket úgy tekintjük, mint egy tulajdonképpen ismeretlen közösség, az adott egyetemi-főiskolai hallgatók és oktatók "lelőhelyét", tartózkodási körzetét. Megfigyeljük és megpróbáljuk megérteni őket.

Kozma Tamás - A ​nevelésszociológia alapjai
Az ​oktató-nevelő munka továbbfejlesztése szempontjából ma már elengedhetetlen a korszerű nevelésszociológiai szemlélet elsajátítása. E tudományterület átfogó, magyar nyelvű ismertetése azonban mindeddig nem állt a pedagógusok rendelkezésére. A szerző, aki a neveléstudomány kandidátusa és nevelésszociológiai kutatásokat végez, arra vállalkozott, hogy összefoglalást adjon e ma még viszonylag kevéssé kimunkált szaktudomány eredményeiből. Dr. Kozma Tamás elsősorban azokhoz fordul, akik oktatással, neveléssel hivatásszerűen foglalkoznak. Nekik szeretné elmagyarázni, mennyivel többet lehet megérteni a nevelésből és az oktatásból a szociológia kínálta eszközökkel, mint nélkülük. Ami persze semmiképpen sem zárja ki más olvasók érdeklődését, hiszen a nevelés mindnyájunk ügye.

Kozma Tamás - Hátrányos ​helyzet
Hátrányos ​helyzet és társadalmi-gazdasági politika. - Kik vannak hátrányos helyzetben? Egy könyv, amely róluk szól, illő, hogy ezzel a kérdéssel kezdődjék. A válasz megfogalmazásához társadalompolitikai és gazdaságpolitikai szempontból foghatunk hozzá. A politikai elvárások egyik fajtája a munkás- és parasztgyerekek iskolai eredményeit a hatalom kérdésével hozza összefüggésbe. A politikai igények másik megfogalmazási módja a társadalom mozgásfolyamatai és az iskola közötti szoros összefüggést hangsúlyozza. A szocialista forradalom megdöntötte a volt uralkodó osztályok művelődési monopóliumát, és a dolgozó osztályokból új értelmiséget nevelt ki. A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást gazdasági igények is követelik. A népgazdaság távlati szakemberszükséglete fokozatosan eltolódik a magasabban kvalifikált munkaerő felé; kérdés tehát, miként növelhető a megfelelő képességű, képzettségű és a továbbtanulást valóban igénylő népesség aránya (a "továbbtanulási potencia", Erdészné, Timár 1968). A távlati területfejlesztési koncepció értelmében a jövőben a foglalkoztatás jelentős területi koncentrációja fog bekövetkezni, ami az ország különböző körzeteinek egyenlőtlen fejlődésével jár együtt. A szakemberellátás szempontjából követelmény, hogy növekedjék a munkaerő földrajzi mobilitása; ehhez pedig egyenlő esélyeket kell biztosítani a potenciális munkavállalóknak már a fölkészítés időszakában. A gazdasági igények harmadik típusa az életszínvonal-politikával kapcsolódik össze. A lakosság különböző jövedelmű rétegei más-más mértékben részesülnek a szolgáltatásokból; az ún. nem anyagi jellegű szolgáltatásokból, így az oktatásból is. Hátrányukat pótolni tehát egyúttal életszínvonal-politikai kérdés.

Kozma Tamás - Bevezetés ​a nevelésszociológiába
Kozma ​Tamás szociológus, a Debreceni Egyetem tanára, az Oktatáskutató Intézet korábbi főigazgatója a magyarországi társadalomtudomány (oktatáskutatás, nevelésszociológia) egyik legjelesebb művelője. Bevezetés a nevelésszociológiába című munkáját, amely több kiadásban jelent meg (1974, 1977, 1994, 2001), pedagógia és szociológia szakos hallgatók tízezrei olvasták. Kozma Tamás legújabb könyve nemcsak a tudományos közélet számára jelent igazi csemegét. Az oktatáselméleti szemináriumok, ifjúságkutatási gyakorlatok, nevelésszociológiai kurzusok oktatói és hallgatói számára is érdekes és hasznos olvasmány, de a magyar oktatási rendszer működése, szereplői és környezete iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség is nagy élvezettel forgathatja.

Kollekciók