Ajax-loader

Képes Géza könyvei a rukkolán


Genthon István - Képes Géza - Magyarósi Gizella - Benvenuto Cellini élete
Nemes vadember. Naiv istenhívő, háromszoros gyilkos és sokszoros szerető. Az alkotás szereleméhes megszállottja. Fejedelmek szolgája és zsarnoka, mecénások dédelgetett kedvence és rémálma Benvenuto Cellini. Ez a veszedelmes erkölcsű művész ötvös, szobrász, éremmetsző csak a reneszánsz kori Firenzében születhetett, csak onnan vágyódhatott el, és csak oda vágyhatott vissza. És nem érhette be annyival, hogy többek közt csinál egy pazar színarany sótartót a legkeresztényebb király asztalára, majd pedig bronzba önt egy Perszeuszt a firenzei főtérre, a világ közepére. Ő ezt meg is írta. Cellini az első művészönéletrajz szerzője, korának mindaddig példa nélküli művészkrónikása.

Képes Géza - Cseréphalom
Képes Géza Cseréphalom Új versek 1966-68

Képes Géza - Cseréphalom
Képes Géza Cseréphalom Új versek 1966-68

Képes Géza - Csigaház
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Képes Géza - Fordított ​világ
Képes ​Géza új könyve - a nagy sikert aratott Először magyarul folytatása - a világirodalom fehér foltjait térképezi fel. A könyv hatalmas anyagot ölel fel: az ugariti, hettita eposz, ótörök sírfeliratok, ősi kínai és japán versek, La Fontaine állatmeséi mellett felvonultatja a kortárs angol, francia, szovjet, görög, olasz, finn, észt, spanyol, latin-amerikai és a vietnami líra kiemelkedő alkotásait. Bár egészen különböző, távoli korok és földrészek művészetét szólaltatja meg, a kötet mégis egységes, egy jelentős műfordító egyéniség teszi azzá, akinek imponáló nyelvtudása és költői ereje, műveltsége különleges ízekkel, nem sejtett meglepetésekkel szolgál.

Képes Géza - Az ​utolsó kaland
100 ​éve született Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós. A jeles alkalomból a Képes Kiadó a gazdag életműből egy négy kötetes válogatással állít emléket névadójának. Az utolsó kaland című kötet verseiből válogat.

Képes Géza - Önarckép ​hegy formájában
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Képes Géza - Örök ​szomjúság
Képes ​Géza, akinek 1989-ben ünnepeljük nyolcvanadik születésnapját, azon költőnk közé tartozik, akiknek lírájában búvópatakként vonul végig egy-egy - olykor látszólag csendes, valójában annál hevesebb s főleg: makacsul vissza-visszatérő - érzelem, s mindenekelőtt ez érzelmek legigazabbika, a helyszínek és motímuvok sokaságában tarkán kavargó, ám a "nehéz hűségben" monumentálisan és csodás egységben fölmagasodó igaz szerelem. Képes Gézának megadatott az a ritka lehetőség, hogy költészetében egyesítse az ifjúság lobogó tüzét az öregkor, a nagy kései alkotások bölcsességével és derűs harmoniájával. Kötetünk e máskülönben szélviharokkal és sziklatömbökkel viaskodó nagy költészet szelídebb, gyöngédebb, szeretet- és szerelemteli oldalát mutatja be; s az ünnepelt költő mellett felsejlik a versek címzettjének és ihletőjének a szeretett asszonynak örök vonásokkal megrajzolt alakja.

Képes Géza - Napkelet ​és Napnyugat
100 ​éve született Képes Géza költő, műfordító, irodalomtudós. A jeles alkalomból a Képes Kiadó a gazdag életműből egy négy kötetes válogatással állít emléket névadójának. A Napkelet és Napnyugat címen megjelent kötet műfordításaiból szemezget.

Képes Géza - Fényhalász
Ez ​a kötet mintha leginkább lírai napló vagy egyetlen szakadatlan belső monológ lenne, melyből nemcsak a költő legszemélyesebb élete, szellemi és érzelmi világa bontakozik ki, de az őt körülvevő kor és egyfajta társadalmi környezet plasztikus ábrázolása is. Ez a sajátos intellektuális költészet stílusában, előadásmódjában közvetlen és egyszerű, mondanivalójában gazdag és sokrétű. Az élet és a halál, a szerelem és a barátság, a magyarság és az emberség, a hétköznapok és a művészet erkölcsi kérdéseit, örökös és mégis mindig új helyezteti elemző versek lírai "ürügyei" többnyire tájak, utazások, könyvek, képek, szobrok, találkozások, táviratok, telefonhívások, táviratok, telefonhívások - életünk, közös, megszokott élményei. Ám Képes Géza nem csupán érzékletesen jeleníti meg mindezt, hanem a látvány, a pillanatnyi benyomás mögött megláttatja a lényeget, a váratlant, az ismeretlent. A dolgok, tárgyak, jelenségek szinte azonnal valamilyen erős szellemi, indulati folyamatot indukálnak benne, rejtetett összefüggések felfedezésére, emberi viszonyaink új meg új furcsaságának, különös szépségeinek felismerésére döbbentik. A Fényhalász nem véletlenül kapta címét. Az értelem világosságára és az érzelmek melegére - belső fényre vágyunk mindnyájan.

Képes Géza - Kőbe ​vésett eposzok
A ​magyarság a honfoglalást megelőző századokat azon a területen töltötte, ahol a nyugati török birodalom állt, virágzott és megdőlt. Őseink ott ismerhették meg és hozták új hazájukba a műveltség rögzítő jegyeit is: a rovásírás-jeleket, amelyeket a székelyek csekély módosításokkal még a 16. században is használtak. Nem hihetetlen tehát, hogy az Orkon és Tola folyó mentén látható kőfeliratokban rögzített versekhez hasonló hősi énekek és és siratók hangozhattak el a honfoglalás előtt, alatt és után is, jó ideig a magyar fejedelmek udvarában és nép közt.

Képes Géza - Só ​és bors
Képes ​Géza költő, műfordító, irodalomtudós, száz éve, 1909 február 1-én született Mátészalkán. Apja kovácsmester volt. A gimnáziumot Sárospatakon végezte; a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar-német szakon szerzett diplomát, az Eötvös Kollégium tagjaként. 1933 és 1940 között Sárospatakon tanított, és ott az Angol Intézetben nevelőtanár is volt. 1936-ban járt először Finnországban, ahol 1942-ben finnül tartott előadást a kortárs magyar irodalomról. 1940-től a Honvédelmi Minisztériumban fordító lett, majd bekapcsolódott az ellenállásba. 1945-től a Magyar Rádió osztályvezetője, nevéhez fűződik a Falurádió és a Gyermekrádió című műsorok elindítása. Mongóliai útja során mongol nyelven tárgyalt a helyi politikusokkal. 1954-ben megszervezte a Magvető Könyvkiadót. 1955-től a forradalom leveréséig az Írószövetség titkára, a magyar Pen Klub főtitkára volt. 1957-ben a forradalomban való tevékenysége miatt elbocsátották állásából, és ezután nyugdíjazásáig az MTA irodalomtudományi Intézetének munkatársa lett. Baumgarten-díjat kapott 1943-ban és 1949-ben. József Attila-díjas (1950, 1952, 1956, 1974). 1977-ben a Helsinki Egyetem díszdoktorává avatja. A nyugati nyelvek és az összes finnugor nyelv mellett fordított többek között újgörög, orosz, bolgár, arab, perzsa, japán, ótörök, izlandi nyelvekből is. Több mint negyven önálló kötete jelent meg - versek, fordítások, tanulmányok. 1989 augusztus 19.-én halt meg.

Képes Géza - Állatok ​bálja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Képes Géza - 225 ​gramm epe
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók